pingbot.me
Back to subtitle list

Roman Scandals Arabic Subtitles

 Roman Scandals
Oct 12, 2021 05:57:47 qatinefilms4k Arabic 8

Release Name:

Roman.Scandals.1933.1080p.WEBRip.x264.AAC-[YTS.MX]

Release Info:

يتم طرد شاب طيب القلب من مسقط رأسه الفاسد غرب روما ،  ينام ويحلم بأنه قد عاد إلى أيام روما القديمة ،  حيث يختلط بمكائد المحكمة ومؤامرة قتل الإمبراطور Adil Qatine          مشاهدة ممتعة تحتاج مراجعة وشكرا  
Download Subtitles
Oct 11, 2021 18:01:26 97.66KB Download Translate

1 00:00:00,311 --> 00:01:34,031 íÊã ØÑÏ ÔÇÈ ØíÈ ÇáÞáÈ ãä ãÓÞØ ÑÃÓå ÇáÝÇÓÏ ÛÑÈ ÑæãÇ ¡ íäÇã æíÍáã ÈÃäå ÞÏ ÚÇÏ Åáì ÃíÇã ÑæãÇ ÇáÞÏíãÉ ¡ ÍíË íÎÊáØ ÈãßÇÆÏ ÇáãÍßãÉ æãÄÇãÑÉ ÞÊá ÇáÅãÈÑÇØæÑ {\3c&H00C5D2&\fnArabic Typesetting\b1\4c&H000170&\c&H000000&\fs36} {\3c&HAA9600&\4c&H00003E&\c&H000000&}|| ÊÑÌãÉ æÑÝÚ ÚÇÏá ÞØíä|| Adil Qatine ãÔÇåÏÉ ããÊÚÉ 2 00:01:34,311 --> 00:01:36,531 ßÑÆíÓ áÈáÏíÉ ÑæãÇ ÇáÛÑÈíÉ ¡ åÐÇ íÚØíäí 3 00:01:36,618 --> 00:01:38,881 Åäå áãä ÏæÇÚí ÓÑæÑí Ãä ÃÑÍÈ Èßã. 4 00:01:38,968 --> 00:01:41,710 æááÊÚÑÝ Úáì ãæÇØääÇ ÇáÃæá. 5 00:01:41,797 --> 00:01:44,756 æÇÑä Ýíäáí ßæÈÑ. 6 00:01:44,843 --> 00:01:47,107 ÔßÑÇ áß íÇ ÑÆíÓ ÇáÈáÏíÉ. 7 00:01:47,194 --> 00:01:49,718 ÇáÃÕÏÞÇÁ æÇáÑæãÇä æÇáãæÇØäæä. 8 00:01:49,805 --> 00:01:51,633 ÃÞÑÖäí ÃÐäíß. 9 00:01:51,720 --> 00:01:53,896