Subtitles by Song_Hye-Min 716
Language Title
English Love is Leaving (An Na De Ai Ren / Anna's lover / 安娜的爱人 ) (2022) 6 hours ago 5
English My Kung Fu Girlfriend Season 2 (2022) 6 hours ago 7
English My Kung Fu Girlfriend (2022) 6 hours ago 6
English Time Seems To Have Forgotten (Bei Yi Wang De Shi Guang / 被遗忘的时光) (2022) 11 hours ago 10
English Growing Pain 2 (Shao Nian Pai 2 / 少年派2) (2022) 11 hours ago 6
English Immortal Samsara: Part 1 (Chen Xiang Ru Xie / 沉香如屑) (2022) 11 hours ago 12
English Aim the Heart Archeress (Aim For The Bullseye / Miao Zhun Ba Xin, Cai Jin Ye! / 瞄准靶心, 菜金叶!) (2022) 12 hours ago 9
English Out of Court (Blind Spot / Ting Wai Mang Qu / 庭外) (2022) 12 hours ago 6
English Immortal Samsara: Part 1 (Chen Xiang Ru Xie / 沉香如屑) (2022) 12 hours ago 6
English Love Like The Galaxy (Seng Hon Chan Laan / The Stars Are Brilliant / Splendid Stars , Xing Han Can Lan / 星汉灿烂) (2022) 12 hours ago 56
English Dear Little Mermaid (Qin Ai De Xiao Mei Ren Yu / 亲爱的小美人鱼) (2022) 12 hours ago 16
English To Be A Brave One (Zhi Yong Gan De Ni / 致勇敢的你) (2022) 12 hours ago 14
English Growing Pain 2 (Shao Nian Pai 2 / 少年派2) (2022) 2 days ago 15
English Immortal Samsara: Part 1 (Chen Xiang Ru Xie / 沉香如屑) (2022) 2 days ago 9
English Dear Little Mermaid (Qin Ai De Xiao Mei Ren Yu / 亲爱的小美人鱼) (2022) 2 days ago 40
English The Heart of Genius (Tian Cai Ji Ben Fa / 天才基本法) (2022) 3 days ago 15
English Plot Love 2 (Qin Ai De Ning Meng Jing Xian Sheng 2 / 亲爱的柠檬精先生2) (2022) 3 days ago 22
English Plot Love 2 (Qin Ai De Ning Meng Jing Xian Sheng 2 / 亲爱的柠檬精先生2) (2022) 4 days ago 24
English Growing Pain 2 (Shao Nian Pai 2 / 少年派2) (2022) 4 days ago 16
English Dragon Day, You're Dead Season 3 (Long Ri Yi, Ni Si Ding Le 3 / 龙日一,你要怎样) (2022) 5 days ago 28
English Plot Love 2 (Qin Ai De Ning Meng Jing Xian Sheng 2 / 亲爱的柠檬精先生2) (2022) 5 days ago 25
English The Heart of Genius (Tian Cai Ji Ben Fa / 天才基本法) (2022) 5 days ago 13
English Aim the Heart Archeress (Aim For The Bullseye / Miao Zhun Ba Xin, Cai Jin Ye! / 瞄准靶心, 菜金叶!) (2022) 5 days ago 15
English Immortal Samsara: Part 1 (Chen Xiang Ru Xie / 沉香如屑) (2022) 5 days ago 29
English Immortal Samsara: Part 1 (Chen Xiang Ru Xie / 沉香如屑) (2022) 5 days ago 17
English Out of Court (Blind Spot / Ting Wai Mang Qu / 庭外) (2022) 5 days ago 12
English To Be A Brave One (Zhi Yong Gan De Ni / 致勇敢的你) (2022) 5 days ago 31
English Magic Grocery Store (Spell Shop / Fa Shu De Za Huo Pu / 法术的杂货铺) (2021) 6 days ago 6
English Curling Girls (Xia Chong Ke Yu Bing / 夏虫可語冰) (2022) 6 days ago 5
English Time Seems To Have Forgotten (Bei Yi Wang De Shi Guang / 被遗忘的时光) (2022) 6 days ago 22
English Growing Pain 2 (Shao Nian Pai 2 / 少年派2) (2022) 6 days ago 22
English Love Like The Galaxy (Seng Hon Chan Laan / The Stars Are Brilliant / Splendid Stars , Xing Han Can Lan / 星汉灿烂) (2022) 6 days ago 37
English Immortal Samsara: Part 1 (Chen Xiang Ru Xie / 沉香如屑) (2022) 6 days ago 43
English Aim the Heart Archeress (Aim For The Bullseye / Miao Zhun Ba Xin, Cai Jin Ye! / 瞄准靶心, 菜金叶!) (2022) 6 days ago 19
English The Heart of Genius (Tian Cai Ji Ben Fa / 天才基本法) (2022) 6 days ago 15
English Immortal Samsara: Part 1 (Chen Xiang Ru Xie / 沉香如屑) (2022) 6 days ago 16