pingbot.me
Back to subtitle list

Hellbound (Jiok / 지옥) - First Season Polish Subtitles

 Hellbound (Jiok / 지옥) - First Season

Series Info:

Released: 19 Nov 2021
Runtime: N/A
Genre: Crime, Drama, Fantasy
Director: N/A
Actors: Yoo Ah-in, Jeong Min Park, Chase Yi
Country: South Korea
Rating: N/A

Overview:

People hear predictions on when they will die. When that time comes, a death angel appears in front of them and kills them.

Nov 19, 2021 20:03:52 Pati1989 Polish 15

Release Name:

Hellbound.S01.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-SEIKEL
Hellbound.S01.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x264-SEIKEL
Hellbound.S01.1080p.NF.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-AGLET
Hellbound.S01.KOREAN.WEBRip.x264-ION10
Hellbound.S01.1080p.NF.WEB-DL.Atmos.DDP5.1.x264-HBO
Hellbound.S01.1080p.NF.WEB-DL.Atmos.DDP5.1.HDR.H.265-HBO

Release Info:

Oryginalne tłumaczenie z Netflixa  Torrent: https://rarbgmirror.org/torrents.php?search=hellbound 
Download Subtitles
Nov 19, 2021 09:54:30 65.52KB Download Translate

1 00:00:06,006 --> 00:00:09,885 SERIAL NETFLIX 2 00:00:18,310 --> 00:00:20,562 TAMTEN DZIEÑ… 3 00:00:27,819 --> 00:00:31,240 NICZYM SIÊ NIE WYRÓ¯NIA£. 4 00:00:36,870 --> 00:00:39,498 - Mogê w zestawie? - Nie mamy… 5 00:00:39,581 --> 00:00:42,459 Pañstwa napoje s¹ ju¿ gotowe. 6 00:00:44,336 --> 00:00:45,754 - Dziêkujê. - Proszê. 7 00:00:47,714 --> 00:00:50,217 Zaczekajcie, nie ogl¹dajcie beze mnie. 8 00:00:51,593 --> 00:00:52,886 Dziêki. 9 00:00:52,970 --> 00:00:53,929 Na pocz¹tku 10 00:00:54,721 --> 00:00:57,182

Nov 19, 2021 09:54:30 67.34KB Download Translate

1 00:00:05,881 --> 00:00:09,927 SERIAL NETFLIX 2 00:00:14,348 --> 00:00:17,935 Powiedzieli, ¿e chc¹ nadawaæ na ¿ywo. Wiecie, demonstracjê. 3 00:00:18,560 --> 00:00:19,394 S³ucham? 4 00:00:20,854 --> 00:00:22,940 Przepraszam, nie bardzo rozumiem. 5 00:00:23,023 --> 00:00:24,149 Co oni powiedzieli? 6 00:00:24,233 --> 00:00:25,776 ¯e mi zap³ac¹. 7 00:00:25,859 --> 00:00:27,945 Chc¹ zrobiæ transmisjê z chwili, 8 00:00:29,780 --> 00:00:31,114 gdy trafiê do piek³a. 9 00:00:32,407 --> 00:00:33,909 Cholerni dziwacy! 10 00:00:39,998 --> 00:00:41,542 I co im pani powiedzia³a?

Nov 19, 2021 09:54:30 50.03KB Download Translate

1 00:00:06,006 --> 00:00:10,010 SERIAL NETFLIX 2 00:00:11,011 --> 00:00:12,137 Przyjecha³y VIP-y. 3 00:00:12,221 --> 00:00:13,597 SPRAWIEDLIWOŒÆ ISTNIEJE 4 00:00:30,447 --> 00:00:31,782 Nic pani nie jest? 5 00:00:31,865 --> 00:00:33,325 Nie. 6 00:00:34,076 --> 00:00:37,454 Dobra, ju¿ czas. 7 00:00:37,538 --> 00:00:40,040 Wszyscy poza podmiotem, proszê wyjœæ. 8 00:00:40,624 --> 00:00:43,585 Panowie policjanci te¿ powinni zaczekaæ na zewn¹trz. 9 00:00:53,679 --> 00:00:55,931 Nadaj ostrze¿enie. 10 00:00:59,226 --> 00:01:01,144 Prosimy o ostrze¿enie.

Nov 19, 2021 09:54:30 49.83KB Download Translate

1 00:00:05,923 --> 00:00:09,927 SERIAL NETFLIX 2 00:00:18,852 --> 00:00:20,521 PARK JUNGJA, NAGRANIE WYROKU 3 00:00:20,604 --> 00:00:23,440 Park Jungja. 4 00:00:23,524 --> 00:00:28,278 Umrzesz za piêæ dni o 15.00… 5 00:00:28,362 --> 00:00:31,740 Po tym, jak grzesznica Park Jungja zawiadomi³a Now¹ Prawdê 6 00:00:31,823 --> 00:00:34,034 o wyroku otrzymanym cztery lata temu, 7 00:00:34,117 --> 00:00:36,578 wkroczyliœmy w now¹ erê. 8 00:00:41,291 --> 00:00:46,630 JEJ ŒWIÊTA DEMONSTRACJA POZWOLI£A NAM WEJŒÆ W NOW¥ ERÊ 9 00:00:47,214 --> 00:00:48,715 Niestety 10 00:00:48,799 --> 00:00:51,927

Nov 19, 2021 09:54:30 63.17KB Download Translate

1 00:00:06,006 --> 00:00:09,927 SERIAL NETFLIX 2 00:00:12,846 --> 00:00:14,973 SZYBKIE PO¯YCZKI SODO 3 00:00:16,350 --> 00:00:18,852 Diakonie Yuji, mamy samochód Kang Junwona. 4 00:00:21,104 --> 00:00:22,940 By³ niedaleko portu w Inczhon. 5 00:00:23,440 --> 00:00:27,402 Kart¹ kupi³ papierosy w sklepie obok tego portu. 6 00:00:27,486 --> 00:00:30,155 Musia³ ukryæ siê na statku. 7 00:00:30,239 --> 00:00:34,326 Zapo¿yczy³ siê u lichwiarzy i popad³ w d³ugi przez hazard. 8 00:00:34,409 --> 00:00:37,037 Uciek³ za granicê, porzucaj¹c ¿onê i dziecko. 9 00:00:37,120 --> 00:00:39,790 Jak móg³ byæ tak nieodpowiedzialny? 10

Nov 19, 2021 09:54:30 53.3KB Download Translate

1 00:00:05,923 --> 00:00:09,927 SERIAL NETFLIX 2 00:00:10,010 --> 00:00:13,388 Przez wzgl¹d na okolicznoœci powinien pan pozostaæ z nimi. 3 00:00:14,681 --> 00:00:16,099 Na pewno s¹ w domu? 4 00:00:17,017 --> 00:00:18,310 Proszê pos³uchaæ. 5 00:00:18,393 --> 00:00:20,562 Nowa Prawda i Grot wspó³pracuj¹. 6 00:00:20,646 --> 00:00:24,900 Wczoraj wieczorem Grot by³ w moim biurze, razem z diakonami Nowej Prawdy. 7 00:00:24,983 --> 00:00:27,486 Jeœli odkryj¹, ¿e dziecko dosta³o wyrok, 8 00:00:27,569 --> 00:00:29,404 bêdziecie w niebezpieczeñstwie. 9 00:00:30,322 --> 00:00:33,033 Oddzwoniê za chwilê. 10 00:00:40,082 --> 00:00:42,793