Back to subtitle list

Orient Arabic Subtitles

 Orient
Aug 05, 2022 04:57:49 Muhamad7u Arabic 4

Release Name:

[@muhamad7u] Orient 14 [1080p HEVC]

Release Info:

تكملة الموسم الاول مشاهدة ممتعة  
Download Subtitles
Jul 31, 2022 19:28:52 25.25KB Download Translate

1 00:00:02,070 --> 00:00:03,610 ÅÈÐá ÌåÏß ãæÓÇÔí ßä 2 00:00:03,610 --> 00:00:05,470 ÅÐÇ ÝÒÊ åäÇ ÓÊßæä ÇáÞÇÆÏ 3 00:00:05,470 --> 00:00:08,510 ãä ÓíÝæÒ åæ æÇßÛÇãí ÊãÇÓß æÇßÛÇãí 4 00:00:11,480 --> 00:00:13,030 ÑÓã ÇáÖÑÈÉ ÇáËáÇËíÉ 5 00:00:16,080 --> 00:00:17,490 åÐÇ ããÊÚ 6 00:00:17,490 --> 00:00:21,130 ÃÓÊØíÚ ÇáãÞÇÊáÉ Èßá ãÇ ÊÚáãÊå ãä ÃæíÇÌí ãä ãåÇÑÉ ÇáÓíÝ 7 00:00:21,130 --> 00:00:22,870 åá ÊÓÊØíÚ ÞØÚ ÇáãåÇÑÉ ÇáÎÇÕÉ Èí 8 00:00:23,410 --> 00:00:24,120 äæÚðÇ ãÇ 9 00:00:27,170 --> 00:00:31,160 áã ÃÚÑÝ ááÂä Åáì Åíä æÕáÊ ãåÇÑÊí Ýí ÇáÓíÝ 10 00:00:31,160 --> 00:00:32,640 æ áßä ÇáÂä Åäå ãÎÊáÝ