pingbot.me
Back to subtitle list

Kit Kittredge: An American Girl Arabic Subtitles

 Kit Kittredge: An American Girl
Mar 18, 2020 20:21:37 BackFire Arabic 25

Release Name:

Kit.Kittredge.An.American.Girl.DVDRip.XViD-PUKKA

Release Info:

تعديل لترجمة : محمد عياد القصبي 
Download Subtitles
Dec 13, 2008 19:52:08 97.49KB Download Translate

1 00:00:20,000 --> 00:00:50,000 ÊÑÌãÉ : ãÍãÏ ÚíÇÏ ÇáÞÕÈí -áíÈíÇ 2 00:01:58,850 --> 00:02:01,440 áÞÏ ßÇä ÇáËÇäí ãä ãÇíæ 1934 3 00:02:02,200 --> 00:02:05,897 ÍÊì ãÚ Ãä ÇáßÓÇÏ ÇáÅÞÊÕÇÏí ÇáÚÙíã ßÇä Ýí ÞãÉ ÅäÊÔÇÑå Íæá ÇáÚÇáã 4 00:02:06,071 --> 00:02:08,972 .. ßÇä áÇÒÇá Úáì ãÇ íÈÏæ ÈÚíÏÇ Úä ÇáÚÇáã ÇáÐí ÚÑÝÊå 5 00:02:09,440 --> 00:02:12,604 áÞÏ ßÇä ÊÑßíÒí Úáì ÔÆ æÇÍÏ 6 00:02:12,778 --> 00:02:15,440 ÃÑíÏ Ãä ÃÕÈÍ ãÑÇÓáÉ ÕÍÝíÉ 7 00:02:36,467 --> 00:02:41,837 áÞÏ ßäÊ ãÊÍãÓÉ Ýí Ðáß Çáíæã ÈÃßËÑ ããÇ ßäÊ Ýí ÍíÇÊí ßáåÇ 8 00:02:44,208 --> 00:02:48,771 ÇáÊÇáíÉ : ßáíÝÊæä æ áÇÏáæ ÝáíÓÊÚÏ ÇáÌãíÚ áßáíÝÊæä æ áÇÏáæ 9 00:02:50,414 --> 00:02:53,782 ÇÐÇ ÃÓÑÚÊ Óíßæä ÚäÏí æÞÊ ÝÞØ áÑÄíÉ ÃÈí Ýí æßÇáÊå ÇáÎÇÕÉ ÈÇáÓíÇÑÇÊ 10 00:02:55,320 --> 00:02:58,482 ÃÈí ..ÃÈí.. ÃÈí ..ÃäÙÑ áÞÏ ÃäåíÊ ãÞÇáÊí