pingbot.me
Back to subtitle list

Murder by Numbers Czech Subtitles

 Murder by Numbers
Dec 13, 2020 18:38:56 Cleon Czech 7

Release Name:

Murd3r.8y.Num8ers.DVDRip.DivX.CD1-DVL.CZ[xCZ-2oo2]
Download Subtitles
Nov 07, 2002 18:34:50 30.57KB Download

{1424}{1491}VZOREC PRO VRAŽDU {1520}{1712}CZ SUBTiTLES BY LORD dR-aGoN [xCZ-2oo2]|15/o9/2oo2 {3321}{3372}Øekneme si to ještì jednou, naposledy,|naposledy? {3378}{3474}Nikdo nemùže žít naplno,|bez zahrnutí sebevraždy a zloèinu. {3486}{3516}Øekni to. {3522}{3623}Pakt nelítostnì uzavøený,|vyžaduje aby nìkteøí žili... {3629}{3666}...a jiní zemøeli. {3681}{3711}Na tøi. {3715}{3746}Jedna... {3811}{3858}...dva... {3887}{3911}...tøi! {3985}{4068}Každý z nás má slabší stránku... {4072}{4150}...dychtivý vzdát se své svobody,|a být ovládán. {4155}{4257}Ale také máme touhu po svobodì,|která vyžaduje... {4261}{4349}...naše vlastní rozhodnutí,|každého z nás... {4360}{4410}...co je dobré... {4414}{4451}...a co zlé. {4513}{4555}Nìjaké otázky? {4668}{4744}Chce nìkdo zpochybnit Justinovo tvrzení? {4750}{4847}Všichni souhlasíte s tímto|Darwinovým sporem o osobnosti? {4853}{4888}Mám otázku. {4895}{4953}Pan Haywood,|vy jste se vzbudil! {4960}{4991}Tak poslouchejme. {5028}{5093}Co mùže pako jako ty vìdìt o moci? {5097}{5173}A co mùže pitomec jako ty vìdìt o filozofii? {5179}{5213}Buïte slušní prosím. {5235}{5299}Mluviš...Mluvíš o zloèinu? {5305}{5360}Dobrá otázka. Mìl by jste být vzhùru èastìji. {5364}{5432}Co ty na to, Justine?|-Uplná svoboda hrozí zloèinem. {5436}{5543}V podstatì je svoboda zloèin.|Protože myslí na sebe, a ne na skupinu. {5580}{5656}-Dìkuji Justine. Velmi odvážné.|-Díky. {5715}{5807}Ti, kteøí se zajímáte o zdroj jeho referátu... {5811}{5857}...podívejte se po Nietzschem. {5861}{5944}Ty si fakt potøebuješ zapíchat,|Bonaparte. {6293}{6324}Ahoj Justine. {6440}{6513}-Pamatuješ si na mì?|-Co chceš? {6540}{6603}Chci ti vystøelit mozek. {6620}{6681}A udìlám to, že to bude vypadat jako sebevražda. {6694}{6780}Všichni budou vìøit, že ses zabil sám. {6785}{6828}To ti nevyjde.

Nov 07, 2002 18:34:46 27.37KB Download

{1116}{1153}Richarde? {1175}{1247}Jsi to ty?|Pøinesl jsi mi hopi-hopi? {1280}{1358}Pøinesl jsem nìco, co ti pomùže usnout. {1422}{1466}Co to kurva...?! {1651}{1750}Mùj test z fyziky. Dostala sem B+.|Jsi génius. {1756}{1788}Pøestaò... {1812}{1854}Mám pro tebe nìco. {1894}{1977}-Co je to?|-Seš obyèejná coura. {1987}{2022}Co? {2072}{2103}Co?! {2800}{2847}Jak dlouho tu už je? {2864}{2949}Sestra z noèní smìny øíkala,|že pøišel okolo ètvrté. {3231}{3277}Jak se cítíš? {3296}{3338}Jsem v poøádku. {3358}{3420}Jsem trochu otluèená, ale... {3460}{3506}Co tady dìláš? {3512}{3598}Pøedpokládal jsem, že budeš chtít|okamžitou zprávu. {3643}{3677}Jo, to chci. {3759}{3790}Takže? {3838}{3931}-Máme všechno.|-Výbornì. {3935}{3995}-Boty?|-Kladná odpovìï. {4000}{4116}A pár kouskù z plechu, hlavu z Phillipsu,|na všem stopy od krve. {4120}{4160}A prst, taky? {4164}{4239}Byl ve sklenici, za hromadou èasopisù... {4243}{4318}...nebo v mrazáku pod krocaním stehnem? {4360}{4436}Za vanilkovou zmrzlinou. {4480}{4561}Dobrá práce.|Potøebuješ už jen jeho pøiznání. {4572}{4621}Žádný nebude. {4638}{4703}Feathers vèera v noci spáchal sebevraždu. {4707}{4774}-Sebevraždu?|-Ano. {4802}{4932}Støelil se do hlavy. Popáleniny od prachu,|stopy po zbrani na jeho pravé ruce. {4936}{5049}Už si slyšel o zohizïovaèi,|a impulsivním sériovém vrahovi... {5052}{5100}...který spáchal sebevraždu? {5118}{5142}Co to dìláš? Nech toho. {5148}{5227}Nevzpomínám si na žádného.|Psychopati se chtìjí nechat chytit. {5231}{5255}Lehni si. {5259}{5334}Víš co? Už je mi o dost líp, díky. {5347}{5386}Myslím, že to udìlali ti kluci. {5392}{5473}Ani to neskrývají.|Chtìjí, abychom to vìdìli. {5477}{5559}Tak o nich trochu nìco víc zjistíme.