pingbot.me
Back to subtitle list

Hustle - Third Season Farsi/Persian Subtitles

 Hustle - Third Season
Jan 11, 2021 01:24:01 avrinli Farsi/Persian 14

Release Name:

Hustle S03E02.avrinli&Mehrdadss.imdb-dl.HDTV

Release Info:

translators: avrinli & Mehrdadss  ||  IMDB-DL translation team 
Download Subtitles
Oct 25, 2013 11:43:52 67.42KB Download Translate

1 00:00:01,000 --> 00:00:10,000 ÊíÜÜÜÜã ÊÜÜÑÌÜÜÜãÜÜå ÓÜÜÜÇíÜÜÜÜÊ .:: http://WwW.IMDB-DL.COM ::. .ÊÞÜÜÏíÜÜÜã ãÜÜí ˜ÜÜäÏ 2 00:00:40,392 --> 00:00:49,392 :ÊÑÌãå æ ÒíÑäæíÓ *avrinli* *Mehrdadss* 3 00:00:50,393 --> 00:00:52,267 ÎÈ ˜í ÂãÇÏå ãíÔå¡ "ÂáÈÑÊ"¿ 4 00:00:53,141 --> 00:00:54,864 ...ÇãÑæÒ ÍæÇáå ÈÇä˜í Ñæ ÈÑãíÏÇÑå 5 00:00:54,899 --> 00:00:56,542 ...æ ÝÑÏÇ ÕÈÍ ÓÇÚÊ 10:30 6 00:00:56,580 --> 00:00:58,088 .Êæ åÊá ÈÇåÇÔ ãáÇÞÇÊ ãí˜äíã 7 00:00:58,664 --> 00:01:00,008 ."ÚÇáíå... "ÇÔ 8 00:01:00,085 --> 00:01:02,514 .ÂãÇÏåÇíã¡ ÝÞØ ÈÇíÏ íÊæä Ñæ åã ÓÑ ÑÇåãæä ÈÑÏÇÑíã 9 00:01:04,216 --> 00:01:05,299 ãÔ˜áí äíÓÊ¿