pingbot.me
Back to subtitle list

Start-Up (Saendeubakseu / Sandbox / Seutateueop / 스타트업) Polish Subtitles

 Start-Up (Saendeubakseu / Sandbox / Seutateueop / 스타트업)
Dec 13, 2020 19:00:40 Pati1989 Polish 15

Release Name:

Start-Up.S01.KOREAN.WEBRip.x264-ION10
Start-Up.S01.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.H.264-SH3LBY

Release Info:

Oryginalne tłumaczenie z Netflixa  Torrent: https://rarbgmirror.org/torrents.php?search=start+up 
Download Subtitles
Dec 13, 2020 11:59:40 71.04KB Download Translate

1 00:00:14,014 --> 00:00:16,391 NETFLIX - SERIAL ORYGINALNY 2 00:01:32,551 --> 00:01:34,678 SPE£NIAJ SWOJE MARZENIA 3 00:02:39,534 --> 00:02:41,286 ODCINEK 1 4 00:02:46,750 --> 00:02:48,502 Yeong-sil, co mam dziœ w grafiku? 5 00:02:51,129 --> 00:02:54,216 O 14 wyk³ad o start-upach. 6 00:02:55,217 --> 00:02:56,885 W siedzibie firmy Sand Box. 7 00:02:57,594 --> 00:02:59,304 Jaka dziœ bêdzie pogoda? 8 00:02:59,388 --> 00:03:01,932 Oto twoja wró¿ba na dziœ. 9 00:03:04,059 --> 00:03:06,645 Hej, Yeong-sil, jaka bêdzie pogoda? 10 00:03:06,728 --> 00:03:08,438 Bóg przeznaczenia

Dec 13, 2020 11:59:40 77.95KB Download Translate

1 00:00:14,014 --> 00:00:16,391 NETFLIX - SERIAL ORYGINALNY 2 00:01:08,610 --> 00:01:13,073 CORN DOGI CHEONG-MYEONGA 3 00:01:13,156 --> 00:01:14,324 Proszê. 4 00:01:18,829 --> 00:01:21,999 Przyszed³eœ tu, bo nie masz siê gdzie podziaæ? 5 00:01:23,792 --> 00:01:27,170 - Na pewno wszystko w porz¹dku? - Ile razy mam to powtarzaæ? 6 00:01:28,171 --> 00:01:30,090 Mam siê œwietnie. Niczego mi nie brakuje. 7 00:01:31,216 --> 00:01:33,302 Jestem zdrowy, szczup³y, 8 00:01:33,385 --> 00:01:35,095 mam mieszkanie i auto. 9 00:01:35,178 --> 00:01:37,597 Zarabiam miliardy wonów rocznie. 10 00:01:37,681 --> 00:01:39,558

Dec 13, 2020 11:59:40 86.77KB Download Translate

1 00:00:14,014 --> 00:00:16,391 NETFLIX - SERIAL ORYGINALNY 2 00:01:09,528 --> 00:01:10,696 ODCINEK 3 3 00:01:10,779 --> 00:01:12,781 Spotka siê pan z Seo Dal-mi? 4 00:01:12,864 --> 00:01:14,157 Tak. 5 00:01:15,701 --> 00:01:16,785 Sk¹d pan wie? 6 00:01:16,868 --> 00:01:18,370 Wyt³umaczê w aucie. 7 00:01:18,453 --> 00:01:20,622 Chwila. Tylko jej to dam. 8 00:01:20,706 --> 00:01:22,833 - Potrzebujê piêciu minut. - ChodŸmy. 9 00:01:22,916 --> 00:01:24,501 - ChodŸmy. - Tylko piêæ minut. 10 00:01:35,387 --> 00:01:36,847

Dec 13, 2020 11:59:40 77.8KB Download Translate

1 00:00:14,014 --> 00:00:16,391 NETFLIX - SERIAL ORYGINALNY 2 00:01:08,610 --> 00:01:10,946 ODCINEK 4 3 00:01:13,240 --> 00:01:14,324 WYMARZONE MIEJSCE 4 00:01:14,408 --> 00:01:17,119 DLA START-UPÓW 5 00:01:17,202 --> 00:01:19,788 PRZYJMUJEMY ZG£OSZENIA DO 12. PROGRAMU REZYDENCKIEGO 6 00:01:22,416 --> 00:01:24,835 TU SPE£NIAMY TWOJE MARZENIA 7 00:01:24,918 --> 00:01:28,171 TU SPE£NIAMY TWOJE MARZENIA 8 00:01:28,255 --> 00:01:31,675 CHCÊ ZA£O¯YÆ W£ASNY START-UP 9 00:01:34,303 --> 00:01:36,972 BO CHCÊ BYÆ INSPIRUJ¥CYM PREZESEM 10 00:01:38,598 --> 00:01:39,433 CHCÊ JEDZIÆ...

Dec 13, 2020 11:59:40 73.29KB Download Translate

1 00:00:14,014 --> 00:00:16,391 NETFLIX - SERIAL ORYGINALNY 2 00:01:09,903 --> 00:01:13,031 ODCINEK 5 3 00:01:26,962 --> 00:01:29,047 Chul-san, co z nim? 4 00:01:34,344 --> 00:01:36,054 Hej, co siê dzieje? 5 00:01:36,138 --> 00:01:37,431 Randka siê uda³a. Co robisz? 6 00:01:37,514 --> 00:01:39,016 Coœ ciê gryzie? 7 00:01:44,563 --> 00:01:45,772 Hej! 8 00:01:46,273 --> 00:01:47,607 - Chul-san. - Tak? 9 00:01:52,154 --> 00:01:53,196 - Nic. - Rety. 10 00:01:54,364 --> 00:01:55,782

Dec 13, 2020 11:59:40 78.62KB Download Translate

1 00:00:14,014 --> 00:00:16,391 NETFLIX - SERIAL ORYGINALNY 2 00:01:09,945 --> 00:01:12,322 ODCINEK 6 3 00:01:17,327 --> 00:01:18,870 Dal-mi. 4 00:01:19,913 --> 00:01:21,164 Hej, Do-san. 5 00:01:23,709 --> 00:01:24,960 Dostaliœmy... 6 00:01:26,920 --> 00:01:28,213 siê. 7 00:01:29,339 --> 00:01:30,716 Co? 8 00:01:33,176 --> 00:01:36,054 - Naprawdê? - Tak. 9 00:01:40,183 --> 00:01:43,145 Spójrz na ekran. 10 00:01:43,645 --> 00:01:45,397 „Samsan Tech”. Widzisz?

Dec 13, 2020 11:59:40 73.35KB Download Translate

1 00:00:14,014 --> 00:00:16,391 NETFLIX - SERIAL ORYGINALNY 2 00:01:09,403 --> 00:01:12,114 ODCINEK 7 3 00:01:19,580 --> 00:01:21,999 Rety, to jakieœ szaleñstwo. 4 00:01:22,791 --> 00:01:25,460 Jest niemo¿liwa. 5 00:01:26,295 --> 00:01:27,504 Co? Co siê dzieje? 6 00:01:27,588 --> 00:01:29,589 Mówiê o Seo Dal-mi z Samsan Tech. 7 00:01:29,673 --> 00:01:32,884 Ma du¿o pytañ. Ca³¹ noc mi je wysy³a³a. 8 00:01:32,968 --> 00:01:35,345 Zobacz. Wys³a³a mi ponad 400 wiadomoœci. 9 00:01:35,429 --> 00:01:38,223 Co? Ponad 400? To szaleñstwo. 10 00:01:38,307 --> 00:01:41,143 Jak mentor ma na nie odpowiedzieæ?

Dec 13, 2020 11:59:38 74.11KB Download Translate

1 00:00:14,014 --> 00:00:16,391 NETFLIX - SERIAL ORYGINALNY 2 00:01:09,945 --> 00:01:12,656 ODCINEK 8 3 00:01:16,660 --> 00:01:18,287 Panie Kim, nie wychodzi pan? 4 00:01:18,370 --> 00:01:20,998 Muszê zrobiæ kopiê tego, nad czym dziœ pracowaliœmy. 5 00:01:21,081 --> 00:01:22,791 Czemu tak czêsto robisz kopiê? 6 00:01:22,874 --> 00:01:25,002 Nigdy nie jest za czêsto. 7 00:01:25,085 --> 00:01:27,921 W³aœnie. W mojej poprzedniej pracy... 8 00:01:28,005 --> 00:01:30,173 To by³a du¿a firma. Zapomnia³em zrobiæ kopiê 9 00:01:30,257 --> 00:01:32,426 i prawie kosztowa³o mnie to 100 milionów wonów. 10

Dec 13, 2020 11:59:38 68.97KB Download Translate

1 00:00:14,014 --> 00:00:16,391 NETFLIX - SERIAL ORYGINALNY 2 00:01:09,111 --> 00:01:11,530 ODCINEK 9 3 00:01:27,004 --> 00:01:30,048 £adny charakter pisma. Zupe³nie jak Do-sana. 4 00:01:31,591 --> 00:01:33,218 Tak, s¹ wtedy, kiedy Do-sana. 5 00:01:33,885 --> 00:01:34,720 Moje urodziny. 6 00:01:38,140 --> 00:01:39,391 Taki sam charakter pisma 7 00:01:40,934 --> 00:01:42,477 i urodziny w ten sam dzieñ? 8 00:01:45,564 --> 00:01:46,606 Jak to mo¿liwe? 9 00:01:48,317 --> 00:01:49,776 Kolejny raz... 10 00:01:52,821 --> 00:01:54,656 wiatr zmienia³ siê w burzê.

Dec 13, 2020 11:59:38 69.34KB Download Translate

1 00:00:14,014 --> 00:00:16,391 NETFLIX - SERIAL ORYGINALNY 2 00:01:09,278 --> 00:01:11,822 ODCINEK 10 3 00:01:16,326 --> 00:01:17,536 Kim ty naprawdê jesteœ? 4 00:01:19,204 --> 00:01:20,163 Mia³em nadziejê... 5 00:01:21,373 --> 00:01:22,624 I kim jest Do-san? 6 00:01:24,042 --> 00:01:25,877 ...¿e mnie zobaczy... 7 00:01:29,298 --> 00:01:31,758 Proszê... 8 00:01:33,510 --> 00:01:35,679 Powiedz coœ! 9 00:01:36,596 --> 00:01:38,223 ...i kiedyœ mnie zauwa¿y. 10 00:01:46,690 --> 00:01:47,733 Czeœæ.

Dec 13, 2020 11:59:38 68.11KB Download Translate

1 00:00:14,014 --> 00:00:16,391 NETFLIX - SERIAL ORYGINALNY 2 00:01:09,570 --> 00:01:12,406 ODCINEK 11 3 00:01:24,084 --> 00:01:25,168 O co chodzi? 4 00:01:25,252 --> 00:01:27,963 - Ma pan chwilê? - Chcemy o coœ zapytaæ. 5 00:01:32,509 --> 00:01:34,803 GLOBALNA FIRMA 2STO SZUKA TALENTÓW 6 00:01:34,886 --> 00:01:35,846 O to chodzi? 7 00:01:36,430 --> 00:01:39,266 Ma pan na oku jakichœ konkretnych in¿ynierów? 8 00:01:40,225 --> 00:01:41,601 Jesteœcie zainteresowani? 9 00:01:41,685 --> 00:01:43,937 Oczywiœcie. I to bardzo. 10 00:01:44,688 --> 00:01:46,440

Dec 13, 2020 11:59:38 64.59KB Download Translate

1 00:00:14,014 --> 00:00:16,391 NETFLIX - SERIAL ORYGINALNY 2 00:01:08,610 --> 00:01:10,571 To samo zrobi³eœ mojemu bratu? 3 00:01:10,654 --> 00:01:12,322 Powiedzia³eœ, ¿e mu siê nie uda? 4 00:01:13,198 --> 00:01:15,659 - Twojemu bratu? - O czym ty mówisz? 5 00:01:16,201 --> 00:01:17,578 To nie spekulacje. 6 00:01:17,661 --> 00:01:19,413 To acqui-hire. 7 00:01:19,496 --> 00:01:20,747 „Acqui-hire”? 8 00:01:22,332 --> 00:01:23,667 Acqui... Co? 9 00:01:24,376 --> 00:01:25,877 Co to? 10 00:01:25,961 --> 00:01:28,380 Nie przejmuj¹ waszej firmy

Dec 13, 2020 11:59:38 69.48KB Download Translate

1 00:00:14,515 --> 00:00:16,391 NETFLIX - SERIAL ORYGINALNY 2 00:01:18,495 --> 00:01:20,622 ODCINEK 13 3 00:01:30,382 --> 00:01:32,175 Dzieñ dobry. Jestem Seo Dal-mi. 4 00:01:37,639 --> 00:01:39,016 Co ty tu robisz? 5 00:01:39,891 --> 00:01:41,351 SEO DAL-MI 6 00:01:46,315 --> 00:01:47,691 Przysz³am na rozmowê rekrutacyjn¹. 7 00:01:49,192 --> 00:01:50,277 Co ty wyprawiasz? 8 00:01:50,986 --> 00:01:53,739 Chcê do³¹czyæ do zespo³u planowania strategicznego w firmie Injae. 9 00:01:55,157 --> 00:01:57,034 Pani Won In-jae. 10 00:02:07,294 --> 00:02:09,838 - Pani Won?

Dec 13, 2020 11:59:40 64.33KB Download Translate

1 00:00:14,014 --> 00:00:16,391 NETFLIX - SERIAL ORYGINALNY 2 00:01:09,152 --> 00:01:11,405 ODCINEK 14 3 00:01:16,952 --> 00:01:17,953 Dal-mi. 4 00:01:18,537 --> 00:01:19,788 To znaczy pani Seo. Co siê sta³o? 5 00:01:19,871 --> 00:01:21,540 Zaatakowano was? 6 00:01:22,165 --> 00:01:23,125 Ju¿ dobrze. 7 00:01:23,208 --> 00:01:26,128 ZnaleŸliœmy kod odszyfrowuj¹cy i odzyskaliœmy pliki. 8 00:01:27,212 --> 00:01:28,046 Jak? 9 00:01:30,340 --> 00:01:31,675 Do-san tu by³. 10 00:01:33,051 --> 00:01:36,596 Chul-san, Sa-ha i Yong-san te¿.

Dec 13, 2020 11:59:40 66.7KB Download Translate

1 00:00:14,014 --> 00:00:16,391 NETFLIX - SERIAL ORYGINALNY 2 00:01:09,111 --> 00:01:11,196 ODCINEK 15 3 00:01:22,040 --> 00:01:24,126 - Gotowy? - Tak. 4 00:01:25,127 --> 00:01:26,253 Jedziemy. 5 00:01:31,508 --> 00:01:32,718 Zaczynamy. 6 00:02:03,165 --> 00:02:06,376 To historyczna chwila dla firmy Cheongmyeong 7 00:02:06,460 --> 00:02:08,712 i zarejestruje j¹ Studio Jakdu. 8 00:02:08,795 --> 00:02:10,422 ChodŸ i zobacz. 9 00:02:10,505 --> 00:02:12,007 ChodŸcie wszyscy! 10 00:02:33,654 --> 00:02:36,573

Dec 13, 2020 11:59:40 69.99KB Download Translate

1 00:00:14,515 --> 00:00:16,391 NETFLIX - SERIAL ORYGINALNY 2 00:01:08,610 --> 00:01:11,196 „Taktyki rekrutacyjne odnosz¹cej sukcesy firmy. 3 00:01:11,280 --> 00:01:12,948 Dzia³ HR jest kluczem. 4 00:01:13,031 --> 00:01:16,743 Prezes Won Du-jeong z Morning Group mówi o dziale HR”. 5 00:01:20,330 --> 00:01:23,000 Przepraszam, szukam firmy Cheongmyeong. 6 00:01:23,083 --> 00:01:26,086 A kim pan jest? 7 00:01:27,963 --> 00:01:31,300 Hwang Sang-hyeon, jestem dziennikarzem z Hyungju Daily. 8 00:01:32,551 --> 00:01:34,344 HYUNGJU DAILY HWANG SANG-HYEON 9 00:01:34,428 --> 00:01:36,179 Jest pan dziennikarzem?