pingbot.me
Back to subtitle list

Money Heist (La Casa de Papel) - Fifth Season Bulgarian Subtitles

 Money Heist (La Casa de Papel) - Fifth Season

Series Info:

Released: 02 May 2017
Runtime: 70 min
Genre: Action, Crime, Mystery
Director: N/A
Actors: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño
Country: Spain
Rating: 8.3

Overview:

An unusual group of robbers attempt to carry out the most perfect robbery in Spanish history - stealing 2.4 billion euros from the Royal Mint of Spain.

Sep 13, 2021 22:26:19 viona21 Bulgarian 9

Release Name:

Money.Heist.S05 Part 1
Download Subtitles
Sep 10, 2021 20:19:34 41.55KB Download Translate

1 00:00:26,333 --> 00:00:29,053 ÌÀÄÐÈÄ ÏÅÒ ÄÍÈ ÑËÅÄ ÄÅÍ ÍÓËÀ 2 00:00:31,541 --> 00:00:36,838 Àëèñèÿ... Ñåãà åäèíñòâåíèÿò èçõîä å íÿêîé äà ïîåìå âèíàòà. 3 00:00:37,375 --> 00:00:41,175 È êîé ùå ãî íàïðàâè? - Îò ðàçóçíàâàíåòî - Ïðèåòî. 4 00:00:41,375 --> 00:00:43,375 Îò ïîëèöèÿòà - òè. 5 00:00:45,000 --> 00:00:48,720 Ïàêåòúò å äîñòàâåí, ïðîôåñîðå. Òðúãâàì ñëåä äâå ìèíóòè. 6 00:00:52,666 --> 00:00:55,666 Òàêà èëè èíà÷å, òè ùå ïîåìåø óäàðà. 7 00:00:55,866 --> 00:00:59,208 Áúäè ñèëíà. Íèå ñìå ñ òåá. 8 00:00:59,458 --> 00:01:02,425 Ëèñàáîí! Äîáðå äîøëà â Èñïàíñêàòà áàíêà. 9

Sep 10, 2021 20:19:34 41.23KB Download Translate

1 00:01:34,666 --> 00:01:39,126 Àêî ñè áèë çàòâîðåí çà ñòî ÷àñà, âúâ âåðèãè, âúçìîæíî è äà òå óáèÿò, 2 00:01:40,250 --> 00:01:42,359 àêî ñè çàãóáèë íàé-äîáðàòà ñè ïðèÿòåëêà, 3 00:01:42,559 --> 00:01:44,830 òåçè ñòî ÷àñà ùå òè ñå ñòîðÿò ñòî ãîäèíè. 4 00:01:49,916 --> 00:01:54,036 È äà èçëåçåø íàâúí… òè ñå ñòðóâà íàé-âúðõîâíàòà ñâîáîäà. 5 00:01:55,550 --> 00:01:58,180 Íà êîãî ìó ïóêà, ÷å âîéíèöè ñà ñå ïðèöåëèëè â òåá? 6 00:01:59,125 --> 00:02:01,628 Áåç îðúæèå, áîñ, 7 00:02:02,666 --> 00:02:05,826 ñëúíöåòî òå îãðÿâà, íàâñÿêúäå öàðè òèøèíà… 8 00:02:06,683 --> 00:02:08,683 òàêà ñå ÷óâñòâàø ñâîáîäåí. 9

Sep 10, 2021 20:19:34 39.79KB Download Translate

1 00:00:43,541 --> 00:00:45,541 Õàéäå! 2 00:00:48,458 --> 00:00:51,138 Åäíî, äâå, òðè, ÷åòèðè. 3 00:01:07,833 --> 00:01:09,883 Íóæäàÿ ñå îò ïîìîù! 4 00:01:10,458 --> 00:01:14,461 Äåôèáðèëàòîð! Òðÿáâà äà ñïðåì êðúâòà! - Íÿìà ïóëñ. 5 00:01:14,661 --> 00:01:17,481 Ïî-áúðçî! - Íà êîëåíå, êó÷è ñèíå! 6 00:01:21,041 --> 00:01:24,451 Äðúæ ñå, ìîëÿ òå! - Ïî-áúðçî! 7 00:01:26,333 --> 00:01:30,250 Ôîðöåïñ. Òàêà. 8 00:01:32,541 --> 00:01:34,541 Ìàéêî ìèëà! 9 00:01:34,750 --> 00:01:36,750 Åòî.

Sep 10, 2021 20:19:34 37.49KB Download Translate

1 00:00:35,066 --> 00:00:37,706 Õåëçèíêè, èç÷åçâàé îò òðàïåçàðèÿòà. Îòèâàé â ìóçåÿ. 2 00:00:37,856 --> 00:00:39,911 Òðÿáâà äà èçêîïàÿ òðàíøåÿ. 3 00:01:13,541 --> 00:01:15,581 ×óâàø ëè ìå, Õåëçèíêè? 4 00:01:16,625 --> 00:01:18,635 Õåëçèíêè, òàì ëè ñè? 5 00:01:20,458 --> 00:01:22,488 Äåáåëàêî! 6 00:01:29,166 --> 00:01:31,226 Àç… æèâ ñúì. 7 00:01:32,833 --> 00:01:34,973 Âåäíàãà ñå ìàõíè îòòàì! 8 00:01:40,416 --> 00:01:44,375 Êðàêúò ìè å çàêëåùåí. Ñ îòêðèòà ðàíà. 9 00:01:46,000 --> 00:01:48,500 Èìà êðúâ. Ìíîãî êðúâ. 10 00:01:48,650 --> 00:01:50,725

Sep 10, 2021 20:19:34 36.3KB Download Translate

1 00:00:32,333 --> 00:00:34,333 Ðåíå! 2 00:00:37,541 --> 00:00:39,541 Ðåíå! 3 00:00:47,875 --> 00:00:49,875 Íå! 4 00:01:05,541 --> 00:01:07,541 Ðåíå! 5 00:01:32,000 --> 00:01:35,425 Òðèìà çàãèíàõà ïðè îïèò çà îáèð íà áàíêà. 6 00:01:35,625 --> 00:01:40,831 Ïî ïðåäâàðèòåëíè äàííè, åäèíèÿò îò êðàäöèòå å óñïÿë äà ñå ñêðèå. 7 00:01:41,031 --> 00:01:44,008 Çàïîäîçðÿíàòà å æåíà íà 25–30 ãîäèíè. 8 00:01:44,208 --> 00:01:47,508 Ïî äóìèòå íà ñâèäåòåëèòå… - Ñåðõèî, åëà äà âèäèø! 9 00:01:47,708 --> 00:01:50,008 … íåçàâèñèìî îò óñèëèÿòà íà ïîëèöèÿòà.