pingbot.me
Back to subtitle list

Rainy Dog (Gokudô kuroshakai) Arabic Subtitles

 Rainy Dog (Gokudô kuroshakai)
May 03, 2021 08:35:13 AJF. Arabic 8

Release Name:

Rainy.Dog.1997.1080p.BluRay.x264 USURY
Download Subtitles
May 02, 2021 23:30:52 25.22KB Download Translate

1 00:01:23,774 --> 00:01:25,901 ¡æÝÞÇ áæßÇáÉ ÇáÃÑÕÇÏ ÇáÌæíÉ 2 00:01:26,026 --> 00:01:31,365 ...ÖÛØ ãäÎÝÖ Åáì ÇáÔÑÞ 3 00:01:31,490 --> 00:01:36,328 ÓíäÔÑ ÃãØÇÑ ÎÝíÝÉ Ýí ßÇãá ÊÇíæÇä 4 00:01:36,495 --> 00:01:40,499 Ýí ÊÇíÈíå ãä ÇáãÊæÞÚ åØæá ÇãØÇÑ ÛÒíÑÉ 5 00:01:40,666 --> 00:01:44,086 ...ÛÏÇ Óíßæä ÇáÌæ ÛÇÆãÇ ãÚ 6 00:01:44,336 --> 00:01:48,799 ÇãØÇÑ ãÊÝÑÞÉ æÏÑÌÇÊ ÍÑÇÑÉ ãÊÛíÑÉ 7 00:02:24,720 --> 00:02:26,950 !ÍÑß ãÄÎÑÊß ÑæÌí 8 00:02:27,720 --> 00:02:29,278 !ÊÍÑß 9 00:06:04,920 --> 00:06:08,196 åÐÇ ÃäÇ ÇáÃÎ ÇáÃßÈÑ 10 00:06:09,160 --> 00:06:12,470 ÚãäÇ Ýí åÇãÇãÇÊÓæ