pingbot.me
Back to subtitle list

The Divergent Series: Insurgent Hebrew Subtitles

 The Divergent Series: Insurgent

Movie Info:

Released: 20 Mar 2015
Runtime: 119 min
Genre: Action, Adventure, Sci-Fi, Thriller
Director: Robert Schwentke
Actors: Kate Winslet, Jai Courtney, Mekhi Phifer, Shailene Woodley
Country: USA
Rating: 6.2

Overview:

Beatrice Prior must confront her inner demons and continue her fight against a powerful alliance which threatens to tear her society apart with the help from others on her side.

Dec 13, 2020 18:43:15 Sagabona Hebrew 5

Release Name:

Insurgent.2015.720p.HDRip.950MB.MkvCage
Download Subtitles
Jul 10, 2015 18:07:38 68.85KB Download Translate

1 00:01:01,132 --> 00:01:02,263 ."ùìåí" 2 00:01:03,875 --> 00:01:08,509 ìôðé æîï øá, ìôðé ùäîééñãéí ,ä÷éîå àú òéøðå äâãåìä 3 00:01:08,720 --> 00:01:11,392 äîéìä äæå äééúä .çñøú îùîòåú 4 00:01:11,703 --> 00:01:14,756 .àéãéàì çî÷î÷ ëçìåí 5 00:01:14,836 --> 00:01:17,158 ,äéåí, ìàçø 200 ùðä 6 00:01:17,288 --> 00:01:21,963 ëåìðå éçã äåëçä çéä .ìëê ùùìåí àëï áø äùâä 7 00:01:22,343 --> 00:01:25,807 äâåøí ìëê äåà ëîåáï ,ùéèú äôìâéí ùìðå 8 00:01:26,167 --> 00:01:31,022 ,àåøééðåú, àåîõ ìá, éãéãåú .ëðåú, ä÷øáä òöîéú 9 00:01:31,023 --> 00:01:34,455 òì éãé çìå÷ä ìôé