pingbot.me
Back to subtitle list

Murder by Numbers Hebrew Subtitles

 Murder by Numbers
Dec 13, 2020 18:38:56 Cleon Hebrew 3

Release Name:

Murder By NumberCD1.Hebrew.FixedByBennyRizgan
Download Subtitles
Nov 17, 2002 18:01:34 41.64KB Download Translate

1 00:01:23,417 --> 00:02:05,042 Subtitles By Extaza! 2 00:02:18,514 --> 00:02:20,641 ?ùðâéã àú æä ôòí àçøåðä 3 00:02:20,766 --> 00:02:24,770 àãí àéðå éëåì ìçéåú áàîú .áìé ì÷áì àú ääúàáãåú åäôùò 4 00:02:25,354 --> 00:02:26,647 .úâéã àú æä 5 00:02:26,772 --> 00:02:31,068 áøéú ùòùåéä îàù ðå÷ùä ...ùãåøùú ùçì÷ éçéå 6 00:02:31,318 --> 00:02:32,778 àçøéí éîåúå 7 00:02:33,529 --> 00:02:34,655 .áùìåù 8 00:02:34,947 --> 00:02:36,198 ...àçú 9 00:02:38,951 --> 00:02:40,786 ...ùúééí 10 00:02:42,079 --> 00:02:43,080

Nov 17, 2002 18:28:14 36.95KB Download Translate

1 00:00:46,546 --> 00:00:48,090 ?øéö'àøã 2 00:00:48,966 --> 00:00:51,969 ?æä àúä ?äáàú ìé àú äîòåããåú 3 00:00:53,387 --> 00:00:56,640 .äáàúé ìê îùäå ùéòæåø ìê ìéùåï 4 00:00:59,268 --> 00:01:01,103 ?!îä ìòæàæì 5 00:01:08,861 --> 00:01:12,989 .ááçéðä áôéñé÷ä ùìé, ÷éáìúé áé ôìåñ .àúä âàåï 6 00:01:13,239 --> 00:01:14,533 .àì 7 00:01:15,575 --> 00:01:17,286 .éù ìé îùäå áùáéìê 8 00:01:18,995 --> 00:01:22,415 ?îä æä- .àú çúéëú æåðä- 9 00:01:22,832 --> 00:01:24,293 ?îä 10