Back to subtitle list

Into the Ring (The Memorials / The Ballot / Chulsapyo / 출사표) Farsi/Persian Subtitles

 Into the Ring (The Memorials / The Ballot / Chulsapyo / 출사표)
Jul 23, 2020 15:46:24 Miss.Saeede Farsi/Persian 8

Release Name:

Memorials.E07.ProMovi.ir

Release Info:

*ترجمه اختصاصی پروموویز* | ProMovi.ir 
Download Subtitles
Jul 23, 2020 09:09:08 81.99KB Download Translate

1 00:00:00,815 --> 00:00:08,789 ~ ترجمه اختصاصی پروموویز ~ = ProMovi.ir = 2 00:00:09,350 --> 00:00:12,100 تمامی ها شخصیتها، سازمانها، مکان ها، و) (رویدادها غیر واقعی هستند 3 00:00:15,710 --> 00:00:17,010 (ما وون گو مکانی شاد و عالی برای زندگی) 4 00:00:19,380 --> 00:00:20,570 خدمات فعال رئیس وون سو جونگ) (شستن پاهای بزرگترا 5 00:00:21,780 --> 00:00:23,950 اینا چیه؟- توپ گلف نیست؟- 6 00:00:23,970 --> 00:00:25,710 ...روی زمین 7 00:00:28,240 --> 00:00:30,190 تاحالا شکایات متعددی مطرح شده 8 00:00:30,190 --> 00:00:32,850 ولی گویا هیچکدوم به گوشتون نرسیده 9 00:00:32,850 --> 00:00:35,650 بنابراین تدارکاتی دیدم تا خودتون تجربه شون کنین

lazada