Back to subtitle list

So I Married an Anti-Fan ( 그래서 나는 안티팬과 결혼했다 / Geuraeseo Naneun Antipaengwa Gyeolhonhaedda ) Vietnamese Subtitles

 So I Married an Anti-Fan ( 그래서 나는 안티팬과 결혼했다 / Geuraeseo Naneun Antipaengwa Gyeolhonhaedda )
Jun 17, 2022 20:42:11 JackieK Vietnamese 0

Release Name:

So I Married An Anti-Fan
Download Subtitles
Dec 24, 2021 03:34:18 64.23KB Download Translate

1 00:00:02,680 --> 00:00:05,710 [antifan_act, hashtag anti-fan, theo dõi] 2 00:00:07,910 --> 00:00:09,230 [Choi Tae Joon] 3 00:00:11,650 --> 00:00:12,970 [Choi Soo Young] 4 00:00:15,440 --> 00:00:16,760 [Hwang Chan Sung] 5 00:00:19,270 --> 00:00:20,590 [Han Ji An] 6 00:00:22,960 --> 00:00:24,280 [Kim Min Gue] 7 00:00:26,040 --> 00:00:30,000 [Tôi Và Anti-fan Kết Hôn] 8 00:00:43,330 --> 00:00:45,970 [Tập 4] 9 00:00:46,060 --> 00:00:51,830 [Quan hệ giữa hai ta là sự kiện hay sự cố?] 10 00:01:02,870 --> 00:01:04,849 Mình muốn đi vệ sinh.

Dec 24, 2021 03:34:18 65.58KB Download Translate

1 00:00:02,770 --> 00:00:05,630 [antifan_act, hashtag anti-fan, theo dõi] 2 00:00:07,960 --> 00:00:09,230 [Choi Tae Joon] 3 00:00:11,700 --> 00:00:12,970 [Choi Soo Young] 4 00:00:15,390 --> 00:00:16,670 [Hwang Chan Sung] 5 00:00:19,180 --> 00:00:20,450 [Han Ji An] 6 00:00:23,010 --> 00:00:24,280 [Kim Min Gue] 7 00:00:26,090 --> 00:00:30,000 [Tôi Và Anti-fan Kết Hôn] 8 00:00:43,550 --> 00:00:47,600 [Tập 5] 9 00:00:47,690 --> 00:00:51,830 [Nơi dành cho tôi và nơi không dành cho tôi] 10 00:00:57,370 --> 00:00:59,570 - Geun Young.

Dec 24, 2021 03:34:18 59.15KB Download Translate

1 00:00:02,810 --> 00:00:05,760 [antifan_act, hashtag anti-fan, theo dõi] 2 00:00:08,000 --> 00:00:09,280 [Choi Tae Joon] 3 00:00:11,700 --> 00:00:12,970 [Choi Soo Young] 4 00:00:15,440 --> 00:00:16,710 [Hwang Chan Sung] 5 00:00:19,220 --> 00:00:20,500 [Han Ji An] 6 00:00:23,010 --> 00:00:24,280 [Kim Min Gue] 7 00:00:25,950 --> 00:00:30,000 [Tôi Và Anti-fan Kết Hôn] 8 00:00:43,470 --> 00:00:47,510 [Tập 6] 9 00:00:47,600 --> 00:00:51,740 [Giá như tôi không gặp cô] 10 00:01:20,250 --> 00:01:22,010 Muộn rồi đấy. Chạy đi.

Dec 24, 2021 03:34:18 64.61KB Download Translate

1 00:00:02,680 --> 00:00:05,760 [antifan_act, hashtag anti-fan, theo dõi] 2 00:00:08,050 --> 00:00:09,320 [Choi Tae Joon] 3 00:00:11,700 --> 00:00:12,970 [Choi Soo Young] 4 00:00:15,480 --> 00:00:16,760 [Hwang Chan Sung] 5 00:00:19,270 --> 00:00:20,540 [Han Ji An] 6 00:00:22,960 --> 00:00:24,330 [Kim Min Gue] 7 00:00:26,090 --> 00:00:30,050 [Tôi Và Anti-fan Kết Hôn] 8 00:00:43,420 --> 00:00:45,180 [Tập 7] 9 00:00:45,270 --> 00:00:51,910 [Cô cứ hiện diện trong tâm trí tôi...] 10 00:01:17,170 --> 00:01:19,940 Mình muốn về nhà.

Dec 24, 2021 03:34:18 61.7KB Download Translate

1 00:00:02,810 --> 00:00:05,760 [antifan_act, hashtag anti-fan, theo dõi] 2 00:00:08,000 --> 00:00:09,280 [Choi Tae Joon] 3 00:00:11,740 --> 00:00:13,020 [Choi Soo Young] 4 00:00:15,480 --> 00:00:16,760 [Hwang Chan Sung] 5 00:00:19,270 --> 00:00:20,540 [Han Ji An] 6 00:00:22,960 --> 00:00:24,330 [Kim Min Gue] 7 00:00:26,130 --> 00:00:30,050 [Tôi Và Anti-fan Kết Hôn] 8 00:00:43,510 --> 00:00:47,730 [Tập 8] 9 00:00:47,820 --> 00:00:51,870 [Những thứ không phù hợp luôn trở thành vấn đề] 10 00:01:00,580 --> 00:01:01,680 Không thể đứng đây mãi được.

Dec 24, 2021 03:34:18 73.16KB Download Translate

1 00:00:02,630 --> 00:00:05,670 [antifan_act, hashtag anti-fan, theo dõi] 2 00:00:08,050 --> 00:00:09,280 [Choi Tae Joon] 3 00:00:11,740 --> 00:00:12,970 [Choi Soo Young] 4 00:00:15,480 --> 00:00:16,760 [Hwang Chan Sung] 5 00:00:19,180 --> 00:00:20,410 [Han Ji An] 6 00:00:23,010 --> 00:00:24,410 [Kim Min Gue] 7 00:00:26,040 --> 00:00:30,090 [Tôi Và Anti-fan Kết Hôn] 8 00:00:43,420 --> 00:00:47,650 [Tập 9] 9 00:00:47,730 --> 00:00:51,960 [Chúng ta không thể gần nhau hơn] 10 00:01:32,830 --> 00:01:34,330 Em gọi ai đến đây à?

Dec 24, 2021 03:34:18 66.88KB Download Translate

1 00:00:02,900 --> 00:00:05,630 [antifan_act, hashtag anti-fan, theo dõi] 2 00:00:08,050 --> 00:00:09,280 [Choi Tae Joon] 3 00:00:11,700 --> 00:00:12,930 [Choi Soo Young] 4 00:00:15,440 --> 00:00:16,670 [Hwang Chan Sung] 5 00:00:19,270 --> 00:00:20,500 [Han Ji An] 6 00:00:22,960 --> 00:00:24,370 [Kim Min Gue] 7 00:00:26,090 --> 00:00:30,130 [Tôi Và Anti-fan Kết Hôn] 8 00:00:43,510 --> 00:00:47,650 [Tập 10] 9 00:00:47,730 --> 00:00:51,870 [Khi tôi có ai đó để bảo vệ] 10 00:00:55,480 --> 00:01:00,450 Nếu giờ tình đầu của anh quay lại tìm anh thì sao?

Dec 24, 2021 03:34:18 64.4KB Download Translate

1 00:00:02,630 --> 00:00:05,710 [antifan_act, hashtag anti-fan, theo dõi] 2 00:00:08,050 --> 00:00:09,280 [Choi Tae Joon] 3 00:00:11,790 --> 00:00:13,020 [Choi Soo Young] 4 00:00:15,480 --> 00:00:16,710 [Hwang Chan Sung] 5 00:00:19,220 --> 00:00:20,450 [Han Ji An] 6 00:00:23,050 --> 00:00:24,410 [Kim Min Gue] 7 00:00:26,040 --> 00:00:29,960 [Tôi Và Anti-fan Kết Hôn] 8 00:00:43,690 --> 00:00:47,730 [Tập 11] 9 00:00:47,820 --> 00:00:51,870 [Sẽ đến lúc ta phải chọn phe] 10 00:00:55,430 --> 00:00:58,910 - Có người gọi anh kìa. - Không, anh không nghe đâu.

Dec 24, 2021 03:34:18 67KB Download Translate

1 00:00:02,770 --> 00:00:05,800 [antifan_act, hashtag anti-fan, theo dõi] 2 00:00:08,000 --> 00:00:09,230 [Choi Tae Joon] 3 00:00:11,790 --> 00:00:13,020 [Choi Soo Young] 4 00:00:15,480 --> 00:00:16,710 [Hwang Chan Sung] 5 00:00:19,180 --> 00:00:20,410 [Han Ji An] 6 00:00:22,960 --> 00:00:24,370 [Kim Min Gue] 7 00:00:26,040 --> 00:00:30,000 [Tôi Và Anti-fan Kết Hôn] 8 00:00:43,510 --> 00:00:47,650 [Tập 12] 9 00:00:47,730 --> 00:00:51,910 [Định mệnh đã đưa ta đến đây sao?] 10 00:00:58,380 --> 00:00:59,480 Lee Geun Young.

Dec 24, 2021 03:34:18 67.67KB Download Translate

1 00:00:02,810 --> 00:00:05,710 [antifan_act, hashtag anti-fan, theo dõi] 2 00:00:08,050 --> 00:00:09,230 [Choi Tae Joon] 3 00:00:11,700 --> 00:00:12,890 [Choi Soo Young] 4 00:00:15,480 --> 00:00:16,670 [Hwang Chan Sung] 5 00:00:19,270 --> 00:00:20,450 [Han Ji An] 6 00:00:23,050 --> 00:00:24,410 [Kim Min Gue] 7 00:00:26,090 --> 00:00:30,000 [Tôi Và Anti-fan Kết Hôn] 8 00:00:43,420 --> 00:00:47,730 [Tập 13] 9 00:00:47,820 --> 00:00:51,870 [Lời mời nguy hiểm] 10 00:01:27,380 --> 00:01:29,270 - Em vào trong đi. - Em nhìn anh đi đã.

Dec 24, 2021 03:34:18 60.09KB Download Translate

1 00:00:02,680 --> 00:00:05,710 [antifan_act, hashtag anti-fan, theo dõi] 2 00:00:08,050 --> 00:00:09,280 [Choi Tae Joon] 3 00:00:11,790 --> 00:00:13,020 [Choi Soo Young] 4 00:00:15,480 --> 00:00:16,710 [Hwang Chan Sung] 5 00:00:19,270 --> 00:00:20,500 [Han Ji An] 6 00:00:23,050 --> 00:00:24,410 [Kim Min Gue] 7 00:00:26,090 --> 00:00:30,090 [Tôi Và Anti-fan Kết Hôn] 8 00:00:43,470 --> 00:00:47,690 [Tập 14] 9 00:00:47,780 --> 00:00:51,870 [Đây không thể là kết thúc] 10 00:00:56,230 --> 00:00:58,160 Anh đã làm tốt đến tận kết thúc.

Dec 24, 2021 03:34:18 46.92KB Download Translate

1 00:00:02,720 --> 00:00:05,670 [antifan_act, hashtag anti-fan, theo dõi] 2 00:00:08,000 --> 00:00:09,230 [Choi Tae Joon] 3 00:00:11,740 --> 00:00:12,970 [Choi Soo Young] 4 00:00:15,530 --> 00:00:16,760 [Hwang Chan Sung] 5 00:00:19,220 --> 00:00:20,450 [Han Ji An] 6 00:00:23,010 --> 00:00:24,410 [Kim Min Gue] 7 00:00:26,040 --> 00:00:30,050 [Tôi Và Anti-fan Kết Hôn] 8 00:00:43,420 --> 00:00:47,470 [Tập 15] 9 00:00:47,560 --> 00:00:51,780 [Lòng thành chưa thể trao đi] 10 00:00:55,260 --> 00:00:58,250 Và tôi biết nhiều người quan tâm đến mối quan hệ giữa tôi và cô Oh In Hyung.

Dec 24, 2021 03:34:18 51.36KB Download Translate

1 00:00:02,720 --> 00:00:05,670 [antifan_act, hashtag anti-fan, theo dõi] 2 00:00:08,050 --> 00:00:09,280 [Choi Tae Joon] 3 00:00:11,740 --> 00:00:12,970 [Choi Soo Young] 4 00:00:15,530 --> 00:00:16,760 [Hwang Chan Sung] 5 00:00:19,220 --> 00:00:20,450 [Han Ji An] 6 00:00:23,010 --> 00:00:24,410 [Kim Min Gue] 7 00:00:26,040 --> 00:00:30,050 [Tôi Và Anti-fan Kết Hôn] 8 00:00:43,420 --> 00:00:47,470 [Tập 16] 9 00:00:47,560 --> 00:00:51,780 [Anh sẽ ở bên em đến tận cùng] 10 00:02:13,620 --> 00:02:16,660 [Anh Joon]

Dec 24, 2021 03:34:18 66.99KB Download Translate

1 00:00:02,680 --> 00:00:05,710 [antifan_act, hashtag anti-fan, theo dõi] 2 00:00:08,000 --> 00:00:09,320 [Choi Tae Joon] 3 00:00:11,650 --> 00:00:12,970 [Choi Soo Young] 4 00:00:15,440 --> 00:00:16,760 [Hwang Chan Sung] 5 00:00:19,270 --> 00:00:20,590 [Han Ji An] 6 00:00:22,960 --> 00:00:24,280 [Kim Min Gue] 7 00:00:26,040 --> 00:00:30,000 [Tôi Và Anti-fan Kết Hôn] 8 00:00:43,330 --> 00:00:47,560 [Tập 1] 9 00:00:47,650 --> 00:00:51,960 [Sao có người khác mình đến vậy chứ?] 10 00:01:09,690 --> 00:01:11,050 - Nhìn về phía này đi. - Bên này.

Dec 24, 2021 03:34:18 74.27KB Download Translate

1 00:00:02,680 --> 00:00:05,710 [antifan_act, hashtag anti-fan, theo dõi] 2 00:00:08,000 --> 00:00:09,320 [Choi Tae Joon] 3 00:00:11,650 --> 00:00:12,970 [Choi Soo Young] 4 00:00:15,440 --> 00:00:16,760 [Hwang Chan Sung] 5 00:00:19,270 --> 00:00:20,590 [Han Ji An] 6 00:00:22,960 --> 00:00:24,280 [Kim Min Gue] 7 00:00:26,040 --> 00:00:30,000 [Tôi Và Anti-fan Kết Hôn] 8 00:00:43,330 --> 00:00:47,560 [Tập 2] 9 00:00:47,650 --> 00:00:51,960 [Anh có gan để bị ghét không?] 10 00:01:05,330 --> 00:01:08,460 Ý là, sao chẳng ai liên lạc với tớ hết?

Dec 24, 2021 03:34:18 57.42KB Download Translate

1 00:00:02,810 --> 00:00:05,760 [antifan_act, hashtag anti-fan, theo dõi] 2 00:00:08,050 --> 00:00:09,280 [Choi Tae Joon] 3 00:00:11,740 --> 00:00:12,970 [Choi Soo Young] 4 00:00:15,480 --> 00:00:16,710 [Hwang Chan Sung] 5 00:00:19,270 --> 00:00:20,500 [Han Ji An] 6 00:00:23,050 --> 00:00:24,280 [Kim Min Gue] 7 00:00:26,000 --> 00:00:30,130 [Tôi Và Anti-fan Kết Hôn] 8 00:00:43,330 --> 00:00:47,650 [Tập 3] 9 00:00:47,730 --> 00:00:52,000 [Thực tế ở ranh giới giữa hành động có chủ đích và vô tình] 10 00:00:55,520 --> 00:00:57,770 [Rượu soju]