Subtitles by MK916 23
Language Title
English The Wolf (Lang Dian Xia / The Majesty of Wolf / 狼殿下) (2020) 13 hours ago 154
English The Wolf (Lang Dian Xia / The Majesty of Wolf / 狼殿下) (2020) 3 days ago 62
English Love and Redemption (The Colored Glaze Beauty / Liu Li Mei Ren Sha / 琉璃美人煞) (2020) 5 days ago 30
English The Blooms at Ruyi Pavilion (Ru Yi Fang Fei / The Way of Favours / 如意芳霏) (2020) 5 days ago 54
English Love in Between (Yi Cun Xiang Si / One Inch of Yearning / Shao Nian You: Yi Cun Xiang Si / 少年游之一寸相思) (2020) 6 days ago 28
English Jiu Liu Overlord (Jiu Liu Ba Zhu / Ninth Overlord / Jiu liu bazhu / 九流霸主) (2020) 1 week ago 92
English Love is Sweet (Half Honey and Half Hurt / Ban shi mi tang ban shi shang / 半是蜜糖半是伤) (2020) 1 month ago 272
English The Song of Glory (Jing Xiu Chang Ge / 锦绣长歌) (2020) 3 months ago 175
English The Song of Glory (Jing Xiu Chang Ge / 锦绣长歌) (2020) 3 months ago 192
English Ever Night: Season 2 (Ever Night: War of Brilliant Splendours / 将夜之光明之战) (2020) 3 months ago 116
English Love and Destiny (Chen Xi Yuan / The Fate of Chen Xi / San Sheng San Shi Chen Xi Yuan / 宸汐缘) (2019) 3 months ago 76
English Love and Destiny (Chen Xi Yuan / The Fate of Chen Xi / San Sheng San Shi Chen Xi Yuan / 宸汐缘) (2019) 3 months ago 79
English Love of Thousand Years (The Killing of Three Thousand Crows / San Qian Ya Sha / 三千鸦杀) (2020) 3 months ago 112
English And The Winner Is Love (Yue Shang Chong Huo / 月上重火) (2020) 3 months ago 115
English Handsome Siblings (Jue Dai Shuang Jiao / 绝代双骄) (2020) 3 months ago 57
English The Romance of Tiger and Rose (The Rumored Third Princess / Chuan Wen Zhong De San Gong Zhu / 传闻中的陈芊芊) (2020) 3 months ago 201
English Dance of the Sky Empire (Dance of the Sky / Tian Wu Ji / 天舞纪) (2020) 3 months ago 108
English Love a Lifetime (Revenge and Sacrifice / Mu Bai Shou / Mei Ren Mu Bai Shou / 暮白首) (2020) 3 months ago 93
English Eternal Love of Dream (Three Lives, Three Worlds, The Pillow Book / San Sheng San Shi Zhen Shang Shu / 三生三世枕上书) (2020) 8 months ago 279
English Eternal Love of Dream (Three Lives, Three Worlds, The Pillow Book / San Sheng San Shi Zhen Shang Shu / 三生三世枕上书) (2020) 8 months ago 296
English Legend of Yun Xi (芸汐传) (2018) Web 1 year ago 330
English The Legends (Zhao Yao / 招搖) (2019) DVD 1 year ago 494
English The Legends (Zhao Yao / 招搖) (2019) DVD 1 year ago 731