pingbot.me
Back to subtitle list

Murder by Numbers Farsi/Persian Subtitles

 Murder by Numbers
Dec 13, 2020 18:38:56 rvzreza Farsi/Persian 2

Release Name:

Murder by Numbers (2002)-dvdrip-framrate 25.000-reza

Release Info:

تیم ترجمه "تک مووی"-ترجمه:رضا    
Download Subtitles
Jul 24, 2013 21:47:42 78.51KB Download Translate

1 00:00:01,000 --> 00:00:15,074 ÑÖÇ :ÈÇ ÇÝÊÎÇÑ ÊÞÏíã ãí ˜äÏ [email protected] 1 00:00:16,000 --> 00:00:30,074 "˜ÇÑí ÇÎÊÕÇÕí ÇÒ Êíã ÊÑÌãå "ʘ ãææí www.TakMovie.org 2 00:00:30,100 --> 00:00:55,074 :ÒíÑäæíÓ åÇíã ÑÇ ÇÒ ÑæÝÇíáã ÏÑíÇÝÊ ˜äíÏ http://subscene.com/u/772472 3 00:00:56,000 --> 00:02:08,074 ÊÑÌãå æ ÒíÑäæíÓ: ÑÖÇ "˜ÇÑí ÇÎÊÕÇÕí ÇÒ Êíã ÊÑÌãå "ʘ ãææí 1 00:02:13,840 --> 00:02:15,876 ãí Êæäíã Çíä ÑÇ ÈÑÇí ÇÎÑíä ÈÇÑ Èíã¿ 2 00:02:16,080 --> 00:02:19,914 ˜Óí äãí Êæäå ÈÏæä ÌÑã æ ÎæϘÔí ÒäÏí ˜äå 3 00:02:20,400 --> 00:02:21,628 Ȑæ 4 00:02:21,840 --> 00:02:25,913 ÚåÏí ÈÇ ÇÊÔ ÈÓÊå ÔÏå ˜å Èå äÏ Òäϐí äíÇÒ ÇÓÊ 5 00:02:26,120 --> 00:02:27,599