pingbot.me
Back to subtitle list

Justice League Unlimited (Justice League Season 3) Arabic Subtitles

 Justice League Unlimited (Justice League Season 3)
May 01, 2021 09:53:14 Ammar79 Arabic 6

Release Name:

Justice League Unlimited S01E05 Kids Stuff

Release Info:

(( ترجمتي أتمنى أن تنال اعجابكم ))  
Download Subtitles
Apr 30, 2021 21:43:16 13.38KB Download Translate

1 00:00:15,423 --> 00:00:16,989 .ãä ÇáÃÝÖá Ãä íßæä åÐÇ ÌÏíÑÇð ÈæÞÊí íÇ Ããí 2 00:00:16,989 --> 00:00:18,488 .Åääí ÃÚäí ãÇ ÃÞæáå 3 00:00:18,489 --> 00:00:21,754 .ÅÐÇ ßÇäÊ ÇáÃÓÇØíÑ ÕÍíÍÉ¡ ÝÓíßæä ÇáÃãÑ ÌÏíÑÇð 4 00:00:21,755 --> 00:00:26,818 ¡áÞÏ ßäÊ ÊÞæáíä ÃãæÑÇð ßåÐå ãäÐ ÞÑæä .æáÇ ÔíÁ ÊÛíÑ ÃÈÏÇð 5 00:00:26,819 --> 00:00:29,084 .ßá ÔíÁ ÞÏ ÊÛíÑ 6 00:00:29,085 --> 00:00:30,150 .ãÇ ÚÏÇß íÇ (ãæÑÏÑÏ) 7 00:00:30,251 --> 00:00:34,282 æÐáß áÃääí ÃÑíÏß Ãä Êßæä ÔÇÈÇð .ÚäÏãÇ ÃãäÍß ããáßÊß 8 00:00:34,283 --> 00:00:36,749 ! ÃÑíÏ Ãä Ãßæä ãáßÇð ÇáÂä 9 00:00:37,815 --> 00:00:41,814 ãÇ åÐÇ ÇáÔíÁ ¿ ÓÍÑ ÛÈí ÂÎÑ ¿ 10 00:00:43,714 --> 00:00:46,312