Back to subtitle list

The Battle at Lake Changjin II (Water Gate Bridge) Bulgarian Subtitles

 The Battle at Lake Changjin II (Water Gate Bridge)

Movie Info:

Released: 01 Feb 2022
Runtime: 153 min
Genre: Action, Drama, History
Director: Hark Tsui, Kaige Chen, Dante Lam
Actors: Jing Wu, Jackson Yee, Michael Koltes
Country: China
Rating: 4.9

Overview:

Sequel to "The Battle at Lake Changjin". Follows the Chinese People's Volunteers (CPV) soldiers on a new task, and now their battlefield is a crucial bridge on the retreat route of American troops.

Jun 17, 2022 09:16:11 mani_dj Bulgarian 0

Release Name:

1337xHD.Shop-The Battle at Lake Changjin II (2022) RarbgHD.Bar-Chinese 1080p

Release Info:

Subsland.com 
Download Subtitles
May 30, 2022 16:57:28 82.03KB Download Translate

2 00:00:59,467 --> 00:01:00,467 Òðúãíåòå íà ñåâåð! 3 00:01:00,491 --> 00:01:03,491 Óíèùîæåòå Àìåðèêàíñêèòå àãðåñîðè è ïîìîãíåòå íà Êîðåÿ äà çàùèòè ñòðàíàòà ñè! 4 00:01:10,415 --> 00:01:13,415 Àç ñúì 135-òè âîéíèê îò 7-ìà ïðîíèêâàùà ðîòà., 5 00:01:13,439 --> 00:01:15,439 Ìåé Øåíã. 6 00:01:21,463 --> 00:01:23,463 221-âè âîéíèê, Þ Êîíãðàíã. 7 00:01:30,487 --> 00:01:32,487 280-òè âîéíèê, Ïèíã Õå. 8 00:01:37,411 --> 00:01:39,411 17-òè âîéíèê, 9 00:01:39,435 --> 00:01:41,435 Ëåé Ñóèøåíã. 10 00:01:46,459 --> 00:01:48,459 Òàí Çèâåé, êîìàíäèð íà 3-òè Áàòàëèîí. 11 00:01:48,483 --> 00:01:50,483 Áàçóêà!