pingbot.me
Back to subtitle list

Justice League Unlimited (Justice League Season 3) Arabic Subtitles

 Justice League Unlimited (Justice League Season 3)
May 01, 2021 09:53:14 Ammar79 Arabic 4

Release Name:

Justice League Unlimited S01E04 Fearful Symmetry

Release Info:

(( ترجمتي أتمنى أن تنال اعجابكم ))  
Download Subtitles
Apr 30, 2021 20:17:34 20.89KB Download Translate

1 00:00:20,474 --> 00:00:22,539 áãÇÐÇ ÊÑßÖ íÇ ÏßÊæÑ ¿ 2 00:00:22,540 --> 00:00:25,336 .ßáÇäÇ íÚÑÝ ßíÝ ÓíäÊåí åÐÇ ÇáÃãÑ 3 00:00:25,337 --> 00:00:28,167 ! áã ÃÎÈÑ ÃÍÏÇð ! ÃÞÓã Úáì Ðáß 4 00:00:28,268 --> 00:00:31,099 .ÌíÏ¡ ÅÐä ÝÃäÊ ÂÎÑ ÔÎÕ ÓíÊæÌÈ Úáíø ÞÊáå 5 00:02:20,462 --> 00:02:22,794 .íãßäß ÇáÕÑÇÎ ÇáÂä¡ Åä ÔÆÊ 6 00:02:57,105 --> 00:02:59,702 ‘‘ÝÜÜÜÑÞÉ ÇáÚÜÜÜÏÇáÉ) ÇáÛíÑ ãÍÜÜÏæÏÉ)’’ 7 00:03:43,283 --> 00:03:47,230 {\an8}‘‘Ü ’’ÊäÇÙÑ ãÎíÝ .Ü áã ÃÝåã ÃÈÏÇð ÂáíÉ ÇáÃÍáÇã 8 00:03:47,231 --> 00:03:49,129 {\an8}.Ýáã ÊÑÇæÏäí ÃÈÏÇð 9 00:03:49,130 --> 00:03:51,528 ÍÓäÇð¡ áÞÏ ÌÚáäí åÐÇ ÇáÍáã .ÃÍÑÞ ÇáÓÞÝ ÚÏÉ ãÑÇÊ 10 00:03:51,729 --> 00:03:54,158