pingbot.me
Back to subtitle list

The Cage (La Cage) Arabic Subtitles

 The Cage (La Cage)
Sep 12, 2021 22:41:48 Jihayel Arabic 13

Release Name:

La cage 1975

Release Info:

https://rarbg.proxyninja.org/torrent/la-cage-1975-dvdrip-1080p-acc-4945712.html 
Download Subtitles
Sep 10, 2021 11:14:06 34.02KB Download Translate

1 00:00:34,434 --> 00:00:56,340 - ÇáÊÑÌãÉ - áíÜÜÜÜË ÚÈÜÜÜÜÜÜÜÏ ÇáåÜÜÜÜÜÜÜÇÏí ßÇÙÜÜÜÜÜÜã 2 00:01:26,820 --> 00:01:28,420 . áÞÏ ÊÃÎÑäÇ 3 00:01:28,900 --> 00:01:30,420 . áÞÏ ÃäÐÑÊß 4 00:01:33,260 --> 00:01:35,740 . ÓíÊÚíä ÚáíäÇ ÈäÇÁå ÃÚáì - . ÍÓäÇ - 5 00:01:35,860 --> 00:01:39,099 . áÞÏ ßäÊ ÃÚÊÞÏ ÃäåÇ ÚÇáíÉ ÈãÇ Ýíå ÇáßÝÇíÉ . áÇ ÃÓÊØíÚ ÃáÊÚæÏ Úáì Ðáß 6 00:01:40,580 --> 00:01:42,459 . áÏíäÇ ÌÏæá ãÖÛæØ ÌÏÇ 7 00:01:42,579 --> 00:01:45,059 . ÇáÃÖØÑÇÑ ááÊæÞÝ Ýí ÇáãäÊÕÝ íÔßá ÃÒÚÇÌ 8 00:01:45,179 --> 00:01:47,699 . áÇÊÞá áí . áÏí ÎãÓíä ãËáß 9 00:01:47,779 --> 00:01:50,938 . ÔßÑÇ áß ÓíÏ ÏÇÑÊíá - . ÇáÃãÑ ÃÚÊíÇÏí . æÏÇÚÇ-