pingbot.me
Back to subtitle list

The Slave Hunters (Chuno / 추노) Greek Subtitles

 The Slave Hunters (Chuno / 추노)

Series Info:

Released: 06 Jan 2010
Runtime: N/A
Genre: Action, Drama, History
Director: N/A
Actors: Hyuk Jang, Ji-Ho Oh, Da-hae Lee, Hyeong-jin Kong
Country: South Korea
Rating: 8.8

Overview:

Dae-gil is the leader of a group of slave hunters that are hired to find a runaway slave named Tae-ha, who was once a great warrior.

Feb 20, 2021 00:53:40 Felicity Greek 6

Release Name:

Chuno ep.01-24

Release Info:

Μετάφραση: Lee Dae-gil για το tenies-online 
Download Subtitles
Jul 23, 2020 10:36:34 52.28KB Download Translate

1 00:00:02,042 --> 00:00:06,804 ÌåôÜöñáóç, åðåîåñãáóßá, åíóùìÜôùóç: LeeDaegil 2 00:00:12,510 --> 00:00:14,250 ÌåôÜ ôçí äåýôåñç åéóâïëÞ ôùí Ìáíôóïý(1636), 3 00:00:14,320 --> 00:00:17,059 êé áöïý ðÝñáóå 8 ÷ñüíéá ùò üìçñïò óôçí Ôóéíãê(Êßíá)... 4 00:00:17,200 --> 00:00:20,059 ï ðñßãêéðáò ôïõ ÓôÝììáôïò Óï÷éüí åðÝóôñåøå óôá ðÜôñéá åäÜöç. 5 00:00:20,172 --> 00:00:21,689 ÌåôÜ Ýíá ìÞíá üìùò, ðÝèáíå ìõóôçñéùäþò. 6 00:00:22,377 --> 00:00:24,530 Ôçí åðáýñéï ôïõ èáíÜôïõ ôïõ, 7 00:00:24,667 --> 00:00:26,521 óõíùìïóßá ìå óôü÷ï ôçí ðñéãêßðéóóá Êáíìðßí... 8 00:00:26,620 --> 00:00:28,067 ïäÞãçóå óôïí èÜíáôü, ôüóï ôçò éäßáò ìå äçëçôçñéáóìü, 9 00:00:28,207 --> 00:00:31,508 üóï êáé ôùí äýï åê ôùí ôñéþí õéþí ôçò, óôçí åîïñßá ôçò íÞóïõ Ôæåôæïý.

Jul 23, 2020 10:36:34 46.46KB Download Translate

1 00:00:01,000 --> 00:00:04,028 ÌåôÜöñáóç, åðåîåñãáóßá, åíóùìÜôùóç: Lee Daegil 2 00:00:05,412 --> 00:00:07,245 Åðåéóüäéï 2 3 00:00:08,055 --> 00:00:10,612 - Ôçí âñÞêá. Åßíáé åêåß! 4 00:00:11,167 --> 00:00:13,780 Ôçí äïýëá, ôçí Ïíéüíé! 5 00:00:17,553 --> 00:00:19,578 - Ëåò áëÞèåéá; 6 00:00:19,898 --> 00:00:21,271 Ðïý åßíáé; 7 00:00:21,391 --> 00:00:22,507 Ðïý; 8 00:00:22,627 --> 00:00:24,596 - Äåí ìðïñþ íá áíáðíåýóù! 9 00:00:24,716 --> 00:00:26,940 Ìïõ ôï'ðå ç ãõíáßêá ôïõ åìðüñïõ, ôïõ Ôæé. 10 00:00:27,060 --> 00:00:29,546

Jul 23, 2020 10:36:34 56.78KB Download Translate

1 00:00:07,572 --> 00:00:10,008 ~ Åðåéóüäéï 3 ~ 2 00:02:00,394 --> 00:02:02,247 - Ìïýöá ôï êïõôóÜëïãï; 3 00:02:02,482 --> 00:02:05,078 - Íïìßæù ðùò Ý÷åé êáéñü ðïõ ôï êáôÜëáâåò. 4 00:02:05,614 --> 00:02:07,824 Ãé'áõôü êáé ìå áêïëïýèçóåò ôçí Üëëç ìÝñá... 5 00:02:09,103 --> 00:02:11,580 - ÐïõëéÜ óôïí áÝñá ðéÜíåéò... 6 00:02:11,947 --> 00:02:14,523 Óå ðáñáäÝ÷ïìáé. 7 00:02:17,157 --> 00:02:19,686 - Äåí Ý÷ù ÷ñüíï ãéá ÷Üóéìï. 8 00:03:04,724 --> 00:03:06,059 - ÊÝñäéóåò... 9 00:03:06,812 --> 00:03:07,865 ...Êýñéå. 10 00:03:49,865 --> 00:03:51,925

Jul 23, 2020 10:36:34 52.64KB Download Translate

1 00:00:04,006 --> 00:00:06,191 ~ Åðåéóüäéï 4 ~ 2 00:00:14,626 --> 00:00:15,587 - ÊÜíå ðÝñá! 3 00:00:15,721 --> 00:00:17,172 - ÐÜíù áðü ôï ðôþìá ìïõ. 4 00:00:18,069 --> 00:00:20,467 - ÌåôáâïëÞ. Èá ðÜìå áðü ðßóù. 5 00:00:32,284 --> 00:00:33,351 - ÍôÝãêéë! - Áñ÷çãÝ! 6 00:00:49,838 --> 00:00:51,629 - Êáôåýèõíóç âüñåéá, 70 ìÝôñá. Óôçí óêåðÞ ôçò êáëýâáò. 7 00:00:51,962 --> 00:00:55,237 ÓôñáôçãÝ Ôóïõ, ðçãáßíåéò áðü áñéóôåñÜ. ÃïõÜíãêóïí, áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ. 8 00:00:55,758 --> 00:00:57,193 Êïõíçèåßôå! 9 00:01:05,367 --> 00:01:06,949 Áðü êåé.

Jul 23, 2020 10:36:34 59.74KB Download Translate

1 00:00:00,700 --> 00:00:07,327 ÌåôÜöñáóç, åðåîåñãáóßá, åíóùìÜôùóç: LeeDaegil 2 00:00:35,787 --> 00:00:38,871 - ÁìÜí! Ôç âÜøáìå! 3 00:00:43,891 --> 00:00:45,232 Óå ëßãï èá ôåëåéþóåé. 4 00:00:45,341 --> 00:00:47,147 Ìåßíå ðßóù ìïõ. 5 00:01:35,096 --> 00:01:37,895 - Ôïí ÷ñåéáæüìáóôå æùíôáíü! 6 00:01:37,517 --> 00:01:39,545 Åðåéóüäéï 5 7 00:01:38,262 --> 00:01:40,388 - Ôï Ýîõðíï ðïõëß, 8 00:01:40,493 --> 00:01:42,041 áðü ôç ìýôç ðéÜíåôáé. 9 00:01:42,155 --> 00:01:45,203 - Êáé ôþñá ôß; ÐåñéìÝíïõìå ìÝ÷ñé íá ãõñßóåé ç âÜñêá; 10 00:01:45,344 --> 00:01:47,233 - Åäþ êáñÜâéá ÷Üíïíôáé...

Jul 23, 2020 10:36:34 51.84KB Download Translate

1 00:00:12,678 --> 00:00:14,423 - ÅðéóôñÝöïõí. 2 00:00:22,990 --> 00:00:24,252 Åðåéóüäéï 6 3 00:00:38,884 --> 00:00:40,807 - Ãéáôß Ýäéùîåò ôï Üëïãï; 4 00:00:41,841 --> 00:00:44,952 - ÅðåéäÞ åßíáé ç ðëÝïí ðñïöáíÞò åðéëïãÞ. 5 00:00:45,072 --> 00:00:46,880 ÁêïëïýèçóÝ ìå. 6 00:01:17,593 --> 00:01:20,273 - Åíåñãïýí üðùò áêñéâþò ðåñßìåíá. 7 00:01:20,393 --> 00:01:23,295 Áí ëïîïäñïìÞóïõìå ôþñá, èá ÷Üóïõí ôá ß÷íç ìáò. 8 00:01:23,415 --> 00:01:26,449 - Èá ìåßíïõí üìùò óôï êáôüðé ìáò. 9 00:01:26,569 --> 00:01:28,555 - Ðéï êÜôù ïäçãïýìáóôå óå óôáõñïäñüìé. 10

Jul 23, 2020 10:36:34 49.26KB Download Translate

1 00:00:06,379 --> 00:00:07,631 Åðåéóüäéï 7 2 00:01:07,558 --> 00:01:08,840 - Èá óå óõíïäåýóïõìå. 3 00:01:08,998 --> 00:01:10,119 - ÁöÞóôå ìå! 4 00:01:12,603 --> 00:01:13,803 ÂïÞèåéá. 5 00:01:13,897 --> 00:01:15,572 Óáò ðáñáêáëþ. 6 00:01:22,088 --> 00:01:23,800 - Åßíáé ïéêïãåíåéáêÞ õðüèåóç. 7 00:01:24,707 --> 00:01:27,609 Ìçí ðáñåìâáßíåôå. 8 00:02:37,777 --> 00:02:38,312 - Ôß óõìâáßíåé; 9 00:02:38,384 --> 00:02:43,513 Óôçí êëÝøáíå ôçí êïýêëá, ôçí ðáíïýêëá; Åì, Ý÷ïõíå ãíþóç ïé öýëáêåò! 10 00:03:04,671 --> 00:03:07,832 - Ôïýôïò äù åßíáé ìåãÜëï áëÜíé.

Jul 23, 2020 10:36:34 48.58KB Download Translate

1 00:00:06,187 --> 00:00:07,659 Åðåéóüäéï 8 2 00:00:10,995 --> 00:00:12,484 - Êáé ýóôåñá; 3 00:00:12,995 --> 00:00:15,399 - ¾óôåñá, èá ìðù óå Ó÷ïëÞ ÁíùôÜôçò Åêðáßäåõóçò. 4 00:00:15,519 --> 00:00:16,867 - Êáé ìåôÜ; 5 00:00:16,987 --> 00:00:20,995 - Èá ðÜñù ðüóôï óôçí ÁõëÞ. 6 00:00:21,115 --> 00:00:22,367 - Êé Ýðåéôá áðü áõôü; 7 00:00:22,487 --> 00:00:24,833 - Èá áëëÜîù áõôÞ ôç ÷þñá. 8 00:00:25,133 --> 00:00:26,495 - Ðþò; 9 00:00:26,615 --> 00:00:29,963 - Êáôáñãþíôáò ôçí äéÜêñéóç áíÜìåóá óå ðëïýóéïõò êáé öôù÷ïýò. 10 00:00:30,083 --> 00:00:31,495

Jul 23, 2020 10:36:34 44.3KB Download Translate

1 00:00:05,511 --> 00:00:06,632 Åðåéóüäéï 9 2 00:00:56,648 --> 00:00:58,437 ~ Íï (¢íôñáò Äïýëïò) ~ 3 00:02:46,679 --> 00:02:50,703 - Ôþñá, áí ðù üôé ÷Üñçêá ãéá ôç ãíùñéìßá, øÝìá èá'íáé. 4 00:02:50,843 --> 00:02:55,029 - Åßóáé ï êõíçãüò äïýëùí, Ëé ÍôÝãêéë; 5 00:02:55,259 --> 00:02:57,350 - Ëé ÍôÝãêéë; 6 00:02:57,677 --> 00:03:00,305 Ðñþôç öïñÜ áêïýù áõôü ôï üíïìá. 7 00:03:11,102 --> 00:03:15,225 - Ãíùñßæåéò áõôÞ ôç ãõíáßêá; 8 00:07:09,562 --> 00:07:11,430 - Ðïéüò åßóáé; 9 00:07:13,678 --> 00:07:16,475 Ãéáôß øÜ÷íåéò ôçí Ïíéüíé; 10 00:07:18,329 --> 00:07:20,427

Jul 23, 2020 10:36:34 29.23KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:04,286 Åðåéóüäéï 10 2 00:00:08,504 --> 00:00:10,430 Êïýíïì... 3 00:00:45,762 --> 00:00:48,039 Íüìéæåò ðùò äåí èá óå åâñéóêá; 4 00:00:48,159 --> 00:00:51,393 - Ðþò Ýìáèåò ðïý ìÝíù; 5 00:01:04,138 --> 00:01:05,172 Ç Ïíéüíé... 6 00:01:08,619 --> 00:01:10,977 Ðïý åßíáé ç Ïíéüíé; 7 00:01:12,151 --> 00:01:16,202 Ç þñá ôçò ðïëõðüèçôçò óïõ åêäßêçóçò, Ýöôáóå. 8 00:01:22,644 --> 00:01:28,338 - ¸÷åéò ôï èñÜóïò íá âãÜæåéò êáé ãëþóóá, ñå óêïõëÞêé!; 9 00:01:39,117 --> 00:01:44,372 - ÐÝñáóå ðéá ï êáéñüò ðïõ äåí ôïëìïýóá êáí íá óå êïéôÜîù óôá ìÜôéá. 10

Jul 23, 2020 10:36:34 53.05KB Download Translate

1 00:00:08,876 --> 00:00:10,388 Åðåéóüäéï 11 2 00:00:10,014 --> 00:00:11,583 Ìéêñü... 3 00:00:12,023 --> 00:00:17,876 ÎÝñåéò ðïéÜ åßíáé ôá 3 ìåãáëýôåñá êïìÜíôá óôçí Ôæïóüí; 4 00:00:18,308 --> 00:00:21,173 Ðñþôá, Ý÷ïõìå ôïí ÔæÜêé, áðü ôï Ãïõüñáê. 5 00:00:21,350 --> 00:00:22,887 ×åéñüôåñïò áêüìá... 6 00:00:23,002 --> 00:00:25,576 åßíáé ï ÷áóÜðçò áðü ôçí Ðýëç Óïýíãêíå. 7 00:00:25,702 --> 00:00:28,434 Êé ïé äõï ôïõò üìùò, äåí ðéÜíïõí ìßá ìðñïóôÜ... 8 00:00:30,360 --> 00:00:33,686 óôïí Ýíá êáé ìïíáäéêü, Ëé ÍôÝãêéë! 9 00:00:36,278 --> 00:00:41,029 Ðßóù óôá ùñáßá ôá ÷ñüíéá,

Jul 23, 2020 10:36:34 46.56KB Download Translate

1 00:00:07,019 --> 00:00:08,413 Åðåéóüäéï 12 2 00:00:53,201 --> 00:00:55,424 - ¸÷åé Þäç ðáíôñåõôåß. 3 00:00:55,544 --> 00:00:58,138 Ìå ôïí ðñþçí ¾ðáôï ÁñìïóôÞ, Óïíãê ÔåÜ. 4 00:02:09,944 --> 00:02:12,587 - ¸öôáóå ç áíôéðñïóùðåßá áðü ôçí Ôóéíãê; 5 00:02:12,707 --> 00:02:13,975 - ÌÜëéóôá Ìåãáëåéüôáôå. 6 00:02:14,095 --> 00:02:18,384 Ç åðßóçìç õðïäï÷Þ ïñßóôçêå ãéá áýñéï. 7 00:02:20,689 --> 00:02:25,906 - Åßíáé åäþ êáé ï ÉíãêïõëíôÝ; 8 00:02:27,029 --> 00:02:30,165 - ÌÜëéóôá Ìåãáëåéüôáôå. 9 00:02:30,695 --> 00:02:33,338 - Ï ÉíãêïõëíôÝ Þñèå... 10 00:02:38,570 --> 00:02:41,972

Jul 23, 2020 10:36:34 46.54KB Download Translate

1 00:00:06,411 --> 00:00:09,782 - Êé áí Ý÷åé Þäç ðáíôñåõôåß êáé æåé åõôõ÷éóìÝíç; 2 00:00:09,985 --> 00:00:12,256 - Äåí ãßíåôáé íá åßíáé åõôõ÷éóìÝíç. 3 00:00:12,645 --> 00:00:15,284 ¼÷é, åíüóù åãþ õðïöÝñù... 4 00:00:15,439 --> 00:00:19,098 ¼÷é, ýóôåñá áðü üëá üóá ìïõ óõíÝâçóáí. 5 00:00:19,293 --> 00:00:22,797 Äåí íïåßôáé ãéá êåßíç åõôõ÷ßá. 6 00:01:41,584 --> 00:01:43,559 Åðåéóüäéï 13 7 00:01:52,658 --> 00:01:54,791 - Ôß óõìâáßíåé; 8 00:01:55,395 --> 00:01:56,893 - Äåí åßíáé ôßðïôá. 9 00:01:57,454 --> 00:01:59,354 Ìïõ öÜíçêå ðùò Üêïõóá èüñõâï. 10 00:02:42,227 --> 00:02:46,114

Jul 23, 2020 10:36:34 43.9KB Download Translate

1 00:00:04,855 --> 00:00:06,479 Åðåéóüäéï 14 2 00:01:29,764 --> 00:01:31,085 - Áäåñöïýëç. 3 00:01:34,794 --> 00:01:37,348 - ÊáëÜ, åíôÜîåé. ¸ñ÷ïìáé. 4 00:03:21,141 --> 00:03:22,676 - Óïõ áñÝóåé áõôü; 5 00:03:34,300 --> 00:03:35,963 Ñå ìéêñü! 6 00:03:36,083 --> 00:03:38,873 Ðïý óêïðåýåéò íá öôÜóïõìå; 7 00:03:41,682 --> 00:03:44,337 ¼ëá ôá ßäéá åßíáé ñå óðüñå! 8 00:03:44,426 --> 00:03:46,688 ÐÜíù êÜôù óôçí áãïñÜ èá åßìáóôå üëç ìÝñá; 9 00:03:46,808 --> 00:03:52,060 - Ðþò êÜíåéò Ýôóé, ðñþôç öïñÜ ìïõ áãïñÜæåéò êÜôé! 10

Jul 23, 2020 10:36:34 43.79KB Download Translate

1 00:00:07,444 --> 00:00:09,351 Åðåéóüäéï 15 2 00:00:09,764 --> 00:00:13,337 ¹îåñá áðü ôçí áñ÷Þ, ðùò äåí åß÷á íá êÜíù ìå êïéíÜ ñåìÜëéá... 3 00:00:13,508 --> 00:00:15,032 Ç åêôßìçóÞ ìïõ Þôáí óùóôÞ. 4 00:00:15,245 --> 00:00:17,649 - ¸÷ù ðïëëÝò åñùôÞóåéò. 5 00:00:17,734 --> 00:00:20,411 - Ðïý åßíáé ï óýíôñïöüò ìïõ; 6 00:00:20,468 --> 00:00:22,090 - Åãþ ñùôþ... 7 00:00:22,233 --> 00:00:24,254 êé åóý áðáíôÜò. 8 00:01:15,911 --> 00:01:17,598 - Ñùôþ êáé ðÜëé. 9 00:01:18,282 --> 00:01:21,469 Ðïéüò óå Ýóôåéëå åäþ; - Ï óýíôñïöüò ìïõ... 10 00:01:21,853 --> 00:01:22,850

Jul 23, 2020 10:36:34 44.25KB Download Translate

1 00:00:06,571 --> 00:00:08,594 Åðåéóüäéï 16 2 00:00:16,606 --> 00:00:18,682 - ¹ñèåò ãéá ìÝíá; 3 00:00:20,123 --> 00:00:23,695 - ÓôáìÜôá íá ìéëÜò ãéá åõôõ÷ßá. 4 00:00:25,973 --> 00:00:29,822 Ï áãþíáò ãéá åðéâßùóç, äåí óõíåðÜãåôáé åõôõ÷ßá. 5 00:00:33,136 --> 00:00:35,408 - ÐÝôá ôï üðëï óïõ. 6 00:00:59,992 --> 00:01:02,299 - ×ñüíéá êáé æáìÜíéá. 7 00:01:04,343 --> 00:01:05,985 Ðïý åßíáé ïé óýíôñïöïß ìïõ; 8 00:01:06,105 --> 00:01:09,142 - Åóý åßóáé... 9 00:01:10,080 --> 00:01:12,752 ï öïíÝáò ôùí áíôñþí ìïõ; 10 00:01:13,756 --> 00:01:16,741 - Ï Óôñáôçãüò Ôóïõ êáé ï ÃïõÜíãêóïí...

Jul 23, 2020 10:36:34 55.37KB Download Translate

1 00:00:06,407 --> 00:00:07,934 Åðåéóüäéï 17 2 00:00:08,208 --> 00:00:10,250 - Ìå ÷áñïðïéåß éäéáßôåñá ôï ãåãïíüò... 3 00:00:10,366 --> 00:00:12,738 üôé óõíáíôéüìáóôå îáíÜ. 4 00:00:14,706 --> 00:00:17,403 Ç èñáóýôçôá êáé ç áèõñïóôïìßá óïõ, 5 00:00:17,512 --> 00:00:19,248 ìå ðñïóêáëïýí íá îåêéíÞóù ìå óÝíá. 6 00:00:19,371 --> 00:00:22,117 Ðñþôá èá ãåõôåßò ôï ðõñùìÝíï óßäåñï 7 00:00:22,653 --> 00:00:25,393 êé áêïëïýèùò èá áðáíôÞóåéò óôéò åñùôÞóåéò. 8 00:00:45,122 --> 00:00:47,720 Ìüíïí ï èÜíáôïò èá óå óõíåôßóåé åóÝíá. 9 00:00:49,506 --> 00:00:50,786 - Êýñéå...

Jul 23, 2020 10:36:34 44.19KB Download Translate

1 00:00:11,029 --> 00:00:13,057 Åðåéóüäéï 18 2 00:00:13,829 --> 00:00:19,051 "¢íèïò èå íá ãßíù, ìåò ôïõ ×Üñïõ ôçí ðáëÜìç." 3 00:00:19,171 --> 00:00:24,449 "Óå óå ðñïóìÝíù áêïßìçôç, ãëõêéÜ ìïõ ðåôáëïýäá." 4 00:00:24,569 --> 00:00:35,511 "Íá óìßîïõìå óáí ðõñêáãéÜ, óôïõ êÜìðïõ ôçí ðëåîïýäá." 5 00:00:35,631 --> 00:00:47,021 "Ðïéüò íá îÝñåé, ôçò áãÜðçò ôï óçìÜäé, ðïéüò íá îÝñåé;" 6 00:00:52,089 --> 00:00:54,799 Åßìáé ï ÍôÝååãêéééë!!! 7 00:00:54,919 --> 00:00:58,508 - Ôï óêáëßæù áðü äù, ôï óêáëßæù áðü êåé... 8 00:00:58,628 --> 00:01:01,232 ðÜëé ìåò ôç ìðü÷á åßíáé. 9 00:01:01,613 --> 00:01:04,107 Ìðñå... ì'áêïýò ìðñå;

Jul 23, 2020 10:36:34 54.3KB Download Translate

1 00:00:05,920 --> 00:00:07,011 Åðåéóüäéï 19 2 00:00:07,631 --> 00:00:10,487 - Äåí Ý÷ù êáéñü ãéá ÷Üóéìï. 3 00:00:26,075 --> 00:00:27,865 ¸é... äïýëå. 4 00:00:28,035 --> 00:00:30,406 Íá óå ñùôÞóù êÜôé. 5 00:00:30,529 --> 00:00:33,496 Ðïéüí ðáò íá óþóåéò; 6 00:00:33,744 --> 00:00:36,208 Ôïí åããïíü ôïõ âáóéëéÜ; 7 00:00:36,506 --> 00:00:37,773 ¹ ìÞðùò ôçí Ïíéüíé; 8 00:00:37,920 --> 00:00:41,143 - Óïõ ôï Ý÷ù Þäç ðåé. 9 00:00:41,239 --> 00:00:44,437 Äåí ãíùñßæù êáìßá Ïíéüíé. 10 00:00:45,539 --> 00:00:47,983 - ÔåëéêÜ åßóôå üëïé óáò ìéá êïøéÜ.

Jul 23, 2020 10:36:34 54.94KB Download Translate

1 00:00:21,213 --> 00:00:23,867 Åðåéóüäéï 20 2 00:00:31,988 --> 00:00:34,712 - Ìå áõôüí ôïí ôñüðï óõóôÞíåóáé åóý; 3 00:00:35,160 --> 00:00:37,067 - Ù!.. ÊáëÜ, êáëÜ. 4 00:00:37,647 --> 00:00:41,233 Åßóáé ï êáé ëÝãåóáé... 5 00:00:41,353 --> 00:00:43,838 - Ðþò ïíïìÜæåóáé; 6 00:00:44,937 --> 00:00:48,315 - Ôïýôïò Ý÷åé êüøåé ôéò ðñïóöùíÞóåéò óåâáóìïý... 7 00:00:49,310 --> 00:00:53,674 Äå ëÝù, ìïéÜæåéò óöñéãçëü áãüñé... 8 00:00:57,301 --> 00:00:58,710 ¢êïõ íåáñÝ. 9 00:00:59,477 --> 00:01:03,818 Ôï åöÝ ìå ôç óðÜèá, äåí óå êÜíåé êáé ãáìÜïõá ìá÷çôÞ. 10

Jul 23, 2020 10:36:34 45.48KB Download Translate

1 00:00:05,333 --> 00:00:06,635 Åðåéóüäéï 21 2 00:00:25,647 --> 00:00:27,816 14ï Ýôïò ôçò âáóéëåßáò ôïõ ºíôæï. 3 00:00:28,000 --> 00:00:31,740 Ï ðñßãêéðáò ôïõ ÓôÝììáôïò óõíáíôÞèçêå ìå ôïí Êáèïëéêü éåñÝá ¢íôáì ÌÜñóáë, 4 00:00:31,841 --> 00:00:37,256 Åõñùðáßï åðéôåôñáììÝíï óôï Áóôåñïóêïðåßï. 5 00:01:10,272 --> 00:01:11,914 - Ôß êÜíåéò åêåß; 6 00:01:14,829 --> 00:01:20,655 - ÊáôÝãñáøá ôéò óõíïìéëßåò ðïõ åß÷á ìå ôïí áðïèáíüíôá ðñßãêéðá óôçí åîïñßá. 7 00:01:21,694 --> 00:01:24,175 - ¹èåëá áðü êáéñü íá áêïýóù ãé'áõôÝò. 8 00:01:24,294 --> 00:01:26,131 ×áßñïìáé ðïõ ôï Ýêáíåò. 9 00:01:26,609 --> 00:01:29,125 ¸ëá, ôï äåßðíï åßíáé Ýôïéìï.

Jul 23, 2020 10:36:34 53.83KB Download Translate

1 00:00:05,997 --> 00:00:07,495 Åðåéóüäéï 22 2 00:00:43,813 --> 00:00:46,059 - Åßóáé óßãïõñïò ðùò åðñüêåéôï ãéá óþìá ôá÷åßáò åðÝìâáóçò; 3 00:00:46,256 --> 00:00:47,078 - ÌÜëéóôá. 4 00:00:47,837 --> 00:00:50,263 Ñþôçóáí ðïý åßíáé ï Óôñáôçãüò Óïíãê êáé åí óõíå÷åßá áðï÷þñçóáí. 5 00:00:50,379 --> 00:00:53,405 - ÐñÝðåé íá äéåéóäýóïõìå óôï êñçóöýãåôï êáé íá äéáóöáëßóïõìå ôïí ÄéÜäï÷ï. 6 00:00:54,012 --> 00:00:56,590 ÐÜìå ôþñá, ðñïôïý ç åðüìåíç âÜñäéá 7 00:00:56,712 --> 00:00:59,172 áíáêáëýøåé ôïõò íåêñïýò êáé ëÜâåé åðéðñüóèåôá ìÝôñá öýëáîçò. 8 00:00:59,294 --> 00:01:06,024 Ç ìçôÝñá óáò Õøçëüôáôå, åðéäüèçêå óôçí ôÝ÷íç ôïõ åìðïñßïõ, üíôáò üìçñïò óôçí Ôóéíãê. 9 00:01:06,362 --> 00:01:08,538 Åìðïñåýôçêå ÷ñõóü êáé áóÞìé áðü ôçí Ôóéíãê,

Jul 23, 2020 10:36:34 56.69KB Download Translate

1 00:00:05,620 --> 00:00:07,099 Åðåéóüäéï 23 2 00:00:57,228 --> 00:00:58,867 - Áêïëïýèá ìå. 3 00:00:58,987 --> 00:01:00,679 - Êé áí äåí èÝëù; 4 00:01:01,634 --> 00:01:02,956 - Äåí åßíáé ç þñá. 5 00:01:03,076 --> 00:01:04,810 - Áöïý óïõ ôï åßðá. 6 00:01:04,930 --> 00:01:08,773 Áí åßóáé êáëüò óôï íá êõíçãÜò, åßóáé êáëüò êé üôáí óå êõíçãÜíå. 7 00:01:08,893 --> 00:01:13,143 Áêüìá êáé ïé ÷ñõóÝò ìåôñéüôçôåò, ôá öÝñíïõí âüëôá êïýôóá êïýôóá. 8 00:01:13,263 --> 00:01:14,921 ÐÜìå. 9 00:01:27,989 --> 00:01:28,799 - Ïé Üëëïé; 10 00:01:28,919 --> 00:01:30,206

Jul 23, 2020 10:36:34 40.42KB Download Translate

1 00:00:17,615 --> 00:00:19,730 Ëåßðåé Ýíáò. 2 00:00:19,850 --> 00:00:21,134 ØÜîôå ôçí ðåñéï÷Þ. 3 00:00:21,254 --> 00:00:22,809 - ÌÜëéóôá Êýñéå! 4 00:00:22,929 --> 00:00:25,775 - ÊÜíôå ôá üëá öýëëï êáé öôåñü! 5 00:00:25,895 --> 00:00:27,241 - ÌÜëéóôá! 6 00:00:47,827 --> 00:00:49,777 Ãêïôðüíãê! 7 00:00:51,095 --> 00:00:53,851 Ôß Ýãéíå åäþ ðÝñá; 8 00:01:01,500 --> 00:01:04,615 - Ôïõò óêüôùóáí üëïõò... 9 00:01:04,984 --> 00:01:09,707 Ôï'äåò üìùò... ôï üðëï ìïõ åãþ, ôï Ýöåñá! 10 00:01:12,810 --> 00:01:16,049 - Ãêïôðüíãê! Óýíåëèå!