Back to subtitle list

Hangman's Knot Arabic Subtitles

 Hangman's Knot
Oct 16, 2020 08:52:32 yassinMostafa Arabic 7

Release Name:

Hangmans.Knot.1952.1080p.BluRay.H264.AAC-RARBG

Release Info:

متزامنة والنسخة 
Download Subtitles
Oct 13, 2020 20:14:02 52.21KB Download Translate

1 00:00:05,000 --> 00:00:10,000 ÅäÊÇÌ 1952 2 00:00:10,002 --> 00:00:20,002 Yassin & Hamza & Dalida [email protected] 3 00:02:16,970 --> 00:02:18,582 ÇÚÊÞÏÊ ÈÇáÊÃßíÏ Ãäå Óíßæä åäÇß ßÇÈÊä ÂÎÑ 4 00:02:18,606 --> 00:02:20,408 áíÓ åÐå ÇáãÑÉ åÐå ÚÑÈÊäÇ ¡ ÍÓäðÇ 5 00:03:15,062 --> 00:03:17,531 ÊÐßÑ ¡ áÇ ÊÝÌÑ åÐÇ ÇáÏíäÇãíÊ ÓÑíÚÇ 6 00:03:23,203 --> 00:03:24,204 áÇ ÃÓÊØíÚ ÝÚá Ðáß 7 00:03:27,908 --> 00:03:28,909 áÇ ÊÓÊØíÚ Ãä ÊÝÚá ãÇÐÇ 8 00:03:29,843 --> 00:03:31,745 áÇ ÃÓÊØíÚ ÑÄíÉ ÇáÚáÇãÉ 9 00:03:31,812 --> 00:03:34,047 ßäÊ Ýí åÐå ÇáÕÎæÑ ÇáãÔÊÚáÉ áÝÊÑÉ ØæíáÉ ¡ áÇ ÃÓÊØíÚ ÑÄíÊåÇ

lazada