Back to subtitle list

Duel (Dyooeol / 듀얼) Turkish Subtitles

 Duel (Dyooeol / 듀얼)
Jul 23, 2020 12:39:23 desprite Turkish 7

Release Name:

Duel S01 NF WEB-DL 720p x264 [Pahe.ph] / ATTKC

Release Info:

çeviri: juliet & -ZuLu- 
Download Subtitles
Jul 23, 2020 06:54:18 61.17KB Download Translate

1 00:00:37,900 --> 00:00:40,941 Nefes kesici gerilim dizisi, Duel 2 00:00:43,070 --> 00:00:49,070 =Çeviri: juliet= YÇÇ | Ýyi seyirler diler... 3 00:00:53,835 --> 00:00:57,134 Jang Deuk Cheon, bir milyon dolarý topladýn mý? 4 00:00:59,073 --> 00:01:02,334 Evet, þimdi parayý hazýr ediyorum. 5 00:01:04,078 --> 00:01:08,023 Soo Yeon peki? Soo Yeon iyi mi? 6 00:01:09,117 --> 00:01:11,007 Soo Yeon ne durumda? 7 00:01:11,185 --> 00:01:13,000 Parayý þu an hazýrladýðýmdan... 8 00:01:13,001 --> 00:01:15,134 ...hiç olmazsa Soo Yeon'un sesini bir defacýk duyamaz mýyým? 9 00:01:15,289 --> 00:01:18,591 Soo Yeon'un sesini bir kerecik duymama izin ver.

Jul 23, 2020 06:54:18 52.76KB Download Translate

1 00:00:37,960 --> 00:00:40,760 Nefes kesici gerilim dizisi, Duel 2 00:00:44,000 --> 00:00:49,999 Çeviri: -ZuLu- Yeppudaa Çevirmen Adayý 3 00:00:57,671 --> 00:01:01,909 Seul Jeongbok-gu Jeongreung'ta bir kýz cesedi bulundu. 4 00:01:02,176 --> 00:01:04,561 Cesedi dün 20:00 sularýnda Jeongreung patikasýnda yürüyüþ yapan... 5 00:01:04,596 --> 00:01:06,912 ...50'li yaþlarda bir çift tarafýndan bulundu. 6 00:01:06,947 --> 00:01:10,184 Cesedin bir kýsmýnýn çoktan çürümüþ olduðu belirtildi. 7 00:01:29,770 --> 00:01:31,572 Girmeyin, Soruþturma Altýnda 8 00:01:41,816 --> 00:01:43,417 Dikkatli olun lütfen. 9 00:01:43,851 --> 00:01:46,187 - Amanýn.

Jul 23, 2020 06:54:18 47.41KB Download Translate

1 00:00:37,503 --> 00:00:40,693 Nefes kesici gerilim dizisi, Duel 2 00:00:45,781 --> 00:00:51,781 =Çeviri: juliet= YÇÇ | Ýyi seyirler diler... 3 00:01:11,853 --> 00:01:13,694 Buna hiç gerek yok. 4 00:01:19,827 --> 00:01:23,397 Ölmeyi hak etmiyor mu? Ne diye onu kurtarasýn? 5 00:01:23,531 --> 00:01:24,799 Sen... 6 00:01:33,174 --> 00:01:34,509 Dur! 7 00:01:35,910 --> 00:01:40,782 Duel 8 00:01:49,691 --> 00:01:51,109 Baksana. 9 00:01:52,360 --> 00:01:56,700 - Bana inanýyor musun? - Hayýr. Ben de yalnýzca gördüðüme inanýrým. 10

Jul 23, 2020 06:54:18 44.88KB Download Translate

1 00:00:37,503 --> 00:00:40,693 Nefes kesici gerilim dizisi, Duel 2 00:00:58,500 --> 00:01:04,499 Çeviri: -ZuLu- Yeppudaa Çevirmen Adayý 3 00:01:07,399 --> 00:01:11,869 Sen beni tanýyorsun, deðil mi? 4 00:01:11,904 --> 00:01:13,805 Tanýyorum. Çok iyi tanýyorum. 5 00:01:14,673 --> 00:01:17,509 - Birbirimizi nereden tanýyoruz? - O deðil de... 6 00:01:21,780 --> 00:01:24,949 ...nasýl hâlâ hayattasýn? - Ne? 7 00:01:27,952 --> 00:01:33,358 Seni öldürdüðümü hatýrlýyorum. 8 00:01:33,958 --> 00:01:35,894 Ama neden hâlâ hayattasýn? 9 00:01:38,063 --> 00:01:39,064 Neden? 10

Jul 23, 2020 06:54:18 45.55KB Download Translate

1 00:00:37,855 --> 00:00:41,217 Nefes kesici gerilim dizisi, Duel 2 00:00:45,781 --> 00:00:51,781 =Çeviri: juliet= YÇÇ | Ýyi seyirler diler... 3 00:00:54,168 --> 00:00:57,921 Bunun için üzgünüm ama benim de baþka bir çarem yok. 4 00:01:00,108 --> 00:01:02,834 Bu yüzden ne olur aptalca bir þey yapmaya kalkýþma ve sessizce dur. 5 00:01:02,934 --> 00:01:04,909 O zaman kýlýna zarar gelmez. 6 00:01:19,460 --> 00:01:21,261 Kimse kýmýldamasýn! 7 00:01:21,629 --> 00:01:25,455 Þimdi derhâl silahlarýnýz býrakýp teslim olmazsanýz ateþ ederiz. 8 00:01:35,043 --> 00:01:36,450 Patron. 9 00:01:36,578 --> 00:01:38,340 Olduðunuz yerde kalýn!

Jul 23, 2020 06:54:18 43.98KB Download Translate

1 00:00:37,855 --> 00:00:41,217 Nefes kesici gerilim dizisi, Duel 2 00:00:48,500 --> 00:00:53,500 Çeviri: -ZuLu- Yeppudaa Çevirmen Adayý 3 00:00:54,102 --> 00:00:56,304 6. Bölüm 4 00:01:04,812 --> 00:01:06,047 Nasýl bir yer burasý? 5 00:01:39,047 --> 00:01:43,551 Birini takip ederken kandýrýlabileceðini unutma, gerzek herif. 6 00:01:46,354 --> 00:01:51,259 Duel 7 00:02:38,006 --> 00:02:42,110 Bayým. Burasý neresi? 8 00:02:43,478 --> 00:02:45,413 Burasý hastane deðil mi? 9 00:02:46,648 --> 00:02:50,485 Sana... kim kalkýp da dolaþabileceðini söyledi? 10

Jul 23, 2020 06:54:18 51.51KB Download Translate

1 00:00:37,855 --> 00:00:41,217 Nefes kesici gerilim dizisi, Duel 2 00:00:45,781 --> 00:00:51,781 =Çeviri: juliet= YÇÇ | Ýyi seyirler diler... 3 00:00:52,926 --> 00:00:56,000 Hoþuma gitti ama üzerinde biraz daha düþüneyim. 4 00:00:56,004 --> 00:00:59,073 Peki. Öyleyse iyice düþünüp daha sonra yine uðrayýn. 5 00:00:59,108 --> 00:01:00,570 - Peki. - Ayaðýnýza saðlýk. 6 00:01:04,779 --> 00:01:08,397 Evet. Maðazayý kapatýyorum þimdi. 7 00:01:08,950 --> 00:01:14,122 Evet. Armaðan mý? Tabii ki çoktan hazýr ettim bile. 8 00:01:15,690 --> 00:01:19,315 Eve gelirken sana kek alacaðým. 9 00:01:19,661 --> 00:01:22,409 Evet. Tatlý patates keki istersin, deðil mi?

Jul 23, 2020 06:54:18 44.05KB Download Translate

1 00:00:37,855 --> 00:00:41,217 Nefes kesici gerilim dizisi, Duel 2 00:00:42,500 --> 00:00:48,499 Çeviri: -ZuLu- Yeppudaa Çevirmen Adayý 3 00:00:52,867 --> 00:00:55,136 8. Bölüm 4 00:00:55,830 --> 00:00:57,460 Park Dong Seul nasýl kaybolur? 5 00:00:58,740 --> 00:01:00,400 Kimsenin girebilmesine imkan yok. 6 00:01:00,408 --> 00:01:03,645 Evet, öyle olmamýþ. Dedektiflerden kaçýp arabasýyla uzaklaþmýþ. 7 00:01:03,680 --> 00:01:07,949 - Koruma talep eden biri neden kaçar ki? - Beni de þaþýrtan bu. 8 00:01:11,753 --> 00:01:13,054 Park Dong Seul'un kýzý. 9 00:01:16,524 --> 00:01:19,994 - Kýzý nerede? Yerini öðren. - Peki, anlaþýldý.

Jul 23, 2020 06:54:18 45.84KB Download Translate

1 00:00:37,785 --> 00:00:41,351 Nefes kesici gerilim dizisi, Duel 2 00:00:45,781 --> 00:00:51,781 =Çeviri: juliet= YÇÇ | Ýyi seyirler diler... 3 00:00:52,500 --> 00:00:53,701 Duel'de Daha Önce... 4 00:00:53,801 --> 00:00:55,218 1993, Sanyoung Gizli Laboratuvarý 5 00:00:55,937 --> 00:00:57,138 Yasadýþý kök hücre araþtýrmasý sürecinde... 6 00:01:00,475 --> 00:01:01,876 ...Doktor Lee Yong Sup'un ölümü sebebiyle kök hücreler ortadan kaybolur... 7 00:01:03,545 --> 00:01:05,613 ...ve insan klonu oluþturulur. 8 00:01:06,180 --> 00:01:07,698 2017, Sanyoung Hastanesi 9 00:01:07,733 --> 00:01:09,746 Soo Yeon. Babasýnýn kýzý. 10 00:01:12,921 --> 00:01:14,289

Jul 23, 2020 06:54:18 39.74KB Download Translate

1 00:00:37,785 --> 00:00:41,351 Nefes kesici gerilim dizisi, Duel 2 00:00:46,500 --> 00:00:51,500 Çeviri: -ZuLu- Yeppudaa Çevirmen Adayý 3 00:00:52,634 --> 00:00:53,968 Duel'de Daha Önce... 4 00:00:54,002 --> 00:00:55,270 1993, Sanyoung Gizli Laboratuvarý 5 00:00:56,104 --> 00:00:58,306 Yasadýþý kök hücre araþtýrmasý sürecinde... 6 00:01:01,509 --> 00:01:03,945 ...Doktor Lee Yong Sup'un ölümü sebebiyle kök hücreler ortadan kaybolur... 7 00:01:04,279 --> 00:01:08,483 - Sung Joon, þuna baksana. Havalý deðil mi? - Evet, havalý. 8 00:01:10,552 --> 00:01:13,154 ...ve insan klonu oluþturulur. 9 00:01:13,189 --> 00:01:15,023 2017, Sanyoung Hastanesi 10

Jul 23, 2020 06:54:18 56.24KB Download Translate

1 00:00:37,785 --> 00:00:41,351 Nefes kesici gerilim dizisi, Duel 2 00:00:45,781 --> 00:00:51,781 =Çeviri: juliet= YÇÇ | Ýyi seyirler diler... 3 00:00:55,136 --> 00:00:57,277 Senden yardým istedim! 4 00:00:57,638 --> 00:01:01,455 Bana yardým etmeliydin! Ýnanmalýydýn! 5 00:01:05,847 --> 00:01:08,548 Amca. Polis amca. 6 00:01:08,583 --> 00:01:11,552 Cidden bu insanlarý tanýmýyoruz. Tanýmadýðýmýz insanlar onlar. 7 00:01:11,587 --> 00:01:15,588 - Sakin olun. - Amca... - Artýk güvendesiniz. - Yalan söylemiyoruz. 8 00:01:15,623 --> 00:01:17,690 - Kolay gelsin, Memur Bey. - Ne olur bize yardým edin. 9 00:01:17,725 --> 00:01:21,229 - Baksana, Jang Deuk Cheon. Ne dikiliyorsun orada? - Amca! Amca!

Jul 23, 2020 06:54:18 53.25KB Download Translate

1 00:00:37,785 --> 00:00:41,351 Nefes kesici gerilim dizisi, Duel 2 00:00:50,500 --> 00:00:56,000 Çeviri: -ZuLu- Yeppudaa Çevirmen Adayý 3 00:00:56,571 --> 00:00:58,373 1993, kök hücre araþtýrmasý 4 00:01:00,508 --> 00:01:02,510 1994, iki insan klon üretilir 5 00:01:10,251 --> 00:01:13,486 Yasadýþý deneyler hakkýnda bir þey biliyor musunuz? 6 00:01:13,521 --> 00:01:16,691 O yasadýþý deneylerden insan klonu oluþturuldu. 7 00:01:16,726 --> 00:01:21,496 Aramýzda kalýrsa kimse bilmeyecek, hangimizin kim olduðunu. 8 00:01:21,696 --> 00:01:25,867 Ýþin özü, Doktor Lee'ye benzeyen iki klon. 9 00:01:26,634 --> 00:01:29,304 Lee Sung Joon ve Lee Sung Hoon.

Jul 23, 2020 06:54:18 60.26KB Download Translate

1 00:00:38,085 --> 00:00:41,651 Nefes kesici gerilim dizisi, Duel 2 00:00:46,081 --> 00:00:52,081 =Çeviri: juliet= YÇÇ | Ýyi seyirler diler... 3 00:01:00,875 --> 00:01:02,937 Neden beni yarattýn? 4 00:01:11,752 --> 00:01:16,422 Bu mu? Bana mutlaka sormak istediðin þey. 5 00:01:16,557 --> 00:01:21,387 Ama neden? Aþýyý geliþtirmek yeterli deðil miydi? 6 00:01:22,296 --> 00:01:27,725 Doðru. Araþtýrma için klon bir embriyoya ihtiyaç duymuþsundur. 7 00:01:27,868 --> 00:01:31,706 Ben de araþtýrma laboratuvarýnda büyüdüðümden bu alanda bildiðim þeyler var ama... 8 00:01:32,073 --> 00:01:34,780 Ama Allah aþkýna neden... 9 00:01:36,143 --> 00:01:41,572 ...tüm zorluklara karþýn bir insan klonu yaratýp beni 20 sene boyunca büyüttün?

Jul 23, 2020 06:54:18 45.37KB Download Translate

1 00:00:37,785 --> 00:00:41,351 Nefes kesici gerilim dizisi, Duel 2 00:00:52,500 --> 00:00:58,499 Çeviri: -ZuLu- Yeppudaa Çevirmen Adayý 3 00:01:02,277 --> 00:01:03,444 Benim. 4 00:01:04,946 --> 00:01:06,114 Senlik bir iþim var. 5 00:01:07,415 --> 00:01:08,683 Doktor Han Yu Ra'dan... 6 00:01:11,619 --> 00:01:12,654 ...kurtul. 7 00:01:14,255 --> 00:01:17,325 - Ne dediniz? - Kýzýnýz... 8 00:01:18,960 --> 00:01:20,328 ...Lee Ju Hee yaþýyor. 9 00:01:23,965 --> 00:01:25,833 Ryu Jung Sook'un kýzý; Mi Rae... 10 00:01:28,770 --> 00:01:30,371

Jul 23, 2020 06:54:18 51.8KB Download Translate

1 00:00:37,985 --> 00:00:41,551 Nefes kesici gerilim dizisi, Duel 2 00:00:45,981 --> 00:00:51,981 =Çeviri: juliet= YÇÇ | Ýyi seyirler diler... 3 00:00:56,204 --> 00:00:59,377 Hayýr. Hayýr, hayýr! 4 00:01:01,509 --> 00:01:05,100 Ben deðildim. Ben yapmadým! 5 00:01:05,947 --> 00:01:09,082 Lee Sung Joon'du. Lee Sung Joon yaptý. 6 00:01:09,217 --> 00:01:14,722 Sung Joon olmasaydý... Lee Sung Joon öldürdü onu! Lee Sung Joon öldürdü! 7 00:01:18,159 --> 00:01:22,307 Doktor Han yerine kaza geçiren kadýn var ya... 8 00:01:22,997 --> 00:01:24,831 Ne o? Ölmüþ mü? 9 00:01:24,866 --> 00:01:29,886 - Hayýr, bilakis durumu bir hayli düzelmiþ. - Kesin ölür demiyor muydun?

Jul 23, 2020 06:54:18 41.72KB Download Translate

1 00:00:37,785 --> 00:00:41,351 Nefes kesici gerilim dizisi, Duel 2 00:00:48,500 --> 00:00:52,500 Çeviri: -ZuLu- Yeppudaa Çevirmen Adayý 3 00:00:54,435 --> 00:00:57,705 - Bayým! - Deuk Cheon! 4 00:01:13,087 --> 00:01:15,723 Bayým! Hayýr! 5 00:01:21,462 --> 00:01:24,497 Çabuk gidin. Gidin. 6 00:01:24,532 --> 00:01:25,999 Onu býrakamayýz! 7 00:01:26,034 --> 00:01:28,636 Bayým! Onu böyle býrakamayýz! 8 00:01:31,873 --> 00:01:36,077 Bayým! Onu böyle býrakamayýz! Hayýr! 9 00:01:36,611 --> 00:01:38,846 Bayým! Bayým! 10 00:01:42,283 --> 00:01:43,551

How to unblock