Back to subtitle list

Restoration Fire English Subtitles

 Restoration Fire

Movie Info:

Released: N/A
Runtime: 86 min
Genre: Drama
Director: Sadatsugu Matsuda
Actors: Chikage Awashima, ChiezĂ´ Kataoka, Noriko Kitazawa, Kenji Kusumoto
Country: Japan
Rating: N/A

Overview:

N/A

Jun 26, 2020 18:37:23 popoko English 5

Release Name:

Restoration Fire 1961
Download Subtitles
Jan 25, 2020 20:58:42 51.42KB Download Translate

1 00:00:06,006 --> 00:00:13,515 TOEI MOVIE CO., LTD Presents 2 00:00:15,482 --> 00:00:23,594 Restoration Fire 3 00:00:38,472 --> 00:00:40,076 CAST 4 00:00:40,107 --> 00:00:43,919 Hijikata Toshizo KATAOKA CHIEZO 5 00:00:44,111 --> 00:00:47,923 Ando Kazuma: SATOMI KOTARO Omine: KITAZAWA NORIKO 6 00:00:48,115 --> 00:00:51,927 Oshino: OKA SATOMI Yasuzo: TANAKA HARUO 7 00:00:52,119 --> 00:00:55,931 Heikichi: KONO AKITAKE Okabe Hoyama: ONOE KOINOSUKE 8 00:00:55,989 --> 00:00:58,993 Saito Hajirne: TOGAMI JOTARO Yoshikawa Sanpei: TOKUDAIJI SHIN 9 00:01:03,430 --> 00:01:04,602

How to unblock