pingbot.me
Back to subtitle list

Grey's Anatomy - Tenth Season Farsi/Persian Subtitles

 Grey's Anatomy - Tenth Season
Jan 11, 2021 01:13:46 Dark Passenger Farsi/Persian 2

Release Name:

greys anatmoy-S10E04- Puttin on the Ritz.WEB-DL

Release Info:

تشکر از محمد111 بابت هماهنگی    
Download Subtitles
Feb 01, 2014 16:27:34 57.41KB Download Translate

1 00:00:04,392 --> 00:00:05,759 Èå ÚäæÇä ˜Óí ˜å 2 00:00:05,793 --> 00:00:09,930 áæÒå åÇÔ Ñæ Úãá ˜ÑÏå ãíÊæäå ÈåÊæä Èå ˜å ÌÑÇÍí ÇÑÒæä äíÓÊ 3 00:00:09,964 --> 00:00:13,232 ÈÑÇí ÈÇÒ äå ÏÇÔÊä ÏÑåÇí ÈíãÇÑÓÊÇä äíÇÒ Èå æá ÒíÇÏí åÓÊ 4 00:00:14,569 --> 00:00:16,903 æ æÞÊí ÈæÏÌå Êãæã ÈÔå 5 00:00:16,938 --> 00:00:19,439 ãÓÆæáíÊÔ ÑÏä ãÇÓÊ ˜å ÈÑíã æ ÈÇÒ㠁æá Êåíå ˜äíã 6 00:00:20,973 --> 00:00:22,475 ... ˜å Çíä íÚäí 7 00:00:24,511 --> 00:00:26,946 ÇáÇä æÞÊÔ åÓÊ ˜å ÂÑÇíÔ ˜äíã 8 00:00:26,980 --> 00:00:29,348 æ áÈÇÓ ãäÇÓÈ ÈæÔíã 9 00:00:30,884 --> 00:00:33,619 ...ÇáÇä æÞÊÔå ˜å ÔÑæÚ ˜äíã " ÏÇÓÊÇä ãǁÊåÇ " Ñæ 10 00:00:33,653 --> 00:00:36,021 áÚäÊí ¡ ÈÈÎÔíÏ