Back to subtitle list
How to unblock

My Lovely Girl (She's So Lovable / Naegen Neomu Sarangseureoun Geunyeo / 내겐 너무 사랑스러운 그녀) Farsi/Persian Subtitles

 My Lovely Girl (She's So Lovable / Naegen Neomu Sarangseureoun Geunyeo / 내겐 너무 사랑스러운 그녀)
Jul 24, 2020 13:18:47 [email protected]@ Farsi/Persian 10

Release Name:

Too.Lovely.Girl.For.Me.E09.2014

Release Info:

(نغمه)[email protected]@:ترجمه و زيرنويس 
Download Subtitles
Oct 18, 2014 20:49:32 43.14KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:04,000 .::: ÊÞÏíã ãí˜äÏ "OPUS-SUB" Êíã ÊÑÌãå :::. 2 00:00:06,270 --> 00:00:08,570 ǁíÒæÏ 9 3 00:00:08,570 --> 00:00:10,440 ãíÑã ÏÇá Èæä õ ÈÈíäã 4 00:00:14,640 --> 00:00:16,780 ãíÔå íÔã Èãæäí¿ 5 00:00:16,781 --> 00:00:35,781 ...:::(äÛãå)[email protected]@:ÊÑÌãå æ ÒíÑäæíÓ:::... ....:: koreanforum.ir::.... 6 00:02:03,210 --> 00:02:05,850 ãíÑã ÏÇá Èæä õ ÈÈíäã 7 00:02:07,380 --> 00:02:13,330 Êæ ãÏÊí ˜å ãí Ñã ÏÇá Èæä õ ÈÈíäã åãíäÌÇ Èãæä 8 00:02:42,900 --> 00:02:46,020 ˜í Èå Êæ ÇÌÇÒå ÏÇÏå ãÑíÖ ÈÔí¿ 9 00:02:46,020 --> 00:02:48,840 Óäí äÏÇÑí ˜å ÝÞØ 7 ÓÇáÊå 10 00:02:48,840 --> 00:02:50,730 Îíáí Ìææäí

How to unblock