pingbot.me
Back to subtitle list

The Gift Arabic Subtitles

 The Gift
Sep 12, 2021 23:44:00 Abdulla7vc Arabic 0

Release Name:

The.Gift.2000.1080p.BluRay.H264.AAC-RARBG

Release Info:

تعديل التوقيت The.Gift.2000.1080p.BluRay.H264.AAC-RARBG 
Download Subtitles
Sep 07, 2021 18:57:54 77KB Download Translate

1 00:00:01,668 --> 00:00:54,906 ÊÑÌãÉ : ÚãÇÑ ÎÇáÏ ÚÈÏÇáÚÇá 2 00:00:54,930 --> 00:02:25,034 Abdulla7-al-muzahimi :: ÊÚÏíá ÇáÊæÞíÊ ÈæÇÓØÉ 3 00:03:23,914 --> 00:03:26,375 ÔßÑÇ áß. ÇòäåÇ ËãÇÑ ÌíÏå 4 00:03:26,458 --> 00:03:29,961 äÚã, íÇ ÓíÏÊì. ßíÝ ÍÇáß ÇÐÇó ¿ 5 00:03:30,044 --> 00:03:33,089 ÈÎíÑ Úáì ãÇ ÃÚÊÞÏ 6 00:03:34,382 --> 00:03:36,884 åá ÞÇÈáÊß Çì ãÔÇßá ÕÍíå ãäÐ ÂÎÑ ãÑå ÑÃíÊß ÝíåÇ ¿ 7 00:03:36,925 --> 00:03:40,803 ãÇÐÇ¿ åá ãÑÖÊ ¿ 8 00:03:41,929 --> 00:03:44,556 ÙåÑì ßÇä íÄáãäì ÞáíáÇ 9 00:03:44,598 --> 00:03:47,017 áÇ, áíÓ ÙåÑß