Back to subtitle list

The Mouth Agape (La gueule ouverte) Arabic Subtitles

 The Mouth Agape (La gueule ouverte)
Jun 17, 2022 17:51:56 hmzawy94 Arabic 0

Release Name:

La.Gueule.Ouverte.1974.FRENCH.1080p.BluRay.x264-CherryCoke
La.Gueule.Ouverte.1974.FRENCH.720p.BluRay.x264-CherryCoke

Release Info:

تعديل التوقيت لتتناسب مع نسخ البلوراي 
Download Subtitles
Jun 15, 2022 00:29:08 38.26KB Download Translate

1 00:00:19,625 --> 00:01:36,599 "Ýíáã : "ÇáÝÜã ÇáÝÜÇÛÜÑ ÊÜÑÌÜãÜÉ : ÝÜáÇÏíÜãÜíÜÑ @Hmzawy94 : ÊÚÏíá ÇáÊæÞíÊ 2 00:01:55,625 --> 00:01:57,853 ÇÓÊÞáí Úáì ÙåÑß æ ÖÚí ÑÃÓß åäÇ 3 00:02:46,349 --> 00:02:49,736 ÇÈÞí ËÇÈÊÉ¡ ÓÊÓÊÛÑÞ ÎãÓ ÏÞÇÆÞ¡ ÊäÝÓí ÈÔßá ØÈíÚí 4 00:03:15,779 --> 00:03:18,893 ÇäåÇ ÎÇÑÌÉ - ÔßÑÇ áß - 5 00:03:23,724 --> 00:03:26,679 Úáíß Ãä ÊÔÊÑí áÃãß ÚÕÇ ááãÔí 6 00:03:26,801 --> 00:03:30,710 ÐÑÇÚí ÈÍÇá ÃÝÖá æáßäí ÈÍÇÌÉ ááÃÔÚÉ Úáì ÚãæÏí ÇáÝÞÑí 7 00:03:30,837 --> 00:03:32,235 Çäå ÑæãÇÊíÒã ÝÞØ 8 00:03:32,356 --> 00:03:34,992 áÏíåÇ ãåãÇÒ ÚÙãí ÃíÖÇ ÓäÞæã ÈÚáÇÌå Ýí äÝÓ ÇáæÞÊ 9