# Start End Original Translated
1 00:00:20,001 00:00:21,600 ... آنچه گذشت ... آنچه گذشت
2 00:00:21,603 00:00:23,313 اگر من رابینم، تو کی هستی؟ اگر من رابینم، تو کی هستی؟
3 00:00:23,316 00:00:25,944 .سوال خوبیه .سوال خوبیه
4 00:00:25,947 00:00:27,506 .شاید بهتر باشه جدا باشیم .شاید بهتر باشه جدا باشیم
5 00:00:27,509 00:00:30,131 ببینم که این دنیا بدون زوج هنک و داون ببینم که این دنیا بدون زوج هنک و داون
6 00:00:30,134 00:00:33,003 .کیری‌بودنش کاهش پیدا می‌کنه یا نه .کیری‌بودنش کاهش پیدا می‌کنه یا نه
7 00:00:33,005 00:00:36,736 خب، اگر یکی بخواد جنس درست حسابی گیرش بیاد این طرفا باید کجا بره؟ خب، اگر یکی بخواد جنس درست حسابی گیرش بیاد این طرفا باید کجا بره؟
8 00:00:36,739 00:00:38,542 هر دفعه که می‌خوام بهت نزدیک بشم رز هر دفعه که می‌خوام بهت نزدیک بشم رز
9 00:00:38,545 00:00:39,640 .پسم می‌زنی .پسم می‌زنی
10 00:00:39,643 00:00:40,822 .منم .منم
11 00:00:40,825 00:00:44,179 زنگ زدم بگم این بازی کوچیکی که با تایتان‌ها راه انداختی زنگ زدم بگم این بازی کوچیکی که با تایتان‌ها راه انداختی
12 00:00:44,182 00:00:46,214 .من دیگه نیستم .من دیگه نیستم
13 00:00:46,216 00:00:47,849 ... این ... این
14 00:00:47,851 00:00:49,752 .خانواده‌ای از انتخابه .خانواده‌ای از انتخابه
15 00:00:49,753 00:00:51,253 ،اگر بتونید متحد بشید ،اگر بتونید متحد بشید
16 00:00:51,255 00:00:53,055 .می‌تونید جلوی هر تهدیدی وایسید .می‌تونید جلوی هر تهدیدی وایسید
17 00:00:53,057 00:00:54,922 ،اگر از هم دیگه مراقبت نکنید ،اگر از هم دیگه مراقبت نکنید
18 00:00:54,924 00:00:56,228 کی اینکارو می‌کنه؟ کی اینکارو می‌کنه؟
19 00:00:56,231 00:00:57,360 .ریچل .ریچل
20 00:00:57,362 00:00:59,822 چه اتفاقی داره می‌افته؟ چه اتفاقی داره می‌افته؟
21 00:00:59,825 00:01:02,306 .دیک به کمکم نیاز داره .دیک به کمکم نیاز داره
22 00:01:02,309 00:01:04,044 .و منم به کمک شما .و منم به کمک شما
23 00:01:04,047 00:01:05,913 ... شرمنده ریچل ... شرمنده ریچل
24 00:01:05,916 00:01:07,136 .ولی گار بیشتر بهمون نیاز داره .ولی گار بیشتر بهمون نیاز داره
25 00:01:09,272 00:01:11,140 ،با تمام احترام خانوم گریوز ،با تمام احترام خانوم گریوز
26 00:01:11,141 00:01:12,207 .من قرار نیست به شما جواب بدم .من قرار نیست به شما جواب بدم
27 00:01:12,209 00:01:14,243 .از الان باید اینکارو بکنی .از الان باید اینکارو بکنی
28 00:01:14,245 00:01:15,689 .وایسا .وایسا
29 00:01:15,692 00:01:17,494 .امکان نداره - چرا نه؟ - .امکان نداره - چرا نه؟ -
30 00:01:25,623 00:01:28,353 جریکو زمانی که داشت منو از .دست پدرش نجات می‌داد مرد جریکو زمانی که داشت منو از .دست پدرش نجات می‌داد مرد
31 00:01:40,847 00:01:42,080 .نه .نه
32 00:01:42,083 00:01:44,171 !نه، نه، نه !نه، نه، نه
33 00:01:46,510 00:01:48,191 .وایسا، پسر .وایسا، پسر
34 00:01:50,713 00:01:52,080 ... جر ... جر
35 00:01:52,083 00:01:53,215 .باهام بمون .باهام بمون
36 00:01:53,216 00:01:56,385 .باهام بمون .باهام بمون
37 00:02:08,147 00:02:09,465 پسرم؟ پسرم؟
38 00:02:25,316 00:02:27,949 چند دفعه‌ی دیگه می‌خوای اینکارو بکنی؟ چند دفعه‌ی دیگه می‌خوای اینکارو بکنی؟
39 00:02:27,951 00:02:31,621 .تا وقتی که بتونم از ذهنت بیام بیرون .تا وقتی که بتونم از ذهنت بیام بیرون
40 00:02:31,624 00:02:33,157 بعدش می‌خوای چیکار کنی؟ بعدش می‌خوای چیکار کنی؟
41 00:02:33,160 00:02:34,761 .جلوت رو می‌گیرم .جلوت رو می‌گیرم
42 00:02:34,764 00:02:36,523 .از هر راهی که بتونم .از هر راهی که بتونم
43 00:02:36,526 00:02:38,214 .خیلی دیره .خیلی دیره
44 00:02:40,605 00:02:44,714 این طور که بنظر میاد .دوستات نمی‌تونن از هم دیگه دور بمونن این طور که بنظر میاد .دوستات نمی‌تونن از هم دیگه دور بمونن
45 00:02:44,717 00:02:46,864 .به گریسون اخطار دادم .به گریسون اخطار دادم
46 00:02:46,867 00:02:48,714 .تقصیر خودشه .تقصیر خودشه
47 00:02:48,717 00:02:50,915 می‌خوای کسی رو مقصر بدونی؟ می‌خوای کسی رو مقصر بدونی؟
48 00:02:50,918 00:02:52,206 .منو مقصر بدون .منو مقصر بدون
49 00:02:52,209 00:02:54,402 .تایتان‌ها بهت دروغ گفتن .تایتان‌ها بهت دروغ گفتن
50 00:02:54,405 00:02:57,097 .اونا ازت سوءاستفاده کردن. از ما .اونا ازت سوءاستفاده کردن. از ما
51 00:02:57,100 00:02:59,816 .و اعتراف کردن. ما گذر کردیم ازش .و اعتراف کردن. ما گذر کردیم ازش
52 00:03:12,895 00:03:16,164 خبر خوب اینه که، ما رو .آوردن کنار هم خبر خوب اینه که، ما رو .آوردن کنار هم
53 00:03:16,167 00:03:20,001 .پنج ساله که تو این جهنم گیر کردم .پنج ساله که تو این جهنم گیر کردم
54 00:03:20,003 00:03:22,270 ... بهت یادآوری می‌کنم ... بهت یادآوری می‌کنم
55 00:03:22,272 00:03:24,550 .که بودی که رفتی توی من .که بودی که رفتی توی من
56 00:03:24,553 00:03:27,307 .انتخاب خودت بود .انتخاب خودت بود
57 00:03:27,310 00:03:30,410 .فکر می‌کردم که نجاتم می‌دی .فکر می‌کردم که نجاتم می‌دی
58 00:03:30,413 00:03:32,581 .دوست داشتم .دوست داشتم
59 00:03:32,584 00:03:37,887 ،شکار کردن تایتان‌ها .هدیه‌ی من به توئه ،شکار کردن تایتان‌ها .هدیه‌ی من به توئه
60 00:03:37,890 00:03:39,487 .پدر به پسر .پدر به پسر
61 00:03:39,490 00:03:42,625 می‌خوای اونا رو بکشی برای .این که اونا خوده واقعیت رو نشون دادن می‌خوای اونا رو بکشی برای .این که اونا خوده واقعیت رو نشون دادن
62 00:03:42,627 00:03:45,428 .بهم نشون دادن که واقعا کی هستی .بهم نشون دادن که واقعا کی هستی
63 00:03:45,430 00:03:47,963 .خب، منم دیدم .خب، منم دیدم
64 00:03:47,965 00:03:49,957 ،تو یه هیولایی ،تو یه هیولایی
65 00:03:49,960 00:03:53,094 .و باید جلوت گرفته بشه .و باید جلوت گرفته بشه
66 00:03:53,097 00:03:54,636 .خیلی دیر شده .خیلی دیر شده
67 00:04:23,553 00:04:25,183 .تلاش خوبی بود، بچه .تلاش خوبی بود، بچه
68 00:04:30,540 00:04:32,058 .هی .هی
69 00:04:32,061 00:04:33,727 تا الان کجا قایم شده بودی؟ تا الان کجا قایم شده بودی؟
70 00:04:33,730 00:04:38,701 یه سفر رفتم که .خورده ذهنم رو از بهم ریختگی دربیارم یه سفر رفتم که .خورده ذهنم رو از بهم ریختگی دربیارم
71 00:04:38,704 00:04:42,404 .آره، بنظر من که حسابی خوب شدی .آره، بنظر من که حسابی خوب شدی
72 00:04:42,407 00:04:44,874 کورتادو با شیر جو، گار؟ کورتادو با شیر جو، گار؟
73 00:04:44,877 00:04:46,144 ... منون ... منون
74 00:04:46,147 00:04:48,996 .تیا - .ممنون، تیا - .تیا - .ممنون، تیا -
75 00:05:08,711 00:05:12,113 همونی هستی که شیر جو می‌خواستی؟ همونی هستی که شیر جو می‌خواستی؟
76 00:05:12,115 00:05:13,382 رفیق؟ رفیق؟
77 00:05:13,384 00:05:16,485 !هی !هی
78 00:05:41,244 00:05:43,261 .سلام، گارفیلد .سلام، گارفیلد
79 00:05:45,148 00:05:46,148 گار؟ گار؟
80 00:05:59,062 00:06:01,663 چی کار کردم؟ چی کار کردم؟
81 00:06:01,665 00:06:03,764 یه آزمایش کوچولو یه آزمایش کوچولو
82 00:06:08,398 00:06:10,899 .آروم باش، حیون .آروم باش، حیون
83 00:06:10,902 00:06:13,002 .کارت عالی بود .کارت عالی بود
84 00:06:13,026 00:06:19,026 رسانه‌ی اینترنتی دِی مووی با افتخار تقدیم می‌کند DayMovie.Co « نایت‌مووی سابق » رسانه‌ی اینترنتی دِی مووی با افتخار تقدیم می‌کند DayMovie.Co « نایت‌مووی سابق »
85 00:06:19,100 00:06:23,600 « eLOLeir :اینستاگرام » :آموزش نوین و سریع مکالمۀ انگلیسی با تدریس AbG ســروش « eLOLeir :اینستاگرام » :آموزش نوین و سریع مکالمۀ انگلیسی با تدریس AbG ســروش
86 00:06:23,700 00:06:28,700 :مترجمین « AbG ســــروش » « Nora حسام‌الدین » :مترجمین « AbG ســــروش » « Nora حسام‌الدین »
87 00:06:29,501 00:06:31,568 شاهدین گفتن که یه ببر شاهدین گفتن که یه ببر
88 00:06:31,571 00:06:33,466 .به این کافی‌شاپ حمله کرده .به این کافی‌شاپ حمله کرده
89 00:06:33,469 00:06:35,545 برنامه رو قطع می‌کنیم که .زنده شما رو به ساختمان شهرداری ببریم برنامه رو قطع می‌کنیم که .زنده شما رو به ساختمان شهرداری ببریم
90 00:06:35,547 00:06:38,600 ،این هیولا، یکی از حیوان‌های فراریِ باغ‌وحش نیست ،این هیولا، یکی از حیوان‌های فراریِ باغ‌وحش نیست
91 00:06:38,603 00:06:40,310 ،بلکه کار شورشی‌های سرکشی هست ،بلکه کار شورشی‌های سرکشی هست
92 00:06:40,313 00:06:42,639 که کاملا آموزش دیده هستن .و به‌شدت هم خطرناک هستند که کاملا آموزش دیده هستن .و به‌شدت هم خطرناک هستند
93 00:06:42,641 00:06:45,083 من یک شرکت امنیتی را که برای مقابله با این گونه تهدیدات من یک شرکت امنیتی را که برای مقابله با این گونه تهدیدات
94 00:06:45,086 00:06:46,771 .تجربه دارند رو استخدام کردم .تجربه دارند رو استخدام کردم
95 00:06:46,774 00:06:48,110 .اسم این شرکت کادموس هست .اسم این شرکت کادموس هست
96 00:06:48,112 00:06:49,883 .یا خدا .یا خدا
97 00:06:59,223 00:07:00,923 سوشی سو سو می؟ سوشی سو سو می؟
98 00:07:00,925 00:07:04,293 آره، سو می سالامون آره، سو می سالامون
99 00:07:04,295 00:07:06,372 والتر؟ والتر؟
100 00:07:06,375 00:07:08,163 .خودمم .خودمم
101 00:07:08,165 00:07:10,533 کایت‌برد سواری می‌کنی؟ کایت‌برد سواری می‌کنی؟
102 00:07:10,535 00:07:13,401 .من عاشق کایت‌بردم .من عاشق کایت‌بردم
103 00:07:13,403 00:07:16,693 دوست داری کشتی بالدارم رو ببینی؟ دوست داری کشتی بالدارم رو ببینی؟
104 00:07:16,696 00:07:20,042 .اوه، تو خواب کشتی بالدار می‌بینم .اوه، تو خواب کشتی بالدار می‌بینم
105 00:07:20,044 00:07:21,393 .واقعا همین طوره .واقعا همین طوره
106 00:07:28,680 00:07:31,348 .سزاوار چیزای خوب هستم .سزاوار چیزای خوب هستم .سزاوار چیزای خوب هستم .سزاوار چیزای خوب هستم
107 00:07:31,351 00:07:32,616 .سزاوار چیزای خوب هستم .سزاوار چیزای خوب هستم
108 00:07:34,658 00:07:36,158 .باید یکی از اینا بگیرم .باید یکی از اینا بگیرم
109 00:07:36,160 00:07:38,858 منظورم اینه که، تا جایی که لوازم جانبی .باشه، این همه چیز داره منظورم اینه که، تا جایی که لوازم جانبی .باشه، این همه چیز داره
110 00:07:38,861 00:07:41,997 ،پاک کردن کامل حافظه .سیم‌پیچ‌های حقیقت یاب تمیسکیرا ،پاک کردن کامل حافظه .سیم‌پیچ‌های حقیقت یاب تمیسکیرا
111 00:07:43,867 00:07:45,668 ... خب، والتر ... خب، والتر
112 00:07:46,800 00:07:48,796 وقتی که دوستان کادموسیت ،به برج تایتان‌ها حمله کردن وقتی که دوستان کادموسیت ،به برج تایتان‌ها حمله کردن
113 00:07:48,799 00:07:51,139 .قیافه‌ی تو هم توی دوربین ما اومد .قیافه‌ی تو هم توی دوربین ما اومد
114 00:07:51,141 00:07:53,810 .آره، منم اونجا بودم .آره، منم اونجا بودم
115 00:07:55,879 00:07:58,383
116 00:07:58,384 --> 00:08:00,460 سر دوستامون کانر و گار چه بلایی آوردین؟ 00:07:58,384 --> 00:08:00,460 سر دوستامون کانر و گار چه بلایی آوردین؟
117 00:08:00,463 00:08:04,019 اونا رو مغزشون یه سری جراحی انجام دادن اونا رو مغزشون یه سری جراحی انجام دادن
118 00:08:04,021 00:08:05,287 .هر دوتاشون .هر دوتاشون
119 00:08:05,288 00:08:06,689 .الان ما اونا رو کنترل می‌کنیم .الان ما اونا رو کنترل می‌کنیم
120 00:08:06,691 00:08:08,557 .فاز یک .فاز یک
121 00:08:08,559 00:08:11,694 فاز دوم چیه؟ فاز دوم چیه؟
122 00:08:11,696 00:08:13,795 .نمی‌دونم .نمی‌دونم
123 00:08:13,797 00:08:18,401 .نمی‌دونم، اجازه‌ی دونستن ندارم .نمی‌دونم، اجازه‌ی دونستن ندارم
124 00:08:18,403 00:08:20,968 .داره راستش رو می‌گه .داره راستش رو می‌گه
125 00:08:20,970 00:08:24,439
126 00:08:26,977 --> 00:08:29,911 .از سوشیت لذت ببر 00:08:26,977 --> 00:08:29,911 .از سوشیت لذت ببر
127 00:08:29,913 00:08:31,981 .اونا از گار اسلحه ساختن .اونا از گار اسلحه ساختن
128 00:08:31,982 00:08:33,171 .بنظر میاد با کانر همین کارو کرده باشن .بنظر میاد با کانر همین کارو کرده باشن
129 00:08:33,174 00:08:35,251 این سری باید واقعاً .از نیروی کمکی استفاده کنیم این سری باید واقعاً .از نیروی کمکی استفاده کنیم
130 00:08:35,253 00:08:39,688 ،نه از ریچل خبری هست، نه کوری .جیسون و رزی هم در کار نیست ،نه از ریچل خبری هست، نه کوری .جیسون و رزی هم در کار نیست
131 00:08:39,690 00:08:41,289 .تنها انتخاب دیگه‌ی ما میشه هنک .تنها انتخاب دیگه‌ی ما میشه هنک
132 00:08:41,291 00:08:44,125 .می‌دونستم می‌خوای اینو بگی .می‌دونستم می‌خوای اینو بگی
133 00:08:44,127 00:08:45,529 ... ببین - .نه - ... ببین - .نه -
134 00:08:45,530 00:08:47,830 مطمئنی؟ - .کاملا - مطمئنی؟ - .کاملا -
135 00:08:47,832 00:08:50,319 خیله خب، ولی واقعا کاملت .کاملا واقعی بنظر نمی‌اومد خیله خب، ولی واقعا کاملت .کاملا واقعی بنظر نمی‌اومد
136 00:08:50,322 00:08:52,000 .اون منو تنها گذاشت دانا .اون منو تنها گذاشت دانا
137 00:08:52,002 00:08:55,471 ببین، می‌دونم که هنک تا الان قابل اعتمادترین شریک نبوده ببین، می‌دونم که هنک تا الان قابل اعتمادترین شریک نبوده
138 00:08:55,473 00:08:57,941 ولی زمانی که لباسش رو می‌پوشه .کسی بهتر از اون نیست ولی زمانی که لباسش رو می‌پوشه .کسی بهتر از اون نیست
139 00:08:57,950 00:09:00,799 ما خودمون می‌تونیم ترتیب این آدمای .کادموسی بدیم ما خودمون می‌تونیم ترتیب این آدمای .کادموسی بدیم
140 00:09:05,883 00:09:08,275 .هستم .هستم
141 00:09:10,900 00:09:15,224 ،خانوم‌ها و آقایان ،خانوم‌ها و آقایان
142 00:09:15,226 00:09:19,995 من به شما رهبر بلامنازع تایتان‌ها من به شما رهبر بلامنازع تایتان‌ها
143 00:09:19,997 00:09:21,897 .... رو تقدیم می‌کنم .... رو تقدیم می‌کنم
144 00:09:23,968 00:09:25,567 !هاوک !هاوک
145 00:09:29,774 00:09:33,075 ... امشب، حامی قدرتمند شما ... امشب، حامی قدرتمند شما
146 00:09:34,112 00:09:38,080 شانس این رو داره که اسم شما رو ... .توی تاریخ رقم بزنه شانس این رو داره که اسم شما رو ... .توی تاریخ رقم بزنه
147 00:09:39,434 00:09:41,780 .می‌تونید با هاوک مبارزه کنید .می‌تونید با هاوک مبارزه کنید
148 00:09:41,783 00:09:44,153 .پولتون رو بذارین وسط .پولتون رو بذارین وسط
149 00:09:44,155 00:09:45,821 .بدون بازپرداخت .بدون بازپرداخت
150 00:09:45,823 00:09:47,523 .بدون قانون .بدون قانون
151 00:09:47,525 00:09:50,359 .فقط پول .فقط پول
152 00:09:50,361 00:09:53,244 !زودباشین !زودباشین
153 00:09:54,565 00:09:57,265 .آره! بیاین جلو ببینم ترسوها .آره! بیاین جلو ببینم ترسوها
154 00:10:01,372 00:10:03,905
155 00:10:17,188 --> 00:10:20,423 !آره 00:10:17,188 --> 00:10:20,423 !آره
156 00:10:20,425 00:10:22,390 چی؟ - وای خدا - چی؟ - وای خدا -
157 00:10:22,392 00:10:24,559 !آره !آره
158 00:10:33,904 00:10:35,903 !آره !آره
159 00:10:35,994 00:10:38,407 !آره !آره
160 00:11:11,344 00:11:12,475 .لعنت بهش .لعنت بهش
161 00:11:19,516 00:11:21,017 !پاشو !پاشو
162 00:11:21,019 00:11:24,552 !پاشو! پاشو برو جلو! پاشو !پاشو! پاشو برو جلو! پاشو
163 00:11:24,554 00:11:29,091 .به این می‌گن هنر .به این می‌گن هنر
164 00:11:56,386 00:11:58,329 !آره !آره
165 00:12:05,530 00:12:08,530 .هاوک .هاوک
166 00:12:08,532 00:12:10,601 .هاوک رفته .هاوک رفته
167 00:12:10,602 00:12:11,833 .دیدم که سوار یه لیموزین شد .دیدم که سوار یه لیموزین شد
168 00:12:11,836 00:12:13,635 واقعا؟ واقعا؟
169 00:12:13,637 00:12:15,274 خب، توی اون کیسه چی هست؟ خب، توی اون کیسه چی هست؟
170 00:12:17,607 00:12:19,575 .لباس کار .لباس کار
171 00:12:19,577 00:12:21,751 .توی نیروگاه کار می‌کنم .توی نیروگاه کار می‌کنم
172 00:12:22,857 00:12:26,883 این درسته که نیروگاه‌ها باعث میشه چیزا بزرگ‌تر بشن؟ این درسته که نیروگاه‌ها باعث میشه چیزا بزرگ‌تر بشن؟
173 00:12:29,252 00:12:32,287 .آره، همین طوره .آره، همین طوره
174 00:12:32,289 00:12:33,615 .آره، یه سری تحقیقات انجام دادن .آره، یه سری تحقیقات انجام دادن
175 00:12:33,618 00:12:35,691
176 00:12:40,430 --> 00:12:42,331 !آخ، آخ 00:12:40,430 --> 00:12:42,331 !آخ، آخ
177 00:12:42,333 00:12:44,032 .آخ، لعنتی، شرمنده .آخ، لعنتی، شرمنده
178 00:12:44,034 00:12:46,268 ... خیله خب ... خیله خب
179 00:12:46,270 00:12:48,137 .آخ، لعنتی، آخ .آخ، لعنتی، آخ
180 00:12:48,139 00:12:50,471 .یه جای دیگه، اینجا درد می‌کنه، شرمنده - .خیله خب - .یه جای دیگه، اینجا درد می‌کنه، شرمنده - .خیله خب -
181 00:12:50,473 00:12:52,741 .ای خدا، لعنت بهش، همونجا .ای خدا، لعنت بهش، همونجا
182 00:12:52,743 00:12:54,744 چطوره که بچرخیم؟ چطوره که بچرخیم؟
183 00:12:54,746 00:12:57,479 .خیله خب، آره، آره .خیله خب، آره، آره
184 00:12:59,916 00:13:01,417
185 00:13:01,419 --> 00:13:03,452 .خیله خب، خوبه، بهتره 00:13:01,419 --> 00:13:03,452 .خیله خب، خوبه، بهتره
186 00:13:03,454 00:13:08,091 آخ، آخ، یه خورده آروم‌تر ... آروم .می‌دونی، آروم، اوه، خوبه آخ، آخ، یه خورده آروم‌تر ... آروم .می‌دونی، آروم، اوه، خوبه
187 00:13:08,093 00:13:09,759 .همین طوری - .خوبه؟ - .همین طوری - .خوبه؟ -
188 00:13:09,761 00:13:13,596 آره، فقط یه خورده بالاتر .برای اینکه اینجا درد می‌کنه آره، فقط یه خورده بالاتر .برای اینکه اینجا درد می‌کنه
189 00:13:13,598 00:13:14,764 .آره، خوبه .آره، خوبه
190 00:13:14,766 00:13:16,032 .آروم - .خیله خب - .آروم - .خیله خب -
191 00:13:16,034 00:13:18,600 .آروم، آره، همین طوری .آروم، آره، همین طوری
192 00:13:18,602 00:13:21,437 .اوه، این طوری خوبه، آره، آروم، آروم .اوه، این طوری خوبه، آره، آروم، آروم
193 00:13:21,439 00:13:25,874 .آره، همین طوری .آره، همین طوری
194 00:13:31,314 00:13:34,017 فرنک؟ فرنک؟
195 00:13:36,487 00:13:38,486 .ای خدا .ای خدا
196 00:13:38,488 00:13:40,589 .می‌دونستم که هاوک نیستی .می‌دونستم که هاوک نیستی
197 00:14:10,453 00:14:13,022 دستشویی چطور بود؟ دستشویی چطور بود؟
198 00:14:13,024 00:14:16,326 .دستشوییش آشغال بود .اصلا سمتش نرو .دستشوییش آشغال بود .اصلا سمتش نرو
199 00:14:16,328 00:14:18,626 این بیرون چی کار می‌کنی؟ این بیرون چی کار می‌کنی؟
200 00:14:18,628 00:14:20,766 از منظره لذت می‌برم. آماده‌ای؟ از منظره لذت می‌برم. آماده‌ای؟
201 00:14:25,300 00:14:26,623 هی، ببینم از چیزی عصبانی هستی؟ هی، ببینم از چیزی عصبانی هستی؟
202 00:14:26,626 00:14:27,937 نه، ریچل، فقط ذوق زدم برای پیدا کردن نه، ریچل، فقط ذوق زدم برای پیدا کردن
203 00:14:27,939 00:14:29,938 کسی که نیازی نداره نجات داده .بشه کسی که نیازی نداره نجات داده .بشه
204 00:14:29,940 00:14:32,008 .دیک تو دردسر افتاده، خودم این رو دیدم .دیک تو دردسر افتاده، خودم این رو دیدم
205 00:14:32,010 00:14:33,275 خیله خب، برو برای خودت قشنگ بشین خیله خب، برو برای خودت قشنگ بشین
206 00:14:33,277 00:14:35,677 .و ببین که موقعیت دقیقش کجاست .و ببین که موقعیت دقیقش کجاست
207 00:14:35,679 00:14:38,480 .همین جاهاست .همین جاهاست
208 00:14:38,482 00:14:39,681 .فکر کنم .فکر کنم
209 00:14:53,197 00:14:54,562 .لعنتی .لعنتی
210 00:14:54,564 00:14:56,065 چی شده؟ چی شده؟
211 00:14:56,067 00:14:57,700 .یه اتفاقی برای گار افتاده .یه اتفاقی برای گار افتاده
212 00:15:03,607 00:15:04,607 هی، داری کجا می‌ری؟ هی، داری کجا می‌ری؟
213 00:15:04,608 00:15:06,908 .برمی‌گردم که سان‌فرانسیسکو .برمی‌گردم که سان‌فرانسیسکو
214 00:15:06,910 00:15:07,978 دیک چی میشه پس؟ دیک چی میشه پس؟
215 00:15:07,979 00:15:09,913 .برمی‌گردیم - .خیله خب، پس این طوریه؟ - .برمی‌گردیم - .خیله خب، پس این طوریه؟ -
216 00:15:09,914 00:15:11,162 .می‌دونی. من حق گفتن چیزی رو ندارم .می‌دونی. من حق گفتن چیزی رو ندارم
217 00:15:11,165 00:15:12,226 قراره که از کارت آدم‌ بزرگ‌ترا استفاده کنی؟ قراره که از کارت آدم‌ بزرگ‌ترا استفاده کنی؟
218 00:15:12,228 00:15:13,550 آره، خب، بالاخره یکی باید باشه که آره، خب، بالاخره یکی باید باشه که
219 00:15:13,551 00:15:14,750 .این دور و بر تصمیمات بالغانه بگیره .این دور و بر تصمیمات بالغانه بگیره
220 00:15:14,751 00:15:16,303 دیگه قرار نیست دنبال دیک گریسون بگردیم دیگه قرار نیست دنبال دیک گریسون بگردیم
221 00:15:16,306 00:15:18,288 اونم برای اینکه یه جادوگر فضایی اونم برای اینکه یه جادوگر فضایی
222 00:15:18,289 00:15:19,146 .یه رویا دیده .یه رویا دیده
223 00:15:19,149 00:15:20,689 اوه، پس من جادوگر فضایی‌ام؟ اوه، پس من جادوگر فضایی‌ام؟
224 00:15:20,690 00:15:21,824 تو جادوگر فضایی هستی که تو جادوگر فضایی هستی که
225 00:15:21,825 00:15:25,327 که اصلا نمی‌دونه داره کجا می‌ره .و چرا که اصلا نمی‌دونه داره کجا می‌ره .و چرا
226 00:15:25,329 00:15:26,862 ،آروم، پنجه‌ی حقیقت، خودت همین ،آروم، پنجه‌ی حقیقت، خودت همین
227 00:15:26,863 00:15:28,249 .چند ماه پیش نمی‌دونستی اسمت چیه .چند ماه پیش نمی‌دونستی اسمت چیه
228 00:15:28,251 00:15:29,798 .آره، ولی خب الان می‌دونم .آره، ولی خب الان می‌دونم
229 00:15:29,800 00:15:31,499 .کوری اندرز .کوری اندرز
230 00:15:31,501 00:15:32,601 !هورا !هورا
231 00:15:32,603 00:15:36,640 پرنسس فضایی مو صورتی ... از سیاره‌ی تامو هر چی که هست پرنسس فضایی مو صورتی ... از سیاره‌ی تامو هر چی که هست
232 00:15:36,641 00:15:37,740 !تاماران !تاماران
233 00:15:37,743 00:15:38,709 !هر چی !هر چی
234 00:15:38,712 00:15:40,208 .درست بگو .درست بگو
235 00:15:40,210 00:15:42,806 اصلا بنظر میاد که اهمیت بدم؟ اصلا بنظر میاد که اهمیت بدم؟
236 00:15:49,553 00:15:51,854 ... کوری؟ - .نه - ... کوری؟ - .نه -
237 00:15:51,856 00:15:54,856 .هی، متاسفم .هی، متاسفم
238 00:15:54,858 00:15:57,225 .واقعا می‌گم .واقعا می‌گم
239 00:15:57,227 00:16:00,461 .تقصیر تو نیست .تقصیر تو نیست
240 00:16:00,463 00:16:04,833 ... مشکل از منه، فقط ... مشکل از منه، فقط
241 00:16:04,835 00:16:07,102 عصبانی شدم برای اینکه قبلا عصبانی شدم برای اینکه قبلا
242 00:16:07,104 00:16:09,970 همه چیز تحت کنترل خودم بود، می‌دونی؟ همه چیز تحت کنترل خودم بود، می‌دونی؟
243 00:16:13,910 00:16:17,447 حس می‌کردم که هر کاری می‌تونم ... بکنم، ولی الان حس می‌کردم که هر کاری می‌تونم ... بکنم، ولی الان
244 00:16:17,449 00:16:21,216 .تمام خصوصیات خوبم، ازبین رفتن .تمام خصوصیات خوبم، ازبین رفتن
245 00:16:21,218 00:16:24,120 .اونا بهترین خصوصیاتت نبودن .اونا بهترین خصوصیاتت نبودن
246 00:16:24,122 00:16:28,923 .شرمنده که کارت آدم بزرگترا رو کشیدم .شرمنده که کارت آدم بزرگترا رو کشیدم
247 00:16:28,925 00:16:32,195 شرمنده که صدات کردم .جادوگر فضایی شرمنده که صدات کردم .جادوگر فضایی
248 00:16:32,197 00:16:36,056 منم واقعا به اسم .سیاره‌ات اهمیت می‌دم منم واقعا به اسم .سیاره‌ات اهمیت می‌دم
249 00:16:36,059 00:16:39,126 .با هم دیگه تو این قضیه هستیم .با هم دیگه تو این قضیه هستیم
250 00:16:48,679 00:16:51,846 .باید برگردیم به سان‌فرانسیسکو .باید برگردیم به سان‌فرانسیسکو
251 00:16:51,848 00:16:53,837 .بنظر میاد گار واقعا به کمک ما نیاز داشته باشه .بنظر میاد گار واقعا به کمک ما نیاز داشته باشه
252 00:16:56,790 00:16:59,554 .متاسفم که دیک رو پیدا نکردیم .متاسفم که دیک رو پیدا نکردیم
253 00:16:59,556 00:17:01,456 .مشکلی نیست .مشکلی نیست
254 00:17:01,458 00:17:02,925 .خودش راهش رو پیدا می‌کنه .خودش راهش رو پیدا می‌کنه
255 00:17:02,926 00:17:04,040 .آره .آره
256 00:17:10,434 00:17:11,576 چی داری درست می‌کنی؟ چی داری درست می‌کنی؟
257 00:17:11,579 00:17:13,102 .آینده‌ت .آینده‌ت
258 00:17:13,104 00:17:16,071 هات‌داگ پنیری، هات‌داگ پیازی، هات‌داگ کلم‌ترش هات‌داگ پنیری، هات‌داگ پیازی، هات‌داگ کلم‌ترش
259 00:17:16,073 00:17:18,574 اینا کلی از این چیزا رو .توی فریزر دارن اینا کلی از این چیزا رو .توی فریزر دارن
260 00:17:18,576 00:17:19,808 هات‌داگ‌ها آینده‌ی منن؟ هات‌داگ‌ها آینده‌ی منن؟
261 00:17:19,810 00:17:22,577 نه، نه، نه، نه، اینکه من برات ناهار نه، نه، نه، نه، اینکه من برات ناهار
262 00:17:22,579 00:17:26,329 .صبحانه و شام درست کنم‌‍ه .صبحانه و شام درست کنم‌‍ه
263 00:17:29,453 00:17:31,186 .خب، به سلامتی .خب، به سلامتی
264 00:17:31,188 00:17:33,149 .هی، هی، هی، وایسا .هی، هی، هی، وایسا
265 00:17:39,431 00:17:43,397 .باید یه چیزی رو ازت بپرسم .باید یه چیزی رو ازت بپرسم
266 00:17:45,869 00:17:47,970 ... روز ... روز
267 00:17:47,972 00:17:50,539 ... امکانش هست که ... امکانش هست که
268 00:17:50,541 00:17:54,443 این هات‌داگ‌های تماما طبیعی و بدون هرمون و فقط علف خورده‌ی من رو امتحان کنی؟ این هات‌داگ‌های تماما طبیعی و بدون هرمون و فقط علف خورده‌ی من رو امتحان کنی؟
269 00:17:54,444 00:17:55,478 .اینکارو می‌کنم .اینکارو می‌کنم
270 00:18:01,219 00:18:02,662 !لعنتی - درسته؟ - !لعنتی - درسته؟ -
271 00:18:02,665 00:18:06,329 .واقعا خوبه .واقعا خوبه
272 00:18:11,228 00:18:12,362
273 00:18:12,364 --> 00:18:14,728 چیه؟ - .ریچله - 00:18:12,364 --> 00:18:14,728 چیه؟ - .ریچله -
274 00:18:14,731 00:18:15,830 .گار تو دردسر افتاده .گار تو دردسر افتاده
275 00:18:15,833 00:18:19,635 .گفته که به کمک همه نیاز داره .گفته که به کمک همه نیاز داره
276 00:18:19,638 00:18:21,837 جدی؟ - .آره، لعنت بهشون - جدی؟ - .آره، لعنت بهشون -
277 00:18:21,839 00:18:24,374 تایتان‌ها بدون ما هم می‌تونن .از پس مشکلاتشون بر بیان تایتان‌ها بدون ما هم می‌تونن .از پس مشکلاتشون بر بیان
278 00:18:24,376 00:18:26,909 این طوری نبوده که قبلا .به کمک ما نیازی داشته باشن این طوری نبوده که قبلا .به کمک ما نیازی داشته باشن
279 00:18:26,911 00:18:30,179 .بنظر میاد که الان به کمکمون نیاز دارن .بنظر میاد که الان به کمکمون نیاز دارن
280 00:18:30,181 00:18:32,347 .احتمالا دیک‌‍ه که داره بازی درمیاره .احتمالا دیک‌‍ه که داره بازی درمیاره
281 00:18:32,349 00:18:34,462 .احتمالا یه امتحانه احمقانه .احتمالا یه امتحانه احمقانه
282 00:18:34,465 00:18:35,519 .دیگه با این چیزا کاری ندارم .دیگه با این چیزا کاری ندارم
283 00:18:35,520 00:18:36,889 ،اگر دارن دور هم دیگه جمع می‌شن ،اگر دارن دور هم دیگه جمع می‌شن
284 00:18:36,892 00:18:38,084 .پدر من اونا رو می‌کشه .پدر من اونا رو می‌کشه
285 00:18:38,087 00:18:39,188 .همه‌ی اونا رو می‌کشه .همه‌ی اونا رو می‌کشه
286 00:18:39,190 00:18:41,576 بابات احتمالا الان داره بانکدارا رو .بتوی ژنوا می‌کشه بابات احتمالا الان داره بانکدارا رو .بتوی ژنوا می‌کشه
287 00:18:41,579 00:18:42,924 .نه، این طور نیست .نه، این طور نیست
288 00:18:42,926 00:18:46,028 چی؟ ببینم الان شدین دوستای فیسبوک هم دیگه؟ چی؟ ببینم الان شدین دوستای فیسبوک هم دیگه؟
289 00:18:46,030 00:18:50,465 .ببین، باید با هم حرف بزنیم .ببین، باید با هم حرف بزنیم
290 00:18:50,466 00:18:51,592 .بذار برای بعد .بذار برای بعد
291 00:18:51,595 00:18:53,688 .نه، باید همین الان حرف بزنیم .نه، باید همین الان حرف بزنیم
292 00:18:59,876 00:19:01,443 چی شده؟ چی شده؟
293 00:19:01,445 00:19:02,912 وای خدا، حالش خوبه؟ وای خدا، حالش خوبه؟
294 00:19:02,914 00:19:04,614 نبض داره؟ نبض داره؟
295 00:19:04,616 00:19:06,790 .خدا رو شکر، زنده‌ست .خدا رو شکر، زنده‌ست
296 00:19:07,864 00:19:09,124 .همین طوری روی زمین بمون عزیزم .همین طوری روی زمین بمون عزیزم
297 00:19:09,126 00:19:10,186 .تصادف کردی .تصادف کردی
298 00:19:10,187 00:19:11,488 .آمبولانس تو راهه .آمبولانس تو راهه
299 00:19:11,489 00:19:13,390 .اصلا ندیدمش .یهو از ناکجاآباد پیداش شد .اصلا ندیدمش .یهو از ناکجاآباد پیداش شد
300 00:19:13,392 00:19:14,823 ... من خوبم، خدا ... من خوبم، خدا
301 00:19:14,825 00:19:16,139 .همین ... همین طوری رو زمین بمون .همین ... همین طوری رو زمین بمون
302 00:19:16,142 00:19:17,226 !ولم کن !ولم کن
303 00:19:17,228 00:19:19,161 !الان به پلیس زنگ می‌زنم !الان به پلیس زنگ می‌زنم
304 00:19:19,163 00:19:21,944 سلام، اینجا یه خانوم جوان هست .که ماشین بهش زده سلام، اینجا یه خانوم جوان هست .که ماشین بهش زده
305 00:19:26,503 00:19:28,971 چی خبره؟ چی خبره؟
306 00:19:28,973 00:19:30,894 .پاش بنظر شکسته بود .پاش بنظر شکسته بود
307 00:19:41,586 00:19:44,620 وای خدا، چی شده بوو؟ وای خدا، چی شده بوو؟
308 00:19:44,621 00:19:46,689 .ماشین بهم زد - چی؟ - .ماشین بهم زد - چی؟ -
309 00:19:46,691 00:19:48,155 آره، یه 20 متری پرت شدم تو هوا آره، یه 20 متری پرت شدم تو هوا
310 00:19:48,157 00:19:49,666 .بعد با سر رفتم تو یه مینی‌ون .بعد با سر رفتم تو یه مینی‌ون
311 00:19:49,669 00:19:51,334 .یا خدا، باید بریم بیمارستان .یا خدا، باید بریم بیمارستان
312 00:19:51,337 00:19:54,096 .نیازی ندارم، آسیب ندیدم .نیازی ندارم، آسیب ندیدم
313 00:19:54,098 00:19:57,932 .واقعیت اینه که، هرگز آسیب ندیدم .واقعیت اینه که، هرگز آسیب ندیدم
314 00:19:57,934 00:20:00,269 به خاطر چیه مامان؟ به خاطر چیه مامان؟
315 00:20:00,271 00:20:01,936 .نمی‌دونم .نمی‌دونم
316 00:20:01,938 00:20:04,240 .فکر کنم به خاطر اینه که خیلی خوش‌شانسی .فکر کنم به خاطر اینه که خیلی خوش‌شانسی
317 00:20:04,242 00:20:05,620 ،یه ماشین بهم زده ،یه ماشین بهم زده
318 00:20:05,623 00:20:07,123 ،از ساختمون آزمایشگاه پریدم پایین ،از ساختمون آزمایشگاه پریدم پایین
319 00:20:07,126 00:20:09,045 با دماغ رفتم تو یه گودال شن با دماغ رفتم تو یه گودال شن
320 00:20:09,047 00:20:10,778 .بدون اینکه آسیب ببینم .بدون اینکه آسیب ببینم
321 00:20:10,780 00:20:13,549 .من عجیب و غریبم .من عجیب و غریبم
322 00:20:13,551 00:20:16,721 فکر کنم وقتش رسیده باشه که .درباره‌ی اون طرف خانواده‌ام بهم بگی فکر کنم وقتش رسیده باشه که .درباره‌ی اون طرف خانواده‌ام بهم بگی
323 00:20:16,722 00:20:18,654 .توافق کردیم که صبر می‌کنی .توافق کردیم که صبر می‌کنی
324 00:20:18,655 00:20:19,732 .نه، نمی‌تونم صیر کنم .نه، نمی‌تونم صیر کنم
325 00:20:19,735 00:20:22,326 .می‌خوام بدونم که پدر واقعیم کی هست .می‌خوام بدونم که پدر واقعیم کی هست
326 00:20:22,327 00:20:24,292 .ببین، کلی سوال دارم .ببین، کلی سوال دارم
327 00:20:24,294 00:20:25,895 سوالاتی که تو نمی‌تونی جواب بدی سوالاتی که تو نمی‌تونی جواب بدی
328 00:20:25,896 00:20:27,196 .یا نمی‌خوای .یا نمی‌خوای
329 00:20:27,197 00:20:29,899 .می‌دونی که من و گری خیلی دوست داریم .می‌دونی که من و گری خیلی دوست داریم
330 00:20:29,901 00:20:32,300 ... مامان ... مامان
331 00:20:35,306 00:20:39,587 پدر واقعیت یه آدم از یه .زندگی دیگه‌ست پدر واقعیت یه آدم از یه .زندگی دیگه‌ست
332 00:20:41,800 00:20:43,462 .خیلی کم می‌شناختمش .خیلی کم می‌شناختمش
333 00:21:05,001 00:21:07,202 .ببین چی پیدا کردم .ببین چی پیدا کردم
334 00:21:07,204 00:21:08,569 ... بابا ... بابا
335 00:21:08,571 00:21:09,922 .من رز‌ام .من رز‌ام
336 00:21:16,748 00:21:20,516 مامان گفت که از دیدن .من خوشحال نمی‌شی مامان گفت که از دیدن .من خوشحال نمی‌شی
337 00:21:20,518 00:21:22,352 ،خود من کمتر از تو شوق این داستان رو داشتم ،خود من کمتر از تو شوق این داستان رو داشتم
338 00:21:22,353 00:21:24,787 .ولی با خودم گفتم، به جهنم .ولی با خودم گفتم، به جهنم
339 00:21:24,789 00:21:26,138 .تنهامون بذار .تنهامون بذار
340 00:21:48,244 00:21:49,810 .نباید باهاش بازی کنی .نباید باهاش بازی کنی
341 00:21:49,813 00:21:52,681 .یکی ممکنه آسیب ببینه .یکی ممکنه آسیب ببینه
342 00:21:53,716 00:21:55,851 .من که نمی‌تونم بهت آسیب بزنم .من که نمی‌تونم بهت آسیب بزنم
343 00:21:55,853 00:21:57,252 .منظورم من نبود .منظورم من نبود
344 00:21:57,254 00:21:59,855 .به خودمم نمی‌تونم آسیب بزنم .به خودمم نمی‌تونم آسیب بزنم
345 00:22:12,169 00:22:13,769 .سلام، بابایی .سلام، بابایی
346 00:22:20,177 00:22:22,944 .کلی سوال دارم .کلی سوال دارم
347 00:22:22,946 00:22:25,484 جدی؟ جدی؟
348 00:22:25,487 00:22:28,656 .می‌تونیم با این شروع کنیم .می‌تونیم با این شروع کنیم
349 00:22:28,659 00:22:30,553 .من عجیب و غریبم .من عجیب و غریبم
350 00:22:30,555 00:22:34,140 .سیرک همیشه به ما نیاز داره .سیرک همیشه به ما نیاز داره
351 00:22:34,143 00:22:36,335 .اتاقک چاقو جواب می‌ده .اتاقک چاقو جواب می‌ده
352 00:22:39,364 00:22:42,298 تو و مامان من؟ تو و مامان من؟
353 00:22:42,300 00:22:46,001 .اون موقع ازدواج کرده بودم .اون موقع ازدواج کرده بودم
354 00:22:46,003 00:22:50,499 اون آخرین دور مشروب توی .شهر رادیسون کانزاس بود اون آخرین دور مشروب توی .شهر رادیسون کانزاس بود
355 00:22:50,502 00:22:52,742 .عشقی نبود .عشقی نبود
356 00:22:58,915 00:23:02,551 .برگرد خونه و دیگه هم نیا اینجا .برگرد خونه و دیگه هم نیا اینجا
357 00:23:02,553 00:23:05,186 .اگر برگردی، بهت آسیب می‌زنم .اگر برگردی، بهت آسیب می‌زنم
358 00:23:05,188 00:23:06,838 .می‌دونم چطوری .می‌دونم چطوری
359 00:23:11,361 00:23:14,361 .منم می‌تونم بهت آسیب بزنم .منم می‌تونم بهت آسیب بزنم
360 00:23:24,274 00:23:27,844 .فوق‌العاده شدی بوو .فوق‌العاده شدی بوو
361 00:23:27,846 00:23:31,013 .احساس فوق‌العاده بودن ندارم .احساس می‌کنم دارم کلاه‌برداری می‌کنم .احساس فوق‌العاده بودن ندارم .احساس می‌کنم دارم کلاه‌برداری می‌کنم
362 00:23:31,015 00:23:33,856 خب، این پسره تاد که باهاته .بنظرش کلاه‌بردار نیستی خب، این پسره تاد که باهاته .بنظرش کلاه‌بردار نیستی
363 00:23:33,859 00:23:36,019 .برای اینه که من رو نمی‌شناسه .برای اینه که من رو نمی‌شناسه
364 00:23:36,020 00:23:37,231 .ایکاش بابا اینجا بود .ایکاش بابا اینجا بود
365 00:23:37,234 00:23:40,423 می‌دونی که پدرت هیچ وقت .چاییش رو ازدست نمی‌ده می‌دونی که پدرت هیچ وقت .چاییش رو ازدست نمی‌ده
366 00:23:40,425 00:23:43,159 .پدر واقعیم .پدر واقعیم
367 00:23:43,161 00:23:44,292 .فراموشش کن .فراموشش کن
368 00:23:47,165 00:23:48,931 .لعنت به من .لعنت به من
369 00:23:48,933 00:23:50,499 .خوب بازی کردی تاد .خوب بازی کردی تاد
370 00:23:54,505 00:23:56,070 پول داری؟ - .اوهوم - پول داری؟ - .اوهوم -
371 00:23:56,072 00:23:57,306 برق لب؟ - .آره - برق لب؟ - .آره -
372 00:23:57,308 00:23:59,040 کاندوم؟ - !مامان - کاندوم؟ - !مامان -
373 00:23:59,042 00:24:00,625 .شرمنده .شرمنده
374 00:24:11,254 00:24:13,204 تاد کجاست؟ تاد کجاست؟
375 00:24:16,293 00:24:19,394 اینکار برای چی هست؟ اینکار برای چی هست؟
376 00:24:19,396 00:24:21,230 .پیشنهاد صلحه .پیشنهاد صلحه
377 00:24:21,232 00:24:24,098 .باید به قرارم برسم .باید به قرارم برسم
378 00:24:26,270 00:24:27,836 .شرمنده .شرمنده
379 00:24:27,838 00:24:31,642 ،راه زیادی رو برای دیدنم اومدی .ولی اصلا باهات خوب رفتار نکردم ،راه زیادی رو برای دیدنم اومدی .ولی اصلا باهات خوب رفتار نکردم
380 00:24:31,645 00:24:33,052 .فکر می‌کردم که این کار به صلاحه .فکر می‌کردم که این کار به صلاحه
381 00:24:33,055 00:24:36,479 صلاح کی؟ - .تو - صلاح کی؟ - .تو -
382 00:24:36,481 00:24:38,815 .شغل من یه مقدار غیرعادیه .شغل من یه مقدار غیرعادیه
383 00:24:38,817 00:24:41,584 .برای خودم دشمن می‌تراشم. کسایی که می‌خوان من رو بکشن .برای خودم دشمن می‌تراشم. کسایی که می‌خوان من رو بکشن
384 00:24:41,586 00:24:43,586 .خب کارت رو عوض کن .خب کارت رو عوض کن
385 00:24:43,588 00:24:45,221 .شاید همون سیرک .شاید همون سیرک
386 00:24:45,223 00:24:48,991 ،مسئله اینه که، اگر بخوای با من بیای .ممکنه بخوان تو رو هم بکشن ،مسئله اینه که، اگر بخوای با من بیای .ممکنه بخوان تو رو هم بکشن
387 00:24:48,993 00:24:51,661 کی چیزی درباره‌ی اومدن با تو گفت؟ کی چیزی درباره‌ی اومدن با تو گفت؟
388 00:24:51,663 00:24:53,328 .خودم اینجا خانواده دارم .خودم اینجا خانواده دارم
389 00:24:53,330 00:24:56,098 .آره، می‌دونم .آره، می‌دونم
390 00:24:56,099 00:24:58,267 ،ولی اونا شبیه تو نیستن ،ولی اونا شبیه تو نیستن
391 00:24:58,269 00:25:00,301 .و من هستم .و من هستم
392 00:25:00,303 00:25:02,203 .توی ارتش تغییر کردم .توی ارتش تغییر کردم
393 00:25:02,205 00:25:04,839 .تونستن چنتا تواناییم رو اضافه کنن .تونستن چنتا تواناییم رو اضافه کنن
394 00:25:04,841 00:25:07,143 ،به این راحتیا نمیشه من رو کشت ،به این راحتیا نمیشه من رو کشت
395 00:25:07,144 00:25:08,510 .همین طور تو رو .همین طور تو رو
396 00:25:08,512 00:25:11,013 .عالیه، دفعه‌ی بعدی، پیام بده .عالیه، دفعه‌ی بعدی، پیام بده
397 00:25:11,015 00:25:13,348 ،می‌تونم چیزایی بیشتری درباره‌ت بهت بگم ،می‌تونم چیزایی بیشتری درباره‌ت بهت بگم
398 00:25:13,350 00:25:15,183 .بهت نشون بدم .بهت نشون بدم
399 00:25:15,185 00:25:16,927 .بهتره بیای با من زندگی کنی .بهتره بیای با من زندگی کنی
400 00:25:19,190 00:25:21,323 .ازت مراقبت می‌کنم .ازت مراقبت می‌کنم
401 00:25:21,325 00:25:23,392 .حس عادی بودن می‌کنی .حس عادی بودن می‌کنی
402 00:25:23,394 00:25:25,763 واقعا متوجه هستی که این حرفت چقدر مسخره‌ست؟ واقعا متوجه هستی که این حرفت چقدر مسخره‌ست؟
403 00:25:25,766 00:25:26,896 ،منظورم اینه که، برای شروع ،منظورم اینه که، برای شروع
404 00:25:26,897 00:25:28,463 .مامان احتمالا به پلیس زنگ می‌زنه .مامان احتمالا به پلیس زنگ می‌زنه
405 00:25:28,465 00:25:30,746 .آره، می‌تونم با مادرت کنار بیام .آره، می‌تونم با مادرت کنار بیام
406 00:25:30,749 00:25:31,835 واقعا؟ واقعا؟
407 00:25:31,836 00:25:33,135 .این خونه رو من خریدم .این خونه رو من خریدم
408 00:25:33,137 00:25:35,371 ،قبضاتون رو پرداخت می‌کنم .بعلاوه‌ی هزینه‌ی عوضیت تو باشگاه ،قبضاتون رو پرداخت می‌کنم .بعلاوه‌ی هزینه‌ی عوضیت تو باشگاه
409 00:25:35,373 00:25:36,873 .همیشه اینکارو می‌کردم .همیشه اینکارو می‌کردم
410 00:25:36,875 00:25:39,208 .می‌تونی پیاده شی و از مادرت بپرسی .می‌تونی پیاده شی و از مادرت بپرسی
411 00:25:39,210 00:25:41,343 تو پول گلف بازی کردن گری رو می‌دی؟ تو پول گلف بازی کردن گری رو می‌دی؟
412 00:25:41,345 00:25:43,309 .بنظر میاد خوشحالش می‌کنه .بنظر میاد خوشحالش می‌کنه
413 00:25:45,482 00:25:49,117 .ببین، من آمادگی پدر شدن رو نداشتم .ببین، من آمادگی پدر شدن رو نداشتم
414 00:25:49,119 00:25:51,153 .ولی الان دارم .ولی الان دارم
415 00:25:51,155 00:25:56,155 حالا که اینا رو گفتم، می‌تونی همین جا زندگی کنی و یه زندگی معمولی داشته باشی حالا که اینا رو گفتم، می‌تونی همین جا زندگی کنی و یه زندگی معمولی داشته باشی
416 00:25:58,730 00:26:02,473 .دیگه هرگز مزاحمت نمی‌شم .دیگه هرگز مزاحمت نمی‌شم
417 00:26:02,476 00:26:04,932 .تاد اینجاست .تاد اینجاست
418 00:26:14,511 00:26:15,871 .برو .برو
419 00:26:22,872 00:26:24,551 .برو جلو .برو جلو
420 00:26:32,931 00:26:36,332 حدس زدم سایزت باید 2 یا 4 باشه حدس زدم سایزت باید 2 یا 4 باشه
421 00:26:36,334 00:26:39,701 .باید اندازه‌ت رو حدس می‌زدم .باید اندازه‌ت رو حدس می‌زدم
422 00:26:39,703 00:26:42,538 .امیدوارم اندازه‌ات باشه .امیدوارم اندازه‌ات باشه
423 00:26:42,540 00:26:44,707 .لباس جشن نیست .لباس جشن نیست
424 00:26:47,589 00:26:49,394 این یعنی چی؟ این یعنی چی؟
425 00:27:06,396 00:27:08,566 !رز !رز
426 00:28:16,399 00:28:20,012 .درسته، چون گریه کردن همیشه جواب می‌ده .درسته، چون گریه کردن همیشه جواب می‌ده
427 00:28:50,901 00:28:52,500 !دوباره !دوباره
428 00:28:52,502 00:28:54,080 برای چی دارم اینکارو می‌کنم؟ برای چی دارم اینکارو می‌کنم؟
429 00:28:55,839 00:28:58,643 منظورم اینه که، همین طوری صرفا برای بگا رفتنه یا نه یه هدفی تهش هست؟ منظورم اینه که، همین طوری صرفا برای بگا رفتنه یا نه یه هدفی تهش هست؟
430 00:29:10,186 00:29:13,655 .یه پسر داشتم .یه پسر داشتم
431 00:29:13,657 00:29:17,792 .اسمش جریکو بود .اسمش جریکو بود
432 00:29:17,794 00:29:20,295 .تمام زندگیم بود .تمام زندگیم بود
433 00:29:20,297 00:29:24,049 یه برادر دارم؟ یه برادر دارم؟
434 00:29:24,052 00:29:28,020 .کشته شده .کشته شده
435 00:29:28,023 00:29:30,743 .متاسفم .متاسفم
436 00:29:30,746 00:29:32,977 ... توسط یه ... توسط یه
437 00:29:32,980 00:29:35,915 .گروه روانی کشته شد .گروه روانی کشته شد
438 00:29:35,918 00:29:37,946 .کاملا آموزش دیده .کاملا آموزش دیده
439 00:29:37,948 00:29:41,717 .به خودشون می‌گفتن تایتان .به خودشون می‌گفتن تایتان
440 00:29:41,719 00:29:44,690 خب، این گروه، هدف چیه؟ خب، این گروه، هدف چیه؟
441 00:29:46,940 00:29:49,393 .تنها خانواده‌ای که برام باقی مونده، تویی .تنها خانواده‌ای که برام باقی مونده، تویی
442 00:29:52,597 00:29:54,896 .به لباس‌های جدیدی نیاز دارم .به لباس‌های جدیدی نیاز دارم
443 00:29:54,898 00:29:57,533 .لباس زیر، جوراب، از این جور چیزا .لباس زیر، جوراب، از این جور چیزا
444 00:30:01,005 00:30:03,772 .حساب بانکیت .حساب بانکیت
445 00:30:03,774 00:30:08,376 .رمزش تاریخ تولدته .رمزش تاریخ تولدته
446 00:30:08,378 00:30:12,346 تاریخ تولدم رو می‌دونی؟ تاریخ تولدم رو می‌دونی؟
447 00:30:12,349 00:30:14,432 .استراحت کن .استراحت کن
448 00:30:14,435 00:30:16,463 .فردا روز بزرگیه .فردا روز بزرگیه
449 00:30:29,834 00:30:32,167 .بهم یه حساب بانکی داد .بهم یه حساب بانکی داد
450 00:30:32,169 00:30:35,003 .اون قدر پول که اصلا بتونم خرجش کنم .اون قدر پول که اصلا بتونم خرجش کنم
451 00:30:35,005 00:30:38,374 بهش کمک کردم که دکتر ... لایت رو فراری بده و بعد بهش کمک کردم که دکتر ... لایت رو فراری بده و بعد
452 00:30:38,376 00:30:40,260 .چیزای بیشتری ازم خواست .چیزای بیشتری ازم خواست
453 00:30:43,514 00:30:47,650 .کارت سر نگهبان‌های زندان خیلی خوب بود .کارت سر نگهبان‌های زندان خیلی خوب بود
454 00:30:47,652 00:30:50,971 .ضربه‌های پیچیده، برش‌های روبه بالا .ضربه‌های پیچیده، برش‌های روبه بالا
455 00:30:50,974 00:30:52,821 .مرسی .مرسی
456 00:30:52,823 00:30:55,357 ،دکتر لایت اونا رو برای ما دور هم جمع می‌کنه ،دکتر لایت اونا رو برای ما دور هم جمع می‌کنه
457 00:30:55,359 00:30:58,861 .و ما هم برای قدم بعدیمون آماده می‌شیم .و ما هم برای قدم بعدیمون آماده می‌شیم
458 00:30:58,863 00:31:00,528 قدم بعدی؟ قدم بعدی؟
459 00:31:00,530 00:31:02,632 .تایتان‌های خانواده‌ی من رو از هم پاشوندن .تایتان‌های خانواده‌ی من رو از هم پاشوندن
460 00:31:02,633 00:31:05,433 برای همین منم می‌خوام از درون .خانواده‌ی اونا رو نابود کنم برای همین منم می‌خوام از درون .خانواده‌ی اونا رو نابود کنم
461 00:31:05,435 00:31:07,936 ،یه جراحی خواهد بود ،یه جراحی خواهد بود
462 00:31:07,938 00:31:12,075 .تو هم می‌شی تیغ جراحیم .تو هم می‌شی تیغ جراحیم
463 00:31:12,077 00:31:14,242 ازم می‌خوای که اونا رو بکشم؟ ازم می‌خوای که اونا رو بکشم؟
464 00:31:14,244 00:31:16,278 .فقط بهشون ملحق شو .فقط بهشون ملحق شو
465 00:31:16,281 00:31:17,415 ،وقتی که بهشون نفوض کردی ،وقتی که بهشون نفوض کردی
466 00:31:17,418 00:31:19,614 اونا رو یکی یکی علیه هم .درشون میاریم اونا رو یکی یکی علیه هم .درشون میاریم
467 00:31:19,617 00:31:24,019 خب، یعنی همین طوری برم دم درشون و بگم، سلام تایتان‌ها، می‌خوام بهتون ملحق بشم؟ خب، یعنی همین طوری برم دم درشون و بگم، سلام تایتان‌ها، می‌خوام بهتون ملحق بشم؟
468 00:31:24,021 00:31:28,223 ،رهبر اونا، دیک گریسون .همیشه برای ولگردها دلرحمی می‌کنه ،رهبر اونا، دیک گریسون .همیشه برای ولگردها دلرحمی می‌کنه
469 00:31:28,225 00:31:30,593 .مخصوصا اونایی که باید نجات داده بشن .مخصوصا اونایی که باید نجات داده بشن
470 00:31:30,595 00:31:32,094 از چی نجات داده بشن؟ از چی نجات داده بشن؟
471 00:31:32,096 00:31:33,962 .از من .از من
472 00:31:33,964 00:31:38,499 قراره زمانی که من و تو داریم مبارزه می‌کنیم .ما رو ببینن قراره زمانی که من و تو داریم مبارزه می‌کنیم .ما رو ببینن
473 00:31:38,501 00:31:40,852 .منم قراره بزنم چشمت رو دربیارم .منم قراره بزنم چشمت رو دربیارم
474 00:31:42,205 00:31:44,673 .بامزه بود .بامزه بود
475 00:31:44,675 00:31:47,843 .درکل زیادی هم خوشگلی .درکل زیادی هم خوشگلی
476 00:31:47,845 00:31:49,194 .لعنت بهت .لعنت بهت
477 00:31:58,456 00:32:01,391 آرزومه بتونم تمام اینا رو پس بگیرم .ولی نمی‌شه آرزومه بتونم تمام اینا رو پس بگیرم .ولی نمی‌شه
478 00:32:01,393 00:32:05,243 ببین، کاری که کردم به مردم آسیب زد .همین طور به تو ببین، کاری که کردم به مردم آسیب زد .همین طور به تو
479 00:32:05,246 00:32:06,963 ،ولی زمانی که به برج تایتان‌ها اومدم ،ولی زمانی که به برج تایتان‌ها اومدم
480 00:32:06,964 00:32:10,265 سعی کردم کاری که پدرم ... بهم گفته رو انجام بدم، ولی بعد سعی کردم کاری که پدرم ... بهم گفته رو انجام بدم، ولی بعد
481 00:32:10,267 00:32:11,866 .این اتفاق افتاد .این اتفاق افتاد
482 00:32:11,868 00:32:14,036 خب که چی؟ خب که چی؟
483 00:32:14,038 00:32:17,105 یه بخشی از رابطه‌مون واقعیه و یه بخشیش نیست؟ یه بخشی از رابطه‌مون واقعیه و یه بخشیش نیست؟
484 00:32:17,107 00:32:18,275 .نه، نه، نه، این واقعیه .نه، نه، نه، این واقعیه
485 00:32:18,276 00:32:20,086 من و تو، این چند روز اخیر .تمامش واقعیه من و تو، این چند روز اخیر .تمامش واقعیه
486 00:32:20,089 00:32:22,378 می‌دونی چیه، رز، شاید بتونی همه‌ی اینا رو توضبح بدی، ها؟ می‌دونی چیه، رز، شاید بتونی همه‌ی اینا رو توضبح بدی، ها؟
487 00:32:22,379 00:32:24,047 شاید خوب باشه که اون جاهایی که شاید خوب باشه که اون جاهایی که
488 00:32:24,048 00:32:25,466 دروغ نمی‌گفتی رو زیر خط بکشی؟ دروغ نمی‌گفتی رو زیر خط بکشی؟
489 00:32:25,469 00:32:26,427 .جیسون .جیسون
490 00:32:26,430 00:32:29,153 آخه داشتم به چی فکر می‌کردم؟ آخه داشتم به چی فکر می‌کردم؟
491 00:32:29,154 00:32:31,254 واقعا آدم آشغالیم نه؟ واقعا آدم آشغالیم نه؟
492 00:32:31,255 00:32:32,743 ،بردمت تو اون مدرسه‌ی لعنتی ،بردمت تو اون مدرسه‌ی لعنتی
493 00:32:32,746 00:32:35,258 تمام رازهام رو بهت گفتم، خب؟ تمام رازهام رو بهت گفتم، خب؟
494 00:32:35,260 00:32:40,461 چیه؟ اینم یه بخشی از آموزش‌های بابایی بوده که تمام این مدت باهام سکس داشته باشی؟ چیه؟ اینم یه بخشی از آموزش‌های بابایی بوده که تمام این مدت باهام سکس داشته باشی؟
495 00:32:40,463 00:32:41,664 .دیگه از این داستانا خسته شدم .دیگه از این داستانا خسته شدم
496 00:32:41,666 00:32:45,034 ببین، قرار نبود هیچ کدوم از این چیزا .اتفاق بیوفته، ولی افتاد ببین، قرار نبود هیچ کدوم از این چیزا .اتفاق بیوفته، ولی افتاد
497 00:32:45,036 00:32:47,469 .ولم کن .ولم کن
498 00:32:53,911 00:32:57,425 .زودباش، باهام مبارزه کن، خودت می‌دونی که می‌خوای .زودباش، باهام مبارزه کن، خودت می‌دونی که می‌خوای
499 00:32:59,716 00:33:01,517 تموم شد؟ تموم شد؟
500 00:33:06,624 00:33:08,816 .دیگه تموم شد .دیگه تموم شد
501 00:33:12,062 00:33:13,929 داری کجا می‌ری؟ داری کجا می‌ری؟
502 00:33:13,931 00:33:15,565 .ببین، تایتان‌ها بهمون نباز دارن .ببین، تایتان‌ها بهمون نباز دارن
503 00:33:15,566 00:33:17,665 .گور باباشون رز .گور باباشون رز
504 00:33:17,667 00:33:19,261 .گور بابای همه‌تون .گور بابای همه‌تون
505 00:33:41,425 00:33:42,892 جیسون؟ جیسون؟
506 00:33:42,894 00:33:45,095 .رفته که دوستاش رو ببینه .رفته که دوستاش رو ببینه
507 00:33:45,096 00:33:48,196 تایتان‌ها دارن دوباره .دور هم دیگه جمع می‌شن تایتان‌ها دارن دوباره .دور هم دیگه جمع می‌شن
508 00:33:48,198 00:33:50,699 .ما هم باید دوباره دور هم جمع بشیم .ما هم باید دوباره دور هم جمع بشیم
509 00:33:50,701 00:33:51,968 بابا؟ بابا؟
510 00:33:51,970 00:33:54,707 .همین الان بیا سان‌فرانسیسکو .همین الان بیا سان‌فرانسیسکو
511 00:34:04,258 00:34:06,325 چنتا؟ - فعلا دارن جمع می‌شن - چنتا؟ - فعلا دارن جمع می‌شن -
512 00:34:06,328 00:34:07,451 .تا الان دوتا .تا الان دوتا
513 00:34:07,452 00:34:09,102 .دختر شگفت‌انگیز و اونی بهش می‌گن داوو .دختر شگفت‌انگیز و اونی بهش می‌گن داوو
514 00:34:09,105 00:34:10,852 .بقیه پخش و پلان .بقیه پخش و پلان
515 00:34:10,854 00:34:12,187 هنوز خبری از گریسون نیست؟ هنوز خبری از گریسون نیست؟
516 00:34:12,189 00:34:13,990 .نه، هنوز هیچ نشونه‌ای ازش نیست .نه، هنوز هیچ نشونه‌ای ازش نیست
517 00:34:13,992 00:34:15,991 پلیس ایالت نوادا و .فدرال با هم دیگه دارن دنبالش می‌گردن پلیس ایالت نوادا و .فدرال با هم دیگه دارن دنبالش می‌گردن
518 00:34:15,993 00:34:18,026 ،نه، پیداش نمی‌کنن ،نه، پیداش نمی‌کنن
519 00:34:18,028 00:34:20,629 .ولی اون دوستاش رو پیدا می‌کنه .ولی اون دوستاش رو پیدا می‌کنه
520 00:34:20,631 00:34:22,910 یه چیزایی آوردم که بخوای .بهشون خوش‌آمد بگی یه چیزایی آوردم که بخوای .بهشون خوش‌آمد بگی
521 00:34:44,231 00:34:45,933 یه خورده آب می‌خوای؟ یه خورده آب می‌خوای؟
522 00:35:04,609 00:35:08,243 .نصف نوادا داره دنبالت می‌گرده .نصف نوادا داره دنبالت می‌گرده
523 00:35:08,245 00:35:11,881 .دقیقا می‌دونستم که کجا قراره بیای .دقیقا می‌دونستم که کجا قراره بیای
524 00:35:11,883 00:35:13,149 اسلید کجاست؟ اسلید کجاست؟
525 00:35:13,151 00:35:14,684 .سان‌فرانسیسکو .سان‌فرانسیسکو
526 00:35:14,685 00:35:17,446 وینترگرین بهش گفت که .دوستات دارن دور هم جمع می‌شن وینترگرین بهش گفت که .دوستات دارن دور هم جمع می‌شن
527 00:35:17,449 00:35:20,355 .رفته که تمام تایتان‌ها رو بکشه - کی؟ - .رفته که تمام تایتان‌ها رو بکشه - کی؟ -
528 00:35:20,357 00:35:23,993 همین امروز صبح رفت، بعد از اینکه به .دخترش زنگ زد همین امروز صبح رفت، بعد از اینکه به .دخترش زنگ زد
529 00:35:23,995 00:35:25,294 اسلید به رز زنگ زده؟ اسلید به رز زنگ زده؟
530 00:35:25,296 00:35:28,764 آره، این طور بنظر می‌اومد که .دارن با هم دیگه کار می‌کنن آره، این طور بنظر می‌اومد که .دارن با هم دیگه کار می‌کنن
531 00:35:28,765 00:35:29,766 چند وقته؟ چند وقته؟
532 00:35:29,767 00:35:31,201 .اطلاعات خیلی زیادی گیرم نیومد .اطلاعات خیلی زیادی گیرم نیومد
533 00:35:31,202 00:35:33,935 .فقط چنتا مکالمه تلفنی رو شنیدم .فقط چنتا مکالمه تلفنی رو شنیدم
534 00:35:33,937 00:35:36,340 .ای خدا .ای خدا
535 00:35:36,341 00:35:39,207 .براش جنگیدم که بمونه .براش جنگیدم که بمونه
536 00:35:39,209 00:35:43,212 .قسم خوردم که به کمکمون نیاز داره .قسم خوردم که به کمکمون نیاز داره
537 00:35:43,214 00:35:47,316 ،بازیم داد ،بازیم داد
538 00:35:47,318 00:35:49,384 .منم همه‌اش رو از دست دادم .منم همه‌اش رو از دست دادم
539 00:35:49,386 00:35:51,953 .آره، کاریه که همیشه می‌کنه .آره، کاریه که همیشه می‌کنه
540 00:35:51,955 00:35:54,522 .از مردم استفاده می‌کنم .از مردم استفاده می‌کنم
541 00:35:54,524 00:35:57,426 .بهشون آسیب می‌زنه .بهشون آسیب می‌زنه
542 00:35:57,428 00:36:00,296 .حتی پسر خودش .حتی پسر خودش
543 00:36:00,298 00:36:02,765 حواسم به جریکو هم نبود حواسم به جریکو هم نبود
544 00:36:02,767 00:36:04,566 که سعی کرد باهام حرف بزنه که سعی کرد باهام حرف بزنه
545 00:36:04,568 00:36:05,801 .توی حال پذیرایی خودتون .توی حال پذیرایی خودتون
546 00:36:05,803 00:36:08,236 .همه چیز درست جلوی خودم بود .همه چیز درست جلوی خودم بود
547 00:36:08,238 00:36:11,058 .منم تمام نشونه‌ها رو ازدست دادم .منم تمام نشونه‌ها رو ازدست دادم
548 00:36:11,061 00:36:13,128 .اوایل .اوایل
549 00:36:16,180 00:36:19,080 .ولی اونجاست .ولی اونجاست
550 00:36:19,082 00:36:23,252 ،پسرم ... هنوز اونجاست ،پسرم ... هنوز اونجاست
551 00:36:23,254 00:36:26,587 .و نمی‌دونم چطوری می‌تونم کمکش کنم .و نمی‌دونم چطوری می‌تونم کمکش کنم
552 00:36:26,589 00:36:28,590 .شاید من بتونم .شاید من بتونم
553 00:36:28,591 00:36:32,160 ... جریکو بهم گفت ... جریکو بهم گفت
554 00:36:32,162 00:36:35,430 که یه توانایی‌های خاصی .دارین که یه توانایی‌های خاصی .دارین
555 00:36:35,432 00:36:37,033 ،اینکه تقریبا می‌تونستین پرواز کنین ،اینکه تقریبا می‌تونستین پرواز کنین
556 00:36:37,035 00:36:38,750 ،سپاه‌هایی از آدم‌های بد رو شکست بدین ،سپاه‌هایی از آدم‌های بد رو شکست بدین
557 00:36:38,753 00:36:41,002 .که می‌تونین کارهای ناممکن رو انجام بدین .که می‌تونین کارهای ناممکن رو انجام بدین
558 00:36:41,004 00:36:43,973 .خب، منم یه کار براتون دارم، آقای گریسون .خب، منم یه کار براتون دارم، آقای گریسون
559 00:36:43,975 00:36:47,776 پسرم رو پسرم رو
560 00:36:47,778 00:36:49,230 .برگردونید پیشم .برگردونید پیشم
561 00:36:52,082 00:36:54,535 .تلاشم رو می‌کنم .تلاشم رو می‌کنم
562 00:37:02,026 00:37:03,892 داری چی کار می‌کنی؟ - .پولمو دادم - داری چی کار می‌کنی؟ - .پولمو دادم -
563 00:37:03,894 00:37:05,261 .اومدم که مبارزه کنم .اومدم که مبارزه کنم
564 00:37:05,263 00:37:06,417 .اصلا بامزه نیست .اصلا بامزه نیست
565 00:37:06,420 00:37:08,896 می‌خواستی که اون دایره‌ی خشونت رو .متوقف کنی، اومدم که کمک کنم می‌خواستی که اون دایره‌ی خشونت رو .متوقف کنی، اومدم که کمک کنم
566 00:37:13,004 00:37:15,904 .حقیقت اینه که، از خشونت بدت نمیاد .حقیقت اینه که، از خشونت بدت نمیاد
567 00:37:21,278 00:37:23,779 .مشکل تو منم .مشکل تو منم
568 00:37:26,450 00:37:29,252 .واقعیت نداره، من دوست دارم .واقعیت نداره، من دوست دارم
569 00:37:32,990 00:37:36,658 می‌دونم که داری، ولی دوست داری .یه خورده بیشتر بالا بمونی می‌دونم که داری، ولی دوست داری .یه خورده بیشتر بالا بمونی
570 00:37:37,861 00:37:39,060 .یکی از ماها باید می‌رفت .یکی از ماها باید می‌رفت
571 00:37:44,502 00:37:46,500 .دارم روش کار می‌کنم .دارم روش کار می‌کنم
572 00:37:46,502 00:37:47,537 .خیلی دیر شده .خیلی دیر شده
573 00:37:52,319 00:37:53,852 !داون !داون
574 00:38:26,377 00:38:28,781 چطوری استو، حال و احوال چطوره؟ چطوری استو، حال و احوال چطوره؟
575 00:38:34,653 00:38:37,218 .یه، جفت کفش تازه می‌خوام .یه، جفت کفش تازه می‌خوام
576 00:38:37,220 00:38:40,756 شرمنده، دیگه از اونا درست نمی‌کنم شرمنده، دیگه از اونا درست نمی‌کنم
577 00:38:40,758 00:38:43,225 .ببین، خیلی وقت ندارم .ببین، خیلی وقت ندارم
578 00:38:46,196 00:38:48,798 .الان تو تجارت کیک میوه‌ایم .الان تو تجارت کیک میوه‌ایم
579 00:38:48,800 00:38:52,133 فقط وقت نکردم که .تابلوم رو عوض کنم فقط وقت نکردم که .تابلوم رو عوض کنم
580 00:38:52,135 00:38:54,136 .خیله خب .خیله خب
581 00:38:54,138 00:38:55,537 .به یه کیک میوه‌ای جدید نیاز دارم .به یه کیک میوه‌ای جدید نیاز دارم
582 00:38:55,539 00:38:58,953 چیزی که هرگز نمی‌خوام .اینه که کیک میوه‌ایم رو بد نام کنم چیزی که هرگز نمی‌خوام .اینه که کیک میوه‌ایم رو بد نام کنم
583 00:39:01,011 00:39:02,511 .بیا اینجا .بیا اینجا
584 00:39:06,383 00:39:08,283 .ببین، متاسفم .ببین، متاسفم
585 00:39:08,285 00:39:11,419 .اوه، متاسف نباش .اوه، متاسف نباش
586 00:39:11,421 00:39:12,888 .یه تیکه بردار .یه تیکه بردار
587 00:39:12,890 00:39:16,258 .خصومت شخصی نبوده .خصومت شخصی نبوده
588 00:39:16,260 00:39:19,995 .کیک میوه‌ای زندگی منه .کیک میوه‌ای زندگی منه
589 00:39:19,997 00:39:21,492 .عشقه منه .عشقه منه
590 00:39:21,495 00:39:23,099 منظوم اینه که، اگر از ... کارم خوشت نمیاد خب منظوم اینه که، اگر از ... کارم خوشت نمیاد خب
591 00:39:23,100 00:39:25,301 .عاشق کارتم .عاشق کارتم
592 00:39:25,303 00:39:26,870 .برای همین برگشتم اینجا .برای همین برگشتم اینجا
593 00:39:26,872 00:39:29,904 می‌خوای قبل از اینکه یه تیکه برداری بهش یه کبریت بزنی؟ می‌خوای قبل از اینکه یه تیکه برداری بهش یه کبریت بزنی؟
594 00:39:29,906 00:39:32,441 .اوه، وایسا، می‌دونم .اوه، وایسا، می‌دونم
595 00:39:32,443 00:39:35,776 .این می‌تونه درستش کنه .این می‌تونه درستش کنه
596 00:39:35,778 00:39:37,212 درسته؟ درسته؟
597 00:39:37,214 00:39:38,613 .همین طوری .همین طوری
598 00:39:38,615 00:39:41,365 .دیک کیک میوه‌ایش رو این طوری دوست داره .دیک کیک میوه‌ایش رو این طوری دوست داره
599 00:39:45,723 00:39:47,638 .شرمنده که لباس رو سوزوندم .شرمنده که لباس رو سوزوندم
600 00:39:50,528 00:39:52,138 .به کمکت نیاز دارم استو .به کمکت نیاز دارم استو
601 00:39:54,499 00:39:57,366 .یکی دیگه می‌خوام .یکی دیگه می‌خوام
602 00:39:57,368 00:39:58,896 .یه چیز متفاوت .یه چیز متفاوت
603 00:40:04,475 00:40:07,712 .خب، ارباب وین گفتن که قراره بیایین .خب، ارباب وین گفتن که قراره بیایین
604 00:40:07,713 00:40:09,377 .معلومه که اینکارو کرده .معلومه که اینکارو کرده
605 00:40:09,379 00:40:12,979 .بیا .بیا
606 00:40:15,785 00:40:17,153 .هی، لیلی .هی، لیلی
607 00:40:17,155 00:40:20,055 .سلام، دیک .سلام، دیک
608 00:40:20,057 00:40:21,224 لباس رو آتیش می‌زنی ها؟ لباس رو آتیش می‌زنی ها؟
609 00:40:21,225 00:40:22,390 .روز خوبی نبود .روز خوبی نبود
610 00:40:22,392 00:40:23,526 .سلطان غم .سلطان غم
611 00:40:23,528 00:40:26,729 .داریم به جلو پیش می‌ریم لیلی .الان دیگه همه‌ی اینا رو پیشت سر رها کردیم .داریم به جلو پیش می‌ریم لیلی .الان دیگه همه‌ی اینا رو پیشت سر رها کردیم
612 00:40:26,731 00:40:31,366 بذار به دیک نشون بدیم که ارباب وین .گفته که چی براش آماده کنیم بذار به دیک نشون بدیم که ارباب وین .گفته که چی براش آماده کنیم
613 00:40:31,368 00:40:33,535 ،از نومکس درست شده، با بافت سه‌گانه‌ی کولار ،از نومکس درست شده، با بافت سه‌گانه‌ی کولار
614 00:40:33,537 00:40:35,913 ،عایق الیکتریسیته .حساس به نور ،عایق الیکتریسیته .حساس به نور
615 00:40:35,916 00:40:37,941 نسبت به قدیمه خاتمکاری .کمتری داره نسبت به قدیمه خاتمکاری .کمتری داره
616 00:40:37,943 00:40:41,511 که بهت کمک می‌کنه از مهارت‌های .سیرکت استفاده کنی که بهت کمک می‌کنه از مهارت‌های .سیرکت استفاده کنی
617 00:40:41,513 00:40:44,412 حرکت بیشتر، ضربه‌ی وارده‌ی کمتر .مانترای ما این بود (مانترا در آیین هندو وردی است که به دفعات زیاد تکرار می‌شود) حرکت بیشتر، ضربه‌ی وارده‌ی کمتر .مانترای ما این بود (مانترا در آیین هندو وردی است که به دفعات زیاد تکرار می‌شود)
618 00:40:44,414 00:40:45,924 .از این مانترا خوشم اومد .از این مانترا خوشم اومد
619 00:40:51,048 00:40:53,647 ماسک به فرستنده‌ی داخلی بی‌سیم داره ماسک به فرستنده‌ی داخلی بی‌سیم داره
620 00:40:53,650 00:40:55,916 .و همین طور لنز‌های دید در شب گرمایی .و همین طور لنز‌های دید در شب گرمایی
621 00:40:59,162 00:41:01,129 .خدمت شما .خدمت شما
622 00:41:01,131 00:41:04,165 ... استو، لیلی ... استو، لیلی
623 00:41:04,167 00:41:05,700 .شماها از خودتون هم پیشی گرفتین .شماها از خودتون هم پیشی گرفتین
624 00:41:05,703 00:41:07,143 .می‌دونم .می‌دونم
625 00:41:07,146 00:41:11,124 در اخباری دیگر، مردی با لباس پرنده‌ای .قرمز و نقره‌ای در اخباری دیگر، مردی با لباس پرنده‌ای .قرمز و نقره‌ای
626 00:41:11,127 00:41:14,944 این طور که گزارش شده، به یک لباسشویی دستبرد زده، در جمعه شب در برنال هاتیز این طور که گزارش شده، به یک لباسشویی دستبرد زده، در جمعه شب در برنال هاتیز
627 00:41:14,946 00:41:18,314 مجرم، ادعا کرده که پرسنل رو در انتهای دفتر جمع کرده مجرم، ادعا کرده که پرسنل رو در انتهای دفتر جمع کرده
628 00:41:18,316 00:41:20,716 .همزمان اینکه اقدام به سرقت از اونجا کرده .همزمان اینکه اقدام به سرقت از اونجا کرده
629 00:41:20,718 00:41:23,618 پلیس گفته که تقریبا 3هزار دلار دزدی کرده پلیس گفته که تقریبا 3هزار دلار دزدی کرده
630 00:41:23,620 00:41:25,488 .و همین طور چنتا جعبه مواد شوینده .و همین طور چنتا جعبه مواد شوینده
631 00:41:25,490 00:41:29,304 ماموران حاضر در صحنه گفتند که هیچ کسی .در این دزدی آسیب ندیده ماموران حاضر در صحنه گفتند که هیچ کسی .در این دزدی آسیب ندیده
632 00:41:29,307 00:41:31,572 ،اگر اطلاعات دیگری درباره‌ی این مجرم دارین ،اگر اطلاعات دیگری درباره‌ی این مجرم دارین
633 00:41:31,575 00:41:33,595 .لطفا با پلیس تماس بگیرید .لطفا با پلیس تماس بگیرید
634 00:41:33,597 00:41:36,098 در خبرهای ورزشی، ستاره‌ی ... فوتبال دبیرستان در خبرهای ورزشی، ستاره‌ی ... فوتبال دبیرستان
635 00:41:36,100 00:41:37,100 !لعنتی !لعنتی
636 00:41:52,115 00:41:54,350 .هی، مرد .هی، مرد
637 00:41:54,352 00:41:56,451 وقتی که دزدی شد، تو هم اینجا بودی؟ وقتی که دزدی شد، تو هم اینجا بودی؟
638 00:41:56,453 00:41:58,821 .نه، ولی خوشحالم که از دستش دادم .نه، ولی خوشحالم که از دستش دادم
639 00:41:58,823 00:42:01,323 .هاوک تایتان مورد علاقه‌ی من بود .هاوک تایتان مورد علاقه‌ی من بود
640 00:42:01,325 00:42:02,983 .بیخیال مرد، کار هاوک نبوده .بیخیال مرد، کار هاوک نبوده
641 00:42:02,986 00:42:04,959 .یه آدم عوضی با لباس هالوینش اومده بود .یه آدم عوضی با لباس هالوینش اومده بود
642 00:42:04,961 00:42:06,895 نه، داداش، کار خودش بود نه، داداش، کار خودش بود
643 00:42:06,897 00:42:08,663 .این داداشمون وضعش خرابه .این داداشمون وضعش خرابه
644 00:42:08,665 00:42:10,433 .با لباس مبارزه می‌کنه که مواد گیر بیاره .با لباس مبارزه می‌کنه که مواد گیر بیاره
645 00:42:10,435 00:42:13,201 .جای تعجبی نداره که داوو ولش کرده .جای تعجبی نداره که داوو ولش کرده
646 00:42:13,203 00:42:14,537 .هاوک اونو ول کرد .هاوک اونو ول کرد
647 00:42:14,539 00:42:17,206 .آره، حتما اینو به خودش می‌گه .آره، حتما اینو به خودش می‌گه
648 00:42:17,207 00:42:18,702 ،پسر، مطمئنم هاوک قدیس نیست ،پسر، مطمئنم هاوک قدیس نیست
649 00:42:18,705 00:42:20,976 ... ولی دیگه پاک‌کننده هم نمی‌دزده ... ولی دیگه پاک‌کننده هم نمی‌دزده
650 00:42:20,977 00:42:22,112 ."از "این حباب من ."از "این حباب من
651 00:42:22,113 00:42:23,296 ."از "این حباب من ."از "این حباب من
652 00:42:23,299 00:42:24,440 ،منم نمی‌خواستم باور کنم ،منم نمی‌خواستم باور کنم
653 00:42:24,442 00:42:27,481 ولی این طوری معلوم شده، این داداشمون .هم یکی دیگه از معتادهای اینستاگرامه ولی این طوری معلوم شده، این داداشمون .هم یکی دیگه از معتادهای اینستاگرامه
654 00:42:27,484 00:42:29,084 چی؟ چی؟
655 00:42:29,086 00:42:30,586 .آره، داداش .آره، داداش
656 00:42:37,595 00:42:40,230 .هی، برگرد .هی، برگرد
657 00:42:40,231 00:42:41,263 .اینو بذار .اینو بذار
658 00:42:41,265 00:42:42,557 این یکی؟ - .آره - این یکی؟ - .آره -
659 00:42:42,560 00:42:45,335 ... ممکنه که جرم نخوابه - .از همینجا می‌تونم ببینم - ... ممکنه که جرم نخوابه - .از همینجا می‌تونم ببینم -
660 00:42:45,338 00:42:47,169 .ولی این شاهین تمام شب بیداره ... .ولی این شاهین تمام شب بیداره ...
661 00:42:47,171 00:42:48,571 .یه چیزی تو مایه‌های جغد شاهینم .یه چیزی تو مایه‌های جغد شاهینم
662 00:42:48,573 00:42:50,872 .کابوس شبانه - .مرسی - .کابوس شبانه - .مرسی -
663 00:42:50,874 00:42:53,869 ... خب، دفعه‌ی بعدی که خواستین ... خب، دفعه‌ی بعدی که خواستین
664 00:42:56,023 00:42:57,897 هی، هی، چطورین؟ هی، هی، چطورین؟
665 00:42:57,900 00:43:02,084 هاوک اینجاست که یه مقدار از عدالت تایتان‌ها براتون اینجا پخش کنه هاوک اینجاست که یه مقدار از عدالت تایتان‌ها براتون اینجا پخش کنه
666 00:43:03,988 00:43:05,187 .شرمنده .شرمنده
667 00:43:05,189 00:43:08,093 خیله خب، آم ... اون لباس‌شویی که اشاره کردم خیله خب، آم ... اون لباس‌شویی که اشاره کردم
668 00:43:08,096 00:43:13,127 اون درواقع یه پول‌شویی بود برای .یه آشپزخونه‌ی شیشه بوسویچ اون درواقع یه پول‌شویی بود برای .یه آشپزخونه‌ی شیشه بوسویچ
669 00:43:13,129 00:43:14,964 ،آره، خلاصه ،آره، خلاصه
670 00:43:14,966 00:43:17,198 فکر کنم که داریم این .محله رو تمیزش می‌کنیم فکر کنم که داریم این .محله رو تمیزش می‌کنیم
671 00:43:20,271 00:43:21,803
672 00:43:21,805 --> 00:43:25,241 شرمنده، احتمالا این .پرنده خانومم باشه، داوو 00:43:21,805 --> 00:43:25,241 شرمنده، احتمالا این .پرنده خانومم باشه، داوو
673 00:43:25,243 00:43:28,444 ...بهتره که برم ...بهتره که برم
674 00:43:28,446 00:43:31,613 .بهتره ... خلیه خب .بهتره ... خلیه خب
675 00:43:31,615 00:43:34,283 .اوه، سلام داداش .اوه، سلام داداش
676 00:43:44,159 00:43:46,461 چند سالته؟ چند سالته؟
677 00:43:46,464 00:43:48,830 .17 .17
678 00:43:48,832 00:43:53,569 .یا تابستون بعدی میشم 17 .یا تابستون بعدی میشم 17
679 00:43:53,571 00:43:55,104 اینجا زندگی می‌کنی؟ اینجا زندگی می‌کنی؟
680 00:43:55,106 00:43:57,140 ... آره ... آره
681 00:43:57,142 00:44:00,307 دوست جدید مادرم خیلی از من خوشش نمیاد ... این طوریه که دوست جدید مادرم خیلی از من خوشش نمیاد ... این طوریه که
682 00:44:00,310 00:44:01,878 ،چیزایی می‌گه مثل ،چیزایی می‌گه مثل
683 00:44:01,879 00:44:05,680 لیاقت اون کالری‌هایی که داری ... می‌خوری رو نداری لیاقت اون کالری‌هایی که داری ... می‌خوری رو نداری
684 00:44:05,682 00:44:07,850 .اینجا هفته‌ای اجاره شده - خب که چی؟ - .اینجا هفته‌ای اجاره شده - خب که چی؟ -
685 00:44:07,852 00:44:11,853 با خودت گفتی برم یه خورده دزدی کنم؟ پول قبضا رو باهاش بدم؟ با خودت گفتی برم یه خورده دزدی کنم؟ پول قبضا رو باهاش بدم؟
686 00:44:11,856 00:44:13,055 .نه .نه
687 00:44:13,057 00:44:16,659 نه، مرد، داشتم اون بیرون .کارای تایتانی می‌کردم نه، مرد، داشتم اون بیرون .کارای تایتانی می‌کردم
688 00:44:16,660 00:44:18,461 .یه لباسشویی رو گرفتی .یه لباسشویی رو گرفتی
689 00:44:18,463 00:44:20,928 این دیگه چه پیامی رو صادر می‌کنه؟ این دیگه چه پیامی رو صادر می‌کنه؟
690 00:44:20,930 00:44:23,198 ... که من ... که من
691 00:44:23,200 00:44:25,801 شرمنده، خب پس یعنی باید اونا رو می‌کشتم؟ شرمنده، خب پس یعنی باید اونا رو می‌کشتم؟
692 00:44:25,803 00:44:27,035 ... یعنی کشتن؟ مثل ... یعنی کشتن؟ مثل
693 00:44:27,037 00:44:30,006 .نه، نمی‌خواست که اونا رو بکشی .نه، نمی‌خواست که اونا رو بکشی
694 00:44:30,008 00:44:33,810 دزدی و کشتن، راه و .روش تایتان‌ها نیست دزدی و کشتن، راه و .روش تایتان‌ها نیست
695 00:44:33,812 00:44:38,580 ،به اونایی که ناتوانن کمک می‌کنیم .که به جامعه برگردن ،به اونایی که ناتوانن کمک می‌کنیم .که به جامعه برگردن
696 00:44:38,582 00:44:39,749 .این طور چیزا .این طور چیزا
697 00:44:39,751 00:44:41,484 .برگشتن به جامعه .برگشتن به جامعه
698 00:44:41,486 00:44:43,352 ..وایسا، هی ..وایسا، هی
699 00:44:43,354 00:44:45,421 میشه حداقل پولم رو پس بگیرم؟ میشه حداقل پولم رو پس بگیرم؟
700 00:44:45,423 00:44:47,323 پولت رو پس بگیری؟ پولت رو پس بگیری؟
701 00:44:47,325 00:44:48,591 .لباسم که دزدیدی .لباسم که دزدیدی
702 00:44:48,593 00:44:52,529 نه، اینکارو نکردم .خودت بهم فروختیش نه، اینکارو نکردم .خودت بهم فروختیش
703 00:44:52,531 00:44:55,765 یادته، با اون خانومه توی ،پارکینگ بودی یادته، با اون خانومه توی ،پارکینگ بودی
704 00:44:55,767 00:44:57,601 ... و بعد ازم پرسیدی ... و بعد ازم پرسیدی
705 00:44:57,602 00:44:59,482 از کجا می‌تونم یه ... خورده مواد گیر بیارم از کجا می‌تونم یه ... خورده مواد گیر بیارم
706 00:44:59,485 00:45:03,104 و می‌خوام که این لباس رو بهت به اضای 200 دلار بفروشم؟ و می‌خوام که این لباس رو بهت به اضای 200 دلار بفروشم؟
707 00:45:03,106 00:45:04,607 .داری دروغ می‌گی .داری دروغ می‌گی
708 00:45:04,609 00:45:06,609 .نه، نمی‌گم .نه، نمی‌گم
709 00:45:06,611 00:45:11,379 .قسم می‌خورم .قسم می‌خورم
710 00:45:11,381 00:45:13,082 .هفته‌ی بعد پولت رو می‌دم .هفته‌ی بعد پولت رو می‌دم
711 00:45:13,084 00:45:16,618 خب ... نیازی هم نیست اینکارو بکنی خب ... نیازی هم نیست اینکارو بکنی
712 00:45:16,620 00:45:18,588 ... می‌دونی ... می‌دونی
713 00:45:18,589 00:45:22,091 .این که لباس هاوک رو بپوشم، خودش یه امتیاز بود .این که لباس هاوک رو بپوشم، خودش یه امتیاز بود
714 00:45:22,093 00:45:24,794 واقعا می‌گم، انگار که ... برای اولین بار می‌دونستم واقعا می‌گم، انگار که ... برای اولین بار می‌دونستم
715 00:45:24,796 00:45:26,995 دقیقا کی هستم دقیقا کی هستم
716 00:45:26,997 00:45:30,732 .و قراره که چی کار کنم .و قراره که چی کار کنم
717 00:45:30,734 00:45:35,270 .باید هر روز همین حس رو داشته باشی .باید هر روز همین حس رو داشته باشی
718 00:45:35,272 00:45:37,647 .آره .آره
719 00:45:37,650 00:45:39,176 .هر روز .هر روز
720 00:45:47,417 00:45:50,185 .خب، جونم تایتان‌ها .خب، جونم تایتان‌ها
721 00:45:50,187 00:45:52,854 .جونم تایتان‌ها .جونم تایتان‌ها
722 00:45:52,856 00:45:55,538 .هاوک اومده بود خونه‌ی من .هاوک اومده بود خونه‌ی من
723 00:45:55,541 00:45:57,231 .چقدر خفن .چقدر خفن
724 00:46:25,423 00:46:27,428 .زودباش هنک .زودباش هنک
725 00:46:27,557 00:46:30,593 .زودباش هنک .زودباش هنک
726 00:46:42,506 00:46:43,839 چی شده؟ چی شده؟
727 00:46:43,841 00:46:46,741 .دقیقا مطمئن نیستم .دقیقا مطمئن نیستم
728 00:46:46,743 00:46:47,877 به خونه‌ت حمله کردن؟ به خونه‌ت حمله کردن؟
729 00:46:47,879 00:46:50,078 .یه مو مشکی و یه بلوند .یه مو مشکی و یه بلوند
730 00:46:50,080 00:46:54,482 اونا سوشی من رو آوردن، بعدش می‌خواستن قایق بالدارم رو ببینن اونا سوشی من رو آوردن، بعدش می‌خواستن قایق بالدارم رو ببینن
731 00:46:54,484 00:46:55,817 دوتا خانوم باهات اینکارو کردن؟ دوتا خانوم باهات اینکارو کردن؟
732 00:46:55,819 00:46:57,752 .فکر کنم .فکر کنم
733 00:46:57,754 00:46:59,788 جذاب بودن؟ دخترایی که سوشی آورده بودن؟ جذاب بودن؟ دخترایی که سوشی آورده بودن؟
734 00:46:59,790 00:47:03,591 .آره، میشه گفت .آره، میشه گفت
735 00:47:03,593 00:47:06,060 این دوتا که نبودن؟ این دوتا که نبودن؟
736 00:47:06,062 00:47:08,296 ... اه ... اه
737 00:47:08,298 00:47:09,977 .بسته سالامونم دستشون بود .بسته سالامونم دستشون بود
738 00:47:11,135 00:47:12,767 .فاز دوم رو دوباره برنامه ریزی کن .فاز دوم رو دوباره برنامه ریزی کن
739 00:47:12,769 00:47:14,336 قراره کنسلش کنیم؟ قراره کنسلش کنیم؟
740 00:47:14,338 00:47:15,891 .اتفاقاً می‌ندازیمش جلو .اتفاقاً می‌ندازیمش جلو
741 00:47:19,000 00:47:27,000 :مترجمین « AbG ســــروش » « Nora حسام‌الدین » :مترجمین « AbG ســــروش » « Nora حسام‌الدین »
742 00:47:27,100 00:47:35,100 مرجع دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم DayMovie.Co مرجع دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم DayMovie.Co
743 00:47:35,200 00:47:42,200 « eLOLeir :اینستاگرام » :آموزش نوین و سریع مکالمۀ انگلیسی با تدریس ::. AbG ســروش .:: « eLOLeir :اینستاگرام » :آموزش نوین و سریع مکالمۀ انگلیسی با تدریس ::. AbG ســروش .::