pingbot.me
Back to subtitle list

Justice League Unlimited (Justice League Season 3) Arabic Subtitles

 Justice League Unlimited (Justice League Season 3)
May 01, 2021 13:03:09 Ammar79 Arabic 5

Release Name:

Justice League Unlimited S01E07 The Return

Release Info:

(( ترجمتي أتمنى أن تنال اعجابكم )) 
Download Subtitles
May 01, 2021 02:56:42 15.77KB Download Translate

1 00:00:06,402 --> 00:00:11,196 ¡íÄÓÝäÇ ÇáÞæá Åä ØáÈß áãÛÇÏÑÉ ÇáÃÑÖ ...ÍÊì ÊäÝÐ ÎÏãÊß Úáì ßæßÈ (ÃæÇ) 2 00:00:11,397 --> 00:00:13,393 .ÞÏ ÞæÈá ÈÇáÑÝÖ 3 00:00:13,394 --> 00:00:15,690 --åÐÇ ãåã¡ áÇ íãßäßã Ãä 4 00:00:15,691 --> 00:00:18,187 .áÇ äÞÇÔ Ýí ÇáÃãÑ íÇ (Ìæä ÓÊíæÇÑÊ) 5 00:00:18,188 --> 00:00:19,686 .áÞÏ ÍÓãäÇ ÞÑÇÑäÇ 6 00:00:19,687 --> 00:00:21,752 ...ãÚ ßá ÇÍÊÑÇãí 7 00:00:24,081 --> 00:00:27,809 Ãáä íßæä ãä ÇáÓåá Ãä íÊÈÇÏá (Ìæä) .æ(ßÇíá ÑÇíäÑ) ãåÇã ÇáÚãá 8 00:00:27,810 --> 00:00:29,241 áÝÊÑÉ ÞÕíÑÉ ÝÞØ ¿ 9 00:00:29,242 --> 00:00:31,272 ÃÊÚáã¡ Åääí ÃÔÚÑ .ÈÇáÍäíä Åáì ÇáæØä ÞáíáÇð 10