# Start End Original Translated
1 00:00:00,000 00:01:28,000 ♥تیم ترجمه اختصاصی آسیامووی تقدیم میکند♥ ♥ AsianMoviee.ir مترجم:علی♥ ♥تیم ترجمه اختصاصی آسیامووی تقدیم میکند♥ ♥ AsianMoviee.ir مترجم:علی♥
2 00:01:28,200 00:01:30,030 نیونیای کوچک نیونیای کوچک
3 00:01:30,320 00:01:32,960 قسمت15 قسمت15
4 00:01:43,220 00:01:44,340 یکم خوراکی بیار یکم خوراکی بیار
5 00:01:44,420 00:01:45,259 بله خانوم بله خانوم
6 00:01:45,620 00:01:46,680 برادر گونگ یکی رو میخواد ببینه برادر گونگ یکی رو میخواد ببینه
7 00:01:46,759 00:01:47,880 اول یکم استراحت کن اول یکم استراحت کن
8 00:01:49,180 00:01:52,100 از وقتی از انگلیس برگشتیم ،خیلی خسته اس از وقتی از انگلیس برگشتیم ،خیلی خسته اس
9 00:01:53,259 00:01:54,860 برای کمک اینجا اومدن؟ برای کمک اینجا اومدن؟
10 00:01:55,060 00:01:56,300 معلومه معلومه
11 00:01:58,220 00:01:59,060 توهم اره؟ توهم اره؟
12 00:02:00,660 00:02:01,860 چیکار میتونم بکنم؟ چیکار میتونم بکنم؟
13 00:02:02,740 00:02:05,680 همه پولامون تو خونه تقریبا تموم شده همه پولامون تو خونه تقریبا تموم شده
14 00:02:06,320 00:02:08,600 ولی بابا چیزای گذشته رو ول نمیکنه ولی بابا چیزای گذشته رو ول نمیکنه
15 00:02:09,039 00:02:10,919 و اصرار داره که تاک پانجانگ رو انجام بده و اصرار داره که تاک پانجانگ رو انجام بده
16 00:02:11,510 00:02:12,860 میخواد که اقوام شوهر خواهر رو دعوت کنیم میخواد که اقوام شوهر خواهر رو دعوت کنیم
17 00:02:13,360 00:02:15,680 قابل درکه که چرا بابا اینکارو میکنه قابل درکه که چرا بابا اینکارو میکنه
18 00:02:16,140 00:02:17,900 شهرت ما باید حفظ بشه شهرت ما باید حفظ بشه
19 00:02:17,980 00:02:20,060 وگرنه تو همه چیز شکست میخوریم وگرنه تو همه چیز شکست میخوریم
20 00:02:22,740 00:02:25,300 ..و مادر میخواد چن شی رو با ..و مادر میخواد چن شی رو با
21 00:02:25,380 00:02:28,460 ژن ژو یا یو ژی دوست کنه ژن ژو یا یو ژی دوست کنه
22 00:02:28,660 00:02:30,700 خیلیا از ازدواجش میپرسن خیلیا از ازدواجش میپرسن
23 00:02:30,840 00:02:32,000 باید بگیریمش باید بگیریمش
24 00:02:32,400 00:02:33,750 ...باید ژن ژو یا یو ژو ...باید ژن ژو یا یو ژو
25 00:02:34,020 00:02:36,380 زود مهارت های نیونیایی رو یاد بگیرن زود مهارت های نیونیایی رو یاد بگیرن
26 00:02:36,660 00:02:39,300 وگرنه مادربزرگ تاییدشون نمیکنه وگرنه مادربزرگ تاییدشون نمیکنه
27 00:02:40,540 00:02:44,180 ..باید یه نیونیای با تجربه رو استخدام کنیم ..باید یه نیونیای با تجربه رو استخدام کنیم
28 00:02:44,340 00:02:47,500 که گلدوزی و آشپزی نیونیایی یاد بده که گلدوزی و آشپزی نیونیایی یاد بده
29 00:02:48,880 00:02:49,700 خوبه خوبه
30 00:02:51,020 00:02:52,300 مادر میخواست اینو ازت بپرسم مادر میخواست اینو ازت بپرسم
31 00:02:53,140 00:02:56,180 بارداری؟ بارداری؟
32 00:02:56,900 00:02:58,140 باردار؟ باردار؟
33 00:02:58,340 00:02:59,500 نه نه
34 00:03:01,240 00:03:02,640 چرا رحمت چرا رحمت
35 00:03:03,180 00:03:04,730 اینقدر نا امید کننده اس؟ اینقدر نا امید کننده اس؟
36 00:03:05,620 00:03:06,420 ..من ..من
37 00:03:06,500 00:03:08,140 تو فقط منو سرزنش میکنی تو فقط منو سرزنش میکنی
38 00:03:08,300 00:03:09,560 ..فقط من مشکل نیستم که ..فقط من مشکل نیستم که
39 00:03:09,640 00:03:11,200 باردار نمیشم باردار نمیشم
40 00:03:13,740 00:03:15,460 ..چن شنگ بعد از برگشتن ..چن شنگ بعد از برگشتن
41 00:03:16,040 00:03:17,400 بهتر شد؟ بهتر شد؟
42 00:03:17,540 00:03:18,660 هنوز همونه هنوز همونه
43 00:03:19,300 00:03:20,820 هر روز زندگی پراکنده ای هر روز زندگی پراکنده ای
44 00:03:21,730 00:03:22,810 ...و اصلا قبل از نیمه شب ...و اصلا قبل از نیمه شب
45 00:03:24,010 00:03:25,050 خونه نمیاد خونه نمیاد
46 00:03:36,260 00:03:37,380 خانوم جوان یو نیانگ خانوم جوان یو نیانگ
47 00:03:39,720 00:03:41,000 سوپ مرغ رو قایم کن سوپ مرغ رو قایم کن
48 00:03:41,079 00:03:42,240 خانوم شیو فنگ داره میاد خانوم شیو فنگ داره میاد
49 00:03:42,820 00:03:43,940 چرا قایمش کنم؟ چرا قایمش کنم؟
50 00:03:44,180 00:03:45,540 خودم مرغ رو بزرگ کردم خودم مرغ رو بزرگ کردم
51 00:03:45,620 00:03:48,660 کاملا قابل قبوله که برای مادربزرگ درستش کنم کاملا قابل قبوله که برای مادربزرگ درستش کنم
52 00:03:49,060 00:03:50,180 خانوم جوان یو نیانگ خانوم جوان یو نیانگ
53 00:03:50,460 00:03:52,500 اگه منطقی بودن، اینطور نبودن که اگه منطقی بودن، اینطور نبودن که
54 00:03:52,980 00:03:55,020 خیلی وقته من تو این خونه ام خیلی وقته من تو این خونه ام
55 00:03:55,100 00:03:56,140 گوش کن گوش کن
56 00:03:56,220 00:03:58,020 از دردسر دور بمون از دردسر دور بمون
57 00:04:09,520 00:04:10,340 خانوم شیو فنگ خانوم شیو فنگ
58 00:04:10,580 00:04:11,940 خانو جوان ژن ژو و یو ژو خانو جوان ژن ژو و یو ژو
59 00:04:16,079 00:04:16,930 خانوم شیو فنگ خانوم شیو فنگ
60 00:04:17,010 00:04:18,010 خانوم جوان ژن ژو خانوم جوان ژن ژو
61 00:04:18,480 00:04:19,329 خانوم جوان یو ژو خانوم جوان یو ژو
62 00:04:21,540 00:04:24,420 دوتاتون باید هروقت ازادین بیاین آشپزخونه دوتاتون باید هروقت ازادین بیاین آشپزخونه
63 00:04:24,860 00:04:28,100 یکی رو استخدام کردم که آشپزی یو نیانگی رو بهتون یاد بده یکی رو استخدام کردم که آشپزی یو نیانگی رو بهتون یاد بده
64 00:04:29,100 00:04:30,540 این دوتا کافی نیستن؟ این دوتا کافی نیستن؟
65 00:04:30,620 00:04:31,700 چرا باید خودم انجام بدم؟ چرا باید خودم انجام بدم؟
66 00:04:32,980 00:04:34,300 بهت نگفتم؟ بهت نگفتم؟
67 00:04:34,380 00:04:36,620 یه نیونیایی باید بدونه چطوری آشپزی کنه یه نیونیایی باید بدونه چطوری آشپزی کنه
68 00:04:36,700 00:04:38,980 وگرنه توسط خانواده شوهرش خود تحقیر می شه وگرنه توسط خانواده شوهرش خود تحقیر می شه
69 00:04:39,800 00:04:41,920 اگه خانوم اونجا هم باشی اگه خانوم اونجا هم باشی
70 00:04:41,980 00:04:43,460 باید خدمتکارای آشپزخونه رو مدیریت کنی باید خدمتکارای آشپزخونه رو مدیریت کنی
71 00:04:43,540 00:04:44,780 اگه چیزی ندونی اگه چیزی ندونی
72 00:04:45,330 00:04:48,100 حتی اگه خدمتکارا غذا بدوزن، هم نمیفهمی حتی اگه خدمتکارا غذا بدوزن، هم نمیفهمی
73 00:04:53,170 00:04:54,490 امروز سوپ مرغ درست کردی؟ امروز سوپ مرغ درست کردی؟
74 00:04:55,240 00:04:56,640 نه خانوم شیوفنگ نه خانوم شیوفنگ
75 00:04:59,780 00:05:01,620 چرا بوی سوپ مرغ میاد؟ چرا بوی سوپ مرغ میاد؟
76 00:05:01,700 00:05:02,740 تو درست کردی؟ تو درست کردی؟
77 00:05:02,820 00:05:03,820 نه نه
78 00:05:07,660 00:05:10,620 یواشکی درست کردی و میخوای خودت بخوری؟ یواشکی درست کردی و میخوای خودت بخوری؟
79 00:05:10,700 00:05:11,860 خانوم جوان ژن ژو- ...من- خانوم جوان ژن ژو- ...من-
80 00:05:11,940 00:05:13,420 نه نه
81 00:05:13,500 00:05:14,820 نمیخوای اعتراف کنی؟ نمیخوای اعتراف کنی؟
82 00:05:16,180 00:05:17,430 خب هنوزم میتونم پیداش کنم خب هنوزم میتونم پیداش کنم
83 00:05:42,480 00:05:43,680 خواهر ، هزارپا خواهر ، هزارپا
84 00:05:44,020 00:05:45,140 کجاست؟ کجاست؟
85 00:05:45,220 00:05:48,260 هزارپا رفت داخلش هزارپا رفت داخلش
86 00:05:52,080 00:05:53,080 کافیه کافیه
87 00:05:54,340 00:05:55,860 فراموشش کنید. بریم فراموشش کنید. بریم
88 00:06:06,860 00:06:09,920 پن گونگ این یه هدیه کوچیک برای توست پن گونگ این یه هدیه کوچیک برای توست
89 00:06:10,400 00:06:11,400 لطفا قبولش کن لطفا قبولش کن
90 00:06:12,660 00:06:13,500 ممنون ممنون
91 00:06:13,580 00:06:14,610 از مهربونی خودته از مهربونی خودته
92 00:06:15,000 00:06:16,900 خیلی ممنون.بیا بشین خیلی ممنون.بیا بشین
93 00:06:16,980 00:06:18,100 بشین بشین
94 00:06:22,260 00:06:23,260 چن گونگ چن گونگ
95 00:06:23,580 00:06:25,540 ...همش به خاطر از تو ...همش به خاطر از تو
96 00:06:25,620 00:06:27,220 ....که کل خانواده مون ....که کل خانواده مون
97 00:06:27,460 00:06:29,380 ..تونستیم قایم بشیم ..تونستیم قایم بشیم
98 00:06:29,580 00:06:31,340 و تو یه جای امن باشیم و تو یه جای امن باشیم
99 00:06:31,980 00:06:33,900 ..ولی بابام زیاد از وقتی ..ولی بابام زیاد از وقتی
100 00:06:33,980 00:06:35,540 برگشتیم، خوب نبوده برگشتیم، خوب نبوده
101 00:06:35,780 00:06:37,300 برای همین نتونسته خودش بیاد تشکر کنه برای همین نتونسته خودش بیاد تشکر کنه
102 00:06:37,860 00:06:40,140 میخواد توک پانجانگ رو مدیرت کنه میخواد توک پانجانگ رو مدیرت کنه
103 00:06:40,580 00:06:43,780 ..لطفا بیاین خونمون ..لطفا بیاین خونمون
104 00:06:43,860 00:06:45,960 و با خانوم چن و پسرتون غذا بخوریم و با خانوم چن و پسرتون غذا بخوریم
105 00:06:47,380 00:06:48,380 تیان بائو تیان بائو
106 00:06:54,970 00:06:56,650 لطف پدرتون رو میرسونه لطف پدرتون رو میرسونه
107 00:06:57,580 00:06:58,420 باشه باشه
108 00:06:58,500 00:07:01,020 میام میام
109 00:07:12,130 00:07:16,530 تیان بائو یاد گرفته که چطوری کارتون رو ادامه بده؟ تیان بائو یاد گرفته که چطوری کارتون رو ادامه بده؟
110 00:07:16,700 00:07:18,110 بله- بله- بله- بله-
111 00:07:18,580 00:07:21,500 بابام گفته وقتی اومدیم اونو بیارم بابام گفته وقتی اومدیم اونو بیارم
112 00:07:22,220 00:07:26,060 ..که شما یکم نکته های مفید بهمون بدین ..که شما یکم نکته های مفید بهمون بدین
113 00:07:26,700 00:07:30,020 که چطوری کارمون رو رونق بدیم که چطوری کارمون رو رونق بدیم
114 00:07:31,500 00:07:33,170 دیگه از نکته مفید گذشته دیگه از نکته مفید گذشته
115 00:07:35,740 00:07:36,840 خب میدونی خب میدونی
116 00:07:36,920 00:07:38,880 جنگ خیلی وقت بود جنگ خیلی وقت بود
117 00:07:39,940 00:07:41,700 ..پس همه کارمون اینجا ..پس همه کارمون اینجا
118 00:07:41,780 00:07:43,180 از بین رفته از بین رفته
119 00:07:44,480 00:07:45,760 حالا که برگشتم حالا که برگشتم
120 00:07:46,200 00:07:47,560 کلی کار هست کلی کار هست
121 00:07:48,800 00:07:50,240 باید دوباره از اول شروع کنم باید دوباره از اول شروع کنم
122 00:07:52,480 00:07:54,920 ..ولی باور دارم که ..ولی باور دارم که
123 00:07:55,260 00:07:57,620 یه طوری میتونی ازش بیرون بیای یه طوری میتونی ازش بیرون بیای
124 00:07:59,260 00:08:01,260 خیلی دیر برگشتیم خیلی دیر برگشتیم
125 00:08:02,500 00:08:05,260 کلی چیز اینجا عوض شده کلی چیز اینجا عوض شده
126 00:08:06,500 00:08:07,740 فعلا فعلا
127 00:08:08,380 00:08:09,660 ...پرسود ترین کار ...پرسود ترین کار
128 00:08:09,900 00:08:12,100 تحت نظر چارلی ژانگه تحت نظر چارلی ژانگه
129 00:08:19,190 00:08:22,680 مالاکا مالاکا
130 00:08:32,460 00:08:33,960 اقا اقا
131 00:08:34,039 00:08:35,640 چیشده؟- اقا- چیشده؟- اقا-
132 00:08:35,700 00:08:36,559 اقا اقا
133 00:08:36,640 00:08:37,470 عمو شنگ عمو شنگ
134 00:08:38,360 00:08:39,200 عمو شنگ عمو شنگ
135 00:08:39,480 00:08:40,480 بلند شین عمو شنگ بلند شین عمو شنگ
136 00:08:42,460 00:08:44,420 از سیگناپور اومدم و بلاخره پیدات کردم از سیگناپور اومدم و بلاخره پیدات کردم
137 00:08:44,500 00:08:46,300 عمو شنگ سرتون چیشده؟ عمو شنگ سرتون چیشده؟
138 00:08:46,380 00:08:48,420 شی ار درست به موقع شی ار درست به موقع
139 00:08:49,120 00:08:51,120 ..بیاد با رقص جوگت ادامه بدیم ..بیاد با رقص جوگت ادامه بدیم
140 00:08:51,360 00:08:52,320 و پانتوم بخونیم و پانتوم بخونیم
141 00:08:52,400 00:08:54,350 عمو شنگ اول بلند شو عمو شنگ اول بلند شو
142 00:08:56,460 00:08:58,700 عمو شنگ دو روز ازخونه دور بودین عمو شنگ دو روز ازخونه دور بودین
143 00:08:58,840 00:09:00,280 همه نگرانتون بودن همه نگرانتون بودن
144 00:09:00,360 00:09:01,360 مراقب باش مراقب باش
145 00:09:01,960 00:09:04,760 ..زنگ نزدم و نگفتم ..زنگ نزدم و نگفتم
146 00:09:05,060 00:09:07,580 رفتم مالاکا؟ رفتم مالاکا؟
147 00:09:07,820 00:09:08,820 ...ولی ...ولی
148 00:09:08,900 00:09:10,220 چرا رفتی مالاکا؟ چرا رفتی مالاکا؟
149 00:09:11,080 00:09:11,960 ..من ..من
150 00:09:12,020 00:09:12,860 ...من ...من
151 00:09:12,940 00:09:15,700 کلی ارباب پانتون تو مالاکا هست کلی ارباب پانتون تو مالاکا هست
152 00:09:17,350 00:09:18,350 شی ار شی ار
153 00:09:19,020 00:09:21,220 من همین الان با یک پنتون خوب برخورد کردم من همین الان با یک پنتون خوب برخورد کردم
154 00:09:21,300 00:09:22,580 کاغذ خودکار داری؟ کاغذ خودکار داری؟
155 00:09:23,620 00:09:25,690 عمو شنگ باید بریم بیمارستان عمو شنگ باید بریم بیمارستان
156 00:09:26,000 00:09:27,560 بیمارستان. بریم بیمارستان. بریم
157 00:09:27,760 00:09:29,560 اونجا خودکار و کاغذ دارن؟ اونجا خودکار و کاغذ دارن؟
158 00:09:29,820 00:09:30,820 زودباش زودباش
159 00:09:31,020 00:09:33,020 میخوام بیشتر بخورم میخوام بیشتر بخورم
160 00:09:33,100 00:09:34,100 مشکلی نیست مشکلی نیست
161 00:09:35,220 00:09:36,100 عمو چنگ کجاست؟ عمو چنگ کجاست؟
162 00:09:36,180 00:09:38,780 چنگ؟ گفتم که قهوه بخوره چنگ؟ گفتم که قهوه بخوره
163 00:09:40,180 00:09:41,140 عمو شنگ عمو شنگ
164 00:09:41,220 00:09:42,220 عمو شنگ عمو شنگ
165 00:09:44,160 00:09:45,460 عمو شنگ سوار ماشین بشین عمو شنگ سوار ماشین بشین
166 00:09:45,860 00:09:46,940 سوار بشم؟ برای چی؟ سوار بشم؟ برای چی؟
167 00:09:47,020 00:09:47,860 همین الان سوار بشین همین الان سوار بشین
168 00:09:47,940 00:09:48,940 مراقب باشین مراقب باشین
169 00:10:06,620 00:10:07,620 عمو شنگ عمو شنگ
170 00:10:23,740 00:10:24,740 خوبین؟ خوبین؟
171 00:10:35,140 00:10:36,140 سوپ مرغ رو برگردون سوپ مرغ رو برگردون
172 00:10:37,660 00:10:39,000 ..ببخشید من ..ببخشید من
173 00:10:39,080 00:10:40,360 الان مراقب نبودم الان مراقب نبودم
174 00:10:41,160 00:10:42,320 صدمه دیدی؟ صدمه دیدی؟
175 00:10:42,400 00:10:43,680 سوپ مرغ رو برگردون سوپ مرغ رو برگردون
176 00:10:46,000 00:10:47,520 برش میگردونم برش میگردونم
177 00:10:51,620 00:10:52,620 ببحشید ببحشید
178 00:10:53,040 00:10:54,100 پولی ندارم پولی ندارم
179 00:10:54,720 00:10:55,840 سوپ مرغ رو برگردون سوپ مرغ رو برگردون
180 00:10:57,360 00:10:58,720 باشه باشه
181 00:10:58,880 00:11:00,520 تو ماشین پولشو میدم تو ماشین پولشو میدم
182 00:11:02,940 00:11:04,300 تو ماشین پولشو میدم تو ماشین پولشو میدم
183 00:11:15,690 00:11:16,690 کجاست؟ کجاست؟
184 00:11:22,980 00:11:24,460 سوپ مرغ رو برگردون سوپ مرغ رو برگردون
185 00:11:24,620 00:11:26,260 سوپ مرغ رو برگردون سوپ مرغ رو برگردون
186 00:11:32,620 00:11:33,660 چه پسر بدی چه پسر بدی
187 00:11:33,740 00:11:34,880 گفت که پول سوپ رو میده گفت که پول سوپ رو میده
188 00:11:34,960 00:11:36,240 ولی نداد ولی نداد
189 00:11:37,900 00:11:39,620 تا وقتی خوبی مشکلی نیس تا وقتی خوبی مشکلی نیس
190 00:11:51,590 00:11:52,590 مادربزرگ مادربزرگ
191 00:11:53,300 00:11:55,340 تو این دوروز برات سوپ مرغ درست میکنم تو این دوروز برات سوپ مرغ درست میکنم
192 00:11:55,580 00:11:56,900 نیازی نیست نیازی نیست
193 00:11:58,020 00:11:59,780 ..اون مرغا ..اون مرغا
194 00:12:00,180 00:12:02,460 ..برای جشن ..برای جشن
195 00:12:03,100 00:12:05,060 اجداد ان اجداد ان
196 00:12:05,140 00:12:06,620 برای اجداد؟ برای اجداد؟
197 00:12:06,800 00:12:09,200 اونا تقریبا کل مرغا رو خوردن اونا تقریبا کل مرغا رو خوردن
198 00:12:10,000 00:12:11,920 بزار بخورن بزار بخورن
199 00:12:12,420 00:12:13,620 بیخیال بیخیال
200 00:12:13,700 00:12:16,120 ما مرغا رو بزرگ کردیم ما مرغا رو بزرگ کردیم
201 00:12:16,200 00:12:17,760 نمیخوام که بخورنش نمیخوام که بخورنش
202 00:12:20,060 00:12:21,420 یو نیانگ یو نیانگ
203 00:12:22,920 00:12:23,960 ....شخصیتت ....شخصیتت
204 00:12:24,860 00:12:28,380 برات مشکل درست میکنه برات مشکل درست میکنه
205 00:12:31,830 00:12:32,830 یونیانگ یونیانگ
206 00:12:33,340 00:12:36,930 باهات بد رفتار کردن؟ باهات بد رفتار کردن؟
207 00:12:37,530 00:12:38,930 نه نه نه نه
208 00:12:39,400 00:12:40,720 ..اونا ..اونا
209 00:12:41,240 00:12:42,320 باهام خوب بودن باهام خوب بودن
210 00:12:44,520 00:12:45,550 خداروشکر خداروشکر
211 00:12:46,000 00:12:47,670 گوش کن گوش کن
212 00:12:48,280 00:12:50,380 تحمل کن تحمل کن
213 00:12:51,140 00:12:55,060 من بلاخره میام من بلاخره میام
214 00:12:58,560 00:12:59,920 فهمیدم مادربزرگ فهمیدم مادربزرگ
215 00:13:01,680 00:13:02,950 عمو شنگ- خوبم عمو شنگ- خوبم
216 00:13:04,220 00:13:05,620 بیا بشینیم و استراحت کنیم بیا بشینیم و استراحت کنیم
217 00:13:06,780 00:13:07,780 باشه باشه
218 00:13:11,780 00:13:13,420 میرم دارو بگیرم- باشه- میرم دارو بگیرم- باشه-
219 00:13:13,500 00:13:14,500 دوباره نرین دوباره نرین
220 00:13:14,660 00:13:15,680 میدونم زودباش میدونم زودباش
221 00:13:19,460 00:13:20,620 پرستار . دارو میخواستم بگیرم پرستار . دارو میخواستم بگیرم
222 00:13:20,700 00:13:21,710 باشه یه لحظه باشه یه لحظه
223 00:13:22,520 00:13:23,960 اینا رو امضا کنید اینا رو امضا کنید
224 00:13:24,840 00:13:25,660 بیا بیا
225 00:13:41,660 00:13:42,660 جوشیانگ؟ جوشیانگ؟
226 00:13:43,720 00:13:44,880 جوشیانگ جوشیانگ
227 00:13:46,500 00:13:47,660 جوشیانگ جوشیانگ
228 00:13:54,500 00:13:55,740 جوشیانگ جوشیانگ
229 00:13:55,820 00:13:57,100 جوشیانگ- عمو شنگ- جوشیانگ- عمو شنگ-
230 00:13:57,180 00:13:58,100 جوشیانگ جوشیانگ
231 00:13:58,180 00:13:59,460 جوشیانگ- عمو شنگ- جوشیانگ- عمو شنگ-
232 00:13:59,540 00:14:00,980 جوشیانگ- کجا میری؟ جوشیانگ- کجا میری؟
233 00:14:01,060 00:14:02,460 شی ار ، جوشیانگ رو دیدم شی ار ، جوشیانگ رو دیدم
234 00:14:02,540 00:14:03,340 جوشیانگ- جوشیانگ؟- جوشیانگ- جوشیانگ؟-
235 00:14:03,420 00:14:04,900 اون جاست اون جاست
236 00:14:04,980 00:14:05,980 عمو شنگ عمو شنگ
237 00:14:06,260 00:14:07,460 من جوشیانگ رو دیدم من جوشیانگ رو دیدم
238 00:14:07,540 00:14:09,620 جوشیانگ و دخترش برگشتن. اونا نمردن جوشیانگ و دخترش برگشتن. اونا نمردن
239 00:14:10,560 00:14:12,080 عمو شنگ عمو شنگ
240 00:14:12,240 00:14:13,840 هیچکی اینجا نیست هیچکی اینجا نیست
241 00:14:14,400 00:14:15,400 نگاه نکن نگاه نکن
242 00:14:15,760 00:14:17,780 تو خودت تو کشتی گفتی تو خودت تو کشتی گفتی
243 00:14:17,860 00:14:20,580 تو گفتی که جوشیانگ و دخترش تو دریا افتادن تو گفتی که جوشیانگ و دخترش تو دریا افتادن
244 00:14:20,900 00:14:23,680 عمو شنگ من اصلا یادم نمیاد عمو شنگ من اصلا یادم نمیاد
245 00:14:23,760 00:14:26,140 چون ترسیده بودی و تب گرفتی چون ترسیده بودی و تب گرفتی
246 00:14:26,220 00:14:28,020 بعدش اصلا یادت نیامد بعدش اصلا یادت نیامد
247 00:14:28,300 00:14:30,180 ولی من تپ ندارم ولی من تپ ندارم
248 00:14:30,340 00:14:31,940 من کاملا یادمه من کاملا یادمه
249 00:14:34,640 00:14:36,080 عمو شنگ بسه بریم عمو شنگ بسه بریم
250 00:14:36,140 00:14:37,660 جوشیانگ- بریم- جوشیانگ- بریم-
251 00:14:37,740 00:14:39,260 جوشیانگ- بریم- جوشیانگ- بریم-
252 00:14:39,340 00:14:40,340 جوشیانگ جوشیانگ
253 00:14:40,640 00:14:41,640 جوشیانگ جوشیانگ
254 00:14:43,680 00:14:44,400 سیگناپور سیگناپور
255 00:14:44,250 00:14:45,410 بهت گفتم؟ بهت گفتم؟
256 00:14:46,060 00:14:47,580 که اون قاتله که اون قاتله
257 00:14:49,020 00:14:50,180 عمو شنگ بیا عمو شنگ بیا
258 00:14:50,660 00:14:51,900 زودباش- بیا- زودباش- بیا-
259 00:14:52,660 00:14:53,660 شی ار شی ار
260 00:14:54,380 00:14:55,220 شنگ شنگ
261 00:14:55,300 00:14:56,420 چیشده؟ چیشده؟
262 00:14:56,900 00:14:57,900 چرا زخمی شدی؟ چرا زخمی شدی؟
263 00:14:58,080 00:14:59,080 گمشو گمشو
264 00:15:02,300 00:15:03,300 ..تو ..تو
265 00:15:04,140 00:15:05,340 ..و کل خانواده ات ..و کل خانواده ات
266 00:15:05,640 00:15:07,160 کاملا بدین کاملا بدین
267 00:15:07,800 00:15:09,030 قاتل قاتل
268 00:15:11,700 00:15:12,580 باشه باشه
269 00:15:12,660 00:15:14,100 هرچی دوست داری بگو هرچی دوست داری بگو
270 00:15:14,360 00:15:15,400 بعد از این همه سال بعد از این همه سال
271 00:15:15,640 00:15:16,960 من دیگه بهش عادت کردم من دیگه بهش عادت کردم
272 00:15:17,280 00:15:18,280 دیگه برام مهم نیست دیگه برام مهم نیست
273 00:15:18,780 00:15:19,900 من دیگه نمیتونم من دیگه نمیتونم
274 00:15:20,780 00:15:21,780 عمه عمه
275 00:15:22,630 00:15:24,720 عمو شنگ مسته ببخشینش عمو شنگ مسته ببخشینش
276 00:15:25,560 00:15:27,320 ببرش بالا و بزار استراحت کنه ببرش بالا و بزار استراحت کنه
277 00:15:29,520 00:15:31,220 عمو شنگ بریم بالا عمو شنگ بریم بالا
278 00:15:31,540 00:15:32,540 باشه باشه
279 00:15:34,940 00:15:35,780 بابا بابا
280 00:15:39,620 00:15:41,060 دوباره عمو مسته؟ دوباره عمو مسته؟
281 00:15:42,060 00:15:43,060 خوابه خوابه
282 00:15:47,500 00:15:48,920 تو این موقعیت بحرانی تو این موقعیت بحرانی
283 00:15:50,460 00:15:52,300 هر روز مست میکنه هر روز مست میکنه
284 00:15:53,220 00:15:54,540 بانک بازنشسته شده بانک بازنشسته شده
285 00:15:54,860 00:15:56,580 و ما هم صدمه بزرگی دیدیم و ما هم صدمه بزرگی دیدیم
286 00:15:57,460 00:16:00,380 کل مال و کارمون کل مال و کارمون
287 00:16:00,620 00:16:01,740 به خاطر جنگ از بین رفته به خاطر جنگ از بین رفته
288 00:16:02,260 00:16:05,260 هر قدمی که برمیداریم، خیلی سختی میکشیم هر قدمی که برمیداریم، خیلی سختی میکشیم
289 00:16:06,200 00:16:07,020 بابا بابا
290 00:16:07,440 00:16:08,500 نگران نباش نگران نباش
291 00:16:09,300 00:16:11,540 جنگ تموم شده. کلی کار از بین رفته جنگ تموم شده. کلی کار از بین رفته
292 00:16:11,980 00:16:13,740 ...الان موقعشه که خودمون رو نشون بدیم ...الان موقعشه که خودمون رو نشون بدیم
293 00:16:13,940 00:16:15,540 و دوباره شروع کنیم و دوباره شروع کنیم
294 00:16:18,340 00:16:19,420 این چند سال این چند سال
295 00:16:20,500 00:16:21,430 ...هممون ...هممون
296 00:16:22,520 00:16:24,080 فرار کردیم یا قایم شدیم فرار کردیم یا قایم شدیم
297 00:16:24,860 00:16:26,500 ..چارلی ژانگ بود که ..چارلی ژانگ بود که
298 00:16:27,620 00:16:29,300 ...که تقریبا تمام معاملات در انحصار ...که تقریبا تمام معاملات در انحصار
299 00:16:29,980 00:16:31,490 رو با تکیه به ژاپن بدست اورد رو با تکیه به ژاپن بدست اورد
300 00:16:32,980 00:16:34,260 حالا که جنگ تموم شده حالا که جنگ تموم شده
301 00:16:36,050 00:16:38,600 یهوهی به سلطنت انگلیس وفادار شده یهوهی به سلطنت انگلیس وفادار شده
302 00:16:39,040 00:16:41,240 و بهشونم کمک میکنه و بهشونم کمک میکنه
303 00:16:43,780 00:16:46,790 کلی از کار مارو دزدیده کلی از کار مارو دزدیده
304 00:16:48,380 00:16:50,340 ..فکر نکنم کار اسونی باشه ..فکر نکنم کار اسونی باشه
305 00:16:51,340 00:16:53,100 که راحت به کارمون برگردیم که راحت به کارمون برگردیم
306 00:16:56,420 00:16:59,620 ..فکرکنم باید یه فرصت کاری دیگه پیدا کنیم ..فکرکنم باید یه فرصت کاری دیگه پیدا کنیم
307 00:17:00,260 00:17:02,140 به جای اینکه کار چارلی ژانگ روکنیم به جای اینکه کار چارلی ژانگ روکنیم
308 00:17:02,220 00:17:04,200 دنیا بزرگه . کلی کار هست دنیا بزرگه . کلی کار هست
309 00:17:04,619 00:17:06,260 ...فکر نکنم چارلی ژانگ بتونه ...فکر نکنم چارلی ژانگ بتونه
310 00:17:07,280 00:17:09,339 همه کاری کنه همه کاری کنه
311 00:17:41,540 00:17:42,540 خانوم جوان ژن ژو خانوم جوان ژن ژو
312 00:17:43,120 00:17:45,200 چرا گلدوزی اینطوری شد؟ چرا گلدوزی اینطوری شد؟
313 00:17:45,370 00:17:46,330 قشنگ نیست؟ قشنگ نیست؟
314 00:17:46,580 00:17:50,180 کفش های منجمد نیونیا همه چیز در مورد گلدوزی های ظریف س کفش های منجمد نیونیا همه چیز در مورد گلدوزی های ظریف س
315 00:17:50,900 00:17:53,310 کار شما قابل ارائه نیست کار شما قابل ارائه نیست
316 00:17:54,220 00:17:55,260 فراموشش کن پس فراموشش کن پس
317 00:17:55,640 00:17:57,390 من اصلا نمیخواستم یاد بگیرم من اصلا نمیخواستم یاد بگیرم
318 00:17:57,820 00:17:58,820 ژن ژو ژن ژو
319 00:18:00,700 00:18:02,220 این دفعه مشکل چیه؟ این دفعه مشکل چیه؟
320 00:18:02,400 00:18:03,400 مامان مامان
321 00:18:03,960 00:18:05,200 به دستام نگاه کن به دستام نگاه کن
322 00:18:05,580 00:18:07,380 پر از زخمن پر از زخمن
323 00:18:07,460 00:18:08,260 ولی ولی
324 00:18:08,340 00:18:10,180 ولی گفت که کارم خوب نیست ولی گفت که کارم خوب نیست
325 00:18:10,260 00:18:12,640 خانوم شیو فنگ منظورم این نبود خانوم شیو فنگ منظورم این نبود
326 00:18:12,720 00:18:13,600 ..خانوم ژن ژو ..خانوم ژن ژو
327 00:18:13,660 00:18:15,020 مو دان بیخیال مو دان بیخیال
328 00:18:15,360 00:18:18,540 میدونم دخترم چطوریه میدونم دخترم چطوریه
329 00:18:24,580 00:18:25,820 مو دان درست میگه مو دان درست میگه
330 00:18:26,320 00:18:27,160 نگاه کن نگاه کن
331 00:18:27,220 00:18:28,420 به گلدوزیت نگاه کن به گلدوزیت نگاه کن
332 00:18:29,000 00:18:31,420 بعد از این همه سال پیشرفتی نکردی بعد از این همه سال پیشرفتی نکردی
333 00:18:31,500 00:18:32,700 چه کار شلوغی چه کار شلوغی
334 00:18:33,700 00:18:35,740 کلی کار کردم کلی کار کردم
335 00:18:36,500 00:18:38,260 خواهر اروم باش خواهر اروم باش
336 00:18:38,700 00:18:41,340 اروم انجام بده بعدش کارت خوب میشه اروم انجام بده بعدش کارت خوب میشه
337 00:18:41,420 00:18:44,240 خانوم جوان یو ژی خیلی باهوشه خانوم جوان یو ژی خیلی باهوشه
338 00:18:44,300 00:18:45,380 زود یاد گرفت زود یاد گرفت
339 00:18:45,460 00:18:46,860 میگی که من احمقم؟ میگی که من احمقم؟
340 00:18:47,080 00:18:49,320 نه منظورم این نبود نه منظورم این نبود
341 00:18:50,440 00:18:52,660 مامان حالا یو ژی تو گلدوزی خوبه مامان حالا یو ژی تو گلدوزی خوبه
342 00:18:52,740 00:18:54,420 بزار اون ازدواج کنه بزار اون ازدواج کنه
343 00:18:54,500 00:18:55,620 من نمیخوام من نمیخوام
344 00:18:56,100 00:18:57,400 مسخره نباش مسخره نباش
345 00:18:57,480 00:18:59,040 ما تو جهان مدرن زندگی میکنیم ما تو جهان مدرن زندگی میکنیم
346 00:18:59,380 00:19:01,180 نمیخوام یه نیونیایی سنتی باشم نمیخوام یه نیونیایی سنتی باشم
347 00:19:01,580 00:19:03,800 کل روز خونه بمونم و گلدوزی کنم کل روز خونه بمونم و گلدوزی کنم
348 00:19:03,880 00:19:05,760 الان کفش پاشنه دار مده الان کفش پاشنه دار مده
349 00:19:06,240 00:19:08,060 کی میخواد اینا رو بپوشه؟ کی میخواد اینا رو بپوشه؟
350 00:19:08,680 00:19:09,760 کجا میری؟ کجا میری؟
351 00:19:10,560 00:19:11,400 ...من ...من
352 00:19:11,640 00:19:13,580 میرم یکم هوا بخورم میرم یکم هوا بخورم
353 00:19:13,740 00:19:15,000 بمون بمون
354 00:19:16,500 00:19:17,890 دیگه بچه نیستی دیگه بچه نیستی
355 00:19:18,260 00:19:19,540 زود ازدواج میکنی زود ازدواج میکنی
356 00:19:19,620 00:19:22,140 مثل بچه ها نباش مثل بچه ها نباش
357 00:19:22,220 00:19:23,420 دارم میگم دارم میگم
358 00:19:23,500 00:19:26,460 بابات خانواده عمه اتو برای توک پانچینگ دعوت کرده بابات خانواده عمه اتو برای توک پانچینگ دعوت کرده
359 00:19:26,660 00:19:28,460 خانوم چن یه نیونیایی قدیمیه خانوم چن یه نیونیایی قدیمیه
360 00:19:28,540 00:19:29,820 خیلی به سنت اهمیت میده خیلی به سنت اهمیت میده
361 00:19:30,020 00:19:33,460 اگه دوتاتون چیزی ندونید، چطوری میخواین تحت تاثیر قرارش بدین؟ اگه دوتاتون چیزی ندونید، چطوری میخواین تحت تاثیر قرارش بدین؟
362 00:19:35,010 00:19:36,810 کی میخواد تحت تاثیرش قرار بده؟ کی میخواد تحت تاثیرش قرار بده؟
363 00:19:37,580 00:19:38,620 خانوم جوان ژن ژو خانوم جوان ژن ژو
364 00:19:38,700 00:19:40,180 ..خانوم شیو فنگ ..خانوم شیو فنگ
365 00:19:40,340 00:19:43,620 امیدواره که دوتاتون شوهر خوب پیدا کنید امیدواره که دوتاتون شوهر خوب پیدا کنید
366 00:19:43,900 00:19:44,900 راس میگه راس میگه
367 00:19:45,620 00:19:48,100 خانوم چن زیاد بچه نداره خانوم چن زیاد بچه نداره
368 00:19:48,180 00:19:50,540 و چن شی تنها بچه اشونه و چن شی تنها بچه اشونه
369 00:19:50,980 00:19:52,140 چن شی چیه؟ چن شی چیه؟
370 00:19:52,360 00:19:55,660 خواهر اون تو کشتی با ما بود خواهر اون تو کشتی با ما بود
371 00:19:56,540 00:19:57,540 درست میگی درست میگی
372 00:19:57,620 00:20:00,060 سه تاتون همدیگرو از بچگی یادتونه سه تاتون همدیگرو از بچگی یادتونه
373 00:20:00,580 00:20:02,380 اما او به یک مدرسه شبانه روزی رفت اما او به یک مدرسه شبانه روزی رفت
374 00:20:02,560 00:20:04,560 و دیگه ندیدینش و دیگه ندیدینش
375 00:20:07,620 00:20:10,220 اون استخونی؟ اون استخونی؟
376 00:20:10,660 00:20:12,300 کل راه رو مریض بود کل راه رو مریض بود
377 00:20:12,500 00:20:14,580 یکی مثل اون ، مرد نمیشه یکی مثل اون ، مرد نمیشه
378 00:20:14,940 00:20:16,100 اون قطعا یه مرد مریضه اون قطعا یه مرد مریضه
379 00:20:16,360 00:20:17,560 چرت نگین چرت نگین
380 00:20:17,940 00:20:21,220 عمه تون گفت که چن شی خیلی خوشگله عمه تون گفت که چن شی خیلی خوشگله
381 00:20:22,340 00:20:24,170 کاملا تاییدش میکنه؟ کاملا تاییدش میکنه؟
382 00:20:25,140 00:20:26,180 به هر حال به هر حال
383 00:20:26,260 00:20:28,300 اصلا بهش علاقه ندارم اصلا بهش علاقه ندارم
384 00:20:29,620 00:20:30,440 خیلی خب خیلی خب
385 00:20:30,520 00:20:33,600 پس با یه گدا ازدواج کن پس با یه گدا ازدواج کن
386 00:20:33,980 00:20:35,180 کی با یه گدا ازدواج میکنه؟ کی با یه گدا ازدواج میکنه؟
387 00:20:35,660 00:20:36,860 باشه پس باشه پس
388 00:20:37,060 00:20:38,500 ار الان به بعد ار الان به بعد
389 00:20:38,580 00:20:42,400 گلدوزی و آشپزی نیونیایی رو خوب یاد بگیر گلدوزی و آشپزی نیونیایی رو خوب یاد بگیر
390 00:20:45,140 00:20:45,980 مادربزرگ مادربزرگ
391 00:20:46,060 00:20:47,940 این غذای مورد علاقتونه این غذای مورد علاقتونه
392 00:20:48,020 00:20:49,100 باشه- بیشتر بخورین- باشه- بیشتر بخورین-
393 00:20:49,180 00:20:50,180 حتما حتما
394 00:20:51,920 00:20:52,760 مادربزرگ مادربزرگ
395 00:20:52,820 00:20:55,260 این بابی پانگته مال شما این بابی پانگته مال شما
396 00:20:55,340 00:20:56,340 پسر خوب پسر خوب
397 00:20:59,410 00:21:00,410 چه حیف چه حیف
398 00:21:00,720 00:21:02,960 مادرت پیش ما نیست مادرت پیش ما نیست
399 00:21:09,460 00:21:10,460 مادربزرگ مادربزرگ
400 00:21:11,000 00:21:13,800 شیو لیان تو تالار اجداده شیو لیان تو تالار اجداده
401 00:21:14,220 00:21:15,220 پس پس
402 00:21:16,410 00:21:18,130 همیشه با ما ست همیشه با ما ست
403 00:21:18,210 00:21:19,210 درسته درسته
404 00:21:19,400 00:21:21,160 عروس مارو ول نمیکنه عروس مارو ول نمیکنه
405 00:21:21,960 00:21:23,520 ...این نوه بزرگتر من ...این نوه بزرگتر من
406 00:21:24,140 00:21:25,500 همیشه قلبمو به لرزه درمیاره همیشه قلبمو به لرزه درمیاره
407 00:21:26,640 00:21:27,920 اون هنوز اینجاست اون هنوز اینجاست
408 00:21:28,380 00:21:30,880 ولی چرا جوونی اینقدر زود میگذره؟ ولی چرا جوونی اینقدر زود میگذره؟
409 00:21:35,100 00:21:35,980 مادربزرگ مادربزرگ
410 00:21:36,060 00:21:37,060 ..بهم قول ندادی که ..بهم قول ندادی که
411 00:21:37,320 00:21:39,880 چیزای ناراحت کننده نگی یا آه نکشی؟ چیزای ناراحت کننده نگی یا آه نکشی؟
412 00:21:40,360 00:21:41,840 چرا اینکارو میکنی؟ چرا اینکارو میکنی؟
413 00:21:42,900 00:21:43,700 باشه باشه
414 00:21:43,780 00:21:45,260 دیگه اینکارو نمیکنم دیگه اینکارو نمیکنم
415 00:21:46,480 00:21:49,030 خانواده چن میخوان یه جشن بگیرن خانواده چن میخوان یه جشن بگیرن
416 00:21:49,700 00:21:50,740 جشن؟ جشن؟
417 00:21:51,380 00:21:53,420 ماردبزرگ جشن چی؟ ماردبزرگ جشن چی؟
418 00:21:54,390 00:21:56,870 عروسیت عروسیت
419 00:21:59,040 00:22:01,440 میخواین زن بگیرین برام؟ میخواین زن بگیرین برام؟
420 00:22:01,780 00:22:02,940 امسال20سالت میشه امسال20سالت میشه
421 00:22:03,400 00:22:04,680 اگه قدیم بود تو اگه قدیم بود تو
422 00:22:04,940 00:22:06,220 باید الان بچه داشتی باید الان بچه داشتی
423 00:22:07,700 00:22:09,780 مادربزرگ شما باید خودتون دست به کار بشین و مادربزرگ شما باید خودتون دست به کار بشین و
424 00:22:09,860 00:22:11,780 برای شی ار زن بگیرین برای شی ار زن بگیرین
425 00:22:11,860 00:22:13,020 الان جهان مدرنیه الان جهان مدرنیه
426 00:22:13,380 00:22:14,420 بس کن بس کن
427 00:22:14,780 00:22:16,500 بزارین شی ار خودش زنشو انتخاب کنه بزارین شی ار خودش زنشو انتخاب کنه
428 00:22:16,980 00:22:17,980 شنگ شنگ
429 00:22:18,460 00:22:19,460 مادربرزگ اینجاس مادربرزگ اینجاس
430 00:22:19,850 00:22:21,220 مراقب باش مراقب باش
431 00:22:21,300 00:22:22,340 ..ولی برادر ..ولی برادر
432 00:22:24,020 00:22:25,060 عمو شنگ عمو شنگ
433 00:22:25,140 00:22:25,940 بیا بیا
434 00:22:26,020 00:22:27,140 یکم شیرینی بخورین یکم شیرینی بخورین
435 00:22:27,220 00:22:28,220 بفرما بفرما
436 00:22:28,780 00:22:29,580 بفرما بفرما
437 00:22:29,660 00:22:32,220 این شیرینی ممکنه حرفای بدی برات بیاره، نگران نیستی؟ این شیرینی ممکنه حرفای بدی برات بیاره، نگران نیستی؟
438 00:22:32,300 00:22:33,580 ادامه بده ادامه بده
439 00:22:37,140 00:22:38,540 من دیگه تسلیم شدم من دیگه تسلیم شدم
440 00:22:38,680 00:22:39,920 تو دیگه نا امیدم کردی تو دیگه نا امیدم کردی
441 00:22:39,980 00:22:40,980 درست میگی درست میگی
442 00:22:41,820 00:22:43,220 نوه ات نا امیدت کرده نوه ات نا امیدت کرده
443 00:22:44,700 00:22:45,700 گونگ گونگ
444 00:22:46,400 00:22:48,420 حرفاش منطقیه حرفاش منطقیه
445 00:22:49,140 00:22:51,960 ادما وقتی بزرگتر میشن، میخوان اشتباهای بیشتری کنن ادما وقتی بزرگتر میشن، میخوان اشتباهای بیشتری کنن
446 00:22:52,040 00:22:53,720 در مورد ازدواج شی ار در مورد ازدواج شی ار
447 00:22:54,690 00:22:56,260 ..تو به عنوان پدر ..تو به عنوان پدر
448 00:22:56,340 00:22:57,740 باید براش انتخاب کنی باید براش انتخاب کنی
449 00:22:59,260 00:23:00,260 مادربزرگ مادربزرگ
450 00:23:00,580 00:23:02,700 به حرفای چرت شنگ گوش نکن به حرفای چرت شنگ گوش نکن
451 00:23:02,960 00:23:05,560 شما باید انتخاب کنی که شی ار با کی ازدواج کنه شما باید انتخاب کنی که شی ار با کی ازدواج کنه
452 00:23:07,580 00:23:09,340 بابا درست میگه بابا درست میگه
453 00:23:09,820 00:23:12,140 مادربزرگ حرف اخر رو میزنه مادربزرگ حرف اخر رو میزنه
454 00:23:12,700 00:23:13,700 هرچند هرچند
455 00:23:14,020 00:23:15,500 همیشه به منم گوش میکنه همیشه به منم گوش میکنه
456 00:23:15,940 00:23:17,820 پس حرف منه پس حرف منه
457 00:23:18,220 00:23:19,220 گوش کن گوش کن
458 00:23:19,680 00:23:20,680 گوش کن گوش کن
459 00:23:20,840 00:23:23,440 اون تو این خانه ارباب بزرگ سالخورده اس اون تو این خانه ارباب بزرگ سالخورده اس
460 00:23:26,400 00:23:27,560 راستی مادربزرگ راستی مادربزرگ
461 00:23:28,270 00:23:30,710 خانواده هوانگ قراره توک پانجانگ بگیرن خانواده هوانگ قراره توک پانجانگ بگیرن
462 00:23:31,460 00:23:33,900 دوتا دختر جین چنگ بزرگ شده دوتا دختر جین چنگ بزرگ شده
463 00:23:34,340 00:23:37,100 ....ممکنه فرصت اینو داشته باشین ....ممکنه فرصت اینو داشته باشین
464 00:23:37,280 00:23:40,170 یکیشونو انتخاب کنید یکیشونو انتخاب کنید
465 00:23:45,770 00:23:47,260 ...یه غذای نیونیایی خوشمزه ...یه غذای نیونیایی خوشمزه
466 00:23:47,340 00:23:49,100 بدون این مواد هم عالیه بدون این مواد هم عالیه
467 00:23:49,820 00:23:51,060 این دانه های پانگیومه این دانه های پانگیومه
468 00:23:51,340 00:23:52,340 برش تمر هندی برش تمر هندی
469 00:23:52,540 00:23:53,700 رب آلوچه رب آلوچه
470 00:23:53,900 00:23:55,020 بلاکان بلاکان
471 00:23:55,260 00:23:56,340 شکر پالم شکر پالم
472 00:23:56,640 00:23:57,640 زردچوبه زردچوبه
473 00:23:57,940 00:23:59,180 شوید شوید
474 00:23:59,260 00:24:00,420 برگ نعنا برگ نعنا
475 00:24:01,300 00:24:03,640 قبل از یادگیری غذای نیونیایی قبل از یادگیری غذای نیونیایی
476 00:24:03,820 00:24:06,180 یه نیونیا باید یاد بگیره که چگونه ادویه ها رو خرد کنه یه نیونیا باید یاد بگیره که چگونه ادویه ها رو خرد کنه
477 00:24:06,660 00:24:08,860 برای خرد کردن ادویه ها مهارت لازمه برای خرد کردن ادویه ها مهارت لازمه
478 00:24:10,020 00:24:11,100 ..راه و قسمتش ..راه و قسمتش
479 00:24:11,420 00:24:12,580 ..اگه با قدرت خرد کنید ..اگه با قدرت خرد کنید
480 00:24:12,740 00:24:15,100 طعمشون عوض میشه طعمشون عوض میشه
481 00:24:15,440 00:24:16,960 ..و مهارتاش ..و مهارتاش
482 00:24:17,020 00:24:18,580 سخت نمیتونه باشه سخت نمیتونه باشه
483 00:24:19,340 00:24:20,540 آشغاله آشغاله
484 00:24:21,140 00:24:22,140 خواهر خواهر
485 00:24:22,680 00:24:25,940 خب دیگه نمیتونم تحملش کنم اینو خب دیگه نمیتونم تحملش کنم اینو
486 00:24:26,020 00:24:27,900 همش درباره نیونیا و بابا میگه همش درباره نیونیا و بابا میگه
487 00:24:28,140 00:24:28,960 خدای من خدای من
488 00:24:29,040 00:24:31,110 چرا تو این خانواده بدنیا اومدم چرا تو این خانواده بدنیا اومدم
489 00:24:32,040 00:24:33,920 چطور امیدوار باشم که یه انگلیسیم چطور امیدوار باشم که یه انگلیسیم
490 00:24:34,000 00:24:35,130 دوتاتون دوتاتون
491 00:24:36,080 00:24:38,800 این ادویه هارو خرد کنید این ادویه هارو خرد کنید
492 00:24:42,360 00:24:44,000 میخوام یه چرتی بزنم میخوام یه چرتی بزنم
493 00:24:50,340 00:24:52,060 اون زن دیوونه پیره اون زن دیوونه پیره
494 00:24:52,280 00:24:54,310 کی این تموم میشه کی این تموم میشه
495 00:24:55,440 00:24:57,080 واقعا میخوای کاری رو که گفت رو انجام بدی؟ واقعا میخوای کاری رو که گفت رو انجام بدی؟
496 00:24:57,140 00:24:59,640 خواهر حقیقت رو قبول کن خواهر حقیقت رو قبول کن
497 00:24:59,720 00:25:01,370 وگرنه دوباره بهت حرف میزنه وگرنه دوباره بهت حرف میزنه
498 00:25:30,820 00:25:31,900 کری؟ کری؟
499 00:25:32,540 00:25:33,700 داری منو صدا میزنی؟ داری منو صدا میزنی؟
500 00:25:34,560 00:25:35,840 کسه دیگه ای اینجاست؟ کسه دیگه ای اینجاست؟
501 00:25:37,580 00:25:38,580 بیا اینجا بیا اینجا
502 00:25:47,500 00:25:48,980 اینارو خرد کن اینارو خرد کن
503 00:25:49,460 00:25:51,020 ولی من کارای دیگه ای هم دارم ولی من کارای دیگه ای هم دارم
504 00:25:52,220 00:25:53,220 خواهر خواهر
505 00:25:53,400 00:25:54,600 چرا میزنیش؟ چرا میزنیش؟
506 00:25:54,680 00:25:56,600 بهش یاد میدم که چطوری خدمتکار باشه بهش یاد میدم که چطوری خدمتکار باشه
507 00:25:56,960 00:25:58,400 چند بار باید بهت بگم چند بار باید بهت بگم
508 00:25:59,020 00:26:00,100 به عنوان خدمتکار به عنوان خدمتکار
509 00:26:00,180 00:26:02,060 رو حرف اربابت نیار رو حرف اربابت نیار
510 00:26:02,500 00:26:03,700 وقتی یه کاری بهت میدن وقتی یه کاری بهت میدن
511 00:26:03,860 00:26:05,180 فقط یه جواب باید بدی فقط یه جواب باید بدی
512 00:26:05,260 00:26:06,740 که اونم بله اس که اونم بله اس
513 00:26:07,060 00:26:08,260 فهمیدی؟ فهمیدی؟
514 00:26:11,620 00:26:13,020 احمق احمق
515 00:26:13,300 00:26:16,340 دارم میپرسم فهمیدی دارم میپرسم فهمیدی
516 00:26:24,460 00:26:25,300 خوبی؟ خوبی؟
517 00:26:25,380 00:26:28,000 ..فهمید ..فهمید
518 00:26:28,080 00:26:30,720 ..فهمید ..فهمید
519 00:26:31,260 00:26:34,740 ..فهمیدی ..فهمیدی
520 00:26:35,840 00:26:36,890 فهمیدم فهمیدم
521 00:26:38,280 00:26:39,480 فهمیدم؟ فهمیدم؟
522 00:26:40,300 00:26:41,780 یعنی فهمیدی؟ یعنی فهمیدی؟
523 00:26:41,860 00:26:42,860 اره اره
524 00:26:43,300 00:26:46,500 فهمیدی؟ فهمیدی؟
525 00:26:48,180 00:26:50,540 فهمیدی؟ فهمیدی؟
526 00:26:57,200 00:27:01,400 دستت بگیرش ولی بهش فکرنکن دستت بگیرش ولی بهش فکرنکن
527 00:27:01,780 00:27:06,140 اگه همش به خرد کردن ادویه فکر کنی اگه همش به خرد کردن ادویه فکر کنی
528 00:27:06,220 00:27:08,420 از انجام دادنش بدت میاد از انجام دادنش بدت میاد
529 00:27:10,540 00:27:12,200 فهمیدی؟ فهمیدی؟
530 00:27:24,860 00:27:25,860 دستات بی حس شده؟ دستات بی حس شده؟
531 00:27:27,060 00:27:28,100 بزار من انجام بدم بزار من انجام بدم
532 00:27:28,540 00:27:29,740 بیخیال بیخیال
533 00:27:31,500 00:27:32,860 تو خانوم جوانی تو خانوم جوانی
534 00:27:32,940 00:27:34,180 حتی اگه یه روز آشپزی کنی حتی اگه یه روز آشپزی کنی
535 00:27:34,260 00:27:36,180 خدمتکار داری که ادویه هاتو خرد کنه خدمتکار داری که ادویه هاتو خرد کنه
536 00:27:36,820 00:27:38,820 بزار من بکنم- بیخیال- بزار من بکنم- بیخیال-
537 00:27:40,480 00:27:42,100 چرا نمیزاری من کمکت کنم؟ چرا نمیزاری من کمکت کنم؟
538 00:27:42,180 00:27:43,780 چرا میخوای کمکم کنی؟ چرا میخوای کمکم کنی؟
539 00:27:44,120 00:27:45,120 ...من ...من
540 00:27:47,190 00:27:48,660 راستش راستش
541 00:27:49,120 00:27:51,600 میخواستم یه لطفی کنی میخواستم یه لطفی کنی
542 00:27:52,400 00:27:53,440 لطف منو میخوای؟ لطف منو میخوای؟
543 00:27:54,410 00:27:56,570 میشه یاد بدی چطوری بخونم؟ میشه یاد بدی چطوری بخونم؟
544 00:27:56,820 00:27:57,820 چطوری بخونی؟ چطوری بخونی؟
545 00:27:58,620 00:27:59,660 یاد بده چطوری بخونم یاد بده چطوری بخونم
546 00:27:59,740 00:28:00,940 و من تو همه چیز کمکت میکنم و من تو همه چیز کمکت میکنم
547 00:28:01,020 00:28:02,080 میتونم کمکت کنم ادویه هارو خرد کنی میتونم کمکت کنم ادویه هارو خرد کنی
548 00:28:02,160 00:28:03,940 یا گلدوزی کنی- نه- یا گلدوزی کنی- نه-
549 00:28:04,380 00:28:06,100 تا جایی که بتونم تا جایی که بتونم
550 00:28:06,180 00:28:07,580 خودم کارامو میکنم خودم کارامو میکنم
551 00:28:11,840 00:28:12,840 باشه باشه
552 00:28:13,600 00:28:14,720 فهمیدم فهمیدم
553 00:28:19,100 00:28:21,580 امشب شروع کنیم؟ امشب شروع کنیم؟
554 00:28:23,060 00:28:25,220 امشب درسمون رو شروع میکنیم امشب درسمون رو شروع میکنیم
555 00:28:26,260 00:28:27,420 حتما حتما
556 00:28:27,500 00:28:28,500 باشه باشه
557 00:28:35,740 00:28:36,620 A. A.
558 00:28:36,700 00:28:37,700 A. A.
559 00:28:39,680 00:28:40,920 حرف بزرگ ای حرف بزرگ ای
560 00:28:45,360 00:28:46,200 A A
561 00:28:46,610 00:28:47,930 حرف بزرگ ای حرف بزرگ ای
562 00:28:48,240 00:28:50,500 این حرف بزرگ بی ست این حرف بزرگ بی ست
563 00:28:53,100 00:28:54,660 A, B, A, B,
564 00:28:55,860 00:28:56,860 C... C...
565 00:28:58,920 00:28:59,920 D. D.
566 00:29:00,620 00:29:03,540 A, B, C, D. A, B, C, D.
567 00:29:04,140 00:29:05,140 E. E.
568 00:29:05,960 00:29:07,000 سیب سیب
569 00:29:07,800 00:29:09,080 سیب سیب
570 00:29:09,460 00:29:11,700 اره این سیبه اره این سیبه
571 00:29:11,780 00:29:12,780 حرکت نکن حرکت نکن
572 00:29:20,860 00:29:22,120 F? F! F? F!
573 00:29:24,440 00:29:25,440 G, G,
574 00:29:25,680 00:29:26,680 H, H,
575 00:29:27,480 00:29:28,480 I, I,
576 00:29:29,820 00:29:30,820 J, J,
577 00:29:31,460 00:29:32,460 J. J.
578 00:29:33,340 00:29:34,670 K, L, K, L,
579 00:29:34,940 00:29:35,940 M, M,
580 00:29:36,180 00:29:37,180 N, N,
581 00:29:37,700 00:29:39,180 O, O,
582 00:29:39,540 00:29:41,820 P, Q. P, Q.
583 00:29:42,900 00:29:43,900 R, R,
584 00:29:45,240 00:29:46,240 S, S,
585 00:29:46,760 00:29:47,920 T, T,
586 00:29:49,140 00:29:50,860 U, V, U, V,
587 00:29:51,280 00:29:52,520 W, W,
588 00:29:52,820 00:29:53,820 X, X,
589 00:29:54,620 00:29:55,620 Y, Y,
590 00:29:56,740 00:29:57,820 Z. Z.
591 00:29:59,440 00:30:00,560 کوری؟ کوری؟
592 00:30:03,440 00:30:04,480 ببخشید ببخشید
593 00:30:04,660 00:30:05,980 ندیدمتون ندیدمتون
594 00:30:06,120 00:30:08,780 چیکار میکنی؟ حرکت میکنی و از خودت صدا درمیاری چیکار میکنی؟ حرکت میکنی و از خودت صدا درمیاری
595 00:30:09,540 00:30:10,540 ..من ..من
596 00:30:11,220 00:30:12,220 ...من ...من
597 00:30:12,540 00:30:14,660 دارم ورزش صبحگاهی انجام میدم دارم ورزش صبحگاهی انجام میدم
598 00:30:16,100 00:30:17,620 یک دو سه یک دو سه
599 00:30:17,700 00:30:19,100 یک دو سه یک دو سه
600 00:30:19,180 00:30:20,380 یک دو سه- زشتا دردسر میارن- یک دو سه- زشتا دردسر میارن-
601 00:30:20,460 00:30:21,300 یک دو سه یک دو سه
602 00:30:21,380 00:30:22,380 بمون- ..چهار- بمون- ..چهار-
603 00:30:25,760 00:30:27,000 اینو بدوز اینو بدوز
604 00:30:30,380 00:30:31,840 چه الگویی میخواین ؟ چه الگویی میخواین ؟
605 00:30:32,340 00:30:33,340 ...انجام بده ...انجام بده
606 00:30:34,220 00:30:35,380 هرچیزی دوس داری هرچیزی دوس داری
607 00:30:35,520 00:30:37,680 فقط میخوام یه چیز دست مو دان بدم فقط میخوام یه چیز دست مو دان بدم
608 00:31:08,720 00:31:09,880 خیلی ارومی خیلی ارومی
609 00:31:14,660 00:31:15,780 خانوم جوان ژن ژو خانوم جوان ژن ژو
610 00:31:16,520 00:31:18,360 ...بیا گلدوزی کفش هارو تموم کنیم ...بیا گلدوزی کفش هارو تموم کنیم
611 00:31:18,500 00:31:19,900 چون دیروز رفتین چون دیروز رفتین
612 00:31:20,080 00:31:21,280 انجاش دادم انجاش دادم
613 00:31:24,060 00:31:25,980 کار شبانه خسته ام کرده کار شبانه خسته ام کرده
614 00:31:26,060 00:31:27,260 یه استراحت خوب نیاز دارم یه استراحت خوب نیاز دارم
615 00:31:27,460 00:31:28,460 مزاحمم نشو مزاحمم نشو
616 00:31:34,620 00:31:36,740 این چه طرحیه؟ این چه طرحیه؟
617 00:31:39,760 00:31:42,440 A B C A B C
618 00:31:51,440 00:31:53,500 چی؟ به چی میخندی؟ چی؟ به چی میخندی؟
619 00:31:54,210 00:31:55,290 تو تو
620 00:31:55,900 00:31:57,240 مثل زنی شدی مثل زنی شدی
621 00:31:57,320 00:31:59,020 که قبل از بیرون رفتن به اینه نگاه میکنه که قبل از بیرون رفتن به اینه نگاه میکنه
622 00:32:00,300 00:32:01,460 خب تو نمیدونی خب تو نمیدونی
623 00:32:01,540 00:32:04,100 برخی از دختران به قصد دیدن چوگان بازی ما میان برخی از دختران به قصد دیدن چوگان بازی ما میان
624 00:32:05,860 00:32:06,860 چطوره؟ چطوره؟
625 00:32:08,060 00:32:08,990 چطوریم؟ چطوریم؟
626 00:32:10,180 00:32:11,180 ..خب تو ..خب تو
627 00:32:12,620 00:32:13,620 چطوره؟ چطوره؟
628 00:32:15,300 00:32:16,660 منم ببر تا بهت بگم منم ببر تا بهت بگم
629 00:32:18,980 00:32:20,020 فراموشش کن فراموشش کن
630 00:32:20,380 00:32:22,100 میدونم خوبم میدونم خوبم
631 00:32:22,180 00:32:24,460 تو، یاد بگیر چطوری تو خونه نیونیایی باشی تو، یاد بگیر چطوری تو خونه نیونیایی باشی
632 00:32:24,540 00:32:26,340 و اماده شو ازدواج کنی. خدافظ و اماده شو ازدواج کنی. خدافظ
633 00:32:26,420 00:32:29,120 بدون من، فکر رفتن نکن بدون من، فکر رفتن نکن
634 00:32:31,440 00:32:32,440 چرا؟ چرا؟
635 00:32:32,980 00:32:36,140 مامان گفته که تو اجازه بازی چوگان رو نداری مامان گفته که تو اجازه بازی چوگان رو نداری
636 00:32:37,060 00:32:38,740 تلاش نکن تلاش نکن
637 00:32:38,820 00:32:40,580 این دفعه بابا بهم این دفعه بابا بهم
638 00:32:40,660 00:32:41,700 یه کاری داده یه کاری داده
639 00:32:42,500 00:32:43,660 چه کاری؟ چه کاری؟
640 00:32:48,420 00:32:50,840 رابرت رو جذب کنم رابرت رو جذب کنم
641 00:32:53,460 00:32:54,740 رابرت هم میاد؟ رابرت هم میاد؟
642 00:32:56,100 00:32:57,100 برادر برادر
643 00:33:02,700 00:33:04,140 باد، موهامو خراب کرده باد، موهامو خراب کرده
644 00:33:04,220 00:33:05,980 به من نگاه کن- خیلی مزاحمی- به من نگاه کن- خیلی مزاحمی-
645 00:33:06,060 00:33:07,000 نباید تو رو میوردم نباید تو رو میوردم
646 00:33:07,080 00:33:08,480 یه نگاه کن یه نگاه کن
647 00:33:09,020 00:33:10,620 سلام رابرت سلام رابرت
648 00:33:12,470 00:33:13,550 سلام رابرت سلام رابرت
649 00:33:13,860 00:33:15,220 ...ما قصد داریم سرمایه گذاری های خود رو ...ما قصد داریم سرمایه گذاری های خود رو
650 00:33:15,300 00:33:16,780 ...در بازار کشاورزی مالایا غنی شده ...در بازار کشاورزی مالایا غنی شده
651 00:33:16,860 00:33:18,940 در انواع دانه های محلی گسترش بدیم در انواع دانه های محلی گسترش بدیم
652 00:33:19,020 00:33:20,860 و دنبال یه کشاورز خوبیم و دنبال یه کشاورز خوبیم
653 00:33:20,940 00:33:21,940 برادر برادر
654 00:33:22,100 00:33:23,580 مگه برا دیدن رابرت اینجا نیستی؟ مگه برا دیدن رابرت اینجا نیستی؟
655 00:33:23,820 00:33:25,180 نمیبینی که سرش شلوغه؟ نمیبینی که سرش شلوغه؟
656 00:33:26,060 00:33:27,100 من چی پس؟ من چی پس؟
657 00:33:27,340 00:33:28,420 خودت برو خودت برو
658 00:33:47,720 00:33:48,720 سلام هلن سلام هلن
659 00:33:51,020 00:33:52,060 سلام رابرت سلام رابرت
660 00:33:54,660 00:33:56,100 خوشالم که دوباره همو میبینیم خوشالم که دوباره همو میبینیم
661 00:33:56,860 00:33:58,380 فکر میکردم که منو فراموش کردی فکر میکردم که منو فراموش کردی
662 00:33:59,140 00:34:00,620 ..فراموش کردن یه زن زیبا ..فراموش کردن یه زن زیبا
663 00:34:00,940 00:34:02,300 گناهه گناهه
664 00:34:03,620 00:34:05,300 پس چرا به من زنگ نزدی؟ پس چرا به من زنگ نزدی؟
665 00:34:06,160 00:34:07,160 لعنتی لعنتی
666 00:34:07,540 00:34:08,659 شماره اتو گم کردم شماره اتو گم کردم
667 00:34:08,739 00:34:09,780 سلام رابرت سلام رابرت
668 00:34:09,860 00:34:10,739 ببشخید- ...پس من - ببشخید- ...پس من -
669 00:34:10,820 00:34:11,820 باید برم اونجا باید برم اونجا
670 00:34:12,540 00:34:13,540 سلام سلام
671 00:34:15,580 00:34:16,780 خوشبختم خوشبختم
672 00:34:16,860 00:34:18,260 همچنین همچنین
673 00:34:18,480 00:34:19,290 بشین بشین
674 00:34:22,550 00:34:23,400 چطوری؟ چطوری؟
675 00:34:23,480 00:34:24,320 خوبم ممنون خوبم ممنون
676 00:34:25,239 00:34:26,520 امروز عالی شدی امروز عالی شدی
677 00:34:26,719 00:34:27,719 ممنون ممنون
678 00:34:34,659 00:34:36,460 خیلی عالی شده خیلی عالی شده
679 00:34:43,100 00:34:44,460 عالی شده عالی شده
680 00:34:44,780 00:34:46,100 چه خوشتیپ چه خوشتیپ
681 00:35:01,660 00:35:02,820 دا شینگ دا شینگ
682 00:35:17,820 00:35:18,940 رابرت رابرت
683 00:35:19,100 00:35:20,500 رابرت رابرت
684 00:35:20,580 00:35:21,820 رابرت رابرت
685 00:35:22,020 00:35:23,500 رابرت رابرت
686 00:35:28,540 00:35:30,260 بیا و توپ رو بگیر بیا و توپ رو بگیر
687 00:35:46,320 00:35:47,400 پرتاب خوبی بود پرتاب خوبی بود
688 00:35:51,900 00:35:53,340 چه خجالت اور چه خجالت اور
689 00:36:19,820 00:36:20,940 رابرت رابرت
690 00:36:31,940 00:36:33,060 رابرت رابرت
691 00:36:36,680 00:36:38,400 خیلی تو چوگان خوبی خیلی تو چوگان خوبی
692 00:36:39,060 00:36:40,740 ..باعث افتخاره ..باعث افتخاره
693 00:36:41,040 00:36:42,360 همچین زن زیبایی دیده همچین زن زیبایی دیده
694 00:36:46,820 00:36:48,100 این شماره خونه امه این شماره خونه امه
695 00:36:50,060 00:36:51,460 این دفعه گمش نکن این دفعه گمش نکن
696 00:36:51,620 00:36:52,660 اصلا اصلا
697 00:36:54,530 00:36:56,210 پس من میرم پس من میرم
698 00:36:57,100 00:36:58,180 صبر کن صبر کن
699 00:37:08,440 00:37:09,640 امروز خیلی خوگل شدی امروز خیلی خوگل شدی
700 00:37:34,700 00:37:35,540 نه نه
701 00:37:35,620 00:37:37,020 هیچکی اینجا نیست. نترس هیچکی اینجا نیست. نترس
702 00:37:37,380 00:37:38,790 نه رابرت نه رابرت
703 00:37:39,040 00:37:40,140 مشکلی نیست مشکلی نیست
704 00:37:40,220 00:37:41,340 خانوم گفت نه خانوم گفت نه
705 00:37:41,640 00:37:42,720 مرد باش مرد باش
706 00:37:50,980 00:37:51,980 خوبی؟ خوبی؟
707 00:37:53,080 00:37:56,100 نمیدونی زنها وقتی میگن نه منظوری ندارن؟ نمیدونی زنها وقتی میگن نه منظوری ندارن؟
708 00:37:57,420 00:37:59,060 همیشه مزاحمم میشی همیشه مزاحمم میشی
709 00:38:03,420 00:38:04,300 یه وقت انتخاب کن یه وقت انتخاب کن
710 00:38:04,380 00:38:06,340 بازی رو تموم میکنیم. نظرت چیه؟ بازی رو تموم میکنیم. نظرت چیه؟
711 00:38:10,280 00:38:11,660 من فقط با یه مرد کاملش میکنم من فقط با یه مرد کاملش میکنم
712 00:38:13,320 00:38:14,440 منظورت چیه؟ منظورت چیه؟
713 00:38:16,620 00:38:17,620 وایسا وایسا
714 00:39:07,080 00:39:08,990 حتما کلی جذبم شده حتما کلی جذبم شده
715 00:39:09,930 00:39:12,140 برای همینه که سروقت خودشو نشون داده برای همینه که سروقت خودشو نشون داده
716 00:39:12,220 00:39:13,740 و دوشیزه رو نجات داده و دوشیزه رو نجات داده
717 00:39:16,060 00:39:17,820 حیف که نمیدونم کیه حیف که نمیدونم کیه
718 00:39:20,780 00:39:21,780 ولی ولی
719 00:39:22,100 00:39:24,260 اگه جذب من شده اگه جذب من شده
720 00:39:24,340 00:39:26,380 ازم میخواست که قرار بزاریم ازم میخواست که قرار بزاریم
721 00:39:28,260 00:39:29,280 چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟
722 00:39:29,360 00:39:31,840 خانوم ژن ژو براتون لباساتون اوردم خانوم ژن ژو براتون لباساتون اوردم
723 00:39:32,100 00:39:34,100 انگار حواستون اینجا نبوده انگار حواستون اینجا نبوده
724 00:39:34,180 00:39:35,500 نمیخواستم مزاحم بشم نمیخواستم مزاحم بشم
725 00:39:35,760 00:39:37,760 بدون حرفی، تو اتاقم بودی بدون حرفی، تو اتاقم بودی
726 00:39:40,290 00:39:41,330 خانوم جوان ژن ژو خانوم جوان ژن ژو
727 00:39:41,500 00:39:43,660 مثل فرشته شدین مثل فرشته شدین
728 00:39:44,180 00:39:45,260 ...در مقابل شما ...در مقابل شما
729 00:39:45,340 00:39:47,430 خیلی زشتم خیلی زشتم
730 00:39:49,060 00:39:50,460 چطور میتونی خودتو با من مقایسه کنی؟ چطور میتونی خودتو با من مقایسه کنی؟
731 00:39:51,340 00:39:52,420 نه نه نه نه
732 00:39:52,500 00:39:53,780 ..منظورم اینه که ..منظورم اینه که
733 00:39:53,860 00:39:55,260 ...معلومه که جرئت نمیکنم ...معلومه که جرئت نمیکنم
734 00:39:55,340 00:39:57,140 خودمو با شما مقایسه کنم خودمو با شما مقایسه کنم
735 00:39:57,300 00:39:59,580 مثل گل زیبایین مثل گل زیبایین
736 00:39:59,960 00:40:01,320 ...من ...من
737 00:40:01,720 00:40:02,960 ...من ...من
738 00:40:03,740 00:40:05,140 نمیدونم چی بگم نمیدونم چی بگم
739 00:40:05,220 00:40:06,340 بسه بسه
740 00:40:06,420 00:40:07,860 فهمیدم فهمیدم
741 00:40:08,780 00:40:09,780 ...ولی ...ولی
742 00:40:10,180 00:40:11,180 ولی چی؟ ولی چی؟
743 00:40:12,120 00:40:13,480 هیچی هیچی
744 00:40:14,280 00:40:15,360 بگو بگو
745 00:40:15,420 00:40:16,420 بگو بگو
746 00:40:17,900 00:40:20,660 شایعه پراکنا میگن که شایعه پراکنا میگن که
747 00:40:20,860 00:40:22,780 میگن که شما زیبایی میگن که شما زیبایی
748 00:40:22,860 00:40:26,220 ولی یکی دیگه زیباتره ولی یکی دیگه زیباتره
749 00:40:29,180 00:40:30,340 کی؟ کی؟
750 00:40:30,800 00:40:32,560 آ برای اپل آ برای اپل
751 00:40:33,320 00:40:35,040 بی برای پسر بی برای پسر
752 00:40:36,140 00:40:37,540 سی برای گربه سی برای گربه
753 00:40:41,040 00:40:42,040 ..دی ..دی
754 00:40:42,540 00:40:44,260 دی برای سگ دی برای سگ
755 00:40:46,410 00:40:48,330 ای برای تخم مرغ ای برای تخم مرغ
756 00:40:48,540 00:40:49,540 خانوم جوان یو نیانگ خانوم جوان یو نیانگ
757 00:40:49,940 00:40:50,940 خانوم جوان یو نیانگ خانوم جوان یو نیانگ
758 00:40:51,300 00:40:52,100 بله؟ بله؟
759 00:40:52,180 00:40:53,700 خانوم جوان ژن ژو میخواد تو رو ببینه خانوم جوان ژن ژو میخواد تو رو ببینه
760 00:40:58,010 00:41:00,010 یونیانگ اینجاست یونیانگ اینجاست
761 00:41:00,920 00:41:02,280 لباسارو شستی؟ لباسارو شستی؟
762 00:41:02,960 00:41:03,960 بله بله
763 00:41:05,280 00:41:07,280 خودت ببین؟چطوری شستی؟ خودت ببین؟چطوری شستی؟
764 00:41:11,040 00:41:13,040 خانوم جوان ژن ژو مشکل چیه؟ خانوم جوان ژن ژو مشکل چیه؟
765 00:41:13,940 00:41:15,000 جین هوا جین هوا
766 00:41:15,080 00:41:16,080 بله بله
767 00:41:16,500 00:41:17,500 خانوم جوان ژن ژو خانوم جوان ژن ژو
768 00:41:17,960 00:41:20,220 بگو چقدر کثیفه بگو چقدر کثیفه
769 00:41:26,230 00:41:28,510 این قسمت کثیفه این قسمت کثیفه
770 00:41:31,220 00:41:32,540 چشمات مشکل داره؟ چشمات مشکل داره؟
771 00:41:32,620 00:41:33,880 این گله این گله
772 00:41:33,960 00:41:35,360 تو مشکل داری تو مشکل داری
773 00:41:35,420 00:41:37,500 کثیفه ولی هنوز ازش دفاع میکنی کثیفه ولی هنوز ازش دفاع میکنی
774 00:41:37,580 00:41:39,200 چه مشابری هستی تو؟ چه مشابری هستی تو؟
775 00:41:39,280 00:41:40,700 خانوم جوان ژن ژو خانوم جوان ژن ژو
776 00:41:41,980 00:41:43,580 اگه فکر میکنید کثیفه اگه فکر میکنید کثیفه
777 00:41:43,660 00:41:45,180 دوباره میشورم دوباره میشورم
778 00:41:46,020 00:41:47,020 بمون بمون
779 00:41:52,340 00:41:53,620 دستاتو نشون بده دستاتو نشون بده
780 00:42:02,150 00:42:03,630 این دست یه خدمتکاره؟ این دست یه خدمتکاره؟
781 00:42:03,780 00:42:05,060 ..فکر میکنی که من نمیدونم ..فکر میکنی که من نمیدونم
782 00:42:05,140 00:42:06,660 یواشکی مثل خانوما باهاش رفتار میکنی یواشکی مثل خانوما باهاش رفتار میکنی
783 00:42:06,820 00:42:08,260 و نمیزاری کاری کنه؟ و نمیزاری کاری کنه؟
784 00:42:08,660 00:42:10,980 اون لباسارو نشسته اون لباسارو نشسته
785 00:42:11,060 00:42:12,300 نه خانوم جوان نه خانوم جوان
786 00:42:12,380 00:42:14,140 یو نیانگ لباسارو شسته یو نیانگ لباسارو شسته
787 00:42:14,220 00:42:16,060 همونطور که خانوم شیوفنگ گفت همونطور که خانوم شیوفنگ گفت
788 00:42:16,140 00:42:18,100 یونیانگ شست و شو رو انجام میده یونیانگ شست و شو رو انجام میده
789 00:42:18,180 00:42:19,880 اونم هر روز قبل از طلوع افتاب اونم هر روز قبل از طلوع افتاب
790 00:42:19,960 00:42:21,040 آره؟ آره؟
791 00:42:22,480 00:42:23,640 ...همه لباسای کمدمو ...همه لباسای کمدمو
792 00:42:23,700 00:42:25,220 دوباره بشور دوباره بشور
793 00:42:25,700 00:42:26,540 خانوم جوان خانوم جوان
794 00:42:26,620 00:42:28,140 هیچکی نباید کمکش کنه هیچکی نباید کمکش کنه
795 00:42:28,360 00:42:29,920 حتی اگه دستاش از بین بره حتی اگه دستاش از بین بره
796 00:42:29,980 00:42:31,380 بازم باید خودش بشوره بازم باید خودش بشوره
797 00:42:36,480 00:42:37,730 چرا اینجا وایسادی؟ چرا اینجا وایسادی؟
798 00:42:38,920 00:42:41,360 میخوای راه رو نشونت بدم؟ میخوای راه رو نشونت بدم؟
799 00:42:44,384 00:43:34,384 ♥تیم ترجمه اختصاصی آسیامووی تقدیم میکند♥ ♥ AsianMoviee.ir مترجم:علی♥ ♥تیم ترجمه اختصاصی آسیامووی تقدیم میکند♥ ♥ AsianMoviee.ir مترجم:علی♥