Back to subtitle list

The Fugitive Kind Arabic Subtitles

 The Fugitive Kind
Apr 01, 2020 15:17:20 mehmtawadII Arabic 18

Release Name:

The.Fugitive.Kind.1960.720p.BluRay.X264-AMIABLE
The.Fugitive.Kind.1960.1080p.BluRay.X264-AMIABLE
Download Subtitles
Feb 23, 2020 16:46:54 90.08KB Download Translate

1 00:01:13,991 --> 00:01:15,959 .Þá ááßÇÊÈ ÇÓãß 2 00:01:18,461 --> 00:01:22,022 ÒÇÝííå Ò" Çæ "Ó"¿ 3 00:01:24,133 --> 00:01:27,000 ÞáÊ áß ãä ÞÈá ¡ æáßäß ÝÞØ áÇ ÊÐßÑäí 4 00:01:27,703 --> 00:01:31,798 ÇÐßÑß æ Çäß ÊÚÑÝ ÇíÖÇ ÈÌáÏ ÇáËÚÈÇä 5 00:01:33,308 --> 00:01:35,138 ÇáÇä ÒÇÝííå ....åá ÊÚØí 6 00:01:35,342 --> 00:01:39,801 ÍÓÇÈ áåÐå ÇáãÍßãå ÈÏÞíÉ ÇáãÎÇáÝå ÇáÊí ÇÏÊ Çáì ÇÚÊÞÇá ÈáÏß¿ 7 00:01:42,582 --> 00:01:43,776 .....ÍÓäÇ 8 00:01:46,885 --> 00:01:48,648 ...ÌíÊÇÑì ãÚáÞ Ýì ÇáÑåä 9 00:01:49,187 --> 00:01:52,883

lazada