pingbot.me
Back to subtitle list

Grey's Anatomy - Tenth Season Hebrew Subtitles

 Grey's Anatomy - Tenth Season
Jan 11, 2021 01:13:46 The Eagle Hebrew 8

Release Name:

Greys.Anatomy.S10E14.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb
Download Subtitles
Mar 12, 2014 15:37:04 52.16KB Download Translate

1 00:00:02,820 --> 00:00:05,391 .ñøèï äåà áøéåï áéåìåâé 2 00:00:05,934 --> 00:00:07,480 ,úîéã øåöä ìøéá 3 00:00:07,800 --> 00:00:09,380 .åäåà éúâðá åéôúéò àúëí 4 00:00:09,400 --> 00:00:14,200 ?àôùø ìäéùàø ëì äéåí áîéèä .æä éëåì ìäúàéí ìé- 5 00:00:14,360 --> 00:00:17,680 .àúä ìà î÷ì àú äîöá 6 00:00:17,800 --> 00:00:19,388 .áñãø, áñãø, 15 ã÷åú 7 00:00:19,399 --> 00:00:23,258 éù ìé 15 ã÷åú òã ùàðé .çééáú ì÷åí åìöàú 8 00:00:23,468 --> 00:00:26,000 àæ áåàé ðîöä !àú 15 äã÷åú äáàåú 9 00:00:26,160 --> 00:00:28,340 äåà éîúéï ,òã ùäâåó éçåù îåâï