Back to subtitle list

Love Street (Rue des Plaisirs) Arabic Subtitles

 Love Street (Rue des Plaisirs)
Oct 16, 2020 12:47:36 ahmedallam66 Arabic 4

Release Name:

Rue.des.Plaisirs
Download Subtitles
Jun 19, 2020 04:14:40 44.09KB Download Translate

1 00:02:44,600 --> 00:02:45,635 ÊÚÇáö åäÇ! 2 00:02:45,840 --> 00:02:49,355 ÃäÊö ÊÑíÏíä Ðáß, ÃäÇ ÃíÖðÇ. Åääì ÃÞØÚ Úãáì ÚäÏãÇ ÊãØÑ. 3 00:02:50,880 --> 00:02:53,189 Ìãíá áÇÊÞÓì Úáì äÝÓß 4 00:02:56,520 --> 00:02:59,239 æáÇ ÍÊì äÙÑÉ. ßãÇ áæ ßäÇ ÓäÛÊÕÈåã! 5 00:02:59,800 --> 00:03:01,472 áÇ Êáæãíåã 6 00:03:01,680 --> 00:03:04,956 ÎÇÑÌðÇ Ýì åÐÇ ÇáÈÑÏ ãÇåæÇáÔíÁ ÇáãõáÍ ÇáÐì íÑíÏæäå¿ 7 00:03:05,160 --> 00:03:06,434 ÇáÚæÏÉ Åáì ÇáãäÒá. 8 00:03:11,160 --> 00:03:15,711 æáãÇÐÇ äÊÖÇíÞ ãä Ðáß Åä ÇáÓíÑ Ýì ÇáÔæÇÑÚ Úáì åÐÇ ÇáäÍæ Ýä ÚÝÇ Úáíå ÇáÒãä. 9 00:03:16,080 --> 00:03:18,071 áÞÏ ÝõÞÏÊ ÇáÑÛÈÉ

lazada