Back to subtitle list

The Book of Boba Fett - First Season Bulgarian Subtitles

 The Book of Boba Fett - First Season

Series Info:

Released: 29 Dec 2021
Runtime: N/A
Genre: Action, Adventure, Sci-Fi
Director: N/A
Actors: Temuera Morrison, Ming-Na Wen, Jennifer Beals
Country: United States
Rating: N/A

Overview:

The spin-off of "The Mandalorian" will star Temeura Morrison as Boba Fett and Ming-Na Wen as Fennec Shand.

Jan 12, 2022 17:42:48 Zhukorop Bulgarian 1

Release Name:

The.Book.of.Boba.Fett.S01E01.WEBRip.x264-ION10

Release Info:

"The Book of Boba Fett" е вълнуващо приключение в света на Star Wars, в което легендарният наемник и неговата колега Фенек Шанд кръстосват „подземния свят“ на галактиката и се завръщат в пясъците на Татуин, за да предявят претенции към територията, управлявана някога от Джаба Хътянина и неговия престъпен синдикат 
Download Subtitles
Dec 30, 2021 17:20:56 9.3KB Download Translate

1 00:00:00,050 --> 00:00:06,550 subsunacs.net 2 00:02:46,208 --> 00:02:48,208 Íå ìîãà. 3 00:06:39,920 --> 00:06:43,802 Êíèãàòà íà ÁÎÁÀ ÔÅÒ 4 00:06:44,996 --> 00:06:49,394 Ãëàâà ïúðâà "Íåïîçíàò â ÷óæäà çåìÿ" 5 00:09:15,541 --> 00:09:19,708 Ðîäåàíåöî. Èñêàø ëè äà ñðåæà âúæåòàòà òè? 6 00:09:22,583 --> 00:09:24,916 Òèõî. Òèõî. 7 00:12:05,791 --> 00:12:07,791 Ñúáóäè ñå, øåôå. 8 00:12:18,708 --> 00:12:20,964 Ëå÷åáíàòà ñåñèÿ å ïðåêðàòåíà. 9 00:12:34,500 --> 00:12:36,500 Ñúíèùàòà ñå çàâúðíàõà. 10 00:12:39,458 --> 00:12:43,125