Back to subtitle list

Secret Garden (Sikeurit Gadeun / 시크릿 가든) Greek Subtitles

 Secret Garden (Sikeurit Gadeun / 시크릿 가든)
Jul 23, 2020 13:04:51 Kdramas_Greek_subs Greek 12

Release Name:

Secret.Garden.E01-E20.END

Release Info:

GrTeam subs 
Download Subtitles
Oct 13, 2018 14:16:06 60.32KB Download Translate

1 00:00:02,299 --> 00:00:05,642 ÁðïêëåéóôéêÜ áðü ôçí GrTeam **GrTeamsub.webs.com** 2 00:00:12,933 --> 00:00:15,582 ÅÐÅÉÓÏÄÉÏ 1 3 00:00:58,130 --> 00:01:01,110 Ìå ôçí åõêáéñßá, îÝñåôå ôé åßíáé ôï ÉíäéÜíéêï êáëïêáßñé; 4 00:01:01,110 --> 00:01:05,767 Óçìáßíåé ìéá ìéêñÞ ðåñßïäï çëéüëïõóôïõ êáéñïý ìåôÜ ôï ôÝëïò ôïõ öèéíüðùñïõ êáé áêñéâþò ðñéí ôïí ÷åéìþíá. 5 00:01:05,767 --> 00:01:11,280 ÊáôÜ ôçí äéÜñêåéá áõôÞò ôçò ðåñéüäïõ, ïé ÉíäéÜíïé êõíçãïýí ãéá ôïí ÷åéìþíá. 6 00:01:11,280 --> 00:01:16,156 Ãé'áõôü êáé áðïêáëïýí ôï ÉíäéÜíéêï êáëïêáßñé Ýíá äþñï áðü ôïí Èåü. 7 00:01:16,381 --> 00:01:21,683 Áõôü ôï öèéíüðùñï, ôï éíäéÜíéêï êáëïêáßñé óõíïäåýôçêå áðü ôçí åßäçóç ôïõ ðñùôïöáíïýò üãêïõ ôçò âñï÷Þò. 8 00:01:21,683 --> 00:01:27,046 Áí âñÝîåé, ßóùò ìáò êÜíåé ï Èåüò Ýíá îå÷ùñéóôü äþñï, äåí íïìßæåôå; 9 00:01:27,046 --> 00:01:33,037 Áõôü åßíáé ëéãÜêé áóôåßï. ÁëëÜ ôï áóôåßï ßóùò ÷ñåéáóôåß íá ðåñéìÝíåé ãéá ôçí âñï÷Þ.

Oct 13, 2018 14:16:06 70.19KB Download Translate

1 00:00:02,717 --> 00:00:05,503 ÁðïêëåéóôéêÜ áðü ôçí GrTeam **GrTeamsub.webs.com** 2 00:00:05,939 --> 00:00:09,190 Ù, åßóáé êïõë üðùò ðÜíôá. 3 00:00:09,190 --> 00:00:11,726 Äåóðïéíßò Ãêéë ÑáÉì. 4 00:00:13,996 --> 00:00:16,718 Ôçí îÝñåéò áêüìá êáé ìå ôï üíïìá ôçò; 5 00:00:17,054 --> 00:00:18,355 Ðùò îÝñåéò ôï üíïìá ìïõ; 6 00:00:18,355 --> 00:00:19,233 Åóý ìçí ìéëÜò. 7 00:00:19,233 --> 00:00:21,613 Ãéáôß ôçí áðïêáëåßò "åóý"; 8 00:00:21,613 --> 00:00:23,842 Äåí îÝñåéò ôé åß÷å åßðå ï Ôóáí Óïõ ×éáíãê; 9 00:00:23,842 --> 00:00:28,446 Ðñéí öùíÜîù ôï üíïìá ôçò, êôë. êôë. 10 00:00:28,446 --> 00:00:30,534 ¼ôáí öþíáîá ôï üíïìá ôçò...

Oct 13, 2018 14:16:06 64.26KB Download Translate

1 00:00:01,100 --> 00:00:06,217 ÁðïêëåéóôéêÜ áðü ôçí GrTeam **GrTeamsub.webs.com** 2 00:00:06,817 --> 00:00:07,813 Åðåéóüäéï 3 3 00:00:07,813 --> 00:00:11,324 ÓôáìÜôá íá öùíÜæåéò óôçí Äßò Ãêéë Ñá Éì. 4 00:00:11,885 --> 00:00:13,736 Óå åßäá íá ôçí óðñþ÷íåéò. 5 00:00:13,736 --> 00:00:16,170 Äåí èá'ðñåðå íá ôï åß÷åò êÜíåé. 6 00:00:17,372 --> 00:00:20,351 Ãéá ìÝíá, åßíáé óáí ôçí Áíôæåëßíá Ôæïëß êáé ôçí ÊÜìåñïí Íôßáæ. 7 00:00:20,351 --> 00:00:24,088 Åßìáé ìåãÜëïò èáõìáóôÞò ôçò Äßò Ãêéë Ñá Éì. 8 00:00:29,765 --> 00:00:32,698 Áí äåí óå ðåéñÜæåé, èá Þèåëá íá óáò êåñÜóù üëïõò ìåóçìåñéáíü 9 00:00:32,698 --> 00:00:33,126 Åßíáé åíôÜîåé; 10 00:00:33,126 --> 00:00:34,509 Ëïéðüí...

Oct 13, 2018 14:16:06 68.6KB Download Translate

1 00:00:01,728 --> 00:00:03,910 ÁðïêëåéóôéêÜ áðü ôçí GrTeam **GrTeamsub.webs.com** 2 00:00:05,600 --> 00:00:07,853 Åðåéóüäéï 4 3 00:00:11,186 --> 00:00:12,381 Ãéáôß Þñèáôå ôÝôïéá þñá; 4 00:00:12,381 --> 00:00:13,542 Ôé óõìâáßíåé; 5 00:00:13,542 --> 00:00:15,213 ÓÞìåñá åßíáé ìéá åñãÜóéìç ìÝñá! 6 00:00:15,213 --> 00:00:17,989 ÔÝôïéá þñá ïé ðåñéóóüôåñïé ó÷ïëÜíå. 7 00:00:18,743 --> 00:00:24,173 ÊÜëåóå áõôü ôï ìÝñïò êáé ðåò ôïõò íá öÝñïõí ðÜíù ôï ðñïóðÝêôïõò ôçò ÷åéìåñéíÞò óåæüí. 8 00:00:54,385 --> 00:00:59,819 Ôüôå, áí êáé äåí Ý÷åéò áãïñÜóåé ôßðïôá áðü ôï êáôÜóôçìá ìïõ êáé 9 00:00:59,819 --> 00:01:02,768 ïýôå êáí äÞëùóåò óõììåôï÷Þ, 10 00:01:02,768 --> 00:01:06,483 óïõ ôçëåöþíçóáí üôé êÝñäéóåò ôï ôñßôï âñáâåßï, ìéá çëåêôñéêÞ óêïýðá.

Oct 13, 2018 14:16:06 62.56KB Download Translate

1 00:00:01,438 --> 00:00:06,528 ÁðïêëåéóôéêÜ áðü ôçí GrTeam **GrTeamsub.webs.com** 2 00:00:52,958 --> 00:00:57,267 Èá âÜëïõìå ôá äõíáôÜ ìáò ãéá íá ìåôáäßäïõìå êáëÜ ðñïãñÜììáôá. 3 00:00:57,267 --> 00:00:59,751 Ìå áãÜðç SBS. 4 00:01:13,467 --> 00:01:15,024 Åðåéóüäéï 5 5 00:01:16,828 --> 00:01:18,314 ¢ñãçóåò 10 ëåðôÜ. 6 00:01:18,314 --> 00:01:19,243 Ôé åßíáé áõôü; 7 00:01:19,243 --> 00:01:20,218 Ôé êÜíåéò åäþ; 8 00:01:20,218 --> 00:01:23,539 Èá 'ðñåðå íá ãíùñßæù ôçí ôùñéíÞ äéáìïíÞ ôïõ åãêëçìáôßá äáíåéæüìåíïõ. 9 00:01:23,539 --> 00:01:26,557 ÁëëÜ åßíáé ìéá ãõíáßêá ðïõ ôçí Ý÷ù äåé ðïëý êÜðïõ. 10 00:01:26,557 --> 00:01:28,229 Ôçí Ý÷ù ðñïóêáëÝóåé.

Oct 13, 2018 14:16:06 66.03KB Download Translate

1 00:00:00,001 --> 00:00:05,392 ÁðïêëåéóôéêÜ áðü ôçí GrTeam **GrTeamsub.webs.com** 2 00:00:07,767 --> 00:00:08,657 Ôé åßíáé áõôü; 3 00:00:08,657 --> 00:00:09,585 Ôé óõìâáßíåé; 4 00:00:09,585 --> 00:00:10,485 Å; 5 00:00:14,647 --> 00:00:16,141 Åðåéóüäéï 6 6 00:00:17,102 --> 00:00:17,538 Ôé åßíáé áõôü; Ôé åßíáé áõôü; 7 00:00:17,538 --> 00:00:19,159 Ôé; Ôé óõìâáßíåé; 8 00:00:19,159 --> 00:00:19,909 ¸é! 9 00:00:20,886 --> 00:00:23,287 Ìçí ìå ðëçóéÜæåéò, ìçí ìå ðëçóéÜæåéò! 10 00:00:23,287 --> 00:00:24,191 Ñþôçóá ôé óõìâáßíåé.

Oct 13, 2018 14:16:06 70.43KB Download Translate

1 00:00:01,231 --> 00:00:04,164 ÁðïêëåéóôéêÜ áðü ôçí GrTeam **GrTeamsub.webs.com** 2 00:00:05,173 --> 00:00:07,309 ÐÞãáéíå íá ðëõèåßò êáé ìåôÜ áò óõíáíôçèïýìå óôï åóôéáôüñéï. 3 00:00:07,309 --> 00:00:08,238 Íá ðëõèþ; 4 00:00:08,238 --> 00:00:10,185 Ãéáôß íá ðëõèþ; 5 00:00:12,023 --> 00:00:14,445 Ãéá ðüóï êáéñü èá áðïöåýãåéò ôï íá êÜíåéò ìðÜíéï; 6 00:00:14,445 --> 00:00:16,581 Äåí õðÜñ÷ïõí êáé ðïëëÜ íá äåéò Ýôóé êáé áëëéþò. 7 00:00:16,581 --> 00:00:17,433 Êïßôá! 8 00:00:17,433 --> 00:00:19,082 ÌïéÜæåé áõôü ìå óþìá ãõíáßêáò; 9 00:00:19,082 --> 00:00:20,568 ÕðÜñ÷ïõí ðáíôïý óçìÜäéá. 10 00:00:20,568 --> 00:00:21,400 Åßíáé áõôü óþìá ãõíáßêáò;

Oct 13, 2018 14:16:06 70.08KB Download Translate

1 00:00:00,027 --> 00:00:05,121 ÁðïêëåéóôéêÜ áðü ôçí GrTeam **GrTeamsub.webs.com** 2 00:00:06,114 --> 00:00:08,072 Ðåò ôï óôïí Ôæïõ Ãïí 3 00:00:08,072 --> 00:00:11,090 üôé äåí èá ðáñáéôçèþ áð'ôçí Ãêéë Ñá Éì. 4 00:00:11,431 --> 00:00:15,368 Áêüìá êáé áí äåí Ýñèåé óå óõìâéâáóìü, äåí ìå íïéÜæåé. 5 00:00:26,867 --> 00:00:28,296 Åðåéóüäéï 8 6 00:00:42,035 --> 00:00:43,661 Ï ëüãïò ðïõ ôï Ýêáíåò áõôü åßíáé ... 7 00:00:43,661 --> 00:00:44,636 ËõðÜìáé. 8 00:00:44,636 --> 00:00:46,993 ÎáöíéÜóôçêåò ðïëý; 9 00:00:48,769 --> 00:00:50,812 ÅéëéêñéíÜ ëõðÜìáé. 10 00:00:50,812 --> 00:00:53,234 Ðéóôåýåéò üôé Þôáí áíáóôáôùìÝíç;

Oct 13, 2018 14:16:06 73.84KB Download Translate

1 00:00:00,095 --> 00:00:04,435 ÁðïêëåéóôéêÜ áðü ôçí GrTeam **GrTeamsub.webs.com** 2 00:00:06,032 --> 00:00:07,572 Åðåéóüäéï 9 3 00:00:41,953 --> 00:00:43,746 Åßóôå åíôÜîåé; 4 00:00:45,629 --> 00:00:46,379 Ôé; 5 00:00:47,090 --> 00:00:49,141 Ôé óõíÝâç;! 6 00:00:53,285 --> 00:00:54,899 Åßìáé åãþ. 7 00:00:54,899 --> 00:00:56,099 Åßìáé åãþ. 8 00:01:14,956 --> 00:01:15,456 Ù! 9 00:01:15,456 --> 00:01:15,956 Á! 10 00:01:15,956 --> 00:01:17,156 Åßìáé åãþ.

Oct 13, 2018 14:16:06 70.66KB Download Translate

1 00:00:00,045 --> 00:00:03,599 ÁðïêëåéóôéêÜ áðü ôçí GrTeam **GrTeamsub.webs.com** 2 00:00:05,568 --> 00:00:10,015 Ðñéí áðü 25 ÷ñüíéá, Þìïõí 10 åôþí. 3 00:00:10,015 --> 00:00:13,091 Ðñéí áðü 15 ÷ñüíéá, 20 åôþí. 4 00:00:13,091 --> 00:00:15,413 Ðñéí áðü 5 ÷ñüíéá, 30. 5 00:00:15,413 --> 00:00:18,792 Êáé ðÝñáóáí áêüìá 5 ÷ñüíéá áðü ôüôå. 6 00:00:19,174 --> 00:00:21,178 ÁëëÜ áêüìá åãþ... 7 00:00:21,178 --> 00:00:23,429 áéóèÜíïìáé óáí íá åßìáé 10. 8 00:00:24,236 --> 00:00:27,237 Ãéáôß åßìáé ôüóï ðáéäáñéþäçò; 9 00:00:29,716 --> 00:00:32,092 Äåí åßóáé ðáéäáñéþäçò. 10 00:00:32,092 --> 00:00:37,089 ¸íá ðñáãìáôéêü ðáéäß èá Ýëåãå,

Oct 13, 2018 14:16:06 72.33KB Download Translate

1 00:00:01,038 --> 00:00:03,871 ÁðïêëåéóôéêÜ áðü ôçí GrTeam **GrTeamsub.webs.com** 2 00:00:06,907 --> 00:00:09,369 Áí óïõ Ýëåãá üôé äåí ìðïñþ íá æÞóù ÷ùñßò áõôÞ ôç ãõíáßêá, 3 00:00:09,369 --> 00:00:10,623 ôüôå èá ìðïñïýóåò í' áíáêáôåõèåßò, 4 00:00:10,623 --> 00:00:12,109 èá åß÷åò ôï äéêáßùìá íá ôï êÜíåéò. 5 00:00:12,109 --> 00:00:13,966 ¼ìùò áõôü åßíáé êÜôé ðáñïäéêü. 6 00:00:13,966 --> 00:00:15,785 Äåí ìðïñåßò íá êÜíåéò õðïìïíÞ ãéá ëßãï; 7 00:00:15,785 --> 00:00:17,178 Áõôü ðïõ ëåò... 8 00:00:17,178 --> 00:00:18,053 åßíáé ç áëÞèåéá; 9 00:00:18,053 --> 00:00:20,196 Ì' Ý÷åéò áêïýóåé ðïôÝ íá ëÝù øÝìáôá; 10 00:00:20,196 --> 00:00:23,169

Oct 13, 2018 14:16:06 72.42KB Download Translate

1 00:00:00,906 --> 00:00:03,274 ÁðïêëåéóôéêÜ áðü ôçí GrTeam **GrTeamsub.webs.com** 2 00:00:07,610 --> 00:00:09,794 Èá ãßíù åãþ ç ìéêñÞ ãïñãüíá ãéá óÝíá. 3 00:00:09,794 --> 00:00:13,741 Èá åßìáé äßðëá óïõ êáé ìåôÜ èá ÷áèþ óáí öõóáëßäá. 4 00:00:13,989 --> 00:00:19,744 Ãé’áõôü êñåìéÝìáé ðÜíù óïõ ôüóï äçìüóéá ìå áõôüí ôïí ôñüðï. 5 00:00:20,753 --> 00:00:22,247 Ãéáôß äåí ëåò ôßðïôá; 6 00:00:22,247 --> 00:00:23,215 Ôï óêÝöôçêá áõôü ãéá ðïëý ÷ñüíï. 7 00:00:23,215 --> 00:00:25,172 Èá Ýëåãá êÜôé áí áõôü ðïõ ìïõ åßðåò Ýâãáæå êÜðïéï íüçìá. 8 00:00:25,172 --> 00:00:26,891 Ôé äåí âãÜæåé íüçìá; 9 00:00:26,891 --> 00:00:30,227 Åßðåò üôé äåí Ý÷åéò ôï äéêáßùìá íá åßóáé ç ìéêñÞ ãïñãüíá áöïý äåí ìå áãáðÜò. 10 00:00:30,227 --> 00:00:31,743 Ãé’áõôü èá ãßíù åãþ ç ãïñãüíá.

Oct 13, 2018 14:16:06 51.23KB Download Translate

1 00:00:00,859 --> 00:00:03,135 ÁðïêëåéóôéêÜ áðü ôçí GrTeam **GrTeamsub.webs.com** 2 00:00:05,568 --> 00:00:11,108 ¼ðùò êáé ìéá ìíÞìç, ôá öýëëá 3 00:00:11,651 --> 00:00:17,703 ôá ðåôÜåé ï Üíåìï óôï äñüìï 4 00:00:17,703 --> 00:00:18,949 Åðåéóüäéï 13 5 00:00:32,085 --> 00:00:36,579 Ìéá áãÜðç ðïõ Þôáí ðïëý åðþäõíç 6 00:00:37,518 --> 00:00:39,318 äåí Þôáí áãÜðç 7 00:00:42,557 --> 00:00:47,900 Ìéá áãÜðç ðïõ Þôáí ðïëý åðþäõíç 8 00:00:49,291 --> 00:00:51,091 äåí Þôáí áãÜðç 9 00:01:01,829 --> 00:01:08,592 Ôé åßíáé ôüóï ïäõíçñü óôï üíåéñü óïõ; 10 00:01:09,956 --> 00:01:15,054 Åßíáé åðåéäÞ åóý åßóáé óôï üíåéñï ìïõ.

Oct 13, 2018 14:16:06 60.7KB Download Translate

1 00:00:01,138 --> 00:00:03,077 ÁðïêëåéóôéêÜ áðü ôçí GrTeam **GrTeamsub.webs.com** 2 00:00:11,419 --> 00:00:12,719 Åðåéóüäéï 14 3 00:00:23,749 --> 00:00:27,267 Ìðïñþ íá åßìáé ç íåñáúäïíïíÜ óïõ ìÝ÷ñé åäþ. 4 00:00:37,634 --> 00:00:40,224 Ðåñßìåíåò ðïëý; 5 00:00:41,814 --> 00:00:43,725 Ãéáôß ðñÝðåé íá ðåñßìåíá åóÝíá; 6 00:00:43,725 --> 00:00:44,229 ¸ëá åäþ. 7 00:00:44,229 --> 00:00:45,768 ÈõìÞèçêá êÜôé. 8 00:00:45,768 --> 00:00:47,376 Ù, ×éïýíãê! 9 00:00:47,658 --> 00:00:49,233 Ãåéá! 10 00:00:49,233 --> 00:00:52,356 Ìçí ìïõ ëåò ãåéá, äåí óå óõìðáèþ.

Oct 13, 2018 14:16:06 71.04KB Download Translate

1 00:00:00,720 --> 00:00:02,949 ÁðïêëåéóôéêÜ áðü ôçí GrTeam **GrTeamsub.webs.com** 2 00:00:05,614 --> 00:00:08,600 O Êéì Ôæüãïõ óáíìðå ðÝèáíå ðñéí ôñßá ÷ñüíéá. 3 00:00:08,600 --> 00:00:11,280 5 Äåêåìâñßïõ äåí åßíáé ôá ãåíÝèëéá ìïõ. 4 00:00:11,280 --> 00:00:14,055 Åßíáé ç åðÝôåéïò ôïõ èáíÜôïõ ôïõ ðáôÝñá ôçò Ãêéë ËáÉì. 5 00:00:15,506 --> 00:00:18,367 ÁõôÞ ç ößëç ðïõ Ýöõãå ìüëéò, Þôáí ç Ôæé×åïí. 6 00:00:18,687 --> 00:00:22,391 Ç ãéáôñüò ôïõ Êéì ÔæïõÃïõáí, ç Ðáñê Ôæé×åïí. 7 00:00:22,820 --> 00:00:26,403 Ç Ãêéë ËáÉì äåí èá îå÷íïýóå ðïôÝ ôçí åðÝôåéï ôïõ èáíÜôïõ ôïõ ðáôÝñá ôçò. 8 00:00:26,403 --> 00:00:31,765 ¹ìáóôáí ðåíèüíôåò êáé ôéò ôñåéò ìÝñåò ôçò êçäåßáò ôïõ Êéì Ôæé×ïõí. 9 00:00:33,060 --> 00:00:36,457 Äåí õðÜñ÷åé ðåñßðôùóç, ï ÔæïõÃïõáí íá ìçí ôçí áíáãíþñéæå. 10 00:00:36,457 --> 00:00:38,865 Ôï ðñþôï íïýìåñï óôï êéíçôü ôïõ åßíáé...

Oct 13, 2018 14:16:06 66.99KB Download Translate

1 00:00:00,600 --> 00:00:07,800 ÁðïêëåéóôéêÜ áðü ôçí GrTeam **GrTeamsub.webs.com** 2 00:00:12,872 --> 00:00:14,472 Áíïßîôå ôçí ðüñôá! 3 00:00:14,805 --> 00:00:17,005 Áíïßîôå ôçí ðüñôá! 4 00:00:17,538 --> 00:00:20,072 Áíïßîôå ôçí ðüñôá óáò ëÝù!! 5 00:00:24,005 --> 00:00:25,672 ÈåÝ ìïõ... 6 00:00:25,672 --> 00:00:30,472 Èá äå÷ôþ ôï êÜëåóìá óïõ, êáé áêüìá óå ìéá ôüóï éó÷õñÞ êáé áíåîÝëåãêôç êáôÜóôáóç 7 00:00:30,472 --> 00:00:34,472 Óå ðáñáêáëþ äþóå ìïõ äýíáìç íá óþóù ôçí æùÞ áõôïý ôïõ áôüìïõ. 8 00:00:35,605 --> 00:00:37,138 ÈåÝ ìïõ, 9 00:00:37,138 --> 00:00:42,072 ÐÜíôá Ý÷ù ôïí öüâï êáé ðñïóåý÷ïìáé ãéá íá Ýñèåé ç âñï÷Þ. 10 00:00:48,338 --> 00:00:49,805 Ìå áêïýò;

Oct 13, 2018 14:16:06 61.45KB Download Translate

1 00:00:00,006 --> 00:00:04,249 ÁðïêëåéóôéêÜ áðü ôçí GrTeam **GrTeamsub.webs.com** 2 00:00:06,914 --> 00:00:10,172 Áõôü ðïõ ìüëéò åßðáôå, 3 00:00:10,172 --> 00:00:12,423 åßíáé áëÞèåéá; 4 00:00:14,159 --> 00:00:18,021 Åßíáé ðñáãìáôéêÜ ï ðáôÝñáò ìïõ... 5 00:00:18,021 --> 00:00:21,864 Ôï Üôïìï ðïõ Ýóùóå ôïí Êéì Ôæïõ Ãïí åßíáé ðñáãìáôéêÜ... 6 00:00:22,634 --> 00:00:24,033 ï ðáôÝñáò ìïõ; 7 00:00:24,033 --> 00:00:26,033 Ôï åßðåò êáé ìüíç óïõ... 8 00:00:26,419 --> 00:00:29,313 ¼ôé åß÷å óþóåé ðïëëÝò æùÝò. 9 00:00:29,313 --> 00:00:32,092 Ï Ôæïõ Ãïí áðëÜ Ýôõ÷å íá åßíáé Ýíáò áðü ôïõò áíèñþðïõò ðïõ Ýóùóå. 10 00:00:32,092 --> 00:00:34,475 Ìçí íïìßæåéò üôé õðÜñ÷åé êÜðïéï îå÷ùñéóôü íüçìá óå áõôü.

Oct 13, 2018 14:16:06 55.54KB Download Translate

1 00:00:00,116 --> 00:00:04,438 ÁðïêëåéóôéêÜ áðü ôçí GrTeam **GrTeamsub.webs.com** 2 00:00:04,677 --> 00:00:05,845 Åðåéóüäéï 18 3 00:00:23,950 --> 00:00:27,740 Ìçí áãáðÞóåéò ðïôÝ êÜðïéïí Üëëïí. 4 00:00:28,369 --> 00:00:32,205 Íá æÞóåéò ìüíç óïõ êáé íá óêÝöôåóáé ìüíï åìÝíá. 5 00:00:33,586 --> 00:00:37,105 Ïýôå íá Ýñèåéò ðïëý êïíôÜ ìå ôïí Ôóüé Ãïõ Ãéáíãê. 6 00:00:37,673 --> 00:00:39,930 Áõôü èá Þôáí áéìïìéîßá. 7 00:00:48,215 --> 00:00:51,354 Óôç æùÞ ìïõ, 8 00:00:51,930 --> 00:00:55,216 áõôÞ åßíáé ç ðéï åãùéóôéêÞ áðüöáóç ðïõ Ý÷ù ðÜñåé ðïôÝ, 9 00:00:57,363 --> 00:00:59,985 áëëÜ åßíáé ç åðéëïãÞ ôïõ áñ÷çãïý ôçò êïéíüôçôáò. 10 00:00:59,985 --> 00:01:02,407

Oct 13, 2018 14:16:06 66.29KB Download Translate

1 00:00:01,649 --> 00:00:05,503 ÁðïêëåéóôéêÜ áðü ôçí GrTeam **GrTeamsub.webs.com** 2 00:00:09,376 --> 00:00:11,780 Ôüôå èá óå ñùôÞóù: 3 00:00:11,780 --> 00:00:15,309 Åß÷áìå ôÝôïéá óôåíÞ ó÷Ýóç þóôå íá öéëçèïýìå; 4 00:00:16,272 --> 00:00:18,112 ¸ôóé. 5 00:00:29,972 --> 00:00:31,958 Ãéáôß äåí ìïõ áðáíôÜò; 6 00:00:32,433 --> 00:00:34,312 ÖéëçèÞêáìå; 7 00:00:35,591 --> 00:00:37,641 Ðùò íïìßæåéò üôé èá Þôáí; 8 00:00:37,641 --> 00:00:40,038 Ñþôçóá ðñþôïò. 9 00:00:51,706 --> 00:00:53,738 Ôé êÜíåéò; 10 00:00:53,738 --> 00:00:55,010 Óå ðñïóôáôåýù.

Oct 13, 2018 14:16:06 62.98KB Download Translate

1 00:00:00,859 --> 00:00:03,878 ÁðïêëåéóôéêÜ áðü ôçí GrTeam **GrTeamsub.webs.com** 2 00:00:05,707 --> 00:00:07,154 Ôåëåõôáßï åðåéóüäéï *(êëáø!)* 3 00:00:08,400 --> 00:00:11,983 ¸ôóé áðü åäþ êáé óôï åîÞò, äåí èá æù óáí ï ãéïò ôçò ìçôÝñáò. 4 00:00:11,983 --> 00:00:13,144 Êéì Ôæïõ Ãïí! 5 00:00:13,144 --> 00:00:15,350 Áí êáé ëõðÜìáé ðñáãìáôéêÜ, 6 00:00:15,350 --> 00:00:20,993 áöïý Ý÷ù Þäç æÞóåé óáí ãéïò ãéá 34 ÷ñüíéá, èá æÞóù ôï õðüëïéðï ôçò æùÞò ìïõ óáí óýæõãïò ôçò. 7 00:00:20,993 --> 00:00:22,647 Èá æÞóù Ýôóé. 8 00:00:23,099 --> 00:00:25,606 ÅðåéäÞ îÝñù üôé äåí èá ôï äå÷ôåßò, áðëþò óå åíçìåñþíù. 9 00:00:25,606 --> 00:00:27,153 Ìå ðïéáíïý ôçí Üäåéá; 10 00:00:27,153 --> 00:00:29,079

lazada