pingbot.me
Back to subtitle list

Lost ( No Longer Human / Human Disqualification / 인간실격 / Ingansilgyeok ) Farsi/Persian Subtitles

 Lost ( No Longer Human / Human Disqualification / 인간실격 / Ingansilgyeok )
Sep 13, 2021 10:28:50 AirenTeam Farsi/Persian 13

Release Name:

Lost.E04.HDTV[@AirenTeam]
Lost.E03.HDTV[@AirenTeam]
Lost.E02.HDTV[@AirenTeam]
Lost.E04.WEB-DL[@AirenTeam]
Lost.E03.WEB-DL[@AirenTeam]
Lost.E02.WEB-DL[@AirenTeam]

Release Info:

کانال تلگرامي ما:@AirenTeam 
Download Subtitles
Sep 12, 2021 20:05:16 93.42KB Download Translate

1 00:00:00,270 --> 00:00:11,370 ::::::::: تيـــم ترجـــمه آيــــرِن تقديـــــم ميــــکند :::::::: ::::@AirenTeam:::: 2 00:00:12,350 --> 00:00:15,750 همه مکان ها ، شخصیت ها ، شرکت ها و رویداد) (های نشان داده شده در این نمایش ساختگی هستند 3 00:00:17,690 --> 00:00:21,500 (قسمت دو: کشوری خشمگین) 4 00:00:21,520 --> 00:00:24,020 سلام، پدر 5 00:00:28,670 --> 00:00:29,670 ،دیروز 6 00:00:30,120 --> 00:00:31,930 ،برای اولین بار تو زندگیم 7 00:00:32,439 --> 00:00:34,530 به این فکر میکردم که 8 00:00:34,970 --> 00:00:36,200 اگه زنده بودین 9 00:00:36,850 --> 00:00:38,840 به آدم ديگه‌ای متفاوت‌تر چیزی که الان هستم 10 00:00:39,040 --> 00:00:41,170

Sep 12, 2021 20:05:16 93.56KB Download Translate

1 00:00:00,270 --> 00:00:08,370 ::::::::: تيـــم ترجـــمه آيــــرِن تقديـــــم ميــــکند :::::::: ::::@AirenTeam:::: 2 00:00:09,460 --> 00:00:17,410 جون دویون 3 00:00:17,410 --> 00:00:23,910 ریو جون یول 4 00:00:23,910 --> 00:00:31,130 پارک بیونگ اون 5 00:00:31,130 --> 00:00:40,400 کیم هیو جین 6 00:00:55,790 --> 00:00:59,620 (قسمت دو: کشوری خشمگین) 8 00:00:59,620 --> 00:01:02,120 سلام، پدر 9 00:01:06,770 --> 00:01:07,770 ،دیروز 10 00:01:08,220 --> 00:01:10,030 ،برای اولین بار تو زندگیم 11 00:01:10,539 --> 00:01:12,630 به این فکر میکردم که

Sep 12, 2021 20:05:16 73.42KB Download Translate

1 00:00:00,230 --> 00:00:07,640 ::::::::: تيـــم ترجـــمه آيــــرِن تقديـــــم ميــــکند :::::::: ::::@AirenTeam:::: 2 00:00:07,640 --> 00:00:09,000 ::::::::: آيـــ(گمشده)ـــرِن :::::::: ::::@AirenTeam:::: 3 00:00:17,380 --> 00:00:21,760 قسمت سوم:نامرئی بودن 4 00:00:24,120 --> 00:00:28,430 (بیمارستان راه شیری) 5 00:00:38,870 --> 00:00:40,670 بابای عزیزم 6 00:00:52,450 --> 00:00:55,160 که روی تخت کثیف ۱/۶ متری دراز کشیده بود 7 00:00:55,460 --> 00:00:58,890 بابایی که تمام روزو منتظرم موند 8 00:01:05,170 --> 00:01:08,700 ...بابایی که تمام روزو فقط منتظر من‌ موند 9 00:01:11,870 --> 00:01:14,539 تو آخرین لحظات عمرش دقیقا قبل از اینکه رهام کنه 10

Sep 12, 2021 20:05:16 73.42KB Download Translate

1 00:00:00,230 --> 00:00:07,640 ::::::::: تيـــم ترجـــمه آيــــرِن تقديـــــم ميــــکند :::::::: ::::@AirenTeam:::: 2 00:00:07,640 --> 00:00:09,000 ::::::::: آيـــ(گمشده)ـــرِن :::::::: ::::@AirenTeam:::: 3 00:00:55,380 --> 00:00:59,760 قسمت سوم:نامرئی بودن 4 00:01:02,120 --> 00:01:06,430 (بیمارستان راه شیری) 5 00:01:16,870 --> 00:01:18,670 بابای عزیزم 6 00:01:30,450 --> 00:01:33,160 که روی تخت کثیف ۱/۶ متری دراز کشیده بود 7 00:01:33,460 --> 00:01:36,890 بابایی که تمام روزو منتظرم موند 8 00:01:43,170 --> 00:01:46,700 ...بابایی که تمام روزو فقط منتظر من‌ موند 9 00:01:49,870 --> 00:01:52,539 تو آخرین لحظات عمرش دقیقا قبل از اینکه رهام کنه 10

Sep 12, 2021 20:05:16 79.44KB Download Translate

1 00:00:00,230 --> 00:00:07,230 ::::::::: تيـــم ترجـــمه آيــــرِن تقديـــــم ميــــکند :::::::: ::::@AirenTeam:::: 2 00:00:07,230 --> 00:00:14,000 ::::::::: آيـــ(گمشده)ـــرِن :::::::: ::::@AirenTeam:::: 3 00:00:17,850 --> 00:00:21,890 قسمت چهار: دوست انسان 4 00:00:26,960 --> 00:00:30,060 جونگ آران تصمیم میگیره که همه چیز رو ببخشه) (...زوجِ جونگ آران و سو جین‌سوپ در"درس‌های‌زندگیِ"ام‌بی‌سی 5 00:00:30,060 --> 00:00:33,470 جونگ آران: لینک پیوسته اطلاعات) (لی بو جونگ : لینک پیوسته اطلاعات 6 00:00:35,540 --> 00:00:36,740 لی بو جونگ؟ 7 00:00:39,110 --> 00:00:41,610 ....لی بو جونگ .... لی بو جونگ 8 00:00:42,540 --> 00:00:44,780 ...من کجا این اسم رو دیدم؟ لی بو جونگ 9 00:00:45,210 --> 00:00:46,580 ...لی بو جونگ

Sep 12, 2021 20:05:16 79.44KB Download Translate

1 00:00:00,230 --> 00:00:07,230 ::::::::: تيـــم ترجـــمه آيــــرِن تقديـــــم ميــــکند :::::::: ::::@AirenTeam:::: 2 00:00:07,230 --> 00:00:14,000 ::::::::: آيـــ(گمشده)ـــرِن :::::::: ::::@AirenTeam:::: 3 00:00:55,950 --> 00:00:59,990 قسمت چهار: دوست انسان 4 00:01:05,060 --> 00:01:08,160 جونگ آران تصمیم میگیره که همه چیز رو ببخشه) (...زوجِ جونگ آران و سو جین‌سوپ در"درس‌های‌زندگیِ"ام‌بی‌سی 5 00:01:08,160 --> 00:01:11,570 جونگ آران: لینک پیوسته اطلاعات) (لی بو جونگ : لینک پیوسته اطلاعات 6 00:01:13,640 --> 00:01:14,840 لی بو جونگ؟ 7 00:01:17,210 --> 00:01:19,710 ....لی بو جونگ .... لی بو جونگ 8 00:01:20,640 --> 00:01:22,880 ...من کجا این اسم رو دیدم؟ لی بو جونگ 9 00:01:23,310 --> 00:01:24,680 ...لی بو جونگ