pingbot.me
Back to subtitle list

The Threat (La Menace) Arabic Subtitles

 The Threat (La Menace)
Jan 10, 2021 02:43:23 Jihayel Arabic 7

Release Name:

La.menace.1977 Arabic FULL44. srt

Release Info:

https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5576404  النسخة الملائمة  
Download Subtitles
Dec 06, 2020 20:41:20 31.9KB Download Translate

1 00:00:13,873 --> 00:00:51,394 ÇáÊÑÌãÉ áíÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜË ÚÈÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÏ ÇáåÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÏí ßÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇÙã ÇáÚÑÇÞ - ÈÛÏÇÏ 2 00:03:44,080 --> 00:03:47,430 ÇáÊåÏíÏ 3 00:05:02,080 --> 00:05:04,980 ÍÓäÇ ÓíÏ ÓÇÝÇä , åá ÊÑíÏ ÔÑÇÁ åÐå ÇáÔÇÍäÇÊ ÇáËáÇË ¿ 4 00:05:05,100 --> 00:05:06,980 . ÓæÝ ÃÊÇßÏ ãä ÑÕíÏí ÈÇáÃæá 5 00:05:10,380 --> 00:05:11,270 . ÃÓÝ 6 00:05:21,380 --> 00:05:23,180 åá ÃäÊ ÈÎíÑ ¿ . åíÇ 7 00:07:45,080 --> 00:07:47,080 ÇááÚäÉ . ãÇ ÇáÐí ÃäÊ ÝÚáÊå ¿ 8 00:07:48,080 --> 00:07:49,480 åá ÃäÊ ãÌäæä ¿ 9 00:07:50,080 --> 00:07:52,480 åá ÊÑì ÇáÔÇÍäÉ ÓíÏ Èíáæß ¿ . äÚã -