Back to subtitle list
How to unblock

The Prowler Arabic Subtitles

 The Prowler
Jul 24, 2020 00:27:52 hamada_elsayed Arabic 8

Release Name:

The.Prowler.1981.720p.BRRiP.x264.DTS.HS-SHAG

Release Info:

المتصيد  
Download Subtitles
Apr 21, 2015 13:19:48 34.94KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:05,462 . ÊÑÌãÉ : ãÍãæÏ ÇáÓíÏ 2 00:00:05,463 --> 00:00:08,632 ..... ÇáãáßÉ ãÇÑì åì ÃÚÙã ÓÝíäÉ ÑßÇÈ ãõÓÇÝÑÉ Íæá ÇáÚÇáã 3 00:00:08,717 --> 00:00:12,678 ãÔÍæäÉ ÈÃÚÙã ÔõÍäÉ ÈÔÑíÉ .... áã ÊÔåÏåÇ äíæíæÑß ãä ÞÈá 4 00:00:12,762 --> 00:00:17,808 ÊÞÑíÈÇð 1.500 ÌäÏì ..... ãÊáåÝæä ááÚæÏÉ Åáì ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ ÇáÃãÑíßíÉ 5 00:00:17,934 --> 00:00:22,312 ÇáÓÝíäÉ ÚÇÆÏÉ ãä ÃÈÑÇÌ ãÇäåÇÊä ...... ÍÇãáÉ 85.0000 ÈØÇäÉ ãä ÈÑíØÇäíÇ 6 00:00:22,397 --> 00:00:24,857 ..... æ áÞÏ ÞÇã ÇáãõÍÇÑÈæä ÈæÇÌÈåã 7 00:00:24,941 --> 00:00:27,026 ..... æ ÃÌÇÈæÇ äÏÇÁ ÈáÇÏåã 8 00:00:27,110 --> 00:00:30,029 ÊÑßæÇ æÙÇÆÝåã , ÃåÇáíåã ..... ÃÍÈÇÆåã 9 00:00:30,113 --> 00:00:33,532 æ ÞÇÊáæÇ ÇáØÛíÇä ÇáäÇÒì ..... Úáì ãÓÇÍÉ 1000 ß ãä ÇáÞÊÇá

How to unblock