pingbot.me
Back to subtitle list

The Office (US Version) - Sixth Season Farsi/Persian Subtitles

 The Office (US Version) - Sixth Season
Jan 09, 2021 20:23:21 Mahta.S Farsi/Persian 8

Release Name:

The.Office.S06E11.Farsi

Release Info:

مترجم : مـهـتـا . س   
Download Subtitles
Sep 04, 2015 18:00:26 28.95KB Download Translate

1 00:00:05,160 --> 00:00:06,300 !æÇí ÈÇÒã 2 00:00:06,950 --> 00:00:09,600 !Èå ÏáÇæÑ ÈÇÒíÇÝÊ ÊÚÙíã ˜äíÏ 3 00:00:09,600 --> 00:00:11,030 äÌ ÓÇá íÔ ÔÑ˜Ê ÇÚáÇã ˜ÑÏ 4 00:00:11,030 --> 00:00:12,870 ÈÇíÏ ÈÑÇí "ÑæÒ Òãíä" ÈÑäÇãå í ÈÇÒíÇÝÊ ÏÇÔÊå ÈÇÔíã 5 00:00:12,870 --> 00:00:15,190 ÏæÇíÊ íÔÞÏã ÔÏ æ ãÇÑæ 6 00:00:15,190 --> 00:00:18,920 ÈÇ í˜í ÇÒ ÏæÓÊ åÇí äÒÏí˜Ô Èå äÇã ÏáÇæÑ ÈÇÒíÇÝÊ ÂÔäÇ ˜ÑÏ 7 00:00:18,920 --> 00:00:21,610 ÑæÒ Òãíä" ãÈÇј" ãä ÏáÇæÑ ÈÇÒíÇÝÊ åÓÊã 8 00:00:21,610 --> 00:00:23,300 ãíÏæäÓÊíä ãíÊæäíä ÙÑÝ åÇí ÎÇáí ÔíÑ Ñæ äÕÝ 9 00:00:23,300 --> 00:00:25,520 ˜äíä æ ÇÒÔ Èå ÚäæÇä áÏæä ÇÓÊÝÇÏå ˜äíä¿ 10