Back to subtitle list

Killing Eve - Fourth Season Turkish Subtitles

 Killing Eve - Fourth Season

Series Info:

Released: 08 Apr 2018
Runtime: 42 min
Genre: Action, Adventure, Drama
Director: N/A
Actors: Jodie Comer, Sandra Oh, Fiona Shaw
Country: United States, United Kingdom
Rating: 8.2

Overview:

After a series of events, the lives of a security operative and an assassin become inextricably linked.

Jun 17, 2022 16:27:21 SunGod Turkish 0

Release Name:

Killing.Eve.S04.720p./1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb | AFG | CAKES | GOSSIP | ION10 | MeGusta | MiNX | mSD | PSA | TORRENTGALAXY | ZMNT

Release Info:

Çeviri: Net-Rip | Senkron: Oldspider | Killing.Eve.S04.720p./1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb | AFG | CAKES | GOSSIP | ION10 | MeGusta | MiNX | mSD | PSA | TORRENTGALAXY | ZMNT 
Download Subtitles
Jun 13, 2022 15:50:48 31.64KB Download Translate

1 00:00:06,560 --> 00:00:07,659 DAHA ÖNCE... 2 00:00:07,660 --> 00:00:08,860 Pek mutlu görünmüyorsun. 3 00:00:08,940 --> 00:00:11,900 Bir hayatým vardý. Kocam vardý, evim vardý. 4 00:00:11,980 --> 00:00:15,620 Ýkimiz de biliyoruz ki Kenny kendi canýna kýymadý. 5 00:00:15,700 --> 00:00:17,756 Kenny On Ýki'yi ifþa etmeye çalýþýrken öldürüldü. 6 00:00:17,780 --> 00:00:19,871 Onlara ulaþmak için en iyi þansýmýz Villanelle. 7 00:00:21,260 --> 00:00:23,260 Sen baþka bir þey düþünmez misin? 8 00:00:23,340 --> 00:00:25,300 Keþke burada olsaydý diyorsun. 9 00:00:25,380 --> 00:00:28,620 Bir psikopatý kurtarabilmek için bir adamýn ölmesine göz yumdum.

Jun 13, 2022 15:50:48 33.96KB Download Translate

1 00:00:06,270 --> 00:00:08,489 DAHA ÖNCE... - Beni nasýl buldun Eve? 2 00:00:08,610 --> 00:00:10,010 Helene. Tipi nasýl? 3 00:00:10,090 --> 00:00:11,610 Neden Villanelle'e sormuyorsun? 4 00:00:11,690 --> 00:00:15,570 - Tanrý'ya inanýyor musun? - Bazý insanlarýn sandýðý gibi içinde boktan biri deðilim. 5 00:00:15,650 --> 00:00:17,470 Sana deðiþtiðimi göstermeye çalýþýyorum. 6 00:00:17,550 --> 00:00:21,330 - Belki ben deðiþmiþimdir. Bunu hiç düþündün mü? - Beni suya batýr! 7 00:00:23,170 --> 00:00:26,030 Rhian Bevan'ýn cesedinin götürüldüðü cenaze evi. 8 00:00:26,110 --> 00:00:29,186 - Helene'i tanýyor musunuz? - Biri On Ýki'nin üyelerini bulup öldürüyor. 9 00:00:29,210 --> 00:00:31,120

Jun 13, 2022 15:50:48 33.71KB Download Translate

1 00:00:06,250 --> 00:00:08,650 DAHA ÖNCE... - Tam onlarýn alacaðý türden bir kýz. 2 00:00:08,820 --> 00:00:10,700 Gözden düþmüþ, harcanabilir... 3 00:00:10,980 --> 00:00:13,060 - Villanelle nasýl? - Artýk Hristiyan olmuþ. 4 00:00:13,140 --> 00:00:15,460 Ben iyi olmaya çalýþan kötü biriyim. 5 00:00:15,540 --> 00:00:16,540 Bu mümkün mü? 6 00:00:17,440 --> 00:00:19,476 Bence yeniden keþfetmek bir tür kaçýnma yoludur. 7 00:00:19,500 --> 00:00:20,700 Tepede kim var? 8 00:00:20,780 --> 00:00:22,380 Tatlýdan sonra söylerim. 9 00:00:22,460 --> 00:00:24,540 Sýçana karþýlýk sýçan. 10

Jun 13, 2022 15:50:48 30.86KB Download Translate

1 00:00:07,150 --> 00:00:09,196 DAHA ÖNCE... - Hissettiklerim hoþuma gitmiyor. 2 00:00:10,100 --> 00:00:11,216 Bunu düzeltmeni istiyorum. 3 00:00:11,240 --> 00:00:15,480 Helene On Ýki'nin en tepesinde kimin olduðunu hiç bilmiyor. 4 00:00:15,660 --> 00:00:17,700 Genç ve tecrübesiz ama potansiyeli var. 5 00:00:17,780 --> 00:00:19,700 Çabucak çalýþmaya hazýr olmasýný istiyorum. 6 00:00:19,780 --> 00:00:20,780 Abimi öldürdüm. 7 00:00:22,660 --> 00:00:25,060 Küba'daki bir Rus ajanýna bir saldýrý oldu. 8 00:00:25,140 --> 00:00:26,500 On Ýki'nin üyesi olmalý. 9 00:00:26,580 --> 00:00:28,217 Bunu tanýþtýðýmýz zaman yapmalýydým.

Jun 13, 2022 15:50:48 30.99KB Download Translate

1 00:00:06,180 --> 00:00:08,720 - Tepede kim var? - Bakalým onu ilk kim bulacak. 2 00:00:08,800 --> 00:00:10,656 DAHA ÖNCE... - Villanelle'i hapisten çýkarttýrdým. 3 00:00:10,680 --> 00:00:13,296 - Daha fazla para istiyorum. - Helene, Lars'ýn tipini bilmiyor. 4 00:00:13,320 --> 00:00:14,360 Baksana. Bu o mu? 5 00:00:14,440 --> 00:00:15,740 Bu o, deðil mi? 6 00:00:15,820 --> 00:00:17,900 - Þimdi daha yaþlý ama... - Evet, o olmalý. 7 00:00:18,580 --> 00:00:20,180 On Ýki kontaklarýn kim? 8 00:00:20,260 --> 00:00:22,500 Bende isim yok. Sadece yer biliyorum. 9 00:00:22,580 --> 00:00:24,220 - Yer mi?

Jun 13, 2022 15:50:48 31.05KB Download Translate

1 00:00:06,200 --> 00:00:08,400 DAHA ÖNCE... - Dokuz... 2 00:00:08,480 --> 00:00:11,040 Helene her an Londra'ya geliyor olabilir. 3 00:00:11,320 --> 00:00:13,740 - Merak etme ondan bir þey almadým. - Bravo Eve. 4 00:00:13,820 --> 00:00:15,576 Evet Helene... Onu öldürmek mi istiyorsun? 5 00:00:15,600 --> 00:00:18,280 - Evet. - Belki sana yardým edebilir dedim. 6 00:00:19,880 --> 00:00:21,960 - Carolyn. - Kaç kiþiyiz? 7 00:00:22,040 --> 00:00:25,360 - Johan yaþýyor. - Ama o boðulmuþtu. 8 00:00:25,920 --> 00:00:27,320 Polisler cesedini gölde buldu. 9

Jun 13, 2022 15:50:48 26.3KB Download Translate

1 00:00:06,250 --> 00:00:07,290 Bir. Ýki... 2 00:00:07,314 --> 00:00:08,766 DAHA ÖNCE... 3 00:00:08,890 --> 00:00:11,770 Kime ihanet ettiðin umurunda deðil. Köküne kadar çürümüþsün. 4 00:00:11,850 --> 00:00:15,578 Tanrý aþkýna ikimiz de ayný þeyi istiyoruz Eve. Ben daha iyi iþ çýkarýyorum sadece. 5 00:00:15,890 --> 00:00:17,210 Yürüyüp gidemezsin. 6 00:00:17,290 --> 00:00:18,810 Benim derdim kendime. 7 00:00:18,890 --> 00:00:21,010 Villanelle þansa kurtulmuþ diye duydum. 8 00:00:21,090 --> 00:00:22,170 Sürpriz! 9 00:00:23,970 --> 00:00:25,650 Katýlmaya çalýþtýðýn hayat bu. 10

Jun 13, 2022 15:50:48 23.11KB Download Translate

1 00:00:14,750 --> 00:00:15,990 Hayýr! 2 00:00:20,550 --> 00:00:22,030 Onu alamazsýn. 3 00:00:22,870 --> 00:00:23,990 O benim. 4 00:01:09,670 --> 00:01:11,030 Neredesin? 5 00:01:13,910 --> 00:01:15,990 Seni bulacaðým. 6 00:01:17,230 --> 00:01:19,190 Ýzinsiz geldin. 7 00:01:20,150 --> 00:01:22,190 Seni öldüreceðim. 8 00:02:07,130 --> 00:02:08,130 Villanelle! 9 00:02:12,370 --> 00:02:13,410 Hey! 10 00:02:16,810 --> 00:02:18,130 Onu izliyor muydun?