Subtitles by JinHan_27 1391
Language Title
English The Murder in Kairoutei (Corridor Pavilion's Murder Case / Hui Lang Ting / 回廊亭) (2022) 4 days ago 33
English Hello My Shining Love (Yu Jian Cui Can De Ni / 遇见璀璨的你) (2022) 4 days ago 20
Indonesian A Dream of Splendor (Bian Liang Meng Hua Tu / 梦华录) (2022) 4 days ago 13
English A Dream of Splendor (Bian Liang Meng Hua Tu / 梦华录) (2022) 4 days ago 24
English Love The Way You Are (What Love Should Look Like / Ai Qing Ying Gai You De Yang Zi / 爱情应该有的样子) (2022) 5 days ago 41
Indonesian Love The Way You Are (What Love Should Look Like / Ai Qing Ying Gai You De Yang Zi / 爱情应该有的样子) (2022) 5 days ago 8
Indonesian Mirror: A Tale of Twin Cities (Jing Shuang Cheng / Mirror: Twin Cities / 镜·双城) (2022) Web 6 days ago 4
Indonesian A Robot in the Orange Orchard (Hello My Orange Lover / Ni Hao Ya, Wo De Ju Zi Lian Ren / 你好呀) (2022) Web 6 days ago 13
English A Robot in the Orange Orchard (Hello My Orange Lover / Ni Hao Ya, Wo De Ju Zi Lian Ren / 你好呀) (2022) 6 days ago 49
English Believe In Love (Hua jian xin niang / Flower Bride / 间新娘) (2022) TV 6 days ago 30
English Heroes (Say Hero Who is Hero / Shuo Ying Xiong Shei Shi Ying / 说英雄谁是英雄) (2022) 6 days ago 52
Indonesian Heroes (Say Hero Who is Hero / Shuo Ying Xiong Shei Shi Ying / 说英雄谁是英雄) (2022) Web 6 days ago 22
English Medical Examiner Dr. Qin: The Mind Reader (Fa Yi Qin Ming Zhi Du Xin Zhe / 法医秦明之读心者) (2022) 1 week ago 25
English The Romance of Hua Rong 2 (Yi Ye Xin Niang 2 / 一夜新娘 2) (2022) 1 week ago 39
English Ordinary Greatness (Jing Cha Rong Yao / Jing Cha Rong Yu / 警察荣誉) (2022) 1 week ago 25
English Defying the Storm (Leaning on the Railing / Ping Lan Yi Pian Feng Yun Qi Zu Xun / 凭栏一片风云起) (2022) 2 weeks ago 29
Indonesian Fall In Love (Cong Ling Dao Yi De Ai Qing / Love From Zero to One / 从零到一的爱情) (2022) TV 2 weeks ago 6
English Fall In Love (Cong Ling Dao Yi De Ai Qing / Love From Zero to One / 从零到一的爱情) (2022) TV 2 weeks ago 49
English Day Breaker (Light on Series / An Ye Xing Zhe / 暗夜行者) (2022) 2 weeks ago 60
English My Dear Destiny (Chou Fei Jia Dao / Ugly Concubine is Here / Qin Ai De Yi Qi Jun / 亲爱的义祁君) (2020) TV 3 weeks ago 17
Indonesian Hello My Girl (Ni Hao, Wo De Dong Bei Nu You / 侬好, 我的东北女友) (2022) TV 3 weeks ago 16
Indonesian Blue Flame Assault (Lan Yan Tu Ji / 蓝焰突击) (2022) Web 3 weeks ago 8
English Miss Buyer (Mai Ding Chi Shou Wo Ai Ni / 买定离手我爱你) (2022) Web 3 weeks ago 47
Indonesian Miss Buyer (Mai Ding Chi Shou Wo Ai Ni / 买定离手我爱你) (2022) Web 3 weeks ago 7
English Blue Flame Assault (Lan Yan Tu Ji / 蓝焰突击) (2022) Web 3 weeks ago 56
Indonesian Unattackable Women (Unconquerable Woman / 无法攻略的女人) (2021) TV 4 weeks ago 4
English Binary Love (San Hao Cha Sheng / Er Jin Zhi Lian Ai / 二进制恋爱) (2022) Web 4 weeks ago 100
English Love in Flames of War (Good Days and Good Scenery / Liang Chen Hao Jing Zhi Ji He / 良辰好景知几何) (2022) 4 weeks ago 56
English Hello My Girl (Ni Hao, Wo De Dong Bei Nu You / 侬好, 我的东北女友) (2022) 4 weeks ago 16
English Rewriting Destiny (Twenty Four Flavors Warm Floating / Er Shi Si Wei Nuan Fu Sheng / 二十四味暖浮生) (2022) 4 weeks ago 102
English The Blue Whisper: Part 2 (Yu Jiao Ji Zhi Qia Si Gu Ren Gui / Qia Si Gu Ren Gui / 恰似故人归) (2022) Web 1 month ago 107
English Simmer Down (Hao hao shuo hua / 好好说话) (2022) 1 month ago 30
English The Blue Whisper: Part 1 (Yu Jiao Ji / 驭鲛记之与君初相识) (2022) Web 1 month ago 204
English Countdown of Love (Shameless and Cute / Don't Be Shy / Xin Dong Bu Ke Chi Hai Hen Ke Ai / 心动不可耻 还很可爱) (2022) 1 month ago 19
Indonesian Master of My Own (Qing Jiao Wo Zong Jian / Please Call Me CEO / Please Call Me Director / Secretary Tan / 请叫我总监) (2022) Web 1 month ago 38
English Master of My Own (Qing Jiao Wo Zong Jian / Please Call Me CEO / Please Call Me Director / Secretary Tan / 请叫我总监) (2022) TV 1 month ago 81