pingbot.me
Back to subtitle list

Letters to Juliet Farsi/Persian Subtitles

 Letters to Juliet
Jan 11, 2021 01:59:27 SomeRelax Farsi/Persian 2

Release Name:

letters.to.juliet.720p-x264
Download Subtitles
Sep 03, 2010 14:39:30 83.7KB Download Translate

1 00:00:06,000 --> 00:00:19,000 Êíã ÊÑÌãå Ýíáã ÈÇÑÇä ÊÞÏíã ãí˜äÏ HttpS://www.Film-Baran.Com 2 00:00:28,460 --> 00:00:31,861 Êæ æÇÞÚÇ ãä æ ÔãåÇí ÎäÏÇäã Ñæ ÏæÓÊ ÏÇÑí 3 00:00:32,598 --> 00:00:35,658 ÈÇ Çíä˜å ÓÚí ãí˜äã æáí äãíÊæäã æÇäãæÏ ˜äã 4 00:00:35,734 --> 00:00:37,668 ÏæÓÊÊ ÏÇÑã 5 00:00:39,671 --> 00:00:41,662 ÏæÓÊÊ ÏÇÑã 6 00:00:44,476 --> 00:00:48,003 ÇÍÓÇÓ ãí˜äã ˜å ÞáÈã ÏÇÑå ÇÒ ÌÇ ÏÑ ãíÇÏ 7 00:00:48,414 --> 00:00:51,611 ÇíäÌÇ ÇíÓÊÇÏã æ Èå ÓÎÊí äÝÓ ãí˜Ôã 8 00:00:51,683 --> 00:00:54,481 ãäæ Èå ÏÓÊ ÂæÑÏí 9 00:00:55,387 --> 00:00:57,947 ãäæ Èå ÏÓÊ ÂæÑÏí 10 00:01:00,426 --> 00:01:05,295 ÌæÑí ˜å ÏÓÊãæ ãííÑí Îíáí ÔíÑíäå