Back to subtitle list

The Lost City Bulgarian Subtitles

 The Lost City

Movie Info:

Released: 25 Mar 2022
Runtime: 112 min
Genre: Action, Adventure, Comedy
Director: Aaron Nee, Adam Nee
Actors: Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe
Country: United States
Rating: 6.8

Overview:

A reclusive romance novelist on a book tour with her cover model gets swept up in a kidnapping attempt that lands them both in a cutthroat jungle adventure.

May 12, 2022 20:10:18 mani_dj Bulgarian 0

Release Name:

The.Lost.City.2022.WEBRip.x264-ION10

Release Info:

RARBG 
Download Subtitles
May 10, 2022 23:44:54 124.18KB Download Translate

00:00:38,809 --> 00:00:44,362 {\an5}{\c&HFFFFFF&\t(\c&H0000FF&)}È Ç Ã Ó Á Å Í È ß Ò Ã Ð À Ä 1 00:00:50,809 --> 00:00:52,362 Áåøå íåâåðîÿòíà. 2 00:00:53,018 --> 00:00:55,227 Ñúðöåòî ìè îùå ïðåïóñêà. 3 00:00:56,677 --> 00:00:58,437 È àç ãî ïî÷óâñòâàõ. 4 00:00:58,541 --> 00:01:00,474 Âñè÷êè áëàãîäàðÿò çà ãðóáàòà òè ñèëà, Äàø. , 5 00:01:00,577 --> 00:01:03,718 âàøåòî çíàíèå äðåâíà àðàìåéñêà ìàòåìàòèêà. 6