تقديم به تمام پارسي زبانان جهان

 

WwW.Forum.Free-Offline.OrG
WwW.Forum.Show-Time.Ir
WwW.FarsiSubtitle.CoM

amirt6262subtitles.blogfa.com

از جنگل به سمتشون شليک ميکنن

اونا منتظر تانک‌ها هستن

آتش دشمن از سمت راست ما

تکرار ميکنم از سمت راست ما

 

"از "پرنس رد 6" به "کالچر

عجله کنين. اين بدترين وضع ممکنه بچه‌ها
.تمام

گروهبان‌ "هامفري" تازه اومده

اطلاعاتي از سمت راست داري؟

 

کالچر، جواب منفيه

حرکت کن

 

ايبل 2" هستم"
واحد 88 داخل اون کليساست

 

وقتي به سمتشون ميريم
بهمون شليک ميکنن

 

در طول جنگ جهاني دوم، تانک‌هاي امريکايي از نظر
قدرت و تسليحات از تانک‌هاي پيشرفته آلماني ضعيف‌‌تر بودند

خدمه تانک امريکايي، از شکست‌هاي گيج کننده
در مواجهه با ماشين‌هاي قوي دشمن، رنج ميبردند

 

خشم

جواب بده

 

صدام رو ميشنوي؟
صدام رو ميشنوي؟

 

اين آوريل سال 1945 است
(روزهاي پاياني جنگ جهاني دوم)

نيروهاي متفقين در قلب آلمان نازي ميجنگيدند
در حالي که با شديدترين مقاومت مواجه بودند

در نااميدي هيتلر دستور جنگ کامل را داد
...و هر زن و مرد و بچه‌اي را تجهيز کرد

 

زيرنويس از
بهرنگ رجبي، سپهر عدواني، امير طهماسبي

behrang.subtitle@gmail.com
sepehr_dtj20@yahoo.com
amir_t6262@yahoo.com

 

!حرومزاده

 

اون لعنتي رو گرفتي؟

 

دخلش رو آوردم

 

گوردو (=چاق)، بس کن
بذار در آرامش باشه

آها

 

گوردو، اون مُرده

 

.اون مرده
بهش احترام بذار

ولش کن

 

!تقصير توئه

اي لعنتي
هنوز تموم نشده؟

تو حق نداري از دست من عصباني باشه
دست از اذيت کردنم بردار

من اذيتت نميکنم. اگه اذيتت ميکردم
تو ميفهميدي

و ميدونستي که چرا اذيتت ميکنم

!"لعنت بهت "دان
تقصير توئه که ما اينجاييم

هنوز حرف ميزني؟
بيا از اينجا بريم

اي لعنت! براي چي اين کار رو کردي؟

!سعي دارم درستش کنم -
خودت ميدوني چرا -

ميخواي سربه سرم بذاري؟

!اينطوري هيچ کمکي نميکني

 

"پروبيت"، "فاکس6"

ميگم چرا هميشه سربه سرم ميذاري؟

چون تو يه حيووني
يه سگ

تنها چيزي که ميفهمي، مشت و لگده

دان، دارم بهت ميگم
ديگه اينطوري صدام نزن

من يه حيوون لعنتي نيستم
من يه سگ لعنتي نيستم

 

هي، اگه ميخواي مکزيکي حرف بزني
برو به يه تانک ديگه. يه تانک مکزيکي

اين يه تانک امريکاييه
ما امريکايي صحبت ميکنيم

کي عصبانيت کرده، فرمانده؟

تو آلماني حرف ميزني

!تو آلماني حرف ميزني
بعد من نميتونم اسپانيولي حرف بزنم؟

بايبل" (=انجيل)، ما در چه کشوري هستيم؟" -
آلمان -

.آلمان
ما آلماني صحبت ميکنيم

 

ميشه بهش توضيح بدي که
اين يه وسيله جنگه؟

اين وسيله جنگه، گوردو

وسيله جنگ من اينجامه

فرمانده

تو قبل از اينکه وارد اين جنگ لعنتي بشي
آلماني بلد بودي

من رو خر فرض نکن

از همه تون انتظار دارم
که خودتون رو جمع و جور کنين

 

اميدوارم دست از دست انداختن بقيه برداري

تو "رد" رو نکشتي
آلمان‌ها کشتن

درسته. اما من هم نجاتش ندادم

.وقت مرگش سر رسيده بود
همين

ما تا الان شانس آورديم

شانس آورديم؟

بله قربان

ما همگي زنده‌ايم
همگي اينجاييم

لطف خدا بوده؟

 

بارون در راهه

 

تن لش"، هروقت حاضر شدي بگو، عزيزدلم"

من عزيز دل تو هستم، درست؟

بسيار خب گوردو
استارت بزن

 

.خفه کرده
موتورش سرده

سر شمع‌ها آب جمع شده

 

!اي لعنتي

 

بسيار خب. برو
ما رو از اينجا ببر

 

بايبل، سلاح در جلو

دريافت شد

 

!يالا. تکون بخور

 

اون جعبه‌ها رو از اونجا ببر

 

فکر کردم مُردي

 

"ما به اين آسوني نميميريم، "بينکوفسکي

از ديدنت خوشحالم

دان، خوشحالم که تونستي برگردي

گروه هنوز با هم هستن؟
نيت؟ ليندبرگ؟

کارها خوبه

 

خوبه

 

دستش رو بگير

بفرما

 

بسيار خب

بخوابونش
بخوابونش

 

تکون بخور

 

آروم بذارينش زمين

 

گروهبان

 

گروهبان

 

بلندش کنين

 

بقيه جوخه‌ي سوم کجاست؟

 

بقيه اش ماييم

 

هي، بويد؟

هي بويد
اونا... اونا ميفرستنش خونه. نه؟

نميدونم گريدي

اتفاقي که براي "رد" افتاد همه‌مون رو ناراحت کرده
اما ما کارهايي داريم که بايد انجام بديم

.گريدي، مهمات و جيره بگير
گوردو، آب و سوخت

بويد، يه کم غذا بگير و يه فکري
به حال مشکل فني تانک بکن

.نميتونيم فکري به حال مشکل لعنتي فني کنيم
کجا ميري؟

 

گروهبان اول "کولير"؟

.شايد
تو کدوم خري هستي؟

سرباز اليسون

.بهم گفتن که بهتون گزارش بدم
.من دستيار راننده جديد شما هستم

 

نه. نيستي

 

چرا. چرا هستم

لعنتي

 

کي اين رو بهت گفته؟

سرگروهباني که ليست دستشه -
!مزخرفه -

...درست اونجا. هموني که

 

اسمت چيه؟

 

نورمن

 

چند وقته که در ارتش هستي؟

 

هشت هفته

 

اون خونه توئه

 

کاري که بهت گفتن بکن

 

با هيچکس خيلي صميمي نشو

 

در تپه‌اي در دوردست

 

صليبي قديمي و تنومند
تمثيلي از رنج و شرم برپا بود

 

من عاشق صليب قديمي بودم

من به صليب قديمي و تنومند وفادار خواهم بود

سلام. سلام
من نورمن هستم

 

خط مقدم... خط مقدم از کدوم طرفه؟

خط مقدم از کدوم طرفه؟

 

همم

 

تمام اطرافمون، بچه جون
چون اينجا آلمانه

آلماني‌ها محاصره مون کردن

 

مگه نه، گريدي؟

درسته

 

ميشه لطفا کتابم رو پس بدي؟

 

سيگارها کجان؟

من سيگاري نيستم

 

تو يه عوضي هستي

 

تو به مدرسه آموزش تانک رفتي؟

مدرسه تانک؟
نه

 

تا حالا داخل يه تانک رو هم نديدم

 

من يه تايپيست هستم

داشتيم به سمت مرکز فرماندهي لشگر پنجم ميرفتيم
که من رو از کاميون پرت کردن بيرون

من رو فرستادن اينجا

 

اين يه اشتباه بوده

اشتباه؟

ارتش اشتباه نميکنه

اشتباه نميکنه

تو اهل "ميسوري" هستي؟

 

نه

اهل شيکاگو هستي؟

اهل "آرکانزاس" هستي، مگه نه؟

...نه. اهل پيتزبورگ -
هي، خفه -

هيچکس اهميتي نميده که اهل کجايي

 

اهل دعا هستي؟

 

من به کليسا ميرم

کدوم مذهب؟

کليساي اسقفي؟

 

آره. همينطوره. تو عضو يه فرقه بزرگي، نه؟

 

بله. درسته

 

تو آمرزيده شدي؟

 

غسل تعميدم دادن

اين چيزي نبود که پرسيدم

اين چيزي نبود که ازت پرسيد

گوردو، چي ازش پرسيدم؟

ببين. بايد گوش بدي

دوباره بگو

تو آمرزيده شدي؟

 

صبر کن تا ببيني

 

چي رو ببينم؟

 

اينکه يه انسان با يه انسان ديگه
چيکار ميکنه

 

قبل از اينکه به حضرت عيسي برسي
چرا نمياي يه نگاهي به صندليت بندازي؟

اونجا جاييه که بايد باشي

يه سطل آب گرم از آشپزخونه بيار
و اين لعنتي رو تميز کن

 

اي لعنت

 

لعنت

 

قرار نبود "تايگر" ( تانک آلماني) بيشتري باشه، دان

اين رو به جوخه ام بگو

تو 5 تا تانک رو فرستادي اونجا

يه تانک برگشته

باورش سخته که داريم در جنگ پيروز ميشيم

 

دست از صحبت از جنگ ديروز بردار

درباره امروز بگو

 

!صاف برو

!هي
يه سرباز اس.اس نازي اينجا چيکار ميکنه؟

 

هي، چرا اون رو از اينجا آوردي؟

چرا بيهوش نيست؟

رييس ستاد اطلاعات ميخواد
از زنداني چند تا سوال بپرسه

آه، من ازش سوال ميپرسم

رنگ مورد علاقه‌ات چيه؟

تو يه رقاص ماهري؟

از دخترهاي چاق خوشت مياد؟

!برو عقب

!دخلش رو بيار

!بس کن! بس کن

 

!کلکش رو بکن، دان

!مادرقحبه

برو عقب
!برو عقب

 

!تانک سوارهاي لعنتي

منم. منم

.اطراف پر از دژبانه. بايد بس کني
فقط بس کن

قهوه‌ي لعنتيم ريخت

تخم سگ

بيا گريدي

اس.اس‌هاي لعنتي

حالت خوبه، فرمانده؟

...از مسير کمپ آوردنش
اون رو ديدي؟

اون يه اس.اس نازيه

.تا آخرين نفرشون رو بايد بکشي
اونا عوضي‌هاي واقعي هستن

.لعنت به تک تکشون
اونا بودن که جنگ رو شروع کردن

ما تمومش ميکنيم

درسته

افراد زيادي کشتي؟

نه

خواهي کشت

بچه‌ها، طرز کارش رو نشونش بدين

دريافت شد

من... من... بايد باهاش چيکار کنم؟ -
!من... من... خفه شو -

نگاش کن

اون پوشش رو ميبيني؟

آره

بازش کن

و حالا ميکُشي

ببندش

حالا نميکُشي

 

واحد اصلي به سمت شرق حمله ميکنه

ما به سمت شمال ميريم
در يه ماموريت جناحي

و به گروه "بيکر" از لشگر 41 ميرسيم

گروهبان کولير الان با ماست

اون بعنوان گروهبان دوم خدمت خواهد کرد

از نظر من که خوبه

از اينکه تو رو داريم، خوشحالم، دان

 

ما گروه بيکر رو در اينجا ميبينيم

و با همديگه، اين شهر رو ميگيريم

بعدش براي سروان "واگونر" کار ميکنيم

سوالي هست؟

يه سوال دارم

پترسون؟

من بينکوفسکي هستم، قربان

 

آ... تو تازه شروع کردي به زدن صورتت؟

 

جوخه اول
!سوار شين

!حرکت کنين

 

جنگ جايي نميره، قربان

 

حرفش رو شنيدين
!سوار شين

 

!هي

"برو در خودت بذار، "باباجنگي

قهوه خيلي داغه

 

!هنوز 40 دلار بهم بدهکاري

 

چي ميگه؟

!سوار شين
بياين بريم آقايون

!به پيش

عوضي‌ها

بسيار خب. اسلحه‌ها آماده
(شما در آلمان هستيد. کشور دشمن)

موفق باشين، آقايون

 

بسيار خب، ممکنه يه گرگ در بين بره‌ها مخفي شده باشه

.بچه جون. حواست باشه
به دقت نگاشون کن

هر کسي که حرکتي کرد
بزن نصفش کن

مردم در راه هستن
اين مشکل اوناست

کاري رو ميکني که بايد بکني، دريافت شد؟

 

دريافت شد

دريافت شد؟

 

دريافت شد

 

گوردو، درباره اون اسلحه دوباره باهاش حرف بزن

دريافت شد

هي، اسلحه آمادست
فقط ماشه رو بکش

هر 5 تا گلوله، يک تير رسام هست
اينطوري ميفهمي که داري به کجا شليک ميکني

 

و يادت باشه
با فاصله کم شليک کن

اينطوري به ازاي هر گلوله
آدم بيشتري رو درو ميکني

 

امريکايي‌ها اونجان

 

حرکت کنين

 

دست‌هاتون رو بگيرين بالا

 

اون ميذاره به خاطر يه بسته شکلات
بگاييش

 

درست نيست

درست نيست؟

نه

بسيار خب. درست نيست

اين کاملا درسته

يا اينکه فقط بهش سيگار بدي

لازم هم نيست يه بسته کامل سيگار بهش بدي -
نورمن، ولش کن -

چهارتا هم کافيه

مسيح رو نااميد نکن

اجازه نده منحرفت کنن

ميدوني، ما ميتونيم اونا رو بکشيم
ولي نميتونيم بکنيمشون. چون انجيل اينطور ميگه

بس کنين. خب؟

خسته شدم از بس سعي کردم
جلوي بي ديني شما رو بگيرم

برات مهمه که من به حمله به آلمان ادامه بدم؟

بويد، تو فکر ميکني مسيح هيتلر رو دوست داره؟

من فکر ميکنم که مسيح، هيتلر رو دوست داره؟

اينطور فکر ميکنم

اگه هيتلر از صميم قلب مسيح رو قبول کنه
و غسل تعميد بشه، نجات پيدا ميکنه

اما اين اون رو از عدالت انسان‌ها نجات نميده

سربازهاي معمولي نازي چطور؟

نه. من اين کار رو با تو نميکنم -
اون به بهشت ميره؟ -

ما سه ساله که داريم درباره اين مزخرفات
حرف ميزنيم

تو ميدوني که من چطور روي حرفم هستم
الان تو سعي داري عصبانيم کني

هي، من چطور؟
فکر ميکني من رو نجات ميده؟

يه سرود مذهبي برام ميخوني؟ -
آره. حتما -

آهنگ صليب قديمي رو بخون

از حرکت دهنت وقتي که آواز ميخوني، خوشم مياد

نکن

خوشم مياد

اگه اين کار رو نکني
آواز ميخونم

بذار به سبيلت دست بزنم -
!بهم دست نزن. بس کن -

فقط ميخوام به سبيلت دست بزنم

چرا ناراحت ميشي وقتي که به سبيلت دست ميزنم؟

بهت شليک ميکنم
!قسم ميخورم

بسيار خب. دست بردار

دست از شوخي خرکي بردار

 

بويد، فکر ميکني هيتلر بخاطر يه بسته شکلات
يکي از ماها رو بکنه؟

 

اميدوارم

 

!کمين! سمت راست

!سمت راست! کمين

 

!لعنتي! گريدي

اون درخت‌ها رو نگاه کن
داريم براي کمين مسلح ميشيم

 

!گريدي، سمت راست رو پوشش بده

 

!پدر مقدس

 

چي ديدي، بويد؟

!فقط برو بيرون و اون لعنتي‌هاي کوچولو رو بترکون

 

چي ديدي؟

هيچي نديدم

 

!نورمن

 

توي تخم سگ
چرا شليک نکردي؟

.اون فقط يه بچه بود
متاسفم

واقعا متاسفم گروهبان

 

تو ديدي که يه بچه چيکار ميتونه کنه؟

 

!ببين

اين تقصير توئه

اين تقصير توئه لعنتيه

آلماني بعدي که با اسلحه ديدي
ميزني لت و پارش ميکني

برام مهم نيست حتي اگه يه بچه
با يه چاقوي کره مالي در يه دست

و سينه‌ي مامانش در دست ديگش باشه

!ميزني تيکه پارش ميکني

!بله گروهبان

 

بايبل؟

بله؟

 

تمامي تانک‌ها
باباجنگي، صحبت ميکنه

 

انگار قراره من باشم

 

من ستون رو رهبري ميکنم
بياين بريم جايي که بايد بريم

 

بايد اين رو آماده کنيم و بفرستيم

من چند نفر رو براي برقراري تماس فرستادم
و فرماندهان در جريان امر قرار گرفتن

 

همينجا وايسا گوردو

 

گروه بيکر؟

بله قربان

 

من قربان نيستم

منم همينطور

 

رييستون کجاست؟ -
مُرده -

 

کي مسئول اين ستونه؟

من هستم

 

خوبه. با آدم درستش صحبت ميکنم

تانک رو اونجا پارک کن
پيرمرد منتظره

 

بله ممنونم قربان
بهم نگين که مجروحانم چقدر ميتونن دووم بيارن

مگه اينکه خودت بخواي بياي اينجا
تا زانو وسط دل و روده اونا وايسي و نظر بدي

بيکر6 هستم

.عوضي پشت ميزي
چطوري؟

مجروحان رو سوار کاميون کن

ما اونا رو ميبريم عقب
تا پايگاهي براي خودمون بزنيم

.مراقب خودمون باش
با من بيا

 

!هي، بلند شو

 

بسيار خب
چند تا تانک داريم؟

چهار تا

 

چهارتا؟
شوخيت گرفته؟

 

من ده تا خواسته بودم

 

!مايلز
!گروهبان مايلز

بله قربان؟

اولين جوخه رو آماده کن

از الان براي اون کار ميکنيم

اگه ميتونن بايستن
در جنگ باقي ميمونن

دريافت شد

بسيار خب
قضيه اينه

يه جوخه‌ي من وسط اين
مزرعه چغندر بين مسلسل‌ها گير افتاده

گروه شناسايي فرستادم

 

جري، اونا رو برگردوند

.اسلحه‌هاي ضد تانک اينجا، اينجا و احتمالا اينجان
نميدونم

بايد افرادم رو نجات بدم

دخل اسلحه‌ها رو بيارم

ميتونم اين کار رو کنم

بسيار خب. اين راه شهر رو باز ميکنه
و تو ميري جلو

اينجا بهت ملحق ميشم
و پاکسازيش ميکنيم

شايد تسليم بشن
شايد هم مبارزه کنن

 

اين بلندي
اون بالا ديده باني رو داري؟

اونجا داشتم، از دست رفت
اونجا، از دست رفت

 

.هيچ ديده باني نداريم
فقط من هستم و تو

 

آلمان‌ها حواسشون به اين جاده هست

نميخوام از جناح حمله کنم

مخالفتي هست اگه بيام اينجا؟

اگه به من باشه که ميتوني با قاليچه پرنده بياي

ميدونم کي هستي
ميدونم که ميدوني داري چيکار ميکني

 

فقط حسابي دخلشون رو برام بيار

امروز اونا چند تا از افراد خوبم رو کشتن

 

چرا اونا نرفتن؟

 

تو بودي، ميرفتي؟

ما يه جوخه داريم که در اين محوطه
بخاطر مسلسل‌ها زمين گير شده

آلمان‌ها، اسلحه‌هاي ضدتانک
رو در اون زمين مخفي کردن

وقتي که از اين پرچين رد بشيم

در ديد و تيررس اونا خواهيم بود
پس بايد مراقب باشين

هر چيز لعنتي که تکون خورد رو بزنين

آره، مگه اينکه اول اونا ما رو نزنن

اگه بزنن، دقيقا ميفهميم که اونا کجان

 

بياين اون بچه‌ها رو از اونجا در بياريم
و اون اسلحه‌ها رو نابود کنيم

 

بعدش شهر رو ميگيريم
و براي شب ميمونيم. خب؟

چرا بايد اون بچه‌ها رو نجات بديم
به جاي اينکه مستقيم بريم سمت برلين؟

چرا تو اينقدر عوضي هستي؟

سوال خيلي خوبي بود

دستور حرکت. فيوري، فيليس پير
لوسي سو، کمپاني جنايت

بريم

 

بسيار خب عوضي‌ها

!سوار شين! جوخه به جوخه

!بسيار خب، سوار شين

تمام تانک‌ها، آزمايش بي سيم

1-4آماده

عشق 1-3 دريافت شد
بسيار خب مرد

!ازتون ميخوام محکم بايستين

 

تمامي تانک‌ها
باباجنگي صحبت ميکنه

وقتي به فضاي باز رسيديم
کنار من به خط شين

فاصله تون رو حفظ کنين
و يه جا جمع نشين

با علامت من نيروها پخش شن
و به سمت منطقه 75 پيش ميريم

همه شنيدن؟

عشق 1-5 دريافت شد
دريافت شد

عشق 1-3 دريافت شد

 

گوردو ايست

 

تمامي تانک‌ها ايست
تمامي تانک‌ها ايست

 

بسيار خب، بياين اون بچه‌ها رو در بياريم

پياده شون کن
تک تکشون رو ميخوام

بسيار خب دخترا. شنيدين
!آماده شين. همگي پياده شين

!بياين بيرون! بياين
!همگي بيرون

دريچه ات رو ببند

 

تمامي تانک‌ها. بياين بيرون
کامل به راست. کامل به راست. بياين بيرون

به سمت راست
کامل به سمت راست

خشم" در حال حرکته"
بياين بريم

!برين! برين! برين

 

بياين بريم
سريع بچرخ به راست

همگي مراقب باشين
صبر کنين

آرايش بگيرين. آرايش بگيرين

به تانک خشم برسين

سمت راست

حالا، بهش برسين

 

هم تراز من بچه ها
هم تراز من

بيشتر گاز بده. بيشتر گاز بده
!پايين بمونين

خطوطتون رو حفظ کنين

در حال حرکتيم

بينکوفسکي، حواست به اون بلندي باشه
سمت راست

عشق 1-5 دريافت شد
دريافت شد

حواستون به اون درخت‌هاي اونجا باشه

صبر کن. صبر کن

 

برين. برين
محکم بايستين

بايد از وسط اين کثافت‌ها شليک کنيم

بسيار خب، بزن که رفتيم آقايون

سمت چپ. سمت چپ
چي؟

بنظر عالي مياد، تيم -
خوبه؟ -

مستقيم. مستقيم برو

سربازها روي زمين هستن
سربازها روي زمين هستن

حواستون باشه

مستقيم. مستقيم
گوردو، آروم. آروم

جنازه‌هايي داريم

سمت چپ من برو

حواستون به زمين باشه

بلند شو

!بياين پشت تانک

مستقيم برو

حواستون به فاصله باشه

الان بايد بري سمت چپ

 

بسيار خب. وايسين

اگه گفتم مانع وايسين

سمت چپ. سمت چپ. چي؟
گروه، سمت راست رو پاکسازي کنين

برين. برين. برين
پاکسازي کنين و افراد رو ثبت کنين

يه ذره سرعت بگير

عشق 1-3 سمت راست
!سمت راست

نيروهايي روي زمين هستن

لعنتي. برو به راست
!برو به راست لعنتي

 

!سرت با کونت بازي نکنه

اون لعنتي‌ها حواسشون نيست

 

!سريع جمع شين! بياين

 

!بخوابين! بخوابين

 

اين ديگه چي بود؟

 

بايبل، اون مسلسل رو بزن

!بچرخون به چپ، 800 تا

 

همينطور برو

!آتش

!داره آماده ميشه

 

!خوبه
!بزنشون! بزنشون

 

جلو رو نگاه کن
از پريسکوپت نگاه کن

بايبل، بچرخون عقب. برو -
!آماده

!آتش

!داره آماده ميشه

 

آتش بس
هدف نابود شد

 

دريافت شد، استر، دريافت شد

 

!آتش

 

!لعنتي! ضد تانکه
بچرخون به چپ

 

بيا. بچرخون به چپ

!لوله رو بچرخون به چپ

 

گلوله کمونه کرد
ما روبراهيم

مزخرف نگو! اون آلماني يه اسلحه با سرعت گلوله زياد داره
صداي سوت گلوله اش رو ميشنوم

 

!ضد تانک
!جلو سمت چپ

 

ديدمش! پايين 15

!امنه

آماده

!داره آماده ميشه

 

ششصد

 

!آتش

!داره آماده ميشه

 

بسيار خب، آتش بس
هدف نابود شد

!آتش

 

!يه اسلحه ديگه هست
کي حواسش هست؟

 

کسي اون رو ديدي؟

 

همگي حواسشون باشه

!آتش

 

!هيچي نميبينم

کدوم گوري رو ميگي؟

ضدتانک
موشک قوي

ديدمش! ضد تانک
بچرخون به چپ

ضد تانک، جلو سمت چپ. 600 تا

برو سمت راست
برو سمت راست

!آماده! آتش

!داره آماده ميشه

 

!بزنش! بزنش

 

!آتش

 

تمامي تانک‌ها
اون درختان رو بترکونين

بياين به آتيش بکشونيمشون
شروع کنين

همگي به اون درختان شليک کنين

بياين پاکسازيش کنيم

 

!هي! هي
!شروع کن به تيراندازي

خب، به چي شليک کنم؟

!به آلماني‌ها، کله پوک

 

خودشه. کله‌ي لعنتي شون رو پايين نگه دار

 

!بايد اسلحه رو پر کني

 

!پانزرفاوست
(اسلحه ضدتانک آلماني)

!هي! بزنش

دارم اسلحه رو پر ميکنم
دارم اسلحه رو پر ميکنم

 

دارمش

 

!کارت رو بکن
!کاري رو کن که بخاطرش اينجايي

دارم اسلحه رو پر ميکنم

مسلسل، موقعيت ساعت 12
!گوردو، اون حرومزاده‌ها رو بزن

 

تمامي تانک‌ها
همينجا وايسين. همينجا وايسين

 

!اون بچه‌ها رو بفرست براي جنگ

 

!بياين بيرون
!آتش هجومي

 

!يالا

 

هي، اون آلمان‌هاي سمت چپ رو ناکار کن

اون رو ميبيني؟

ويل جواب بده
ويشس هستم

...آلمان‌ها داخل جنگل در سمت -
تنها چيزي که ميبينم جنازه است -

از کجا ميدوني که مُردن؟
مگه تو دکتري؟

اما اونا مُردن

چرا بايد بهشون شليک کنم
وقتي که مُردن؟

!تا اونا بلند نشن و نزنن دخلت رو بيارن

!اي لعنت

!بزنشون

!اي لعنت

!من نميتونم ديگه توي اين خراب شده بمونم

اگه ميخواي اينطوري داد بزني
بي سيم داخل تانک رو خاموش کن

فهميدم فرمانده

 

من منصرف شدم. منصرف شدم
ديگه نميتونم اينجا باشم

ميدوني، اين خوب نيست

اين کاريه که ميکنيم

 

بچه‌ها، پاي پياده بجنگين

تحويل تو

 

حالم خوبه

 

حالت خوبه

چشمات رو ببند پسر
چشمات رو ببند پسر

 

تو به مسيح اعتقاد داري؟

 

پس چيزيت نميشه
چيزيت نميشه

 

حالا با تو دعا ميکنم

 

اي پدر ما که در آسماني، نام تو مقدس باد

ملکوت تو بيايد. اراده تو چنانکه در
آسمان است، بر زمين نيز انجام شود

نان کفاف امروزمان را به ما بده
و خطا‌هاي ما را ببخش

چنانکه ما نيز، خطاهاي ديگران عليه خود را مي‌بخشيم

و ما را در آزمايش مياور، بلکه از شرير رهايي مان ده

زيرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد از آن توست

آمين

 

من بهترين تيرانداز کل ارتش نهم رو
روي اون صندلي داشتم

 

و حالا تو رو دارم

 

من مدت‌ها قبل به افرادم قول داده بودم
که اونا رو زنده نگه ميدارم

 

تو داري جلوي قولم رو ميگيري

متاسفم

من آموزش ديدم که در دقيقه 60 تا کلمه تايپ کنم

 

من براي کار با مسلسل و
ديدن جنازه آموزش نديدم

من بيشترين سعيم رو ميکنم

 

تو اون لباس ارتش امريکا رو از کجا آوردي؟
از کجا آورديش؟‌ها؟

 

تو کي رو کشتي، پسر؟

اون لباس رو از کجا آوردي، پسر؟

من رو ببخش
بذار برم. خواهش ميکنم

 

کي رو کشتي؟
چيکار کردي؟

 

!شليک نکن

بذار برم. خواهش ميکنم بذار برم -
تو کي رو کشتي پسر؟ -

!گروهبان

برين عقب بچه‌ها

!وايسين. وايسين

مراقب باشين بچه‌ها

مراقب باشين بچه‌ها

!نورمن

از اونجا بيا بيرون

 

نورمن. بيا اينجا

 

يالا پسر

 

ها؟

نميشنوم

گروهبان
افرادت رو بکش عقب

 

من خانواده دارم. اين زنمه. اين بچه‌هام هستن -
خفه شو -

 

زانو بزن

 

توي لعنتي به هيچ دردم نميخوري
مگه اينکه بتوني آلمان‌ها رو بکشي

 

يه سوراخ گنده پشتش درست کنن

 

يه سوراخ گنده پشت اون لعنتي درست کن

 

نه

چرا نه؟

 

اين درست نيست

 

درست نيست؟

ما براي درست و غلط اينجا نيومديم

ما اينجاييم تا اونا رو بکشيم

 

چرا اينجايي؟

تو اينجايي تا اون رو بکشي

 

تو ميدوني اون براي چي اينجاست؟

 

اون اينجاست تا تو رو بکشه

اون اينجاست تا تو رو بکشه
نورمن

 

اون اينجاست تا با گلوله، گلوت رو جر بده

 

برو به درک

 

من سعي دارم يه چيزي يادت بدم

 

تو اينجايي تا من رو به کشتن بدي؟

تو ميخواي من رو بکشي؟

نه

ميخوام اين کار رو انجام بدي

 

فقط زود اين کار رو بکن و کلکش رو بکن

نميتونم اين کار رو کنم

چرا ميتوني

ميدونم که ميتوني

اون تو رو ميکشه
يا تو اون رو ميکشي

معادله ساده ايه

تو يا اون؟
انتخاب کن

 

فقط من رو بکش

بيا اينجا

!من رو بکش! من رو بکش
!خواهش ميکنم! من رو بکش

 

!نميتونم اين کار رو کنم

 

!بس کن لعنتي

خواهش ميکنم بس کن

 

آه، نه. نه
اين بخش ساده شه

چيکار ميکني؟

 

بسيار خب

نذار اين کار رو کنم

 

چيزي نيست

يک، تو

 

انجامش بده نورمن
انجامش بده نورمن

 

انجامش بده نورمن

 

کارت رو بکن

وادل
کجا ميري؟

 

!وادل

!تکون بخورين

 

!تکون بخورين

 

يالا نورمن

 

بيا بريم

 

اين قراره من رو مرد بکنه؟

 

اين قراره من رو مرد بکنه؟

 

چونکه وجدانم اجازه نميده، وجدانم اجازه نميده -
بشين -

 

همين طور هم نگهش ميدارم

اينجا رو نگاه کن
قهوه داغ

 

نورمن؟

 

دان ممکنه مثل يه سگ ديوونه باشه
ولي محکمه

 

از قبل از آفريقا با هم بوديم

با هيچکس ديگه جنگ نميرم

 

منم همين طور

هيچ گروهي مثل ما اينجوري
کنار هم نموندن، نورمن

 

اينم به خاطر اونه

 

اولين باري که بهمون تيراندازي شد، در شمال آفريقا
دان، زد دخل همه‏شون رو آورد

قدرتي با تانک نابودشون کرد

درسته

 

15دقيقه ديگه حرکت ميکنيم

 

نورمن

 

نديدم کل روز چيزي بخوري

حتما يه چيزي توي شکمت بريز

 

بهتره که بري يه چيزي بخوري

 

و مطمئن شو که تو رو ببينه

 

خوبه، بچه‏ها
همين طور حواستون بهشون باشه

 

يه نوشته‏هايي از گردنشون آويزونه

نوشته‏ها چي ميگن؟

من يه ترسو هستم و جنگيدن براي"
"مردم آلمان را قبول نکردم

 

کار اس.اس هست

بذار بزنن خودشون رو تيکه‏تيکه کنن، نه؟

لعنت بهشون

 

بيکر 6. عشق 6-1

شهر در ديدمه
آماده‏ي حمله هستيم

.بيکر 6 دريافت شد
حمله رو آغاز کنين

من و افرادم از جنوب بهشون حمله ميکنيم

تمام

اينجا از هم جدا ميشيم
هي، 4-1 و 3-1 شما از چپ برين

بينکوفسکي، تو دنبال من بيا
و پشت من بمون

اون هتل رو بررسي کنين

دريافت شد
حواسم بهت هست، بابا

 

!کوچه رو تخليه کنين

 

ادامه بده، تکس

 

برو

گوردو، مستقيم به سمت ديوار دود برو

دريافت شد

خيلي خوب، کامل به چپ
ساعت 9، ساعت 9

 

بجنبين

 

گوردو، ايست، ايست

خيلي خوب، اينجا وايسا

 

بابابزرگ، سربازهاي آلماني کجان؟

 

!تک تيرانداز

!پناه بگيرين

!سرتون رو بدزدين

بايبل، همين جا که من ميزنم رو بزن

 

!داره آماده ميشه

 

!همين طور به اون پنجره شليک کنين

 

!زودباشين
!حرکت کنين

 

!برين

ادامه بدين

 

ادامه بدين

 

زودباشين، همين طور به جلو ادامه بدين

مواظب اون در باش
مواظب اون در باش

 

ايست، ايست، گوردو، ايست

 

بينکوفسکي، اون تيرانداز آلمانيه
که زير ستون سمت چپ من هست رو ميبيني؟

ميشه حسابش رو برسي؟

يه کمي باهاش به خاطر تو بازي ميکنم

آماده شليک

 

!بزنش

 

!لعنت بهت، جري

 

لعنتي

 

خيلي خوب، گوردو، برو جلو

 

چشم‏هاتون باز باشه
هر جايي که ميريم

 

گوردو، کامل به راست
ساعت 3 توي ميدون

بينکوفسکي، تو برو تا انتها
حواست به پشت ما باشه

فهميدم

 

ضد تانک، بچرخون به چپ

 

يه "ويلي پيت" رو بزن روي زمين اون قسمت
(نوعي بمب فسفري)

 

آماده‏ست، بويد

 

هر وقت آماده‏اي شليک کن

 

نه، دارن ميپزن
برو، برو

 

شليک خوبي بود، بچه
همين طور ادامه بده

بايد ميذاشتي بسوزن

 

خيلي خوب، داخل رو نگاه کن

 

همتون راهروها رو بررسي کنين

 

گوردو، اينجا وايسا

 

!لطفاً تيراندازي نکنين

 

بيا اينجا

سربازها ميخوان تسليم بشن

ما تسليميم

جنگ تموم شده
خدا رو شکر

بگو که بيان بيرون
دست‏هاشون رو هم بذارن روي سرشون

بينکوفسکي، يه گلوله قوي آماده کن

و آماده زدن به اون بانک باش اگه
اين افراد ميخوان امتحانمون کنن

باعث خوشحاليمه

 

در رو چک کن، در رو چک کن

 

لعنتي، يه مشت بچه‏ان

 

بيارش پايين
جداشون کنين

 

زود باشين

دارن ميان
حواستون باشه

 

!درست همين جا

!بزنين بريم

برو، برو

لعنتي

 

چرا اينقدر رنگت پريده، آلماني؟
چي داري؟

 

تو. تو

آقاي رئيس

 

اين همونيه که بچه‏ها رو دار ميزنه؟

آره

هي

اون رو بکش

اينو؟

آره، همون

اس.اس تخم سگ با اون پرهاي شکسته‏اش

!اوهو

 

هي، آنجل. اين يکي مال توئه

 

خدانگهدار، آشغال

 

حروم‏زاده

 

هورا

 

!هي، تو
خيلي خوشگل هستي

 

هوي، چه غلطي داري ميکني؟

 

ميخوام مراقبت باشم، باشه؟

ميخواي تانک رو ببيني؟

هي، ميخوام با اين دختره ازدواج کنم

قراره براي دو نفر باشه
اول اون، بعد من

خيلي خوب، برو اون بالا

درسته. آره

دستت رو بده به من

همه بچه‏ها خودشون رو رسوندن؟

مثل قدم توي يه پارک بود

خيلي خوب، گروهبان

يه کم استراحت کن و راحت باش

اول صبح ميريم جنگ رو پيروز بشيم

بله، قربان

 

نورمن

 

هيچي نبود، مگه نه؟

 

چي فرمودين، گروهبان؟

.پاک کردن اون آلماني‏ها رو ميگم
خيلي خوب پخششون کردي

چيزي نبود، مگه نه؟

 

البته، گروهبان

 

آره، چيزي نبود

 

راستش، يه کم خوشم اومد

 

ميخوام يه چيزي نشونت بدم

 

ميدونستن که ما داريم ميايم

 

براي همين مثل خان‏ها مست کردن
و موقع طلوع آفتاب خودشون رو کشتن

 

چرا دارين اين رو بهم نشون ميدين؟

 

ايده‏آل‏ها صلح طلبن

 

تاريخ، خشن

 

کاري که بهت ميگم بکن

 

اگه اين کار رو بکني، از اين جريان زنده مياي بيرون

 

بيا

 

کي اون داخله؟

 

فقط منم

 

چرت نگو

 

حواست بهش باشه

 

!بيا بيرون

 

!همين الان

!هي! هي

 

بيا. آروم باش

همين جا بمون

در رو ببند و قفلش کن

 

اون در لعنتي رو قفل کن

 

گفتي که کسي اينجا نيست، ميتونستي به کشتنش بدي -
دخترخالمه -

 

معذرت ميخوام، خواهش ميکنم، ترسيده بودم -
بشين -

 

برام آب گرم بيار

 

برو

 

تفنگ رو بيار پايين

 

بگير بشين
داري عصبيم ميکني

 

بيا اينجا

 

اسمت چيه، خانم جوون؟

 

"اما"

 

آره

 

همم

 

هي

 

!لعنتي! واي! نارنجک

 

از پنجره فاصله بگير وگرنه
ميزنن خلاصت ميکنن

 

آره! چطور بود، گور؟

 

خوب بود

 

خودت رو برسون اينجا، بويد

اميدوارم گال بگيري

لعنتي

 

دختر خوب و تميزيه

 

اگه نبريش به اتاق خواب
خودم ميبرم

 

نه

 

اونا جوونن

 

و زنده

 

ميتونم دستت رو ببينم؟
ميتونم دستت رو ببينم؟

 

گازت نميگيرم
اين دست

 

آره

 

حالا، از دست‏هاي يه نفر خيلي چيزها
ميتوني درباره‏شون بفهمي

 

آم... نميفهمي چي ميگم، مگه نه؟

 

خيلي خوب، اين، اين رو ميبيني؟

 

اين اسمش حلقه سالامونـه

يعني اينکه به مردم کمک ميکني
درک‏شون ميکني

خيلي نادره

 

خيلي نادر. ميبيني؟

اين رو ميبيني، نه؟

 

آره، من هم دارم

 

مامان‏بزرگم بهم ياد داد
چجوري اين کارو بکنم

 

اين رو اينجا ميبيني؟

 

اين خط قلبتـه

 

با توجه به قيافه‏اش، عشق بزرگي
توي زندگي‏ات خواهي داشت

 

ز‏يـر‏نـو‏يـس‏ از
اميـر‏ طـهما‏سـبي، سـپهر‏ عـد‏وانـي، ‏بهـر‏‏نگ ‏رجـبي

 

لازم نيست يه کلمه حرف بزني

 

بشين

 

ممنون

 

هان؟

اون چيه؟

 

داغـه

...آره، همين طور

 

نورمي! نور؟

نورمن، کجا ميتوني باشي؟

 

اوه، لعنتي

آقاي نورمن

نورمن؟

!وقتش رسيده که مثل يه مرد رفتار کني

يه نفر خوب رو برات جور کرديم

حالا، ببين، يه دختري هست

اون پايينه و منتظر توئه

و تنها کاري که بايد بکني
اينه که بياي پايين

منتظره که بپري روش

آره، ممکنه يه کم
...شبيه فاحشه‏ها باشه، ولي

 

چي شده؟

فکر کنم دير رسيديم، گور

 

نورمن

 

چيکار کردي؟

 

نورمن، اي مار کثيف

چيکار کردي؟

 

...وايسا ببينم، واقعاً
...واقعاً

 

يه دور به اين جوون خوشگل رو صفا دادي؟

آره، شما خيلي خوشگلين

اين کارو کردي؟
لب‏هات چرا اينجورين؟

لب‏هات چرا اينجورين؟
چرا ميلرزن؟

از من نترس، من دوستم

اون تو رو ميکنه، من تو رو ميکنم
قضيه اينه

بايد ظرف رو بگردوني

زودباش، يه کمکي به هدفمون بکن

خيلي خب، بهش دست نزن -
بهش دست نزنم؟ -

هيچوقت بهم نگو که چيکار کنم

فکر ميکني يه دختر گير آوردي و حالا
ميتوني مثل يه مرد رفتار کني؟

هر کسي به دختره دست بزنه
دندون‏هاش رو خرد ميکنم

 

اينجوري قراره باشه؟

 

باشه، خيلي خوب، پس

 

گمونم روز نورمنـه، آره؟

 

همم

لعنت، چه عالي

 

روز توئه، نورمن

 

بايد اين رو بخوري

 

بهتره يه کم بخوري

مردي ديگه، نه؟
بخور

 

کار کثيف رو کردي

بخورش، درسته

روز توئه

بفرما

دست بهم نزن

بهت دست نزنم؟
مردي، نه؟

يه دختر گير اوردي
مرد شدي، نه؟

دست تخميت رو از من بکش

 

آشغال کثافت

اينو داشته باش. حالا چطوره؟
چطوره که بکشمت اصلاً،‌ هان؟

چطوره که همين الان
بزنم بکشمت؟

گريدي؟ گريدي؟

...لعنت. بشين. گه نخور -
اوه، خدا -

اين ديگه چه کوفتي بود؟
گازوئيل؟

مزه گازوئيل ميده؟
هي

اهل جورجياي شمالـه، نه بچه جون

کودن

 

احمق

 

ممنونم

 

اين رو ببين

 

بشين

 

نوشيدني من

 

اون تخم‏مرغ دختره‏ست

اون تخم‏مرغ گوردوئه

اون تخم‏مرغـه دختره‏ست

پس تخم مرغ تخمي من کو؟

 

ميخواين دعا بخونين؟

 

اين ناهار براي توئه

دريافت شد

آماده‏اين؟

انجامش بديم

پدر ما، از تو ممنونيم که يک روز ديگر
زندگي روي زمين را بر ما ميسر کردي

تا بتوانيم فرمانت را اجرا کنيم

 

تو را دوست داريم، پروردگارا

بابت اين غذا و اين جمع فوق‏العاده
از تو سپاس‏گزاريم، آمين

آمين

 

اما

 

بشقاب دختره رو بهش تعارف کن

 

!بفرما. اي واي

 

وايسا

 

يه لحظه وايسا
ميخوام برات درستش کنم

بذار سريع برات درستش کنم

 

بهش دست نزدم

 

با من عوض کن

 

همم

 

اينجا ميخواستين مثل پادشاه‏ها
و ملکه‏ها غذا بخورين

 

و ما دعوت نشده بوديم

واقعاً چرا دعوت نشديم؟

گمونم زيادي براي ما خوبن

 

دارم از غذام لذت ميبرم، بچه‏ها

از غذات لذت ميبري؟

و هرچقدر هم که بخواين به همش بريزين
نميتونين جلوي من رو بگيرين

و نه تو -
نه، قربان -

و نه تو

 

هي، نورمن

 

از اسب‏ها خوشت مياد؟

 

دان از اسب‏ها خوشش مياد

 

درست نميگم، دان؟

 

داريم غذا ميخوريم

 

نه اينطور نيست. من که تموم کردم

 

من هم تموم کردم

 

هي، در فرانسه

 

درست بعد از "روزِ دي" زديم به ساحل
(روزي که متحدين به شمال فرانسه نفود کردند)

 

درسته؟

 

و بايد از بين بوته‏ها ميجنگيديم ميرفتيم جلو

 

خيلي روي اعصابه، مگه نه؟

بالاخره رسيديم به يه جاي باز
و دور هم جمع شديم

با بريتانيايي‏ها و کانادايي‏ها
و ميدوني چيکار کرديم؟

 

ميدوني که چيکار کرديم

تمام لشکر آلماني‏هايي که داشتن
برميگشتن سمت آلمان رو گير انداختيم

 

و ترتيبشون رو داديم

 

آره

آره، همين کارو کرديم

آلماني‏ها و اسب‏هاي مُرده، ماشين‏ها و
تانک‏هاي سوخته تا مايل‏ها ادامه داشت

 

مايل‏ها

همم

 

چشم‏هات ميبينن

 

اما کله ات هيچي نميفهمه

 

و ما رفتيم اونجا

 

و براي سه روز کامل
به اسب‏هاي زخمي تير ميزديم

.تمام روز رو

از طلوع تا غروب
همين جور به اسب‏ها تير ميزديم

روزهاي گرم تابستون هم بود

 

هيچ بويي مثل اون تا حالا
به مشامم نخورده بود، فرمانده

 

ميدوني چجوري يه اسب رو ميکشن؟

...آروم نوازشش ميکني
روي سرش رو نوازش ميکنه، نه؟

و ميشه دوستت، اين شکلي

و بعدش درست شليک ميکني به نخاعش

 

و صداي اونا؟

 

اون صداي ناله‏ي اسب‏ها

يادت مياد، دان؟

 

اون ابر‏هاي سياه از مگس
که اطراف ميگشتن

 

انگار افتاده بوديم توي
يه کندوي غول‏پيکر

 

ولي تو اونجا نبودي

 

واقعاً داستان قشنگي بود

صحبت زمان غذاي خوبي بود
ازتون ممنونم

ممنونم
ممنونم

اين اتفاقي بود که افتاد، دان

 

اتفاقي که افتاده، افتاده
اتفاقي که قراره بيفته، ميفته

اينجا نشستن و بازي کردن با چند تا
جنده آلماني قرار نيست چيزي رو تغيير بده

خفه خون بگير

 

چرا بايد خفه شم؟

نبايد بشي

 

من که مستم. عذر ميخوام

 

عشق 6-1 کجاست؟

 

اينجام

فرمانده کارت داره

چطور؟ -
مأموريت داري -

 

بريم

 

کجا داري ميري؟

 

که شهر بعدي رو فتح کنيم، و بعدي رو
و بعدي رو، تا اينکه شماها تسليم بشين

خودکار داري؟ برات نامه مينويسم

ميخواي ازدواج کني؟
اين غلطيـه که داري ميکني؟

عروسي گرفتين؟

 

زودباشين. بازم از اينا هستن

 

چي در انتظارمه؟

 

يه هواپيماي تجسس دسته متمرکزي
رو ديده که به سمت غرب ميرن، اينجا

 

گردان بهت نياز داره که از اين تقاطع
روي اين قسمت محافظت کني

 

چند تا دسته ديده؟

نميدونم

 

چه نوع دسته‏هايي؟

 

چي دارن، تانک، اسب، توپ؟

 

اي کاش ميتونستم کمکت کنم. راحت بري
و از اونجا بياي بيرون

 

براي ترسوندن سرهنگ کافي بوده

 

همه تانک‏ها دارن به سمت برلين ميرن

چندهزار تا آشپز و مکانيک و دکتر اينجا هستن

اگه آلماني‏ها بهشون برسن، قتل عام ميشه

 

تنها اميدمون تويي

 

ميخوايم هر چي سريع‏تر
خودت رو به تقاطع برسوني

.ازشون محافظت کن. براي هيچي نايست
متوجه شدي؟

بنزين‏هاي من رو هم ببر اگه نياز بود

اگه اون دسته‏ها ازت بگذرن

 

ميرسن به قطار تدارکات

 

اون موقع کل گروهان به فنا ميره

 

بسيار خوب، قربان
حرکت ميکنيم

 

اون بنزينـه؟

بازش کن

 

آره، خوبه -
!پناه بگيرين -

!گريدي، بپر، بپر، بپر

 

گريدي، زنده‏اي؟

 

حالت خوبه؟

 

بچه‏ها، خوبين؟

از آلماني‏ها براي اون تشکر کن

 

بينکوفسکي؟

ديويس، خوبي؟ -
!گريدي -

!همه بلند شن

 

بلند شدي؟

 

بلند شدم

 

خيلي خوب، کمک‏هاي اوليه رو
همين الان آماده کنين

پترسون رو بررسي کنين
قراره که بريم بالا

!نورمن

حواسم بهش هست

 

!اما

 

فکر ميکني کي هستي،‌ هان؟

عيسي مسيح؟

 

!لعنتي

ميخواستي که بزرگش کني، نورمن؟

خودت رو بنداز توي تانک کوفتي

تو چه مرگته؟ -
فکر ميکني کي هستي؟‌ هان؟ -

تو چه مرگته؟

ميخواي چيکار کني؟

ميخواي عصباني بشي؟

هيچي احساس نميکني؟
!آشغال

!خيلي خوب، ديگه بسه
بيا ببينم

احساسش کردي؟ -
!لعنت بهت -

 

!بهش ميگن جنگ

احساسش ميکني؟

 

اون کون تنگت رو جمع کن
!و برس به تانک کوفتي

فکر ميکني کدوم قبرستوني هستي؟

 

اوه، خدايا، چرا؟

 

!تانک‏ها، سوار شين

 

اون رو ميبيني؟

 

يه شهر کاملـه زير آتيش

 

من اين جنگ رو با کشتن آلماني‏ها
در آفريقا شروع کردم، بعدش فرانسه، بعدش بلژيک

حالا دارم آلماني‏ها رو در آلمان ميکشم

 

تموم ميشه

 

.به زودي

 

ولي قبل از تموم شدن جنگ، افراد زيادي
قراره کشته بشن

 

!لعنتي! صاف برگرد
!کامل به چپ

!برگرد

 

!برگرد، برگرد، برگرد
!کامل به چپ

 

!زود، زود، برگرد

!بريم، بريم، بريم

برگرد. سمت چپ

!برو، برو، برو! کامل برگرد

 

اين ديگه چه کوفتي بود؟

 

88بود

يه تانک کوفتيـه

کدوم گوريه؟

 

تانک! ساعت 12، 800 يارد

 

ميبينمش! يه تايگر لعنتيـه

 

!يه کم جلوش رو دود بنداز

بزن بريم، گريدي
دودزا، گريدي

!دودزا، آماده

 

بايد برسيم به تقاطع
بايد ازشون بگذريم

!دان، بيا از اينجا بريم
!بزن بريم

مگر اينکه خودش رو بندازه توي يه چاله
مشکلمون اونه

!بزن اون حروم‏زاده رو

!کثافت رو روشن کن

!داره آماده ميشه

 

!بزن لعنتي رو

!آماده براي شليک

 

!وايسا! وايسا! وايسا

 

راننده آماده شو، ضد تانک رو بارگذاري کن

 

!خيلي خوب، همه تانک‏ها، به سمت جلو

!لعنتي

 

!پترسون، جناح راستت -
سمت راستت -

ديويس، چپ با من، پهلو به پهلوي من وايسا

مستقيم بريم سمتشون
!مستقيم بريم سمتشون

گوردو، جناح چپ

!بذار اين تخم سگ رو خرد کنيم

سمت راست. حرکت به سمت جناح راست

 

هدف جديد

تانک سمت چپ

 

ساعت 10، 700 يارد

 

داره مياد بيرون

!آتش

پرکننده توپ، آماده، آماده
!بزنششون

 

!داره آماده ميشه

 

!شروع کنين

!خيلي خوب، بهش فشار بيار، فشار بيار

!هدف قفل شد

 

چي ميخواي؟

پرکننده توپ، آماده، آماده
!نابودشون کن

!آماده، بويد

 

آماده، 500 يارد

 

!آتش

 

!ببر بالا... دوباره 600 متر

!دوباره

 

لعنتي، گريدي، بذارش داخل، همين الان

!آماده -
!داره آماده ميشه -

 

!آه، خدايا

 

!آه، خدايا

 

!خدا لعنت کنه

!بزنشون

 

!داره آماده ميشه

 

!همون هدف، آتش

 

!پترسون رو زدن

!لعنتي

 

عجب جونوريـه -
!گوردو، سمت چپ! چپ -

 

ديويس ، ازش عبور کن

!سمت راست! سمت راست

دريافت شد
!راست! راست

 

بچرخون به چپ

ديويس، داره آماده ميشه

!آتش

 

هدف در ساعت 11 -

 

اون حرومي رو بزن
داره به سمت "روي" هدف گيري مي کنه

 

لعنتي! گفتم آتش

!آتش

 

لعنتي

!لعنت

 

روي فوت کرد

فقط ما مونديم

 

الان ديگه نوبت ماست

 

!راننده ايست

گوردو، دورش بزن. مارو ببر پشتش

اگه بريم پُشتش
مي تونيم بُکشيمش، برو برو برو

 

!دنده عقب! دنده عقب

 

!نذار بياد پشت مون

!سريع تر، گوردو

 

!لعنتي

 

به سمت جلو

 

!هدف در ساعت 2

 

!خدا لعنتش کنه! لعنت

چي شد؟

!گلوله خورديم

از دستش دادم

بويد، تو خوبي؟

!آه! لعنتي

!لعنت

برق رو از دست داديم، ميذارم روي حالت دستي

!بويد، تو به مبارزه ادامه بده

!بايبل، بزنش

!داره آماده ميشه

 

!داره مياد! داره مياد

گوردو، بايد زودتر بزنيش

!اوه، دارمش! دارمش

!آتش

گوردو، سومي رو بذار، سمت راست

 

بايبل، پشتش رو بزن، جايي که زرهش نازکه

!مي دونم کجاي لعنتيش رو بزنم

!بويد، آماده

!داره آماده ميشه

 

!لعنت

لعنتي، گفتم بزن پشتش

سرعت مون زياده، به همين راحتي نيست

!زود باش، بويد. حواست بهش باشه

!گوردو، موقعي که گفتم برو عقب، بکش عقب، سمتِ چپ

باشه، باشه

بايبل، منتظر باش تا فرمان شليک بدم

!دريافت شد! دريافت شد

 

! گوردو، الان. معکوس! معکوس

سمتِ چپ

 

بايبل، آماده

 

آماده

!اون عوضي رو بزن

!زود باش، بايبل

!زود باش ديگه، بزنش

آماده

 

!داره آماده ميشه
- در مسير

 

!لعنت! يکي ديگه گريدي، يکي ديگه

!گريدي، گريدي، گريدي

!آماده

!داره آماده ميشه

 

!آماده

تانک نابود شد

گوردو، بايست

 

يا مسيح

 

نازي‌هاي لعنتي

 

!گاييدمتون

 

ارتباط راديويي
عشق 1-6

 

آره، پسر

 

ارتباط راديويي
عشق 1-6

از پسش بر اومديم

 

کارت عالي بود، گوردو

ارتباط راديويي
عشق 1-6

 

ارتباط راديويي
عشق 1-6

 

واحد 86
ما تنها هستيم

 

خوب بود

 

کار من نبود. من فقط وسيله هستم، نه اون بالايي

 

.خدا نمي خواست امروز کشته بشيم

مي شنوين، بچه‌ها؟

مگه اون بالا داره چيکار مي کنه؟

 

تاس ميندازه؟

 

همه بد شانسي آوردن، به جز ما؟

ما شانس آورديم
نه، بويد؟

بله، قربان. بله، قربان

موفق شديم

 

نورمن اون عوضي‌ها رو قتل عام کرد، مگه نه؟

آفرين، نورمن

به ارتش خوش اومدي، نورم

کارت درست بود

اوه، اوه، اوه

 

 

بهترين کاري بود که تاحالا کردم

بهترين کارم بود

 

بهترين کاري بود که تاحالا کردم

 

بهترين کاري بود که تاحالا کردم

 

لعنت

 

کارمون هنوز تموم نشده

.به سمت اون تقاطع ميريم
همونطور که بهمون گفته شده نميذاريم دست آلماني‌ها بهش برسه

يه موج داره مياد
ما صخره‌اي هستيم که بايد اون موج رو بشکنه

 

برو که رفتيم
(مکزيکي)

 

گوردو، ما رو از اينجا ببر بيرون

 

لعنت

 

خيلي خب، اينم از تقاطع

گوردو، ما رو به اون تپه برسون

مي تونيم تمام دشت رو از اونجا پوشش بديم

 

!گريدي، بشين

 

!لعنت! باز هم هدف قرار گرفتيم

از کجاست؟

آروم باشين، مين بود. رفتيم روي مين

!اوه

 

همه پياده شين

من پياده شدم

لعنت

 

چقدر وخيمه؟

بدجوري شکسته . رِيلش هم داغون شده

مي توني درستش کني؟

 

آره، چرا که نه

 

خيلي خب، نورمن
تو و تن لش برين ساختمون رو چک کنيد

مسلسل دستي منو بده

چي؟

مسلسل دستي رو بده

گوردو؟

چيه؟

کوله‌ي طناب دستته؟

همينجاست

 

اسلحه رو بيار پايين، نورمن
کاري نمي کنم

 

حالا مي تونيم بريم؟

 

نورمن، متاسفم
ميدوني؟

 

فکر مي کنم ... فکر مي کنم تو آدم خوبي هستي

 

همين فکرو مي کنم

 

فکر مي کنم ما خوب نيستيم، ولي تو هستي

فقط ... مي خواستم همينو بهت بگم

 

اشکالي نداره

 

بيا بريم

 

خبري بود؟

نه، هيچي

يه ايستگاه کمک رسانيـه
همه شون مُردن

 

پسر

 

برو بالاي اون تپه، نزديک اون درخت‌ها
اونجا پاسباني بده

 

مي تونم قُمقمه خودم رو بردارم؟

 

آره، مي توني قمقمه خودت رو برداري

 

!نورمن

بالاي اون تپه، بعدش به سمت درخت‌ها ميري

 

!هي! هي

 

عصر بخير نورمن. چرا سر پست خودت نيستي؟

يواش

همين الان دارن ميان -
کيا دارن ميان ؟ -

!آلماني‌ها

چند نفر؟

خيلي، خيلي زياد که نميشد شمرد

چند نفر؟

 

حدود 200، 300 نفر

وسيله هم دارن -
تانک ؟ -

نه نه، فقط کاميون

حتماً يه سري احمق هستن
که قراره تسليم شن، همين

نه نه نه . داشتن رژه مي رفتن
آواز مي خوندن

انگار مي خواستن بجنگن

يعني چي آواز مي خوندن؟

کجا؟

دقيقاً اونجا

 

هي، ميشنوي؟

گردان اس.اس لعنتيه

مزخرفه

يا مسيح

 

گريدي، اسلحه منو بده

مي خواين اسلحه‌هاتون رو بردارين؟

بريم اسلحه‌هاي لعنتي مون رو برداريم، خب؟

داره تاريک ميشه. فقط بايد از اينجا بريم،‌ هان؟

بذاريم رد بشن

بريم سمت درخت‌ها

نورمن، برو وسايلت رو بردار. جمع کن

 

بريم

 

هيچ وقت تا حالا فرار نکرديم، الانم نمي کنيم -
چي؟ -

مبارزه مي کنيم

نمي تونيم

من اين تقاطع رو نگه ميدارم

يعني چي ميخواي نگه داري؟ تانک داغون شده

تانک بدجوري خراب شده، فرمانده

آره، يه بار گفتي

فرمانده، چيکار مي کني؟

ميخواي چيکار کني؟ همينجا بشيني؟

ميخوام اين تقاطع رو نگه دارم -
ميخواي اينجا بشيني و جلوي گُردان اس.اس رو بگيري؟ -

نه، تنهايي نميخوام انجام بدم، اما با هم انجام ميديم

ما فقط پنج نفريم -
!آماده مبارزه بشين، سوار شين -

يعني چي آماده شيم وقتي تانک نداريم؟

چجوري بجنگيم؟

توپ داريم

احمقانه ست

بس کنين! چيکار داري مي کني؟

 

از اينجا برين
برين سمت اون درخت‌ها

 

بچه‌ها، مواظب خودتون باشيد
برين سمت اون درخت‌ها

 

مشکلي نيست

 

هوم

 

!مشکلي نيست

 

اين خونه منه

 

من اينجا باهات ميمونم

 

خيلي خب

براي پُر کردن اسلحه‌ها بهت نياز دارم

 

بچه‌ها، سوار شين. طوري نيست

 

گريدي، بجنب

 

مي مونيم

آهان

 

نقشه ات چيه؟

 

گندش بزنن

 

يکي از اون آلماني‌هاي مرده رو ميخوام

 

آتيشش بزن

 

اون جعبه ابزار رو ميخواي؟ بيا

برو برش دار

باشه

 

روغن اسلحه

بده بهش -
يه جعبه ديگه -

برو آماده شو. گوش کن، حتي يه گلوله هم هدر نميدي

شنيدي؟

گوردو؟

نارنجک

تعداد مهمات

 

بذارش اونجا

بشمارشون

شما اونجا چند تا دارين؟ نورم؟

من فقط دوتا دارم

باشه

آماده؟

همينه، آره

 

مهمات من خيلي کمه

چهار حلقه دودزا، 23 تا خمپاره و 33 تا گلوله سنگين

تو چي ميخواي، فرمانده؟

خمپاره رو پُر کن

بمب‌هاي تاخيري رو آماده کن

 

نورمن، آمادش کن

 

همينه. برو که رفتيم، بويد

 

گوردو، بدش من

 

ممنون

اون قوطي رو بده من

 

زياده روي نکنيد

يه وقت خمار نشيد اينجا

 

آه، خدا. محشر بود

 

امم

 

بدش من

 

بدش من

 

مي خواي باهاش چيکار کني؟

مي خوام بنوشمش

 

مي دونم از موعظه کردنِ من متنفري -
مي دونم -

اما ما داريم اينجا کار درست رو انجام ميديم، آقايون

شنيدي، گوردو؟

اوهوم

 

يه قسمت توي کتاب مقدس هست
که بعضي وقت‌ها بهش فکر مي کنم

 

خيلي وقت‌ها

 

:ميگه

 

آنگاه من صداي پروردگار را شنيدم که مي گفت
چه کسي را بايد بفرستم؟ و چه کسي براي ما خواهد رفت؟

 

و من گفتم: چه کسي بهتر از من

 

من را بفرست

 

من را بفرست

 

کتاب اشعيا، فصل ششم

 

آره، آره، دان

 

دقيقاً درسته. اوه، واي

 

خوب بلدي

 

بي خيال، پسر

اي ماشينِ مشروب خور جنگنجو، مگه نه؟

ماشين! همينه. اسم جنگيش همينه

 

عاليه

من "ماشين" نامگذاري اش کردم

 

!ماشين

!ماشين

!ماشين

!ماشين

آره

 

ماشين

 

عاشق اينجا بودنم

واقعاً هستم

 

بهترين کاري که تا حالا کردم

بهترين کار

 

آره

 

دارن ميان

 

تا موقعي که نگفتم، کسي حرکت نمي کنه

يالا تخم سگ‌ها. بياين

 

بياين

 

نزديک شدن

 

يالا، يالا

 

!حالا

 

خوشتون اومد، عوضي‌ها؟

!آماده

!شليک

!داره آماده ميشه

 

!داره آماده ميشه

 

!نازي‌هاي لعنتي! لعنتي

 

!دارن فرار مي کنن! سمت چپ

توپچي ،اون عوضي‌هايي که به سمت آسياب ميرن بزن

اون لعنتي‌ها رو از بين ببر

 

پرکننده توپ، چهار تا ويلي پيت

بايبل، بنذازش توي اون ساختمون
پُر از آلماني‌هاي لعنتيه

آتش! آتش

!داره آماده ميشه

 

!يکي ديگه! زيبا بود

 

آماده

!داره آماده ميشه

 

توپچي، حواست به سمت چپ باشه

آره، بهتره فرار کنيد

 

!سمت راست

 

!داره آماده ميشه

 

بايبل، رو همون‌ها باش، زاويه 15
!آتش

!داره آماده ميشه

 

بچرخ سمت راست
!موقعيت ساعت 2

!حاليشون کن

خيلي خب، روشونه

!آماده

!داره آماده ميشه

پرکننده توپ. يه تاخيري ديگه
شليکش کن به زمين

!اون عوضي‌ها رو به عقب برون

 

!داره آماده ميشه

 

!يالا

 

!دوباره بزنشون

!بريد، بچه‌ها. بريد، بچه‌ها

گريد، گريد، گريد، گريد، گريد، گريد. الان

آتيش شون بزنيد

!داره آماده ميشه

 

پايين 15، صبر کن

 

!سمت چپ

 

آماده

آتش

!داره آماده ميشه

 

همينه، تا آخر بسوزونيدشون

 

ماشين، موقعيت ساعت 1

 

!مهماتم تموم شد

يه قوطي جديد ميخوام

!شليک کن! براي ما تموم شده

لعنت! اين خراب شده. اين اسلحه ديگه کار نمي کنه

جعبه مهمات بيشتري احتياج داريم

سي تا روي سقف داريم

خيلي خب، بيرون مهمات داريم

من ميرم چندتا دودزا ميندازم

گوردو، با اشاره من سريع منو پوشش بده

ماشين، تو هم همينکارو بکن

روغن اسلحه رو بيار

باشه

بپوشونش. بايبل
آماده باش که سريع اون 30 تا رو برداري

دريافت شد

 

خيلي خب، ديگه بريم

 

!بريم

 

از تانک اومدن بيرون

بزنيد شون

 

!زودباش، بويد

 

بگيرش، گريدي

 

!حرکت کنيد

!آماده شين

 

!سريع! سريع! سريع

!سريع! سريع! سريع

!عجله کن، گريدي

 

لعنت، لعنت، لعنت

!بزنش، بايبل

 

گوردو؟ گوردو؟

گريدي، دوتا ديگه ميخوام

دوتا ديگه دارم

دارن دل و جرات پيدا مي کنن

عوضي‌ها

تير خورده

 

اصلاً خوب نيست. خونريزي داري

پس بخيه ام بزن

هي، اين دوتا جعبه رو بذار پايين

هي، گريدي، زود باش ديگه

خيلي خب، يکي ديگه برام باز کن

 

اگه آدم عاشق دنيا باشه، عشق به خدا در وجودش نيست

 

... هرچي در دنياست، لذت جسم، لذت ديدن، غرور زندگي

 

از جانبِ خدا نيست. از همين دنياست

 

دنيا با همه تمايلاتش مي گذره

اما کسي که با خدا باشه براي هميشه زندگي مي کنه

براي هميشه

 

بلندش کن

 

حمله کنيد و بُکشيدشون

 

از مهمات به خوبي استفاده کنيد

فقط همينا برامون مونده

 

مهمات تون رو هدر ندين
تا موقعي که چيزي نديدين، شليک نکنيد

 

مطمئن باشيد ميخوان از پشت مون حمله کنن

کسي چيزي مي بينه؟

من چيزي نمي بينم

منم همينطور

 

به پيش، سريع

 

ضد تانک، در موقعيت ساعت4

 

!بچرخ به راست -
!نخورد -

 

بزنش

 

!لعنت

 

گريدي، هي

 

!لعنت! لعنت

 

نه نه نه

 

نه نه

 

خدا

 

هي، گريدي -
پاشو -

!هنوز وسط جنگ هستيم

 

!هنوز وسط جنگ هستيم

 

حواست به راست باشه

 

روي30 بمون. به شليک ادامه بده

 

اي عوضي‌ها. زود باشيد

 

ديگه چقدر مي تونيم مقاومت کنيم؟

 

يالا، به شليک ادامه بده

!لعنتي! خالي شد! خالي شد

 

يه خشاب ديگه ميخوام

اون آخري بود

!تموم شد

 

همش همين بود

 

!لعنت

لعنت

 

ما هنوز اسلحه دستي با 50 تا تير داريم

 

کي با منه؟

 

مهمات شون داره تموم ميشه

 

!کارشون رو بسازيد

 

اينجا سرزمين ماست

!خبردار

!حرکت کنيد

 

گوردو؟

 

!ماشين

 

کدوم گوري هستن؟

 

همه جا هستن

 

لعنت! لعنت! تموم شد

 

اسلحه خالي شد. يکي ديگه ميخوام

 

!بايبل، نه

 

!نارنجک

 

!برو، زود باش

 

چه غلطي داري مي کني؟

!آماده شين

!متاسفم

 

متاسفم

نارنجک‌هاي دودزا، الان

 

زنده زنده پوست شما رو مي کنيم

دهنت رو ببند و بازم خوک بفرست تا بُکشم

 

!لعنت به تو

 

!بايبل، نارنجک

 

... بيا، بگير

 

متاسفم، پسر

 

آه ... اشکالي نداره

 

چيکار مي توني بکني؟

 

تمام تلاشم رو کردم

 

آره

 

مي دونم. مي دونم

 

گروهبان کولير؟

 

چيه، پسر؟

 

مي ترسم

 

منم همينطور

 

اوه، خدا

 

آه، لعنت. مي خوام تسليم شم

 

خواهش مي کنم، نشو

 

بدجوري بهت صدمه ميزنن

اوه، لعنت

 

و بدجوري مي کُشنت

 

لعنت، چيکار بايد بکنم؟

 

يه دريچه هست

خيلي خب، خيلي خب

مي بينيش؟

آره

مي دوني کجاست؟

آره، مي دونم

 

چي؟

 

برو

 

آروم باش، پسر

 

آروم

 

!يکي زنده‌ست

 

آروم، آروم رفيق

 

بيا

خيلي خب، بيا. خب

خوبي؟ تير خوردي؟ صدمه ديدي؟

به نظر حالت خوبه. اينو بده من

 

ميسپارمش به تو

 

زيرنويس از
سپهر عدواني، بهرنگ رجبي، امير طهماسبي

 

behrang.subtitle@gmail.com
sepehr_dtj20@yahoo.com
amir_t6262@yahoo.com

 

WwW.Forum.Free-Offline.OrG
WwW.Forum.Show-Time.Ir
WwW.FarsiSubtitle.CoM

 

amirt6262subtitles.blogfa.com

 

خشم

 

Fury (2014)
Farsi_Persian
ver 1.0
17.09.93
....