Back to subtitle list

Green Book Greek Subtitles

 Green Book

Movie Info:

Released: 16 Nov 2018
Runtime: 130 min
Genre: Biography, Comedy, Drama, Music
Director: Peter Farrelly
Actors: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco
Country: USA
Rating: 8.2

Overview:

A working-class Italian-American bouncer becomes the driver of an African-American classical pianist on a tour of venues through the 1960s American South.

May 23, 2020 00:19:26 eladir Greek 8

Release Name:

Green.Book.2018.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTG
Download Subtitles
Mar 16, 2019 01:10:38 100.84KB Download Translate

1 00:00:51,386 --> 00:00:58,234 J' aime le noir 2 00:01:02,386 --> 00:01:06,234 ÅìðíåõóìÝíï áðü áëçèéíÜ ãåãïíüôá 3 00:01:23,386 --> 00:01:28,234 Ãåéá óïõ Í.Õüñêç! Åßìáé ï Ìðüìðé ÑÜéíôåë êáé ÷áßñïìáé ðïõ âñßóêïìáé åäþ. 4 00:01:30,672 --> 00:01:35,654 Åõ÷áñéóôþ ðïõ Þñèáôå íá ìáò äåßôå ÓÜââáôï âñÜäõ óôçí Êüðá! 5 00:01:35,782 --> 00:01:38,000 Èá ðåñÜóåôå õðÝñï÷á áðüøå. 6 00:01:38,024 --> 00:01:40,147 Èá êÜíïõìå ü,ôé ìðïñïýìå ãé'áõôü. 7 00:01:40,229 --> 00:01:44,475 ¸íá ìåãÜëï åõ÷áñéóôþ óôçí êõñßá Ôæïõëò ÑïíôÝë ðïõ ìáò öéëïîåíåß åäþ. 8 00:01:44,838 --> 00:01:46,734 Áñ÷ßæïõìå. 9 00:02:17,601 --> 00:02:19,186 Ãåéá óïõ ãëýêá. 10

How to unblock