Subtitles by moddoy 63
Language Title
English Legends of Lust (Feng yue qi tan) (1972) DVD 2 days ago 6
English Sensual Pleasures (Zi yue: Shi se xing ye) (1978) DVD 3 days ago 7
English Dreams of Eroticism (Hong lou chun meng) (1977) DVD 3 days ago 9
English Girl With The Long Hair (Chang fa gu niang) (1975) DVD 3 days ago 9
English Twisted Love (Xian dai hao fang nu) (1985) DVD 1 week ago 8
Chinese BG code Clan Feuds (Da qi ying xiong chuan) (1981) Blu-ray 1 year ago 12
Chinese BG code Clan Feuds (Da qi ying xiong chuan) (1981) Blu-ray 1 year ago 11
Thai The Kingdom and the Beauty (Jiang shan mei ren) (1959) Blu-ray 1 year ago 14
English Execution in Autumn (Qiu jue / 秋決) (1972) Blu-ray 1 year ago 51
Thai Execution in Autumn (Qiu jue / 秋決) (1972) Blu-ray 1 year ago 16
English The Sexy Killer (1976) DVD 1 year ago 21
English Sexy Girls of Denmark (Dan Ma jiao wa) (1973) DVD 1 year ago 26
English The Thunderbolt Fist (Pi li quan) (1972) DVD 1 year ago 23
Chinese BG code The Thunderbolt Fist (Pi li quan) (1972) Blu-ray 1 year ago 11
Chinese BG code The Thunderbolt Fist (Pi li quan) (1972) Blu-ray 1 year ago 12
Thai Papillon (1973) Blu-ray 1 year ago 26
Thai Bullitt (1968) Blu-ray 1 year ago 18
Chinese BG code Do sing dai hang san goh chuen kei (Casino Tycoon) (1992) Blu-ray 2 years ago 39
Chinese BG code Do sing dai hang san goh chuen kei (Casino Tycoon) (1992) Blu-ray 2 years ago 41
Chinese BG code A Moment of Romance (Tin joek jau cing / 天若有情) (1990) Blu-ray 2 years ago 78
Chinese BG code A Moment of Romance (Tin joek jau cing / 天若有情) (1990) Blu-ray 2 years ago 42
Chinese BG code Two Champions of Shaolin (少林與武當 / Shao Lin yu Wu Dang) (1980) Blu-ray 2 years ago 20
Chinese BG code Two Champions of Shaolin (少林與武當 / Shao Lin yu Wu Dang) (1980) Blu-ray 2 years ago 26
Chinese BG code Shaolin Abbot (A Slice of Death / Shao Lin ying xiong bang) (1979) Blu-ray 2 years ago 28
Chinese BG code Shaolin Abbot (A Slice of Death / Shao Lin ying xiong bang) (1979) Blu-ray 2 years ago 27
English Heads for Sale (Nu xia mai ren tou) (1970) Blu-ray 2 years ago 36
English Valley of the Fangs (E lang gu) (1970) Blu-ray 2 years ago 43
Chinese BG code Lover of the Last Empress (1995) Blu-ray 2 years ago 74
Chinese BG code The Supreme Swordsman (Zhi zhuan yi jian) (1984) Blu-ray 2 years ago 33
Chinese BG code The Supreme Swordsman (Zhi zhuan yi jian) (1984) Blu-ray 2 years ago 33
English My Darling Genie (Wo ai shen xian zhe) (1984) DVD 2 years ago 30
English Police Force (Jing cha) (1973) Blu-ray 2 years ago 34
English The Twin Bracelets (Shuang zhuo) (1991) DVD 2 years ago 30
Thai Shark Busters (Baan sau chuk dak hin dui) (2002) Blu-ray 2 years ago 26
English Ghost Eyes (Gui yan) (1974) DVD 2 years ago 29
English The Lady Professional (Nu sha shou) (1971) DVD 2 years ago 29