Back to subtitle list

The King of Pigs (Dwaejiui Wang / 돼지의 왕) Turkish Subtitles

 The King of Pigs (Dwaejiui Wang / 돼지의 왕)
Sep 16, 2022 15:13:45 desprite Turkish 68

Release Name:

The.King.of.Pigs.S01.COMPLETE.KOREAN.720p.AMZN.WEBRip.x264-GalaxyTV

Release Info:

çeviri: laydi_ji 
Download Subtitles
Sep 15, 2022 21:04:02 30.97KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:05,178 Bu dizideki olaylar, kuruluþlar ve karakterler hayal ürünüdür. 2 00:00:12,378 --> 00:00:19,378 Çeviri:laydi_ji 3 00:01:51,916 --> 00:01:53,401 Sonunda... 4 00:01:55,256 --> 00:01:57,356 ...gerçek bir canavar oldun, öyle mi? 5 00:02:29,796 --> 00:02:33,776 Sin Seok Ortaokulu 8. Sýnýf bahar pikniðinde çekildi. 6 00:02:54,916 --> 00:02:59,276 Domuzlar Kralý 7 00:03:05,816 --> 00:03:08,256 1.Bölüm 8 00:03:10,756 --> 00:03:12,236 Bu koku da ne? 9 00:03:16,996 --> 00:03:18,516 Korktum! 10

Sep 15, 2022 21:04:02 30.06KB Download Translate

1 00:00:00,400 --> 00:00:05,100 Bu dizideki olaylar, yerler, inanýþlar ve karakterler hayal ürünüdür. 2 00:00:07,300 --> 00:00:14,300 Çeviri:laydi_ji 3 00:00:19,360 --> 00:00:23,900 - Babamla baþ baþa konuþmak istediklerim var. -Tamam. 4 00:00:25,420 --> 00:00:27,560 Malum son anlarý... 5 00:00:30,120 --> 00:00:32,340 ...her þeyi unutup ona iyi þeyler söyle. 6 00:01:18,420 --> 00:01:22,780 Hayatýn boyunca krallar misali el üstünde tuttuðun dükkânda... 7 00:01:23,620 --> 00:01:25,180 ...ne var ne yok attým. 8 00:01:26,640 --> 00:01:28,580 Atarken, hayatýnýn... 9 00:01:30,060 --> 00:01:33,360 ...ne denli deðersiz olduðunu anladým.

Sep 15, 2022 21:04:02 31.08KB Download Translate

1 00:00:05,380 --> 00:00:06,800 3.Bölüm 2 00:00:06,800 --> 00:00:08,840 Piç! Hwang Kyung Min! Hwang Kyung Min! 3 00:00:10,840 --> 00:00:12,690 Geber piç! 4 00:00:12,890 --> 00:00:17,490 Çeviri:laydi_ji 5 00:00:29,560 --> 00:00:33,280 Cehenneme git, Genelevci piç! 6 00:01:36,160 --> 00:01:41,120 Biraz tehlikeliydi, ha? Bir dahakine daha dikkatli olurum. 7 00:02:07,560 --> 00:02:10,200 Umut yýkýmýn baþlangýcýdýr. 8 00:02:12,380 --> 00:02:13,720 Tuvalet nerede? 9 00:02:13,780 --> 00:02:18,520 Tuvalet þu tarafta. Kullanabilirsiniz.

Sep 15, 2022 21:04:02 38.52KB Download Translate

1 00:00:05,100 --> 00:00:06,860 Sin Seok Taþýmacýlýk 2 00:00:07,720 --> 00:00:10,180 4.Bölüm 3 00:00:12,860 --> 00:00:14,840 Gidelim! 4 00:00:15,080 --> 00:00:16,420 Sýradaki kim? 5 00:00:17,620 --> 00:00:18,780 Planladýðýmýz gibi. 6 00:00:21,242 --> 00:00:26,385 Çeviri:laydi_ji 7 00:00:27,600 --> 00:00:30,500 Bay Kim kaç yýldýr okulumuzda geçici öðretmen olarak çalýþýyor? 8 00:00:30,500 --> 00:00:32,440 Üç yýl, üç yýl oldu. 9 00:00:32,900 --> 00:00:34,760 Daha ne kadar sürecek? 10 00:00:35,180 --> 00:00:38,960 Kadrolu bir öðretmen olmalýsýn.

Sep 15, 2022 21:04:02 31.63KB Download Translate

1 00:00:05,100 --> 00:00:07,300 Sin Seok Taþýmacýlýk 2 00:01:04,740 --> 00:01:06,960 Ji Ni: Ýlaçlar geldi, alacak mýsýn? 3 00:01:13,040 --> 00:01:15,980 Tamam, geliyorum. Sakýn bensiz baþlama. 4 00:02:55,720 --> 00:03:01,460 Domuzlar Kralý 5 00:03:04,042 --> 00:03:06,080 5.Bölüm 6 00:03:10,620 --> 00:03:13,520 Tuzaða düþürüldün. Yaþamak istiyorsan beni dinle. 7 00:03:15,780 --> 00:03:17,600 Ne diyor bu be! 8 00:03:30,440 --> 00:03:32,660 Hwang Kyung Min! Manyak herif. 9 00:03:32,960 --> 00:03:34,360 Nereye gidiyoruz? 10

Sep 15, 2022 21:04:02 27.03KB Download Translate

1 00:00:05,290 --> 00:00:06,000 Merhaba. 2 00:00:06,290 --> 00:00:07,050 Merhaba. 3 00:00:08,150 --> 00:00:10,800 - Eþofman takýmý alacaktýk. - Tabii. 4 00:00:11,740 --> 00:00:14,120 - Ýkiniz de ayný beden mi? - Evet. 5 00:00:15,220 --> 00:00:17,840 Geçen yýl giyindiklerine ne oldu? Ýlla yenisi mi lazým? 6 00:00:18,460 --> 00:00:22,140 - O kadar uzadýn mý yahu! - Þey... 7 00:00:22,460 --> 00:00:26,160 Sýnýfýmýzdaki iþe yaramazlar kýyafetlerimizi mahvettiler. 8 00:00:26,680 --> 00:00:28,660 Milleti dövmekte üstlerine yok. 9 00:00:29,540 --> 00:00:32,940 Yaklaþma! Yaklaþma!

Sep 15, 2022 21:04:02 29.28KB Download Translate

1 00:00:05,000 --> 00:00:10,740 Çeviri:laydi_ji 2 00:00:10,740 --> 00:00:11,940 Bir yýl önce... 3 00:00:11,940 --> 00:00:15,220 - Evet? - Doktor Bey. 4 00:00:15,300 --> 00:00:18,140 Hastanýz varmýþ, aþaðýdan aradýlar. 5 00:00:19,120 --> 00:00:21,500 - Hasta mý? Þimdi mi? - Evet. 6 00:00:21,580 --> 00:00:25,860 - Arkadaþýnýzmýþ. - Arkadaþým mý? - Evet. 7 00:00:29,120 --> 00:00:31,550 Görüþürüz. 8 00:00:46,820 --> 00:00:49,620 Acaba... Kang Min mi? 9 00:00:50,880 --> 00:00:53,920 - Evet, ben Kang Min.

Sep 15, 2022 21:04:02 32.65KB Download Translate

1 00:00:07,120 --> 00:00:09,490 8.Bölüm 2 00:00:10,890 --> 00:00:15,490 Çeviri:laydi_ji 3 00:00:45,830 --> 00:00:49,030 Yarýn okula geldiðinde gebermiþ olacaksýn. 4 00:00:49,160 --> 00:00:51,660 Delirtme beni! Aç telefonu dedim! Geri zekâlý! 5 00:00:52,130 --> 00:00:53,970 Senin o parmaklarýný kýracaðým! Aklýný mý kaçýrdýn? 6 00:00:54,810 --> 00:00:57,280 - Be adam! - Býrak! 7 00:00:58,520 --> 00:01:03,570 - Býrak! - Bana bakýn! 8 00:01:04,220 --> 00:01:05,540 Açýk kulaklarýnýzý þerefsizler! 9 00:01:05,940 --> 00:01:09,700 Seni asla unutmayacaðým ve

Sep 15, 2022 21:04:02 22.9KB Download Translate

1 00:00:07,100 --> 00:00:09,500 9.Bölüm 2 00:00:09,660 --> 00:00:15,460 Çeviri:laydi_ji 3 00:00:40,740 --> 00:00:43,900 Park Chan Young üniversitede elektrik mühendisliði okumuþ. 4 00:00:45,780 --> 00:00:48,050 - Ne oldu? - Park Chan Young... 5 00:00:48,120 --> 00:00:50,720 Ortaokulda elektronik eþyalarla arasý iyiydi. 6 00:00:51,680 --> 00:00:53,700 Þimdi ne yapýyor? 7 00:00:53,700 --> 00:00:57,620 Yakýn zamana kadar Full Disk diye bir web þirketinde çalýþýyormuþ. Býrakmýþ. 8 00:00:58,020 --> 00:01:01,871 Þu anda belli bir iþi yok, küçük bir yatýrýmcý olarak devam ediyor hayatýna. 9 00:01:04,540 --> 00:01:07,480 O zaman neden Park Chan-young'un

Sep 15, 2022 21:04:02 31.53KB Download Translate

1 00:00:05,250 --> 00:00:08,650 Çeviri:laydi_ji 2 00:00:08,850 --> 00:00:11,120 10.bölüm 3 00:00:13,900 --> 00:00:16,720 Evet. Cheoli'ye neden yaptýn bunu? 4 00:00:17,680 --> 00:00:23,340 - Sen, sen yoksa... - Evet, benim. Hwang Kyung Min. 5 00:00:28,470 --> 00:00:32,230 Hayýr, benim deðildim. Cheol'ü ben öldürmedim! 6 00:00:32,230 --> 00:00:35,320 Sendin. Cheol'ü ölüme sen sürükledin. 7 00:00:36,200 --> 00:00:39,814 Sen sadece bir domuzsun! Köpeklerin götünü yalayan... 8 00:00:40,060 --> 00:00:44,030 ...ama kaderinin katledilmek olduðunu bilmeyen bir domuz! 9 00:00:49,940 --> 00:00:52,000

Sep 15, 2022 21:04:02 26.36KB Download Translate

1 00:00:05,640 --> 00:00:09,580 Jong Suk, Cheol'ü... 2 00:00:12,280 --> 00:00:13,620 ...öldürmüþ. 3 00:00:14,020 --> 00:00:19,520 Çeviri:laydi_ji 4 00:00:21,380 --> 00:00:25,740 Cheol ölmeden önceki gün önce beni görmeye gelmiþti. 5 00:00:28,400 --> 00:00:30,620 11.Bölüm 6 00:00:32,780 --> 00:00:33,860 Cheol! 7 00:00:37,060 --> 00:00:38,960 Bu saatte hayýrdýr? 8 00:00:44,640 --> 00:00:45,700 Þey... 9 00:00:47,480 --> 00:00:51,420 Þu intihar iþini bir daha düþünsen olmaz mý? 10 00:00:53,960 --> 00:00:57,500

Sep 15, 2022 21:04:02 27.24KB Download Translate

1 00:00:06,580 --> 00:00:08,950 Final Bölümü 2 00:00:11,550 --> 00:00:18,550 Çeviri:laydi_ji 3 00:04:06,360 --> 00:04:13,170 Domuzlar Kralý 4 00:04:58,860 --> 00:04:59,980 Ýyi misiniz? 5 00:05:04,540 --> 00:05:07,660 Jung Jong Suk takip edecektir. Ne yapmamý istersiniz? 6 00:05:09,860 --> 00:05:11,310 Ona bir þans verdim ama o... 7 00:05:14,280 --> 00:05:15,880 Oraya getirmeliyiz. 8 00:06:17,720 --> 00:06:19,710 Çabuk olun! 9 00:06:39,020 --> 00:06:41,560 Seo Dong Karakolundan Teðmen Kang Jin Ah. 10 00:06:42,180 --> 00:06:43,940