Back to subtitle list

John Wick Macedonian Subtitles

 John Wick

Movie Info:

Released: 24 Oct 2014
Runtime: 101 min
Genre: Action, Crime, Thriller
Director: Chad Stahelski, David Leitch
Actors: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen, Willem Dafoe
Country: USA
Rating: 7.4

Overview:

An ex-hit-man comes out of retirement to track down the gangsters that killed his dog and took everything from him.

Oct 10, 2021 02:35:14 GigaWatt Macedonian 13

Release Name:

John.Wick.2014.1080p.BluRay.x264-SPARKS

Release Info:

John.Wick.2014.1080p.BluRay.x264-SPARKS 
Download Subtitles
Sep 09, 2020 00:07:54 35.31KB Download Translate

1 00:00:38,238 --> 00:00:43,190 Èçãëåäà äåêà áóðàòà ïîìèíà. Âî Œó¼îðê ïàäíàà 7öì äîæä ñèíîà. 2 00:00:43,276 --> 00:00:47,480 Ñèëíèòå âåòðîâè è ïîïëàâè âî íåêîè îáëàñòè äóðè è ãè èçîëèðàà Œó¼îð÷àíè. 3 00:00:47,580 --> 00:00:52,349 Ãðàäñêèòå åêèïè ñåóøòå ðàáîòàò óòðîâî. Ñå îáèäóâààò äà ¼à ïîâðàòàò ñòðó¼àòà âî íåêîëêó îáëàñòè âî ãðàäîò. 4 00:00:52,401 --> 00:00:57,918 Äîáðàòà âåñò å øòî äåíåñ áè òðåáàëî äà áèäå ñîí÷åâî ñî òåìïåðàòóðà îä 15 ñòåïåíè. 5 00:00:59,108 --> 00:01:01,134 ...íåìèëîñðäíî âðåìå âî èçìèíàòèâå íåêîëêó íåäåëè. 6 00:01:01,234 --> 00:01:04,730 Çàòîà, èçëåçåòå, óæèâà¼òå âî ñîíöåòî, îäåòå âî ïàðêîò íà ïðîøåòêà äîêîëêó ìîæåòå, 7 00:01:04,830 --> 00:01:07,800 áèä弝è íåìà äà òðàå äîëãî. 8 00:01:39,882 --> 00:01:42,415 Øòî ïðàâèø, îí? 9 00:01:42,485 --> 00:01:44,751