pingbot.me
Back to subtitle list

Murder by Numbers Farsi/Persian Subtitles

 Murder by Numbers
Dec 13, 2020 18:38:56 drmn9561 Farsi/Persian 1

Release Name:

Murder by Numbers

Release Info:

من با نسخه 720p و FPS 23.976هماهنگش کردم 
Download Subtitles
Nov 26, 2013 12:28:50 78.39KB Download Translate

1 00:00:01,043 --> 00:00:15,724 ÑÖÇ :ÈÇ ÇÝÊÎÇÑ ÊÞÏíã ãí ˜äÏ [email protected] 2 00:00:16,683 --> 00:00:31,365 "˜ÇÑí ÇÎÊÕÇÕí ÇÒ Êíã ÊÑÌãå "ʘ ãææí www.TakMovie.org 3 00:00:31,365 --> 00:00:57,432 :ÒíÑäæíÓ åÇíã ÑÇ ÇÒ ÑæÝÇíáã ÏÑíÇÝÊ ˜äíÏ http://subscene.com/u/772472 4 00:00:58,392 --> 00:02:13,550 ÊÑÌãå æ ÒíÑäæíÓ: ÑÖÇ "˜ÇÑí ÇÎÊÕÇÕí ÇÒ Êíã ÊÑÌãå "ʘ ãææí 5 00:02:18,056 --> 00:02:20,183 ãí Êæäíã Çíä ÑÇ ÈÑÇí ÇÎÑíä ÈÇÑ Èíã¿ 6 00:02:20,392 --> 00:02:24,396 ˜Óí äãí Êæäå ÈÏæä ÌÑã æ ÎæϘÔí ÒäÏí ˜äå 7 00:02:24,896 --> 00:02:26,189 Ȑæ 8 00:02:26,398 --> 00:02:30,652 ÚåÏí ÈÇ ÇÊÔ ÈÓÊå ÔÏå ˜å Èå äÏ Òäϐí äíÇÒ ÇÓÊ 9 00:02:30,861 --> 00:02:32,404 ÈÞíå ãí ãíÑäÏ